Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rödl & Partner w mediach

PrintMailRate-it

Eksperci Rödl & Partner są autorami licznych artykułów prasowych i specjalistycznych komentarzy związanych z kwestiami prawnymi, podatkowymi i finansowymi. Poniżej znajdą Państwo wybrane przykłady obecności pracowników Rödl & Partner w mediach:

Kwiecień 2021

​7.04.2021


Kontrole cen transferowych – sądy stają po stronie podatników


Analiza porównawcza cen transferowych stanowi istotny element ich dokumentacji. W jej wyniku podatnik ustala przedział cenowy, który w analogicznej transakcji niekontrolowanej stosowałyby podmioty niepowiązane. Kwestią sporną pozostaje sytuacja, w której wynik finansowy osiągany przez podmiot powiązany w transakcji kontrolowanej odbiega od przedziału rynkowego ustalonego w benchmarku.

 

Łukasz Kluczka, Rödl & Partner

 1.04.2021

 

Urlop wychowawczy: Wolne na wychowywanie dziecka w dwóch wariantach

 

Łączenie opieki nad dzieckiem z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy to alternatywa dla urlopu wychowawczego. Zasady korzystania z tych uprawnień są jednak różne, tak jak przysługująca z tego tytułu ochrona przed zwolnieniem.

 

Alicja Koszela, Ewa Mróz, Rödl & Partner

Marzec 2021

31.03.2021

 

Obniżka stopy referencyjnej, a rynkowy charakter oprocentowania

 

Gwałtowna obniżka stóp referencyjnych w 2020 r. spowodowała zmianę wysokości odsetek maksymalnych oraz stóp bazowych WIBOR. Podmioty powiązane powinny przeanalizować wpływ tych zmian na ocenę rynkowego charakteru zawieranych pożyczek.

 

Krzysztof Smach, Rödl & Partner

 

 23.03.2021

 

Obowiązki sprawozdawcze w cenach transferowych


Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych oprócz przygotowania dokumentacji lokalnych muszą również wypełnieniać inne obowiązki sprawozdawcze związane z cenami transferowymi.

 

Aleksandra Galczak, Rödl & Partner

​17.03.2021

 

Koronawirus. Kumulacji urlopów w pandemii nie należy tolerować


Wielu pracowników nie korzystało z urlopów w 2020 r. Pracodawcy powinni część tych dni udzielić w narzuconym terminie. Inaczej narażą się na problemy organizacyjne w firmie, a przy redukcji etatów – na niepotrzebne koszty.

 

Klaudia Kamińska-Kiempa i Małgorzata Kolasa-Dorosz, Rödl & Partner

​16.03.2021

 

Koronawirus. Wpływ pomocy publicznej na ceny transferowe
   
Pandemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała na całym świecie, w większym lub mniejszym stopniu, konieczność uruchomienia programów wsparcia rządowego dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu. Kwestie udzielanych programów wsparcia publicznego dla firm oraz ich potencjalny wpływ na kształtowanie się cen transferowych, znalazły również swoje odniesienie w wytycznych OECD dotyczących skutków pandemii w zakresie tych cen.

 

Marcin Jeliński, Rödl & Partner

​12.03.2021
 
Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane w praktyce

 

Pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi mają ustawowo zagwarantowaną pomoc.

Na jaką jej formę mogą liczyć i kto odpowiada za programy wsparcia?

 

Michał Majnusz, Rödl & Partner

​10.03.2021

 

W pandemii umowy cywilnoprawne jeszcze bardziej popularne

 

Ryzyko kolejnych lockdownów powoduje, że przedsiębiorcy często decydują się zawierać umowy zlecenia czy dzieła. W razie braku świadczenia pracy osobom tym nie muszą wypłacać wynagrodzenia. Umowy zlecenia pozwalają obecnie uniknąć płacenia składek czy uzyskać wsparcie z budżetu państwa.

 

Alicja Koszela, Ewa Mróż, Rödl & Partner

​9.03.2021

 

Korekty cen transferowych – projekt objaśnień Ministerstwa Finansów

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja przepisów ustawy o CIT w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych, oprócz wielu dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych, wprowadziła także nowe przepisy dotyczące zasad korygowania cen transferowych.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

Luty 2021

​23.02.2021

 

Nabywanie nieruchomości – asset deal czy share deal

 

Rynek nieruchomości w Polsce od lat przeżywa nieustający wzrost. Wolumen i wartość transakcji przeprowadzanych w tej branży rośnie z roku na rok. Jednocześnie od kilku lat można obserwować pewną zmianę w strukturze transakcji. Coraz więcej inwestorów decyduje się nabywać spółki będące właścicielami nieruchomości – share deal niż bezpośrednio same aktywa – asset deal.

 

Benita Soczewka-Piwowarczyk, Rödl & Partner

​18.02.2021

 

Zamknięcie galerii handlowych – skutki dla właścicieli i najemców

 

Chociaż od kilkunastu dni galerie handlowe już funkcjonują, to problemy dotyczące rozliczeń między właścicielami centrów handlowych, a najemcami są nadal aktualne.

 

Klaudia Kamińska-Kiempa, Maciej Ogórek, Rödl & Partner

​18.02.2021

 

Kiedy przy sporządzaniu sprawozdania należy zaangażować eksperta

   
Każdy podmiot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i zasoby kadrowe niezbędne do jego prawidłowego przygotowania.

 

Piotr Derylak, Rödl & Partner

​18.02.2021

 

Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

Przejściowe różnice pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową, wiążą się z obowiązkiem ustalania podatku odroczonego i jego prezentacją w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner

​14.02.2021

 

Naruszenie ochrony danych osobowych: błąd klienta nie usprawiedliwia ubezpieczyciela

 

Przyczynienie się przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, do wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych nie zwalnia administratora z obowiązku niezwłocznego zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Grzegorz Gęborek, Rödl & Partner

​9.02.2021

 

Dlaczego i w jaki sposób zmienić biuro rachunkowe

 

Wiele firm niezadowolonych z usług księgowych świadczonych przez zewnętrzne biura rachunkowe zastanawia się aktualnie, czy to dobry moment na zmianę. Zawirowania związane z sytuacją epidemiczną w kraju nie zachęcają do podejmowania kluczowych decyzji w tym zakresie. Jak odpowiednio się do nich przygotować?

 

Alicja Kupczak, Rödl & Partner

Styczeń 2021

​26.01.2021

 

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o jednostce

 

Bilans i inne elementy sprawozdania zawierają ogromną liczbę danych, które odzwierciedlają sytuacji ekonomicznej firmy. Jednak by skorzystać z tych danych trzeba umieć je zanalizować i zinterpretować.

 

Aneta Bolka,  Rödl & Partner

​19.01.2021

 

Wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na różne elementy sprawozdania

 

Początek nowego roku obrotowego to czas, aby rozpocząć prace nad sporządzeniem sprawozdania finansowego. To też okres, w którym występujące zdarzenia gospodarcze mogą mieć wpływ na sporządzane sprawozdanie i zawarty w nim zakres ujawnień.

 

Therese Baginski, Tomasz Martyniuk, Rödl & Partner

​19.01.2021

 

Likwidacja spółki z o.o. - jak się przygotować

Likwidacja spółki wymaga dopełnienia wielu prawnych i księgowych obowiązków. Poziom skomplikowania tego procesu zależy od wielkości spółki oraz od przyczyn ustania jej działalności.

 

Olga Jokiel, Rödl & Partner

​12.01.2021

 

Rola ujawnień w sprawozdawczości finansowejInformacja dodatkowa stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Jednak wydaje się, że jej rola czasami jest pomniejszana zarówno przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe, jak i jego odbiorców. Czy słusznie?

 

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner

​12.01.2021

 

Błąd w księgach rachunkowych

 

Według Krajowych Standardów Rachunkowości nr 7 błąd to wynik niewłaściwego uwzględnienia lub całkowitego pominięcia rzetelnych informacji, które były dostępne w momencie sporządzania, a następnie zatwierdzania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w którym dane te powinny być uwzględnione. Prowadzą one do zniekształcenia wiarygodnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

Paulina Gawryszak, Rödl & Partner

Grudzień 2020

​29.12.2020

 

Częściowa likwidacja środka trwałego w wyniku zmiany jego przeznaczenia

Jeśli firma decyduje się na zmianę przeznaczenia wykorzystywania składników majątku, powinna poddać temat dogłębnej analizie. Nie wszystkie konsekwencje podjętych wyborów w szczegółowy sposób opisuje ustawa o rachunkowości, jednak dostępne są dodatkowe wytyczne regulujące tę tematykę.

 

Anna Grobosz, Anna Orzechowska, Rödl & Partner

​29.12.2020

 

Jaki wpływ na opinię z badania sprawozdania finansowego może mieć koronawirusStan pandemii, którego doświadczamy od kilku miesięcy ma wpływ na większość sfer naszego życia. Jedną z nich jest również badanie sprawozdania finansowego oraz wydawana o nim opinii.

   
Joanna Biguszewska, Rödl & Partner

25.12.2020​

 

Roczne sprawozdania finansowe: czy kontynuować działalność mimo wpływu pandemii


   
W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania rocznych sprawozdań finansowych kluczową kwestią staje się ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Okres, który powinien podlegać ocenie odpowiada minimum 12 miesiącom od dnia bilansowego.

Marcin Jarosz, Rödl & Partner

​22.12.2020

 

Praktyczne problemy procesu konsolidacji sprawozdań finansowych


   
Rok 2020 praktycznie już za nami, a jednostki gospodarcze planujące prace nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyznaczają ramy czasowe nad prostym zebraniem danych finansowych wchodzących w jego skład.

 

Tomasz Balcerak, Rödl & Partner

 

​17.12.2020

 

Restrukturyzacja w czasie pandemii

 

Ratunkiem dla wielu przedsiębiorstw w trudnych czasach pandemii może być odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja, w tym w oparciu o najnowsze rozwiązania legislacyjne.

 

Jarosław Hein, Rödl & Partner

​15.12.2020


Utrata wartości aktywów w dobie Covid-19


Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna w Polsce związana z ogólnoświatową pandemią Covid-19 będzie miała szczególne znaczenie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdań finansowych, m.in. w kontekście wartości prezentowanych w bilansie aktywów.


Martyna Trojańczyk, Rödl & Partner

​9.12.2020


Zyski spółki komandytowej: wspólnik na razie z jedną daniną


Tegoroczne zyski spółki komandytowej, bez względu na moment ich wypłaty, nie będą opodatkowane.


Monika Spotowska, Rödl & Partner

​8.12.2020


 

 

W czasie pandemii czas na e-księgowość i e-biura rachunkowe


Konieczność pracy zdalnej i zachowania dystansu społecznego w ostatnich miesiącach sprawiły, że nowego znaczenia nabrała tzw. e-księgowość. Nawet najbardziej oporni do tej pory przedsiębiorcy, przekonują się do elektronicznego obiegu, księgowania i przechowywania dokumentów.


Benita Soczewka-Piwowarczyk, Rödl & Partner

​8.12.2020


 

Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w czasie Covid


W związku z wystąpieniem pandemii wiele firm musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami mającymi wpływ na ich działalność gospodarczą, m.in. ze spadkiem popytu na proponowane dobra lub usługi, wahaniami kursów walut, dostępnością kredytów, zakłóceniami w łańcuchu dostaw czy zakłóceniami produkcji.


Anna Korpetta, Rödl & Partner

01.12.2020


Sprawozdanie skonsolidowane: kiedy można uniknąć jego sporządzenia


Na grupy kapitałowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki związane z końcem roku. Istnieją jednak sytuacje, w których można z nich zrezygnować.


 

Edyta Maciorowska, Rödl & Partner

 

​01.12.2020


Jak zaksięgować przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa


W ostatnich latach obserwujemy w polskiej gospodarce znaczący wzrost inwestycji. Obok zakładania nowych firm coraz częściej stosowanym sposobem na rozpoczęcie działalności jest przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku, rozszerzyć działalność bądź pozyskać nowe rynki zbytu.


Edyta Przybyła, Rödl & Partner


Listopad 2020


25.11.2020


Instrumenty ogranów podatkowych służące weryfikacji cen transferowych

Organy administracji skarbowej mają uprawnienia w zakresie uznania za rynkowe warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty należące do grup kapitałowych.


Michał Sojka, Daria Walkowiak-Dobner, Rödl & Partner

________________________________________________________________________________________________________


25.11.2020


Obowiązki firmy w związku z badaniem sprawozdania finansowego


Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy spełnieniu określonych warunków mają też obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego – jest to tzw. badanie ustawowe.


Joanna Biguszewska, Rödl & Partner

​17.11.2020


Jak prawidłowo ustalić wartość nieruchomości


Zdecydowana większość operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest podejściem porównawczym, metodą porównywania parami. Jest to najprostsza i najczęściej stosowana metodą wyceny, która jak większość ma wady i zalety. Przyjrzymy się jej szczegółowo, szczególnie w kontekście niepewności rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


Piotr Derylak, Rödl & Partner

​15.11.2020

 

Czy zagraniczny przedsiębiorca musi rejestrować się w Polsce dla celów VAT

 

Nawet minimalny zakres usług konsumowanych w Polsce przez podmioty z innych krajów może kreować dla nich stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Joanna Orman, Dominika Tyczka-Szyda, Rödl & Partner

​3.11.2020

 

Inwentaryzacja zapasów - jak się do niej przygotować

 

W ramach inwentaryzacji należy przeprowadzić spis z natury zapasów, co często stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, ze względu na złożoność i pracochłonność.

 

Michał Gliński,  Rödl & Partner

 

Październik 2020

 

​28.10.2020

 

Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

 

Transakcje zawierane z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową podlegają obowiązkom dokumentacyjnym niezależnie od istnienia powiązań między stronami.

 

Krzysztof Smach, Rödl & Partner

​20.10.2020

 

Restrukturyzacja: z nowej procedury skorzysta dłużnik i wierzyciel

 

Wprowadzony na mocy przepisów tarczy 4.0 nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z licznymi korzyściami dla dłużników.

 

Katarzyna Kołodziej, Rödl & Partner

​20.10.2020

 

Tarcza antykryzysowa: jak rozliczyć dofinansowanie

 

W ostatnich miesiącach przedsiębiorcy korzystali z pomocy przewidzianej w „tarczy antykryzysowej" , czyli dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obecnie stoją przed wyzwaniem rozliczenia się z dofinansowania z wojewódzkimi urzędami pracy.

 

 

 Joanna Sikora-Bzdzikot, Rödl & Partner

​20.10.2020

 

Jak ująć w księgach leasing zwrotny

 

Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj transakcji leasingu. Charakteryzuje się tym, że umowa leasingu jest powiązana z umową sprzedaży, która ją poprzedza.

 

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner

​13.10.2020

 

Polityka rachunkowości w spółce - zbędny dokument, czy niezbędne regulacje

 

W czasach digitalizacji, optymalizacji procesów, minimalizacji sporządzanej dokumentacji w jednostkach zespoły finansowo-księgowe i zarządy zastanawiają się nad zasadnością sporządzania polityki rachunkowości. Bardzo często też rezygnuje się z jej sporządzania, ale czy słusznie?

 

Alicja Kupczak, Rödl & Partner

​11.10.2020

 

APA: uprzednie porozumienie cenowe pozwoli uniknąć konfliktu z fiskusem

 

Przedsiębiorca może porozumieć się z organem podatkowym co do prawidłowości sposobu ustalania ceny transferowej w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

​6.10.2020

 

CIT: limit kosztów usług nabytych od podmiotów powiązanych

 

Przepisy dotyczące konieczności limitowania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydatkami na określone usługi świadczone przez podmioty powiązane w dalszym ciągu mogą sprawiać trudności interpretacyjne.

 

Joanna Bielecka, Łukasz Szczygieł, Rödl & Partner

Wrzesień 2020

​30.09.2020

 

 

Bezprawne rozwiązanie umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego - wyrok TSUE

 

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pracownikowi przywróconemu przez sąd do pracy należy się urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

 

Tomasz Rygus, Rödl & Partner

​22.09.2020

 

Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zawarcia umowy spółki osobowej

 

Konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych o wartości przekraczającej ustawowo określone progi.

 

Radosław Ozimek, Łukasz Szczygieł,  Rödl & Partner

​16.09.2020

 

Pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania zaległego urlopu

 

W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania do 30 dni urlopu pozostałego z poprzednich lat, w tym również zaległego urlopu na żądanie.

 

Michał Prokop, Rödl & Partner

​15.09.2020

 

Kiedy wypłata zaliczki na poczet dywidendy

 

Zaliczka na poczet przyszłej dywidendy jest dla wspólników korzystnym instrumentem, który umożliwia wypłatę zysku. Regulacja przepisów Kodeksu spółek handlowych została jednak skonstruowana w sposób, który uniemożliwia jej wypłatę po zakończeniu roku obrotowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy.

 

Maciej Oczkowski, Rödl & Partner

​09.2020

 

Umowa o współdziałanie z organami podatkowymi – czy jest narzędziem ograniczenia ryzyka w cenach transferowych?

 

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przypisy wprowadzające możliwość zawierania umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona zapewnić przestrzeganie przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem.

 

Krzysztof Smach, Rödl & Partner

​9.09.2020

 

Dane osobowe: Europa podpowiada, jak mierzyć pracownikom temperaturę

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał wytyczne dotyczące monitorowania temperatury ciała w instytucjach UE w kontekście kryzysu COVID-19. Mogą być one przydatne również polskim pracodawcom.

 

Paweł Foltman, Rödl & Partner

​8.09.2020

 

 

Nowe obowiązki sprawozdawcze

 

Jeszcze kilka lat temu obowiązki z zakresu cen transferowych ograniczały się do sporządzenia dokumentacji podatkowej na wezwanie organu przeprowadzającego kontrolę. Od 2017 r. ilość obowiązków polegających na złożeniu odpowiednich informacji i oświadczeń stale rośnie. Z niektórych z nich podatnicy będą musieli wywiązać się po raz pierwszy w 2020 r.

 

Marcin Jeliński, Rödl & Partner

​2.09.2020

 

 

Pracodawca zawsze odpowiada za zaniedbania w BHP

 

Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy ma charakter uprzedni i bezwarunkowy. Nie zwolni się z niej wykazując, że poszkodowany pracownik również naruszył zasady BHP.

 

Maciej Ogórek, Rödl & Partner

 Sierpień 2020

​07.2020

 

Kryteria warunkujące przyznanie decyzji o wsparciu

 

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o wydanie decyzji o wsparciu dla planowanej przez nich inwestycji zobowiązani są do zadeklarowania spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych. Kryteria ilościowe związane z uzyskaną pomocą odnoszą się do wielkości ponoszonych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Z kolei kryteria jakościowe zależą od lokalizacji inwestycji oraz branży w jakiej działa firma – inne są dla projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a inne dla projektów przemysłowych.

 

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska, Rödl & Partner

​07.2020

 

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa jako płatnik podatku u żródła (WHT) w Polsce

 

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji przepisów podatkowych wydawanych przez organy skarbowe prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie wypłacane podmiotom nie posiadającym siedziby lub zarządu na terytorium Polski (nierezydentom) przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, za usługi wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT , może być przedmiotem podatku u źródła w Polsce.

 

Anna Zielony, Rödl & Partner

​25.08.2020

 

Ceny transferowe: sankcje za niewypełnienie obowiązków dokumentacyjnych

 

Zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej oraz Kodeksie karnym-skarbowym od początku 2019 r. oraz zastosowanie nowych sankcji ma na celu zlikwidowanie problemów związanych ze stosowaniem mechanizmów nierynkowych, które prowadzą do obniżenia podstawy opodatkowania, a także podwyższenie stawek sankcyjnych w przypadku braku dokumentacji.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

 

​20.08.2020

 

PPK: jak wdrożyć w praktyce

 

Od 27 października 2020 r. kolejne grupy pracodawców będą musiały zmierzyć się z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia PPK. Pomocne mogą się okazać doświadczenia podmiotów, u których to rozwiązanie już funkcjonuje.

 

Jolanta Borak, Katarzyna Adamczak, Rödl & Partner

19.08.2020

 

Likwidacja spółki w trakcie toczących się procesów

 

Niekorzystna sytuacja gospodarcza może skłonić do podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności w formie spółki. Co w przypadku, gdy proces ten jest dodatkowo skomplikowany przez toczące się postępowania sądowe? Czy okoliczność taka blokuje możliwość rozwiązania spółki?

 

Maciej Oczkowski, Oskar Lindner, Rödl & Partner 

​12.08.2020

 

Dane uczestników PPK pod ochroną

 

Pracodawca powinien przekazać instytucji finansowej wybranej do prowadzenia PPK tylko te informacje o uczestnikach, które ich identyfikują. Musi przy tym poinformować te osoby o nowym administratorze ich danych.

 

Katarzyna Małaniuk, Rödl & Partner

​11.08.2020

 

Faktoring: jak utrzymać płynność finansową

 

Idealną sytuacją jest, gdy przedsiębiorstwo we własnym zakresie wypracowuje operacyjne przepływy środków pieniężnych, które pozwalają na spłatę zobowiązań w ustalonym terminie.

 

Martyna Trojańczyk,  Rödl & Partner

​5.08.2020

 

Pracownicze programy kapitałowe w pandemii koronawirusa z dobrymi efektami

 

Pierwsza „piątka” instytucji finansowych dobrze poradziła sobie w okresie pandemii. Wzrost wartości jednostek funduszy podczas odreagowania dekoniunktury był bowiem wyższy niż wzrost indeksu szerokiego rynku.

 

Mariusz Kubaczyński, Rödl & Partner

​5.08.2020

 

Aby zarobić na PPK, oszczędności najlepiej nie ruszać do 60. roku życia

 

W założeniu środki zgromadzone na rachunku PPK powinno się wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Wypłacając pieniądze wcześniej, pracownik nie zawsze otrzyma całość zebranych oszczędności.

 

Martyna Purolnik, Rödl & Partner

Lipiec 2020

​29.07.2020

 

PPK: jak zmienić instytucję finansową zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym

 

Przed wypowiedzeniem umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym pracodawca musi zawrzeć nową umowę z inną instytucją finansową. Inaczej wypowiedzenie nie wywoła skutków prawnych.

 

Michał Majnusz, Rödl & Partner

​28.07.2020

 

Ceny transferowe: kiedy podmioty są powiązane

 

Zidentyfikowanie powiązań pomiędzy podmiotami dokonującymi między sobą transakcji jest szczególnie istotne dla wyznaczenia i realizacji obowiązków związanych z cenami transferowymi. Definicja powiązań obejmuje relacje kapitałowe, zarządcze, nadzorcze, rodzinne, a także wynikające z decyzyjności.

 

Daria Walkowiak, Marta Woźnik, Rödl & Partner

​22.07.2020

 

 

 

Klaudia Kamińska-Kiempa, Rödl & Partner

​17.07.2020

 

Firmy ze specjalnych stref walczą o utrzymanie zwolnień podatkowych

 

Wiele firm obawia się utraty zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie
ekonomicznej. Przez epidemię, i skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników za czas postoju czy z tytułu obniżonego czasu pracy, mogą stracić znacznie wyższe ulgi w podatkach. Czy tak będzie, zależy od Ministerstwa Rozwoju.

 

Michał Gosek, Rödl & Partner

15.07.2020

 

Pierwsze problemy z wdrażaniem PPK

 

 

Konsultacje z zatrudnionymi osobami oraz wybór instytucji finansowej prowadzącej pracowniczy plan kapitałowy to dopiero początek obowiązków spoczywających na pracodawcy.

 

Michał Prokop, Rödl & Partner

​14.07.2020

 

Wycena i ewidencja niezakończonych usług długoterminowych

 

Umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych występują powszechnie na rynku. Charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Kontrakty, których wykonanie rozpoczyna się w jednym okresie sprawozdawczym, a zakończenie prac następuje w kolejnym, wymagają szczególnego ujęcia w księgach.

 

Andrzej Niewiarowski, Rödl & Partner

​8.07.2020

 

PPK: jak w dobie pandemii wybrać przedstawicieli pracowników

 

Od 1 lipca 2020 br. kolejna grupa podmiotów zatrudniających musi podjąć działania w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Część z nich powinna zacząć od wyboru przedstawicieli załogi.

 

Tomasz Pleśniak, Rödl & Partner

1.07.2020

 

RODO: odcisk palca na bramce w firmie

 

Przetwarzanie danych biometrycznych do celów rejestracji czasu pracy jest niezgodne z RODO, nawet jeśli pracownicy dobrowolnie się na to zgodzą.

 

Maciej Ogórek, Rödl & Partner

 

Czerwiec 2020

 

​30.06.2020

 

Koronawirus: czy jest szansa na odszkodowanie za straty poniesione w wyniku wprowadzenia ograniczeń

 

Ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone w związku z epidemią Covid-19 negatywnie wpłynęły na płynność finansową przedsiębiorstw. Czy przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wynikające z ograniczeń i zakazów mają szansę otrzymać odszkodowanie od Skarbu Państwa.

 

Oskar Lindner, Maciej Oczkowski, Rödl & Partner

​30.06.2020

 

Dodatkowe uprawnienia od 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

Dodatkowe uprawnienia od 2021 r. uzyskają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Będą mogli być traktowani jak konsumenci.

 

Rafał Szymański, Alicja Szyrner, Rödl & Partner

​23.06.2020

 

Czy w sprawozdaniu finansowym należy ujmować rezerwę urlopową

 

W literaturze lub w rozmowach z księgowymi można spotkać się z argumentacją, że tworzenie rezerwy urlopowej jest zbędne, gdyż wszystkie niewykorzystane urlopy według stanu na koniec roku są wykorzystywane do końca września następnego roku, a więc zgodnie z przepisami prawa.

 

Katarzyna Kubica, biegły rewident,  Rödl & Partner

​9.06.2020

Jakie są procedury rejestracji szczepionek


Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań klinicznych konieczne jest rozpoczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie szczepionki do obrotu. Jest kilka konkurencyjnych procedur rejestracji produktów leczniczych. 

Anastazja Niedzielska-Pitera, adwokat, Rödl & Partner

Maj 2020


​27.05.2020

Wprowadzenie szczepionki do obrotu - wymogi prawne


W związku z pandemią zintensyfikowano badania nad szczepionkami. Przed wprowadzeniem ich na rynek konieczne jest spełnienie szeregu wymagań prawnych.

Anastazja Niedzielska-Pitera, adwokat, Rödl & Partner

Kwiecień 2020

​28.04.2020

 

 

 

​16.04.2020

 

Ciężar wykazania bezskuteczności egzekucji wobec spółki - wyrok Sądu Najwyższego

 

Przesłanką solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, unormowanej w art. 299 Kodeksu spółek handlowych, jest bezskuteczność uprzednio prowadzonej egzekucji względem tej spółki. Konieczność wykazania bezskuteczności egzekucji spoczywa na wierzycielu. Bezskuteczność egzekucji może zostać wykazana za pomocą każdego dowodu, a nie tylko w formie postanowienia organu egzekucyjnego umarzającego postępowanie obejmujące egzekucję skierowaną do całego majątku spółki.

 

Aleksandra Prill, prawnik, Rödl & Partner

​18.04.2020

 

Co dalej z umową najmu po ustaniu zakazu handlu?

 

Wykładnia przepisów specustawy, zgodnie z którą tylko najemca będzie związany złożoną ofertą jest błędna, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się inaczej.

 

Klaudia Kamińska-Kiempa, radca prawny, Rödl & Partner

​05.04.2020

 

Koronawirus: nietypowe koszty w czasach epidemii

 

Ciężar finansowy nowych, nieprzewidzianych wydatków związanych z koronawirusem przedsiębiorcy mogą częściowo zniwelować, rozliczając je w kosztach uzyskania przychodów.

 

Jakub Wajs, konsultant podatkowy, Rödl & Partner

​02.04.2020

 

Koronawirus: wydłużanie terminów zapłaty w czasie epidemii to nieuczciwa konkurencja

 

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty w relacjach z kontrahentami może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować odpowiedzialnością na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Istniejący w Polsce stan epidemii może być powodem nienależytego wykonania umów, w tym poprzez znaczne opóźnienia w płatnościach.

 

Rafał Szymański, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

Marzec 2020

​26.03.2020

 

Reklama suplementów diety trochę inaczej

 

Producenci suplementów diety będą musieli przygotować się na zmiany. W związku z samoregulacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nowymi projektami ustaw planowane są kolejne opłaty i ograniczenia dla podmiotów z branży spożywczej. Celem jest powstrzymanie rozmiarów konsumpcji niektórych produktów w Polsce. 

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

​26.03.2020

 

Wpływ Brexitu na postępowania sądowe

 

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania oficjalnie wystąpiła z UE. Brexit już wcześniej zdążył spowodować wiele zmian ekonomicznych, ale na istotne modyfikacje prawne, m.in. dotyczące postępowań sądowych, przyjdzie nam poczekać co najmniej do 1 stycznia 2021 r.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

​19.03.2020

 

Wysoka kara za naruszenia zasady poufności danych osobowych - decyzja UODO

 

Administrator i podmiot przetwarzający zobowiązani są ocenić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych i uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem. Zastosowanie wysokiej kary pieniężnej ma skutecznie doprowadzić do stosowania przez podmiot środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanym danym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz wadze zagrożeń towarzyszącym procesom przetwarzania danych. 

 

Aneta Siwek, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​19.03.2020

 

Postępowanie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z patentu - wyrok SN

Roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa własności przemysłowej jest bezpodstawne, gdy stan naruszenia ustał, nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości lub prawo wygasło. Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest przychód ale zysk, który został osiągnięty przez naruszyciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu.

 

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

 

​13.03.2020

Skuteczność przedłużenia terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

 

Dla skuteczności postanowienia przedłużającego termin zwrotu różnicy podatku konieczne jest wprowadzenie go do obrotu prawnego, co następuje z chwilą jego doręczenia (ogłoszenia). Dopiero wówczas takie postanowienie staje się wiążące zarówno dla organu, jak i strony postępowania i może wywoływać skutki prawne.

 

Rafał Mierkiewicz, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

​13.03.2020

 

Zaległe składki na ubezpieczenia społeczne

 

Płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany do obliczania, rozliczania i opłacania należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za ubezpieczonego (zatrudnionego), niezależnie od źródła finansowania owych składek. Dotyczy to również sytuacji, w której dochodzi do wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia niepomniejszonego o składki podlegające sfinansowaniu z jego dochodu. Późniejsza zapłata zaległych składek przez płatnika i niewystąpienie przez płatnika do ubezpieczonego o zwrot składek, które nienależnie zostały wypłacone w wynagrodzeniu.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

​05.03.2020

 

Składniki majątkowe masy upadłości

 

Sporządzenie spisu inwentarza i ustalenie składu masy nie może tworzyć tytułu prawnego upadłego do wchodzących w jej skład składników majątkowych. Nie można też z tego faktu wywodzić, dobrej wiary posiadania po stronie syndyka.

 

Karolina Sieraczek, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

​05.03.2020

Odpowiedzialność członka zarządu spółki

 

Bezskuteczność egzekucji musi być rozumiana jako brak rezultatu w skuteczności czynności egzekucyjnych, przy czym bezskuteczność egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Postępowanie egzekucyjne co prawda musi być wszczęte jednak dla oceny, czy egzekucja jest bezskuteczna nie musi zostać wydane formalne postanowienie o umorzeniu.

 

Maciej Ogórek, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

 

Luty 2020

 

​27.02.2020

 

Zanegowanie skutków prawnych uchwały sprzecznej z ustawą - wyrok SN

 

 

28.02.2020
 

Skład sądu orzekającego przy odszkodowaniu dla pracownika - wyrok SN

 

Sprawy o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 K.c. w związku z art. 300 K.p podlegają rozpoznaniu przez sąd pracy w składzie ławniczym (art. 47 § 2 pkt 1 lit. a in fine K.p.c.).

 

Patrycja Szałas, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

​20.02.2020

 

Kara umowna a odstąpienie od umowy

 

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

 

Katarzyna Kołodziej, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

14.02.2020

 

Hipoteka na nieruchomości

Umowami podobnymi są wszelkie umowy, do których istoty należy transfer środków ze spółki do majątku osób wskazanych w art. 15 § 1 k.s.h., na ich rzecz, albo udzielanie im zabezpieczeń. O podobieństwie takim nie sposób natomiast mówić, gdy to członek zarządu ustanawia na swojej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie spółki.

 

Gabriela Izworska, radca prawny, Rödl & Partner

​14.02.2020

 

Moment zastrzeżenia własności rzeczy

 

Do zastrzeżenia własności rzeczy, tj. do pozostawienia jej przy sprzedającym, dojść może jedynie wtedy, jeżeli w chwili zastrzeżenia własności jest on jeszcze jej właścicielem. Zastrzeżenie takie, w terminie późniejszym jest po prostu bezprzedmiotowe, skoro już doszło do przeniesienia własności rzeczy.

 

Aneta Siwek, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​07.02.2020

 

​Zasady tworzenia analizy porównywalności na potrzeby cen transferowych - wyrok WSA

 

Sporządzenie analizy porównywalności w celu ustalenia, czy odsetki od pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi znajdują się na poziomie rynkowym powinno poprzedzić dokonanie oszacowania dochodu. Analiza zawiera określenie cech przedmiotu transakcji, podmiotów transakcji, warunków transakcji, warunków ekonomicznych oraz strategii gospodarczej. Dowolność organu przy sporządzaniu analizy porównywalności jest niedopuszczalna.

 

Aleksandra Galczak, doradca podatkowy Poznań, Rödl & Partner

Katarzyna Brzozowska, konsultant podatkowy Poznań, Rödl & Partner

 

Styczeń 2020

​30.01.2020

 

Warunek zwolnienia podatkowego

 

Dwuletni termin nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) jest warunkiem materialnoprawnym zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 i ust. 4a ustawy o CIT, a zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które – zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej – wstępuje następca prawny.

 

 Anna Główka, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner

​30.01.2020

 

 VAT: split payment ogranicza kompensaty

 

Firmom stosującym wielostronne potrącenia grożą sankcje. Skarbówka nie zgadza się na taką formę rozliczenia.

 

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy Warszawa,  Rödl & Partner

​24.01.2020

 

Roszczenie o przekazanie do masy upadłości wobec osoby czwartej

Roszczenie syndyka przewidziane w przepisie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 31 października 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze zostało sformułowane przedmiotowo, lecz odpowiadający mu obowiązek został określony podmiotowo. Obowiązek ten odnosi się do osoby trzeciej, a nie czwartej, i wyraźnie wobec osoby trzeciej, a nie osoby kolejnego nabywcy, sprowadza się do wydania przedmiotu czynności, a nie do znoszenia egzekucji.

 

Agnieszka Guzik, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner

​22.01.2020

 

 

Początek roku 2020 to kolejne zmiany w prawie podatkowym. Z nowym rokiem pojawią się nowe przepisy i nowe obowiązki, które nie pozostaną bez wpływu na działalność przedsiębiorców.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

​17.01.2020

Nieopodatkowany dochód pracownika z tytułu uregulowania zaległych składek

 

Płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany do obliczania, rozliczania i opłacania należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za ubezpieczonego (zatrudnionego), niezależnie od źródła finansowania owych składek. Dotyczy to również sytuacji, w której dochodzi do wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia niepomniejszonego o składki podlegające sfinansowaniu z jego dochodu. Późniejsza zapłata zaległych składek przez płatnika i niewystąpienie przez płatnika do ubezpieczonego o zwrot składek, które nienależnie zostały wypłacone w wynagrodzeniu.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

​17.01.2020

 

​Prawo autorskie: charakter wynagrodzenia współtwórców - wyrok Sądu Najwyższego

 

 

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​15.01.2020

 

Zamknięcie roku finansowego - terminarz czynności

 

Mija kolejny miesiąc, który dla służb finansowo - księgowych i firm audytorskich wiąże się przede wszystkim z dokonywaniem czynności pozwalających we właściwy sposób zamknąć kolejny rok. Odpowiednie planowanie zadań pozwala na dochowanie wymaganych terminów i zapewnia komfort ich realizacji zgodnie z harmonogramem.

 

Tomasz Martyniuk, biegły rewident Poznań, Rödl & Partner

​13.01.2020

 

Uznanie stosunku cywilnoprawnego za stosunek pracy

 

O tym, czy wykonywane czynności były świadczone na ryzyko pracodawcy, czy też na ryzyko drugiej strony, mogą rozstrzygać przepisy szczególne dotyczące działalności zatrudniającego. Strony mogą dowolnie ułożyć swój stosunek prawny, ale zawarte uzgodnienia muszą ujawniać faktycznie wolę stron.

 

Rafał Szymański, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

​08.01.2020

 

Nowe limity podatkowe w 2020 roku

 

 

​08.01.2020

 

SDJ: sprawozdanie z działalności SDJ jest niewielkim dokumentem

 

W praktyce obowiązek jego wypełnienia często przejmują księgowi, korzystając z szablonu istniejącego w firmie ograniczając aktywność prezesa w tym zakresie tylko do podpisu jednostki.

 

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, manager Warszawa, Rödl & Partner

​03.01.2020

 

Czy usługi księgowe mogą być wykonane na podstawie umowy o dzieło

 

Prace polegające na powtarzalnych usługach z zakresu księgowości nie mogą zostać uznane za wykonanie dzieła. Nie prowadzą bowiem do powstania konkretnego dzieła, a są nastawione na staranne wykonywanie czynności, nie na uzyskanie określonego rezultatu.

 

Roksana Bzoma, prawnik Warszawa w Rödl & Partner

Kontakt

Contact Person Picture

Liliane Preusser

Partner

+48 32 330 12 00

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu