Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rödl & Partner w mediach

PrintMailRate-it

​​​​Eksperci Rödl & Partner są autorami licznych artykułów prasowych i specjalistycznych komentarzy związanych z kwestiami prawnymi, podatkowymi i finansowymi. Poniżej znajdą Państwo wybrane przykłady obecności pracowników Rödl & Partner w mediach:

​Maj 2024
​10.05.2024

Kto reprezentuje spółkę z o.o. przy zawarciu umowy z członkiem jej zarządu?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, na podstawie uchwały, umocować członka zarządu spółki do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu. Powołanie do reprezentacji spółki pełnomocnika w osobie innego członka zarządu nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności czynności prawnej, dokonanej z jego udziałem.

Katarzyna Kołodziej, Rödl & Partner​​​
Kwiecień 2024
23.04.2024

Caps of to Polish PV​​​

The new year has brought major change for clean power generators in Poland. Piotr Mrowiec, of Rödl and Partner, considers two developments which, along with direct-line and cable-pooling legislation, could affect Polish PV as auction prices rise and a clean energy price cap has been removed.

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner​​​
19.04.2024

Status wspólnika sp. z o.o. wobec nabycia udziałów z majątku wspólnego

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) nabyte (objęte) przez jednego małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą co prawda w skład tego majątku, jednakże wspólnikiem spółki staje się tylko małżonek będący stroną czynności prowadzącej do nabycia (objęcia) udziałów.

Agnieszka Kosińska, Rödl & Partner​
​​11.04.2024

Rozwój OZE stwarza popyt na specyficzne rozwiązania​

Kupowanie „zielonego” prądu czy instalowanie paneli na dachach nie jest jedynym wspólnym punktem branży OZE i magazynowej. Sama ekspansja firm z sektora to ogromne zapotrzebowanie na powierzchnie składowania – szkopuł w tym, że niestandardowe.​

komentarz: Piotr Mrowiec, Rödl & Partner​
​5.04.2024

Odpowiedzialnoś​ć członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. »

Solidarna odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. wraz ze spółką za jej zobowiązania podatkowe jest niezależna od faktycznie powierzonego członkowi zarządu zakresu obowiązków. Decydującym czynnikiem jest prawidłowe formalnie powołanie danej osoby do zarządu spółki i pozostawanie na stanowisku w okresie, którego takie zobowiązania podatkowe dotyczą.​

Agnieszka Boncławek, Rödl & Partner​
Marzec 2024
​22.03.2024

Net-billing – jak nie stracić na ujemnyc​h cenach energii​​

Wyrażenie „ujemne ceny”, chociaż w pierwszym momencie może brzmieć nieintuicyjnie, to jednak opisuje coraz częstsze na rynku energii zjawisko. W godzinach, w których produkcja energii jest bardzo duża, a popyt niewielki (na przykład w słoneczne przedpołudnia, kiedy panują idealne warunki dla fotowoltaiki) ceny na giełdzie energii elektrycznej są niskie – czasem nawet spadają poniżej zera. Niedługo prosumenci w net-billingu będą rozliczać się w oparciu o ceny energii w danej godzinie. Jak zabezpieczyć się przed koniecznością dopłacania do produkcji ze swojej mikroinstalacji?​

komentarz: Jakub Plebański, Rödl & Partner​
​21.03.2024

Umowa zlecenia i B2B wliczone do stażu pracy?​

Ministra Pracy i Polityki Społecznej podała 18 marca 2024 r. na platformie X, że trwają prace nad finalizacją ustawy, która pozwoli do stażu pracy zaliczać czas przepracowany na podstawie umów cywilnoprawnych lub jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Zdaniem ministry, taka zmiana ma stanowić docenienie pracy osób zatrudnionych w ten sposób. Pytanie brzmi, czy aby na pewno jest to najlepszy środek do docenienia pracy tych osób? Czy może jedynie doraźne rozwiązanie, które raczej utrwala, a nie naprawia systemowe problemy, które trapią polski rynek pracy?

Klaudia Kamińska-Kiempa, Rödl & Partner
8.03.2024

Równość i przejrzystość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w UE [dyrektywa 2023/970]. Jakie zmiany na rynku pracy przyniesie implementacja tej dyrektywy? Od kiedy?

Jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska, jest równość kobiet i mężczyzn. Od lat unijne prawodawstwo i orzecznictwo dążą do wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz wspierają równouprawnienie kobiet i mężczyzn na wszystkich płaszczyznach, w tym w szczególności na rynku pracy.

Katarzyna Kołodziej, Katarzyna Brzozowska, Rödl & Partner
6.03.2024

Przejście na taryfę dynamiczną – co z dotychczasową umową? Będą kary?

Aby korzystać z taryf dynamicznych na energię elektryczną, które dla odbiorców końcowych będą dostępne od sierpnia 2024 roku, trzeba będzie zerwać dotychczasową umowę na podstawie której obecnie dostarczana jest energia elektryczna, lub ją aneksować. 

komentarz: Jakub Plebański, Rödl & Partner
1.03.2024

Czy wspólnik traci status strony, gdy sprzeda swoje udziały?

Sprzedaż udziałów w spółce powoduje utratę legitymacji czynnej przez wspólnika w sporze odszkodowawczym przeciwko członkowi zarządu.

dr Anastazja Niedzielska-Pitera, Rödl & Partner
​Luty 2024
​23.02.2024

Połączenie banków a wpis wierzyciela w księdze wieczystej

Przedsiębiorca nie ma obowiązku składania wniosku do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie zmiany danych wierzyciela hipotecznego, w przypadku połączenia banków lub przejęcia jednego banku przez drugi.

Aleksandra Prill-Błaszkiewicz, Rödl & Partner
​16.02.2024

Pozorność pracowniczego zatrudnienia członka zarządu spółki z o.o.

Decydujące znaczenie dla oceny charakteru stosunku prawnego łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i warunki jego realizacji.

Konrad Filip, Rödl & Partner
​13.02.2024

Ochrona sygnalistów – od kiedy? Tylko Polska i Estonia wciąż bez ustawy

W styczniu 2024 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o sygnalistach (Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa). Ustawa ma wdrożyć tzw. dyrektywę o sygnalistach (2019/1937). Mimo że termin wdrożenia dyrektywy upłynął w grudniu 2021 roku, wciąż nie jest pewne czy styczniowa wersja projektu ustawy jest ostateczna oraz czy zostanie ona przyjęta przez Radę Ministrów i przekazana do Sejmu. 

Maciej Ogórek, Rödl & Partner
​7.02.2024

Podatkowe zamknięcie roku 2023. Koszty, różnice kursowe, faktury korygujące, straty i inne ważne tematy. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Dla działów księgowości pierwszy kwartał roku to gorący okres. Nie inaczej jest na początku 2024 roku. Właśnie trwają prace nad domknięciem rozliczenia podatkowego CIT za rok 2023. Przybliżamy kilka wybranych zagadnień, na które specjaliści podatkowi powinni zwrócić szczególną uwagę przy zamknięciu roku.

Agnieszka Gliwińska, Paulina Janka, Klaudia Pszczolnik, Rödl & Partner
​5.02.2024

WZPT trzeba dokumentować fakturą ustrukturyzowaną z KSeF

Po wejściu w życie przepisów wprowadzających obowiązek korzystania z KSeF, wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów własnych powinno być dokumentowane fakturą ustrukturyzowaną wystawianą w KSeF.

Paulina Kossakowska, Rödl & Partner
5.02.2024

Przychody z umów wieloelementowych w świetle KSR 15

Właściwe rozpoznanie poszczególnych elementów umów wieloelementowych, a następnie przypisanie do każdego z nich odpowiedniej części przychodu oraz ich poprawne ujęcie jest kluczowe, by prawidłowo odzwierciedlić w księgach wynikające z umów wieloelementowych przychody ze sprzedaży.

Agata Pietrzak, Rödl & Partner
komentarz ekspertki: Madalena Ludwiczak, Rödl & Partner
2.02.2024

Akcjonariusz bez dywidendy? Muszą być ważne powody

Pozbawienie akcjonariuszy prawa do dywidendy musi być uzasadnione i nie może zmierzać do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

Julia Wysocka, Rödl & Partner
​Styczeń 2024
​29.01.2024

Utrata wartości aktywów trwałych

W sytuacji, gdy na dzień bilansowy wartość księgowa wycenianego składnika aktywów jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie może on przynieść w przyszłości, konieczne staje się przygotowanie odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową.

Beata Ostój-Korabik, Rödl & Partner
22.01.2024

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego jako ważny element informacyjny

Wprowadzenie jest ważnym elementem sprawozdania finansowego, którego głównym zadaniem jest zaprezentowanie podstawowych informacji o spółce.

Michał Wojna, Rödl & Partner
​19.01.2024

Sprzeczność z dobrymi obyczajami uchwały ograniczającej działalność wspólnika mniejszościowego

Dobre obyczaje narusza uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników mająca spowodować ingerencję w relacje między pozwaną spółką i powódką, jako jej wspólnikiem mniejszościowym, ale i w stosunki na rynku, na którym działają obie spółki, która ogranicza działalność wspólnika produkującego ten sam asortyment, w sytuacji gdy to powódka przekazała pozwanej know-how oraz kontrakty handlowe.

Katarzyna Kołodziej, Rödl & Partner
​15.01.2024

Ceny energii elektrycznej dla firm w 2024 r. Zamrożenie do połowy roku. Co dalej?

Utrzymujące się wysokie rynkowe ceny energii elektrycznej skłoniły ustawodawcę do przedłużenia na 2024 r. obowiązywania niektórych mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie krótki opis rozwiązań służących obniżce należności za energię elektryczną w 2024 r.

Jakub Plebański, Rödl & Partner
​12.01.2024

Odwołanie z funkcji członka zarządu nie rozwiązuje umowy o pracę

Wskutek podjęcia uchwały o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o. następuje natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki. Nie prowadzi to jednak do automatycznego rozwiązania stosunku pracy z osobą, która na stanowisku członka zarządu była zatrudniona na podstawie stosunku pracy.

Kamil Piontek, Rödl & Partner
8.01.2024

Wpływ zmiany KSB 315 na proces badania sprawozdania finansowego

Biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego jest zobowiązany do przestrzegania między innymi wymogów zawartych w krajowych standardach badania (KSB), opartych na regulacjach międzynarodowych, z pewnymi krajowym dostosowaniami.

Joanna Biguszewska, Rödl & Partner
5.01.2024

​Odpowiedzialność członka zarządu za długi podatkowe spółki

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza skuteczności tego wniosku i ogłoszenia tej upadłości przez sąd upadłości. Dłużnik ma jedynie obowiązek oceny, czy wykonuje swoje wymagalne zobowiązania. Co do oceny – czy faktycznie zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości, władny jest wyłącznie sąd właściwy w sprawach upadłości.

Michał Zakrzewski, Rödl & Partner
​Grudzień 2023
​27.12.2023

Jakie błędy występują w sprawozdaniach finansowych

Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych prowadzą do błędnych decyzji zarządczych wewnątrz organizacji oraz nieprawidłowej oceny sytuacji jednostki przez zewnętrznych użytkowników sprawozdania. Dlatego warto się skupić na identyfikacji błędów w sprawozdaniach i wprowadzeniu kroków, które pomogą im zapobiec.

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner
22.12.2023

Brak zaufania jako ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia

Ocena, czy istnieją ważne powody do wypowiedzenia umowy należy każdorazowo do sądu i musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy oraz charakteru stosunku prawnego łączącego strony.

Konrad Filip, Rödl & Partner
​20.12.2023

Zapasy – co sprawdzić, przygotowując sprawozdanie finansowe

Przygotowując sprawozdanie finansowe należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność prezentowanych w nim informacji. Zapasy są jedną z kluczowych pozycji w większości przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, dlatego kierownictwo tych podmiotów musi podjąć szereg działań wspierających prawidłową wycenę tych składników majątkowych.

Jakub Jamrozik, Rödl & Partner
13.12.2023

Raportowania ESG w kontekście dyrektywy CSRD – jak się przygotować

Implementacja przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego wprowadziła szereg nowych obowiązków dla podmiotów objętych obowiązkiem raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Edyta Maciorowska, Rödl & Partner
8.12.2023

Konsekwencje niezgłoszenia zmian umowy spółki w odpowiednim terminie

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych.

Konrad Filip, Rödl & Partner
​6.12.2023

Obowiązki rady nadzorczej przy współpracy z audytorem

Członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych odgrywają ważną rolę w zapewnieniu zgodności sprawozdania finansowego z przepisami ustawy o rachunkowości. W szczególności rola ta jest istotna w procesie poddania sprawozdania finansowego badaniu, bez względu na to, czy będzie to badanie obowiązkowe, czy dobrowolne oraz czy jest to sprawozdanie jednostkowe, czy skonsolidowane.

Joanna Biguszewska, Rödl & Partner
4.12.2023

​Jak skorzystać z ulgi na ekspansję

Ulga prowzrostowa, zwana także ulgą na ekspansję umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Agata Asenhajmer, Rödl & Partner
​Listopad 2023
​29.11.2023

Odpowiedzialność zarządu za system kontroli wewnętrznej

W dzisiejszym świecie biznesu, w którym ryzyko, zawirowania rynkowe i przepisy prawa stale ewoluują – rola kontroli wewnętrznej wzrasta bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Odpowiedzialność za ten kluczowy element zarządzania spółką spoczywa przede wszystkim na zarządzie.

Aleksandra Przychocka, Rödl & Partner
24.11.2023

Wynagrodzenie likwidatora zaskarżalne zażaleniem

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 13 kwietnia 2023 r., III CZP 146/22.

Agnieszka Kosińska, Rödl & Partner
​23.11.2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest ogólnopolskim, centralnym systemem teleinformatycznym, platformą służącą do wystawiania, przechowywania, przesyłania i odbierania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-Faktur). Począwszy od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy wystawiający faktury sprzedaży (KSeF dotyczy obrotu B2B) będą obowiązani do stosowania jednego wzoru dokumentu (w formacie ustrukturyzowanym przewidzianym w schema 2.0).

Deutsche Version »

Katarzyna Judkowiak, 
Rödl & Partner
​22.11.2023

Środki pieniężne w sprawozdaniu finansowym

Środki pieniężne to podstawowa kategoria aktywów, występująca we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich wielkość czy specjalizację. Choć kategoria ta jest powszechnie znana to przed sporządzeniem sprawozdania finansowego warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach związanych z pozycją szeroko rozumianych środków pieniężnych.

Magda Majcherek, Rödl & Partner
​15.11.2023

Dlaczego potwierdzenia sald są ważne podczas zamknięcia roku

Potwierdzenie sald jest niezwykle istotnym procesem podczas zamknięcia roku, choć może być pracochłonny i wymagać dużej współpracy obu stron. Jednak właściwe przeprowadzenie tego procesu jest niezbędne do przedstawienia rzetelnej aktualnej sytuacji majątkowej danej jednostki.

Anna Janik, Rödl & Partner
8.11.2023

Nadużycia podczas inwentaryzacji zapasów: jak uniknąć nieprawidłowości

Proces inwentaryzacji zapasów jest kluczowym elementem księgowego zamknięcia roku. Jednak czasem może dojść do nieprawidłowości i nadużyć, których skutkiem są różnice między stanem magazynowym a wartościami z ksiąg rachunkowych. Podpowiadamy, jak identyfikować te sytuacje i jak im zapobiegać.

Michał Pajer, Rödl & Partner
komentarz eksperta: Magdalena Ludwiczak, Rödl & Partner
6.11.2023

Fiskus coraz staranniej typuje podmioty do kontroli

Dzięki zbieraniu i analizie coraz większej ilości informacji (w szczególności z formularza TPR) do kontroli typowane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest znacznie wyższe, niż było to jeszcze kilka lat temu.

Bartosz Fuchs, Paulina Gwiazdowicz, Rödl & Partner
​Październik 2023
27.10.2023

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu

Przyjęcie, że członek zarządu zwolniony jest z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy spółka zalega z płatnościami wyłącznie w odniesieniu do jednego wierzyciela, stawiałoby w uprzywilejowanej pozycji tych członków zarządu, których spółki miałyby tylko jednego wierzyciela – Skarb Państwa, w stosunku do tych, których spółki miałyby co najmniej dwóch wierzycieli – uznał NSA.

Joanna Wcisło-Jaśkowska, Rödl & Partner
10.10.2023

Nieściągalne należności – ujęcie księgowe i podatkowe [przykłady księgowań]

Jak ująć należność wątpliwą lub nieściągalną w księgach rachunkowych oraz dokonać kwalifikacji takiej należności na gruncie ustawy o CIT?

Anna Zielony, Beata Żaczkiewicz-Małecka, Rödl & Partner
2.10.2023​

Jak wywiązać się z obowiązków w obszarze cen transferowych za 2022 rok

Nowe terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych i złożenie informacji TPR, połączenie informacji TPR z oświadczeniem oraz szerszy katalog zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji to tylko niektóre ze zmian, o których należy pamiętać przy wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Marta Woźnik, Damian Szatan, Rödl & Partner
​Wrzesień 2023
​29.09.2023

Od profesjonalisty wymaga się więcej. Spór między syndykiem a ubezpieczycielem

O rażącym niedbalstwie można mówić jeśli stopień naganności postępowania jest szczególnie wysoki, gdyż drastycznie i poważnie odbiega od modelu należytego zachowania się dłużnika.

Maciej Ogórek, Rödl & Partner
​11.09.2023

Cleaning up the statute

Polish lawmakers are backing a buoyant PV market with a simpler solar permitting regime and
plans to legislate the sharing of grid connections.

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner 
8.09.2023

Sukcesja generalna przy połączeniu spółek – jakie ograniczenia?

Świadectwo bezpieczeństwa jest ściśle związane ze strukturą i organizacją danego przedsiębiorstwa, dla którego zostało wydane i nie może zostać przeniesione na inny podmiot.

Justyna Biskupska, Rödl & Partner 
Sierpień 2023
​11.08.2023

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5841 kodeksu spółek handlowych prowadzi do utworzenia spółki prawa handlowego, która wcześniej nie istniała. Co za tym idzie, byt prawny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie ustaje w momencie przekształcenia. Nie można przyjąć, że zachowana została ciągłość podmiotowa.

Konrad Filip, Rödl & Partner 
​2.08.2023

Praktyczne skutki połączenia informacji TPR i oświadczenia

Zmiany przepisów ustawowych w zakresie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych spowodowały konieczność przeprowadzenia zmian rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR), składanych corocznie przez podatników realizujących transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi.

Marcin Jeliński, Aleksander Świątek, Rödl & Partner 
Lipiec 2023
​28.07.2023

Pozwolenie na budowę nie wystarczy do zasiedzenia nieruchomości

Decyzje wydawane w procesie budowlanym nie stanowią o chwili objęcia nieruchomości w posiadanie w procesie zasiedzenia. Decydująca dla oceny dobrej lub złej wiary jest chwila objęcia nieruchomości w posiadanie dla danego celu, nie zaś moment rozpoczęcia i prowadzenia na cudzej nieruchomości prac związanych z istnieniem urządzeń przesyłowych po uzyskaniu stosownych decyzji w procesie budowlanym.

Agnieszka Boncławek, Rödl & Partner 
17.07.2023

Uwaga na terminy w zakresie cen transferowych za 2022 r.

Ubiegły rok obfitował w liczne zmiany przepisów prawa podatkowego. W odniesieniu do obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych wprowadzono nowe terminy na ich wypełnienie.

Paulina Janka, Rödl & Partner 
14.07.2023

Kiedy członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe spółki?

Odpowiedzialność solidarna członka zarządu spółki, o której mowa w art. 116 Ordynacji podatkowej, dotyczy co do zasady osób pełniących funkcję członka zarządu danej osoby prawnej, bez względu na zakres obowiązków, jakie zostały im powierzone oraz jakie faktycznie czynności podejmowali czy nadzorowali.

Joanna Wcisło-Jaśkowska, Rödl & Partner 
​Czerwiec 2023
​23.06.2023

Ograniczenie odpowiedzialność byłego członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Były członek zarządu może kwestionować dług spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który ma za nią spłacać w ramach tzw. subsydiarnej odpowiedzialności.

Grzegorz Gęborek, Rödl & Partner
​16.06.2023

Jak ustalić moment odwołania członka zarządu?

Odwołanie członka zarządu wywołuje skutek natychmiast (nawet nie z upływem dnia, w którym odwołania dokonano), chyba że akt odwołania określa termin zakończenia sprawowania funkcji. Odwołanie jest przy tym skuteczne, nawet jeżeli wiadomość o tym nie dotarła do zainteresowanego, aczkolwiek powinien on zostać powiadomiony o swoim odwołaniu.

Justyna Biskupska, Rödl & Partner
12.06.2023

Szczególne prawa pracowników wychowujących dzieci – zmiany 2023

Nowelizacja Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r., która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r.  wprowadziła istotne zmiany w zakresie uprawnień pracowników wychowujących dzieci, z których mogą oni skorzystać w ustawowo wskazanych okolicznościach. Przewidziane uprawnienia mają na celu ułatwienie łączenia życia i obowiązków rodzinnych z wykonywaniem pracy.

Małgorzata Kolasa-Dorosz, Rödl & Partner
9.06.2023

Różne źródła wynagrodzenia członka zarządu spółki z o.o.

Zasady wynagradzania członka zarządu zależą od jego sytuacji prawnej – spółka może z nim zawrzeć umowę o pracę lub nie. W obu jednak wypadkach jego wynagrodzenie podlega oskładkowaniu.

Michał Zakrzewski, Rödl & Partner
​Maj 2023
​26.05.2023

Niewypłacalność spółki prawa handlowego a odpowiedzialność zarządu

Upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. To na zarządzie spoczywa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością spółki.

Konrad Filip, Rödl & Partner
​18.05.2023

energie.de: Umfang und Auswirkungen für die Windindustrie

Nach einer Periode dynamischen Wachstums in den Jahren 2012 bis 2016 verlangsamte sich der
Ausbau der Windenergie in Polen dramatisch. Ursache war das Inkrafttreten des Abstandsgesetzes im Juli 2016 und die mangelnde Unterstützung dieser Technologie in den Energieauktionen der Jahre 2016 bis 2017.

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner
12.05.2023

Bezskuteczność czynności z udziałem upadłego

Przepis art. 127 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze swoją dyspozycją obejmuje bezskuteczność w stosunku do masy upadłości tylko określonych czynności prawnych (umów i jednostronnych czynności prawnych) w sposób ważny i skuteczny, dokonanych przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie dotyczy zaś innych zdarzeń prawnych (deliktów, bezpodstawnego wzbogacenia, nienależnego świadczenia), które stanowiły źródło jego świadczenia

Agnieszka Kosińska, Rödl & Partner
​4.05.2023

Ulga na złe długi w podatku VAT – termin na skorzystanie z ulgi

W jakim terminie podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 października 2020 r. wskazał na warunki, od których nie można uzależniać prawa podatnika do skorzystania z ulgi na złe długi.

Katarzyna Niedabylska, Rödl & Partner
​Kwiecień 2023
14.04.2023

Dług powstał po odejściu członka zarządu? Nie będzie za niego odpowiadał

Odpowiedzialność za długi niewypłacalnej spółki mogą ponosić tylko osoby, które wykonywały swój mandat w okresie, w którym powinien zostać zgłoszony wniosek o upadłość spółki. Członek zarządu może się od niej uwolnić w razie wykazania jednej z przesłanek z art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych – uznał Sąd Najwyższy.

Katarzyna Leszek, Rödl & Partner
10.04.2023 

Bezpieczeństwo energetyczne, militarne i handel. „Nie ma silnej Polski bez silnych Niemiec i silnych Niemiec bez silnej Polski”

„Nasza współpraca, nasze silne powiązania nabierają szczególnego znaczenia w obliczu wojny w Ukrainie, która zdecydowanie zmieniła sytuację polityczną i wzmocniła naszą współpracę na arenie międzynarodowej”. O stosunkach polsko-niemieckich rozmawialiśmy z Prof. Dr. Christian Rödl, adwokatem i doradcą podatkowym, prezesem zarządu i partnerem zarządzającym w Rödl & Partner


Wywiad w języku niemieckim »


​Marzec 2023
​31.03.2023

Chwila, względem której ocenia się winę członka zarządu spółki z o.o.

Winę lub brak winy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania układowego należy oceniać w odniesieniu do chwili, w której powstał obowiązek zgłoszenia takiego wniosku, a nie do okresu późniejszego.

Michał Zakrzewski, Rödl & Partner
​24.03.2023

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wniesiony aport do spółki z o.o.

Wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zwalnia zbywcy z odpowiedzialności za to przedsiębiorstwo.

Konrad Filip, Rödl & Partner
​20.03.2023

Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków.

Maria Wośkowiak, Rödl & Partner
​17.03.2023

Ustanowienie rozdzielności majątkowej a uprawnienia korporacyjne współmałżonków z akcji

Objęcie lub nabycie akcji imiennych wchodzących w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków przez jednego z małżonków nie powoduje, że po ustaniu tej wspólności drugi współmałżonek może wykonywać prawa korporacyjne związane z tymi akcjami.

Agnieszka Boncławek, Rödl & Partner
3.03.2023

Członek zarządu nawet po odwołaniu może odpowiadać za długi spółki

Za długi niewypłacalnej spółki powstałe przed odwołaniem z zarządu jego członkowie odpowiadają pod warunkiem, że powstał obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Dla powstania tej odpowiedzialności istotna jest data powstania długu, a nie jego wymagalności – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Łukasz Napiórkowski, Rödl & Partner
Luty 2023

​24.02.2023 


Tworzymy przyszłość Twojej firmy

Ta myśl przyświeca Rödl & Partner, międzynarodowej firmie świadczącej zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audytu, business process outsourcingu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, consulting. W Polsce firma działa od ponad 30 lat i oferuje pełen wachlarz usług doradczych (one-stop shop) dla przedsiębiorstw aktywnych na całym świecie.


Rozmowa z Marzeną Rączkiewicz i Magdaleną Ludwiczak, 
Rödl & Partner
​24.02.2023

Przesłanki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Ocena, czy uchwała ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, musi być przeprowadzona w formie odpowiedzi na pytanie: czy podjęto ją po to, by osłabić pozycję wspólnika w spółce i w ten sposób doprowadzić do pokrzywdzenia wspólnika, a także w skali korzyści finansowych jakie wiążą się z tą pozycją – podkreślił sąd apelacyjny.

Joanna Wcisło-Jaśkowska, Rödl & Partner
​17.02.2023

Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu

Naruszenie przez członka zarządu nakazu przewidzianego w art. 209 kodeksu spółek handlowych, tj. wstrzymanie się od udziału w decydowaniu o sprawach, w których zachodzi sprzeczność jego interesów lub interesów osób powiązanych z interesami spółki, nie prowadzi automatycznie do skutku nieważności zawartej umowy.

Aleksandra Prill-Błaszkiewicz, Rödl & Partner
3.02.2023

​Czy wadliwe zwołanie zgromadzenia wspólników wpływa na ważność uchwał?

Nieprawidłowe zwołanie zgromadzenia wspólników poprzez naruszenie wymogów proceduralnych jego zwołania nie jest jednoznaczne z nieważnością podjętej na nim uchwały. Wadliwe zwołanie niekoniecznie ma wpływ na treść uchwały czy na sam przebieg zgromadzenia – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Zuzanna Krystek, Rödl & Partner
​Styczeń 2023
​25.01.2023

Działania marketingowe agenta a powstanie zakładu podatkowego

Brak formalnego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki zagranicznej przez jej agenta działającego w Polsce nie wyklucza ukonstytuowania się zakładu podatkowego tej spółki w związku z działalnością marketingową jej agenta.

Aleksandra Wozowicz, Rödl & Partner
19.01.2023

Poręczenie wekslowe spółki zależnej za dług członka zarządu spółki dominującej

Dla skuteczności udzielenia przez spółkę zależną poręczenia na wekslu wystawionym przez członka zarządu spółki dominującej wraz ze współmałżonkiem, z którym pozostaje on we wspólności majątkowej wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników spółki dominującej.

Agnieszka Boncławek, Rödl & Partner
​10.01.2023

Kalkulacja podatku dochodowego

Kalkulacja CIT za ubiegły rok stanowić będzie znacznie większe wyzwanie w porównaniu do lat poprzednich. Wszystko za sprawą zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Anna Pilarska, Rödl & Partner
komentarz eksperta: Magdalena Ludwiczak, Rödl & Partner
​8.01.2023

Nowość w przepisach: podatkowa grupa kapitałowa

Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzone zostało nowe rozwiązanie umożliwiające podmiotom spełniającym określone ustawowo wymogi wspólne rozliczanie dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Aleksandra Majnusz, Kamila Kmiecik, Rödl & Partner
​4.01.2023

Mniej ochrony pracowników w czasie zwolnień grupowych

Tryb zwolnień grupowych częściowo wyłącza lub ogranicza przeszkody w rozwiązaniu stosunku pracy. W pewnych warunkach pracodawca może wypowiedzieć umowę także w czasie urlopu czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

Michał Prokop, Rödl & Partner
​3.01.2023

Korygowanie błędów w sprawozdaniu finansowym

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego zdarzają się błędy. Wówczas nasuwają się pytania jak je poprawić? Jeśli dodatkowo stwierdzony błąd dotyczy poprzednich okresów sprawozdawczych pojawiają się kolejne wątpliwości.

Joanna Biguszewska, Rödl & Partner
​3.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów: nadciąga kolejna biurokracja

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., budziły wątpliwości. Ministerstwo Finansów zdecydowało o ich nowelizacji. Niestety, nie wszystko się udało.

Izabela Karolak, Rödl & Partner
​Grudzień 2022
31.12.2022

W 2023 roku ulga podatkowa na zabytki mocno okrojona

Kto nie pospieszył się z zakupem pałacyku do końca 2022 roku, odliczy już tylko wydatki na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, dotyczące zabytku.

Anna Piskor, Rödl & Partner
​29.12.2022

Prawo spółki do odwoływania członków zarządu „w każdym czasie”

Odwołanie członka zarządu wywołuje skutek natychmiast, nawet jeżeli wiadomość o tym nie dotarła do zainteresowanego.

Michał Zakrzewski, Rödl & Partner
27.12.2022

Leasing w sprawozdaniu finansowym

Jednostki wykorzystujące w swojej działalności obce składniki aktywów na podstawie umowy leasingu muszą dokonać kwalifikacji takiej umowy do celów bilansowych jako leasingu finansowego lub operacyjnego. Taka kwalifikacja ma wpływ na ujęcie leasingu w księgach, a następnie na jego prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner
​20.12.2022

Odpowiedzialność zarządu za sprawozdanie finansowe

Odpowiedzialność za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki spoczywa na kierowniku. Ciąży na nim obowiązek zapewnienia sporządzenia, zatwierdzenia oraz przedstawienia sprawozdania właściwym organom w terminach przewidzianych w przepisach prawa. W sytuacji gdy kierownikiem jest organ wieloosobowy, to uważa się za niego wszystkich członków tego organu.

Beata Ostój-Korabik, Rödl & Partner
​20.12.2022

Co nowego w 2023 roku w ustawie o PIT i oświadczeniach podatników?

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku przy poborze zaliczek przez płatników, jak i składania wniosków i oświadczeń przez podatników, w tym zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy przez podatnika.

Ewa Mróz, Rödl & Partner
​15.12.2022

Wypłata kwot na rzecz byłych wspólników jeszcze przed formalną likwidacją

Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie. Kodeks spółek handlowych nie wskazuje, kiedy taka uchwała winna być podejmowana.

Grzegorz Gęborek, Rödl & Partner
13.12.2022

Należności – rodzaje, sposób wyceny i prezentacji w sprawozdaniu

Należności są jednym z kluczowych elementów determinujących wartość aktywów spółki. Ich złożoność i zróżnicowanie, a także podatność na utratę wartości może powodować duże problemy w odpowiedniej wycenie i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Na dodatkowe trudności w procesie szacowania należności ma także wpływ toczący się obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie.

Michał Wojna, Rödl & Partner
9.12.2022

Poland and the price cap

While it was energy auctions in 2016 that kick-started Poland’s solar sector, many developers have since moved outside the support scheme thanks to rising energy prices. Piotr Mrowiec, associate partner at Rödl & Partner, examines how the EU’s new cap on renewable energy revenue will affect the attractiveness of large-scale clean energy projects in the nation.

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner
8.12.2022

Sukcesja uniwersalna a przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki

Wszelkie ograniczenia zasady wolności gospodarczej mają charakter wyjątku i nie mogą być rozumiane w sposób rozszerzający, a więc nie można ich dorozumiewać, czy domniemywać, bądź też przyjmować w drodze analogii.

Konrad Filip, Rödl & Partner
7.12.2022

Zobowiązania warunkowe w sprawozdaniu finansowym

Zobowiązania warunkowe to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń – dopóki coś się nie wydarzy, obowiązek nie istnieje.

Joanna Biguszewska, Rödl & Partner
6.12.2022

Zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Zbliżający się koniec roku, to dla wielu jednostek czas sporządzania sprawozdań finansowych za mijający okres. Dlatego warto przypomnieć zasady, które osoby przygotowujące sprawozdania muszą pamiętać i stosować. Nie są one ustalone zwyczajowo, lecz wynikają z przepisów prawa.

Agata Pietrzak, Rödl & Partner
1.12.2022

Spółka niewypłacalna? Zarząd musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych ma charakter deliktowy, gdyż oparta jest na zasadzie winy i pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z wyrządzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw spółki szkodą.

Zuzanna Krystek, Rödl & Partner
                                                                       ​Listopad 2022 

​29.11.2022

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe

Od wprowadzenia elektronicznej formy sprawozdania finansowego minęło sporo czasu. Początkowe problemy techniczne w większości jednostek zostały już rozwiązane, a procedura podpisywania nie budzi już takich emocji, jak początkowo. W praktyce jednak nadal pojawiają się problem z podpisywaniem sprawozdań finansowych.

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner
​24.11.2022

Błąd w wystawieniu dokumentu akcji nie obciąża akcjonariusza

Wystawienie nieważnego dokumentu akcji jest czynnością obciążającą spółkę i nie powinno ograniczać praw akcjonariusza do zbycia akcji do czasu wydania prawidłowo sporządzonego dokumentu akcji, niezależnie od możliwości żądania przez akcjonariusza wydania nowego dokumentu na podstawie art. 357 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Michał Zakrzewski, Rödl & Partner
​23.11.2022

Czym jest zmiana stanu produktów

Pojęcie zmiana stanu produktów pojawia się w załącznikach nr 1 i 5 do ustawy o rachunkowości. Jest to element rachunku zysków i strat. Ustawodawca umożliwia sporządzenie tego rachunku w jednym z dwóch wariantów: porównawczym lub kalkulacyjnym.

Anna Kalisz, Rödl & Partner
16.11.2022

Przychody – ujmowanie transakcji sprzedaży na przełomie roku

Ujmowanie transakcji sprzedaży towarów, które mają miejsce na przełomie roku obrotowego z uwzględnieniem warunków Incoterms 2020, wymaga przeanalizowania zarówno zapisów umów z klientem, jak i innych ustaleń pomiędzy stronami transakcji.

Michał Pajer, Rödl & Partner
​11.11.2022

Po co komu mediacja? Kazus "Gambitu królowej"

Na początku września media obiegła informacja o zawartej ugodzie pomiędzy platformą Netflix Inc. oraz Noną Gaprindaszwili, gruzińską arcymistrzynią szachową, która była pierwowzorem postaci Beth Harmon w popularnym serialu „Gambit królowej”. Z perspektywy początkowych stanowisk procesowych stron, w szczególności zasadniczego stanowiska Netfliksa, zakończenie sprawy w tak krótkim czasie, w sposób polubowny to spore zaskoczenie.

Adrian Cop, Rödl & Partner
​8.11.2022

Podatek odroczony – różnice od środków trwałych

Podatek odroczony występuje w sytuacji, kiedy w jednostce przychody lub koszty rozpoznaje się do celów bilansowych i podatkowych w różnych okresach. Obliczanie i ujmowanie w księgach podatku odroczonego ma na celu uwzględnienie w księgach oraz sprawozdaniu finansowym jednostki pełnego efektu transakcji, bez względu na moment jej opodatkowania podatkiem dochodowym.

Joanna Biguszewska, Rödl & Partner
​3.11.2022

Sprzeczność z prawem uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Nie istnieje normatywna podstawa do scedowania przez jakikolwiek organ osoby prawnej jego uprawnień przypisanych mu ustawowo w zakresie spraw wewnętrznych tej osoby prawnej. Unormowania dotyczące pełnomocnictw, zawarte w Kodeksie cywilnym, nie mają tu zastosowania.

Joanna Wcisło-Jaśkowska, Rödl & Partner
​1.11.2022

Badanie sprawozdania finansowego – o czym należy pamiętać

Zamknięcie ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych procedur. W większości spółek (z kalendarzowym rokiem obrotowym) ostatni kwartał to intensywny czas przygotowania do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego. Wiele z tych spółek poddaje swoje sprawozdanie finansowe badaniu, dlatego warto przypomnieć jakie spółki podlegają obowiązkowemu badaniu i co jest istotne w procesie przygotowania się do badania jak i samego badania.

Edyta MaciorowskaRödl & Partner
komentarz eksperta: Magdalena LudwiczakRödl & Partner
​Październik 2022
​31.10.2022

Umowa spółki z członkiem zarządu jako przedsiębiorcą a podatek. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania przyczyną niepewnej sytuacji członków zarządu z umowami B2B

Coraz trudniej otrzymać od organów podatkowych jakiekolwiek stanowisko w sytuacji, gdy członek zarządu spółki chciałby świadczyć spółce odrębne usługi na podstawie oddzielnej umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności takie jak: doradztwo strategiczne, usługi wyszukiwania klientów czy pośrednictwa handlowego. Wydane ostatnio stanowiska organów podatkowych kształtują nowy kierunek w orzecznictwie.

Monika Spotowska, Hubert Ostrowski, Rödl & Partner
27.10.2022

Bezskuteczność egzekucji i odpowiedzialność solidarna członka zarządu za zobowiązania spółki

Nie ma przeszkód natury prawnej związanych z instytucją prawomocności materialnej, aby zarzuty pozwanego dłużnika na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych obejmowały takie, które wskazują na wygaśnięcie wierzytelności z przyczyny zaistniałej po powstaniu tytułu egzekucyjnego.

Justyna Biskupska, Rödl & Partner
​26.10.2022

Prawo holdingowe – czy polskie spółki wprowadzą nowe regulacje?

Wprowadzone do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe u swoich korzeni miało regulować funkcjonowanie tzw. holdingów faktycznych. Jednoznaczna ocena zmian wprowadzonych w Kodeksie spółek handlowych nowelizacją z 13 października 2022 roku nie jest łatwa do dokonania. Z jednej strony stwarza nowe możliwości kontroli i kształtowania sposobu prowadzenia spraw spółki zależnej przez spółkę dominującą, co z kolei wiąże się z koniecznością podjęcia wielu czynności o charakterze formalnym. Czy spółki zdecydują się sformalizować zarządzanie swoimi podmiotami zależnymi?

Maciej Oczkowski, Oskar Lindner, Rödl & Partner
​25.10.2022

KKS – zmiany w zakresie cen transferowych

Regulacje dotyczące cen transferowych uległy modyfikacji w związku ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie. Ustawodawca zdecydował się rozszerzyć odpowiedzialność karno-skarbową podatników za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.

Marta Woźnik, Rödl & Partner
​18.10.2022

Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła odsetek i należności licencyjnych w spółkach osobowych

W obecnym stanie prawnym spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W niektórych przypadkach podatnikiem mogą stać się również spółki jawne.

Tomasz Kośmider, Rödl & Partner
17.10.2022

Wiążące polecenie spółki dominującej - nowy instrument zarządzania spółką zależną

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja wprowadziła nie tylko zmiany w organizacji pracy organów wykonawczych oraz kontrolujących spółek kapitałowych, ale przede wszystkim nowe w polskim porządku prawnym prawo holdingowe. Możliwość wydawania wiążących poleceń to jedno z podstawowych uprawnień spółek dominujących wobec spółek zależnych.

Maciej Oczkowski, Oskar Lindner, Rödl & Partner
​17.10.2022

Grupa spółek – nowa instytucja w polskim prawie handlowym

13 października 2022 roku w życie weszły przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych, które wprowadzają dotychczas nieznane polskiemu prawu pojęcie grupy spółek. Czym jest tzw. prawo holdingowe i do kogo jest ono skierowane?

Maciej Oczkowski, Oskar Lindner, Rödl & Partner
​13.10.2022

Czy zasada reprezentacji łącznej spółki umożliwia złożenie podpisów w różnym czasie?

Uzasadnione jest stanowisko dopuszczające złożenie w różnym czasie oświadczeń woli przez uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki jawnej. Jeżeli nie ma wątpliwości co do treści takich oświadczeń, to okoliczność, iż między poszczególnymi oświadczeniami zachodzi większy odstęp czasu, nie może automatycznie pozbawiać skuteczności dokonanej przez spółkę czynności prawnej.

Filip Peszko, Rödl & Partner
12.10.2022

Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Powszechną praktyką przy zawieraniu różnego rodzaju umów, w których przynajmniej jedną ze stron stanowi spółka prawa handlowa, jest reprezentacja danej strony zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze przedsiębiorców (w tym przez ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym prokurentów) lub przez pełnomocnika. Na uwagę zasługują w tym zakresie modyfikacje ogólnych zasad reprezentacji, przewidziane w ustawie o rachunkowości (UoR), odnoszące się do zawierania umowy o badanie sprawozdania finansowego jednostki.

Justyna Biskupska, Rödl & Partner
​9.10.2022

Do certyfikatów rezydencji można stosować regulacje „kryzysowe”

Gdy polski płatnik nie ma możliwości zdobycia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej kraj rezydencji podatkowej kontrahenta, może wykorzystać rozwiązania awaryjne, m.in. przewidziane w tarczy antycovidowej.

Anna Pilarska, Rödl & Partner
6.10.2022

Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?

Od ponad czterech lat obowiązują krótsze terminy przedawnienia – podstawowy skrócono z 10 do 6 lat. Jeśli jednak termin przedawnienia rozpoczął się przed 9 lipca 2018 roku, zastosowanie mają przepisy przejściowe.

Michał Zakrzewski, Rödl & Partner
Wrzesień 2022
​29.09.2022

Zawarcie umowy użytkowania akcji miało jasny cel biznesowy

Pozorność zdefiniowana w art. 83 § 1 kodeksu cywilnego ma miejsce wtedy, gdy strony stwarzają na zewnątrz wrażenie, że dokonały określonej czynności prawnej. Istotą pozorności jest więc brak zamiaru wywołania skutku prawnego, który to zamiar jest konstytutywnym elementem oświadczenia woli (art. 60 kodeksu cywilnego).

Agnieszka BoncławekRödl & Partner
​22.09.2022 

Co z minimalnym CIT?

Z początkiem 2022 roku weszły w życie regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego. Podatku, który zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów miał objąć tylko największe podmioty, uzyskujące wysokie przychody, jednak nie wykazujące zysków i co za tym idzie – niepłacące podatku dochodowego. Jak to często bywa – zapowiedzi, zapowiedziami, a wyszło jak zwykle.

Anna Piskor, Rödl & Partner

​18.09.2022

 

Korekta z podzieloną płatnością czy bez

Nabywca może uregulować jednym komunikatem przelewu fakturę korygującą i pierwotną z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności". Powinien przy tym pamiętać o obowiązku zapłaty w split payment.

 
Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner

 

13.09.2022

Rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania WHT wypłat z tytułu usług ubezpieczeniowych

Zawarcie polisy ubezpieczeniowej jest jednym ze sposobów ograniczenia ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli bądź zagranicznych spółek z grupy, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rozbieżnościami w wykładni przepisów o podatku u źródła prezentowanymi przez sądy administracyjne i organy podatkowe.

Anna Zielony, Rödl & Partner
​9.09.2022

Przedawnienie i wymagalność roszczeń PFR o zwrot subwencji finansowej

Minęły już przeszło dwa lata, od kiedy wielu przedsiębiorców w Polsce zostało beneficjentami subwencji finansowej przyznawanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Do dzisiaj jednak wielu przedsiębiorców nadal nie otrzymało decyzji informującej o wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, mimo złożenia oświadczenia o rozliczeniu za pośrednictwem systemu bankowego.  

Damian Dobosz, Rödl & Partner
​9.09.2022

Zgoda walnego zgromadzenia na zawarcie umowy przez spółkę

Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.).

Konrad Filip, Rödl & Partner

1.09.2022


Wieloletnie niewypłacanie dywidendy narusza prawo akcjonariuszy do udziału w zysku

Przeznaczenie całego wypracowanego w danym roku zysku spółki na kapitał zapasowy, podjęte uchwałą akcjonariuszy większościowych na walnym zgromadzeniu, bez uwzględniania sytuacji ekonomicznej spółki, jest pokrzywdzeniem prawa do dywidendy akcjonariuszy mniejszościowych – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

 

 Łukasz Napiórkowski, Rödl & Partner

​                                                                        Sierpień 2022
24.08.2022

Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP) od 2024 roku – projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o KAS


Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił na początku sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt implementuje przepisy unijnej dyrektywy 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Piotr Ziółkowski, Rödl & Partner
​18.08.2022

SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT – zmiany w VAT od 2023 roku

Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. 

Przemysław Trzaska, Piotr Ziółkowski, Rödl & Partner
18.08.2022

Treść protokołu walnego zgromadzenia trzeba weryfikować na bieżąco

Nie ma możliwości ustalenia przez sąd, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy podjęto uchwałę o określonej treści.

Maciej Oczkowski, Rödl & Partner
​16.08.2022

Problemy z certyfikatami rezydencji

Zastosowanie podatkowych preferencji w podatku u źródła i zachowanie należytej staranności nieodłącznie związane są z wymogiem posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków danej preferencji podatkowej.

Anna Pilarska, Rödl & Partner
​11.08.2022

Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?

Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie.

Beata Ostój-Korabik, Rödl & Partner
​4.08.2022

Kara umowna w kontraktach budowlanych

Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy – uznał Sąd Najwyższy.

Joanna Wcisło-Jaśkowska, Rödl & Partner
​4.08.2022

Whistleblowing w Polsce. Kiedy ustawa o sygnalistach?

Komisja Europejska wzywa Polskę do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wyjaśnienia braku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Czy spowoduje to znaczne przyspieszenie prac nad ustawą? Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Łukasz Napiórkowski, Rödl & Partner
​3.08.2022

How to run successful green energy investment projects?

The conversation with Piotr Mrowiec. It focuses on the subject of energy. How the regulatory landscape is changing, what challenges should we consider when investing in renewables and how decentralised energy networks can help build stability and security in uncertain times.

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner
​2.08.2022

Jak wykazać, że dochowaliśmy należytej staranności

Brak definicji „należytej staranności” i jasnych kryteriów weryfikacji powoduje wątpliwości płatników podatku u źródła. Tymczasem obowiązuje ich wymóg dochowania takiej staranności przy weryfikacji warunków do zastosowania preferencji w postaci zwolnienia, obniżonej stawki na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy niepobrania podatku zgodnie z taką umową.

Anna Rucińska, Rödl & Partner
​Lipiec 2022
​29.07.2022

Tax Compliance – na straży prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych

Rozmowa z Katrzyną Judkowiak – o tym, czym jest tax compliance, jakie ma znaczenie dzisiaj i jakie może mieć w przyszłości, a także o zadaniach i wyzwaniach specjalistów tej branży.

Katarzyna Judkowiak, Rödl & Partner
​15.07.2022

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw

Pożyczka, objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcie
obligacji, ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej – to przykładowe formy
pomocy, na jaką może liczyć firma mająca kłopoty finansowe. By ją otrzymać trzeba
jednak spełnić warunki.

Michał Majnusz, Rödl & Partner 

​Czerwiec 2022
28.06.2022

Zakład budowlany - kiedy powstaje obowiązek opłacania podatku dochodowego

Wśród przedsiębiorców zagranicznych rozpoczynających w Polsce działalność zauważyć można coraz większą świadomość związaną z tą tematyką i chęć prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych w Polsce. Niestety, nie jest to proste. Raz po raz pojawiają się nowe wątpliwości skutecznie utrudniające realizację obowiązków podatkowych.


Anna Piskor, Rödl & Partner 

​28.06.2022

Amortyzacja placu obsługującego dwa budynki

Wydatki poniesione na nabycie placu obsługującego jeden lub kilka budynków będą
zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonywania odpisów
amortyzacyjnych. Zaklasyfikowanie placu do odpowiedniej grupy środków trwałych, a co za tym idzie, zastosowanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej, uzależnione jest od tego, ile
budynków dany plac obsługuje. 


Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner 

22.06.2022

Wolne za krew: nie każdy odbierze dwa dni 

W pandemii pracownik jest zwolniony od świadczenia pracy w dniu pobrania krwi i w dniu kolejnym. Dzień wolny przepadnie, gdy nie miał wtedy pracować. Honorowi dawcy krwi chętnie korzystają z możliwości zwolnienia od świadczenia pracy w dniu, w którym oddają krew. Ponadto, od 26 stycznia 2021 r. przysługują im aż dwa dni wolne z tego tytułu – w dniu, w którym oddali krew i w dniu następnym. To dodatkowe uprawnienie ma charakter czasowy. 


Maciej Ogórek, Rödl & Partner 

21.06.2022

Nowe terminy na wypełnienie obowiązków 

Od początku bieżącego roku obowiązują nowe regulacje dotyczące wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

Zastosowanie nowych przepisów dotyczy obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych dopiero za 2022 r. W przypadku sporządzania dokumentacji podatkowych, jak i wypełniania obowiązków dokumentacyjnych za rok 2021, zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy, tj. obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.


Joanna Tomczak, Jakub Zawadzki, Rödl & Partner 

​21.06.2022 

Problematyczny limit 2 mln zł w podatku u źródła

Od 1 stycznia 2022 r. – w ramach Polskiego Ładu – wprowadzono nowelizację przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podatku u źródła. Główna zmiana dotyczy obowiązywania mechanizmu pay and refund, którego wejście w życie od 2019 r. było cykliczne odraczane.


Anna Zielony, Rödl & Partner 

​16.06.2022

 

Większe uprawnienia rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie w połowie października zwiększa uprawnienia rad nadzorczych. Wprowadza m.in. zakaz ograniczania członkom tego organu dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

 

15.06.2022

 

W podatku u źródła kontener kontenerowi nierówny

Czy należności za najem kontenerów od nierezydenta podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła? Szukając odpowiedzi na to pytanie, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj kontenera, ale także cel, do którego jest faktycznie wykorzystywany – takie wnioski płyną z najnowszego orzecznictwa.

 

Anna Pilarska, Rödl & Partner

8.06.2022

 

Nowe obowiązki i terminy w cenach transferowych

Wejście Polskiego Ładu w życie 1 stycznia 2022 r. wiąże się z kolejnymi zmianami w obszarze cen transferowych. Część z nich wprowadza pewne uproszczenia, część jednak zwiększa – i tak już istotne – obowiązki z zakresu cen transferowych.

 

​Mateusz Zapalski, Rödl & Partner

​Maj 2022

​30.05.2022

 

Polish PV feels impact of war in Ukraine

It appeared that 2022 would be another impressive year for PV investment in Poland. However, Russian aggression in Ukraine has been a game-changer. Unprecedented price increases, uncertainty in financial markets regarding investment in a “frontline” country, and more serious material and labor availability issues than during the pandemic have
conspired to darken the mood.

 

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner

​25.05.2022


Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadkładają na podatników obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego – jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane i upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner

​13.05.2022

 

E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu

Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń.

 

Łukasz Napiórkowski, Zuzanna Krystek, Rödl & Partner

11.05.2022

 

Jak rozumieć definicję transakcji kontrolowanej

Klasyfikacja zdarzeń pod kątem obowiązków z zakresu cen transferowych powoduje 
wiele wątpliwości podatników. Część z nich została rozwiana dzięki interpretacji ogólnej 
ministra finansów z 29 grudnia 2021 r. Które zdarzenia wymagają sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych, a które nie powodują powstania obowiązku 
dokumentacyjnego?

Marta Woźnik, Rödl & Partner 

​6.05.2022

 

Elektroniczna skrzynka doręczeń (e-Doręczenia) – nowy obowiązek spółek wpisanych do KRS i nie tylko

Nie od dziś wiadomo, że zmiana znanych i utrwalonych rozwiązań to jedna z najtrudniejszych rzeczy do przeprowadzenia. Niemniej w dobie szybkiego rozwoju technologicznego konieczne są ulepszenia procesów zachodzących w życiu codziennym. Taką naturalną zmianą będzie więc rezygnacja z tradycyjnej poczty na rzecz elektronicznych doręczeń. 

 

Łukasz Napiórkowski, Zuzanna Krystek, Rödl & Partner 

25.04.2022

 

Wiedza i jakość kosztują

Wyróżnia nas doradztwo szyte na miarę –  mówią Magdalena Ludwiczak i Therese Baginski, partnerzy w Rödl & Partner.

 

22.04.2022

 

Doradca rady nadzorczej – ekspert do spraw specjalnych

Za sześć miesięcy wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Ma ona wzmocnić sprawowanie kontroli nad spółkami, nadać nowe kompetencje radom nadzorczym. Wprowadza również do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe, corporate governance, a także nową instytucję – doradcę rady nadzorczej.

 

10.03.2022

 

Grid access threatens Poland’s PV prosperity

Solar dominated the Polish renewable energy sector in 2021. PV was responsible for the largest increase in nominal capacity last year, but until recently, it was only a niche market in the country. Rising electricity prices were the main contributor to Poland’s record year for PV, as they ensured profitability for solar installations, in combination with stable, flexible support via an energy auction system.

 

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner 

​9.03.202

 

Inwentaryzacja i jej skutki

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w określonych terminach.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner

​2.03.2022

 

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom w Polsce

Firma Rödl & Partner została założona w 1977 r. w Norymberdze przez niemieckiego adwokata dr Bernda Rödla. Początkowo jednoosobowa kancelaria rozwijała się bardzo dynamicznie. Od 1989 r. Rödl & Partner zaczęła rozszerzać swoją działalność na Niemcy Wschodnie, niedługo potem poza granice Niemiec.

 

Rozmowa z Renatą Kabas-Komorniczak, Rödl & Partner

                                                                          ​LUTY 2022

​28.02.2022

 

Kiedy usługi złożone są opodatkowane u źródła

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę wyłącza możliwość opodatkowania w państwie źródła wynagrodzenia wypłacanego za usługi pośrednictwa handlowego. Wyjątkiem jest umowa z Rumunią.

 

Tomasz Kośmider, Rödl & Partner

​10.02.2022

 

Zaostrzone zasady reprezentacji w spółkach kapitałowych

Sąd Najwyższy w niedawno podjętej uchwale potwierdził, że zakaz zawierania umowy „z samym sobą" ma zastosowanie także do umowy przelewu wierzytelności zawartej między dwiema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jagna Bronk, Anna Narodzonek, Rödl & Partner

3.02.2022

 

Niemożliwość spełnienia świadczenia a odpowiedzialność odszkodowawcza

Po zawarciu umowy może dojść do sytuacji, gdzie jedna ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązania na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które pozostają całkowicie niezależne od jej woli. Jakie wywołuje to skutki prawne dla obu stron umowy?

 

Marcin Pater, Maciej Oczkowski, Rödl & Partner

STYCZEŃ 2022

​31.01.2022

 

Oddelegowanie pracowników z podatkiem u źródła czy bez

Zdaniem fiskusa oddelegowanie personelu może być podobne do usług doradczych, zarządzania oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Dlatego od wypłat za nabycie takich świadczeń należy zapłacić zryczałtowany podatek.


Joanna Litwińska, Rödl & Partner

​31.01.2022

 

Ulgi dla przedsiębiorców w 2022 roku

Tematem rozmowy w BIZNES24 są ulgi dla przedsiębiorców. Roman Młodkowski rozmawia z Joanną Litwińską – doradcą podatkowym w kancelarii Rödl & Partner.

​10.01.2022

 

Czy opłata za najem roweru jest należnością licencyjną

Wynajem dwóch kółek za granicą przez pracownika przebywającego w delegacji może skutkować koniecznością rozliczenia podatku u źródła przez pracodawcę.

 

Anna Zielony, Rödl & Partner

4.01.2022

 

Podatek odroczony w spółkach komandytowych

Zbliżający się okres sporządzania sprawozdań finansowych niesie dodatkowe obowiązki dla spółek komandytowych, nie tylko w zakresie kalkulacji bieżącego podatku dochodowego. Muszą one pamiętać o ujęciu w księgach rachunkowych odroczonego podatku dochodowego.

 

Marcin Jarosz, Grzegorz Mosór, Rödl & Partner

3.01.2022

Na czym polega odpowiedzialność posiłkowa w postępowaniu karnym skarbowym

Podmioty działające w obrocie gospodarczym mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności majątkowej za czyny swoich zastępców.

 

Alicja Szyrner, Rödl & Partner

grudzień 2021

28.12.2021

 

Krajowy System e-Faktur – rewolucja w fakturowaniu

KSeF to kolejna digitalna rewolucja wprowadzona przez Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie. 15 listopada 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą KSeF – narzędzie, przy pomocy którego podatnicy będą wystawiać faktury sprzedaży w sposób ustrukturyzowany. W jaki sposób wdrożenie systemu wpłynie na codzienną pracę przedsiębiorców i ich działów księgowych?

 

Aneta Bolka, Rödl & Partner

​28.12.2021

 

Jak się przygotować do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dodatkowym, często dość skomplikowanym obowiązkiem, zatem warto się do tej czynności odpowiednio wcześniej dobrze przygotować.

 

Edyta Maciorowska, Rödl & Partner

​27.12.2021

 

Czy toaleta przenośna jest urządzeniem przemysłowym

Przedsiębiorca, który wynajmuje, dzierżawi lub leasinguje składniki majątku ruchomego od zagranicznego kontrahenta, może być zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku u źródła.

 

Anna Pilarska, Rödl & Partner

​23.12.2021

 

Niepełnosprawność nie wyklucza aktywności zawodowej

Nawet orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie blokuje podjęcia pracy. Jednak taką osobę obejmują krótsze normy czasu pracy oraz obowiązek przystosowania stanowiska pracy do jej potrzeb.

 

Alicja Koszela, Ewa Mróz, Rödl & Partner

22.12.2021

 

Wartości szacunkowe jako element badania sprawozdania

Do badań za 2021 rok biegli rewidenci po raz pierwszy będą zobligowani do stosowania nowej treści Międzynarodowego Standardu Badania 540 „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień".

 

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner

​22.12.2021

 

Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości – praktyczne wskazówki

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi posiadać wprowadzoną przez kierownika jednostki pisemną formę stosowanych w praktyce zasad rachunkowości. Polityka rachunkowości pozwala zrozumieć, w jaki sposób jednostka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze.

 

Martyna Trojańczyk, Rödl & Partner

17.12.2021

 

3 nowe zawody prawnicze: Compliance Officer, AML Officer i Inspektor Ochrony Danych

Dynamiczne zmiany, którym podlegają przepisy prawa prowadzą do tego, że na rynku pracy pojawia się wiele nowych specjalności. Jakie ścieżki kariery stoją otworem przed prawnikami?

 

Jarosław Hein, Rödl & Partner

​14.12.2021

 

Potwierdzenia sald – dlaczego warto je wysyłać

Co to są potwierdzenia sald i w jakim celu są stosowane wskazuje trzeci rozdział ustawy o rachunkowości, dotyczący inwentaryzacji. Wysyłka potwierdzeń sald – obok spisu z natury i weryfikacji – jest jedną z metod inwentaryzacji, którą raz w roku jest zobowiązany przeprowadzić każdy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe.

 

Anna Kalisz, Rödl & Partner

13.12.2021

 

Aukcja OZE: skutki podatkowe zmiany okresów rozliczenia salda dodatniego

Podmioty korzystające z systemu wsparcia aukcyjnego OZE będą rozliczać dodatnie saldo w okresach pełnych trzech lat kalendarzowych, w terminie sześciu miesięcy od zakończenia danego okresu.

 

Jakub Wajs, Rödl & Partner

7.12.2021

 

Zobowiązania warunkowe w sprawozdaniu finansowym

Zobowiązania warunkowe to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń – dopóki coś się nie wydarzy, obowiązek nie istnieje.

 

2.12.2021

 

Zasiłki w dokumentacji rozliczeniowej

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla pracowników jest ustalane, a sam zasiłek wypłacany przez płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

 

Alicja Koszela, Ewa Mróz, Rödl & Partner 

1.12.2021

 

Pozostała działalność operacyjna

Pozostała działalność operacyjna to drugi segment rachunku zysków i strat poniżej działalności operacyjnej. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej to transakcje związane w sposób pośredni z działalnością operacyjną jednostki.

 

                                                                        listopAD 2021

23.11.2021

 

Inwentaryzacja środków trwałych

Jednym z elementów prac związanych z rachunkowym zamknięciem każdego roku obrotowego jest inwentaryzacja składników aktywów i pasywów.

 

21.11.2021

 

Młotek a podatek u źródła, czyli co jest urządzeniem przemysłowym

Szeroka definicja urządzenia przemysłowego prezentowana przez organy skarbowe oznacza, że wypożyczenie nawet prostych narzędzi może spowodować konieczność pobrania podatku u źródła.

 

​17.11.2021

 

Dofinansowanie – ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym

Już niedługo wiele podmiotów gospodarczych stanie przed zadaniem sporządzenia sprawozdania finansowego. Należy pamiętać o tym, aby odpowiednio ujawnić w nim również wszystkie otrzymane środki pieniężne.

 

10.11.2021

 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych

Wycena nieruchomości wykorzystywanych przez jednostkę w celu osiągniecia korzyści ekonomicznych odbywa się według zasad stosowanych dla środków trwałych albo według cen rynkowych bądź inaczej określonej wartości godziwej.

 

​07.11.2021

 

Czy opłaty związane z instrumentami finansowymi podlegają podatkowi u źródła

Jak uniknąć niepewności w odniesieniu do poboru podatku od płatności z tytułu instrumentów pochodnych? W większości przypadku pozyskanie certyfikatu rezydencji pozwoli na ograniczenie ryzyka sporu z organem podatkowym.

 

02.11.2021

 

Wynik finansowy roku poprzedniego w księgach rachunkowych

Jednym z podstawowych procesów księgowych związanych z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku obrotowego jest rozliczenie wyniku finansowego jednostki za rok ubiegły. W artykule przedstawiamy kompleksowo różne scenariusze tego rozliczenia, a także istotne aspekty prawne poszczególnych rozwiązań.

 

PAŹDZIERNIK 2021​

​26.10.2021

 

Wpływ korekty zeznania CIT-8 na wysokość zaliczek

Korzystanie z możliwości wpłacania miesięcznych zaliczek w formie uproszczonej stanowi dla podatników spore ułatwienie. Należy jednak mieć na uwadze, że korekta zeznania CIT-8, stanowiącego podstawę do obliczenia uproszczonych zaliczek, może wpływać na ich wysokość, a nawet na utratę prawa do wpłacania ich w takiej formie. Konsekwencje te są uzależnione od momentu złożenia korekty.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner 

​12.10.2021

 

Amortyzacja wartości firmy po połączeniu spółek

Skutkiem łączenia spółek handlowych może być powstanie nowej firmy o określonej wartości, którą należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym. Dla celów bilansowych wartość firmy, z wyłączeniem wartości ujemnej, zawsze podlega amortyzacji.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner 

12.10.2021

 

Terminy i obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Obowiązki sprawozdawcze są regulowane i nakładane na przedsiębiorców m.in przez ustawę o rachunkowości oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno w sposób uporządkowany dostarczać informacje na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

 

Beata Ostój-Korabik, Rödl & Partner 

10.10.2021

 

​Błędy w tłumaczeniu umów wpływają na pobór podatku u źródła

Polski podmiot, który wynajmie kontrahentowi irlandzkiemu urządzenie przemysłowe, polegając na informacjach udostępnianych przez rządową witrynę podatki.gov.pl, nie może w prawidłowy sposób wypełnić obowiązków płatnika w podatku u źródła.

 

Tomasz Kośmider, Rödl & Partner 

WRZESIEŃ 2021

29.09.2021

 

ICAP – nowa forma ograniczenia ryzyka podatkowego

International Compliance Assurance Programme, czyli Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności jest dobrowolną formą oceny ryzyka i procesu zapewnienia zgodności w obszarze podatków, angażującą podatnika i administrację podatkową.

 

Dominika Tyczka-Szyda, Paulina Gwiazdowicz, Rödl & Partner 

​29.09.2021

 

Usługi biegłego rewidenta to nie tylko badania i przeglądy

Działania firm audytorskich najczęściej kojarzą się z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych lub innymi usługami zastrzeżonymi dla biegłego rewidenta, np. oceną planu przekształcenia lub podziału spółki, czy sporządzaniem raportu z badania prognoz wyników finansowych. Jednak na dużą skalę świadczą one także inne usługi atestacyjne i pokrewne.

 

Edyta Maciorowska, Rödl & Partner 

​21.09.2021

 

Co oznacza dla firmy rewizja finansowa

Pojęcia audytu finansowego i rewizji finansowej często kojarzą się firmom negatywnie. Audytor postrzegany jest jedynie jako osoba poszukująca błędów, która wzbudza niepokój wśród księgowych. Czy tak powinno być?

 

Maria Rutkowska, Rödl & Partner

14.09.2021

 

Rachunkowość: zagrożenie kontynuacji działalności i co dalej

Sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z określonymi zasadami. Jedną z nich jest zasada kontynuacji działalności (going concern principle). Zakłada ona, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie. W ustawie o rachunkowości zasada ta została wskazana w art. 5 ust. 2 i choć zawiera się tylko w dwóch zdaniach może mieć kluczowe znaczenie dla kształtu całego sprawozdania finansowego.

 

Joanna Biguszewska, Rödl & Partner

08.09.2021

 

50 proc. koszty od honorarium autorskiego w umowie o pracę

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w umowie o pracę jest zmniejszenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz zwiększenie wysokości wynagrodzenia netto pracownika. Podwyższone koszty dotyczą tylko części przysługującego wynagrodzenia autorskiego – pozostała część jest rozliczana z kosztami ustawowymi w zryczałtowanej formie.

 

Marzena Rączkiewicz, Rödl & Partner

07.09.2021

 

Compliance a odpowiedzialność członków zarządu

Funkcja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z szerokimi kompetencjami w zakresie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania, ale również z różnoraką odpowiedzialnością.

 

Agnieszka Kosińska, Rödl & Partner

06.09.2021

 

Compliance a sygnaliści – skuteczne procedury zgłaszania nieprawidłowości

Compliance jest bardzo pojemnym terminem, którym określa się działania mające chronić przedsiębiorstwa przed ryzykami występującymi w trakcie prowadzenia działalności. Sprawnie funkcjonujący system compliance zapewnia, że firma funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa oraz ewentualnie innymi normami przyjętymi dobrowolnie.

 

Jarosław Hein, Maciej Ogórek, Rödl & Partner

25.08.2021

 

Jak rozliczyć księgowo i podatkowo wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Wdrożenie rozwiązań związanych z obsługą PPK w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe wiąże się z odpowiedną ewidencją rachunkową tych zdarzeń oraz ich poprawnym rozliczeniem podatkowym.

 

Aneta Bolka, Rödl & Partner

15.08.2021

 

Dla kogo estoński CIT

Na wzór systemu opodatkowania podatkiem dochodowym w Estonii powstał w Polsce CIT zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Opodatkowanie podatkiem dochodowym w Estonii polega na tym, że opodatkowanie dochodów ma miejsce dopiero przy wypłacie dywidendy wspólnikom. W toku działalności spółki nie opłacają oni podatku dochodowego od bieżących dochodów.

 

Benita Soczewka-Piwowarczyk, Rödl & Partner

​3.08.2021

 

Czym się zajmuje i jak działa Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy, który działa przy Ministerstwie Finansów. Celem jego utworzenia było umożliwienie współpracy pomiędzy podatnikami a administracją podatkową w zakresie cen transferowych, mająca służyć wymianie poglądów.

 

Daria Walkowiak-Dobner, Joanna Tomczak, Rödl & Partner

Lipiec 2021

27.07.2021

 

Na czym polega korekta jednostronna

Od października 2019 r. obowiązuje ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która obejmuje przepisy odnoszące się do procedur i postępowania w zakresie m.in. zawierania uprzednich porozumień cenowych czy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

27.07.2021

 

Umowa cash poolingu – konsekwencje bilansowe i podatkowe

Cash pooling jest popularnym instrumentem zarządzania płynnością finansową podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej. Polega na pokrywaniu niedoborów finansowych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę wchodzącą w skład jednej grupy.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner

26.07.2021

 

Pracodawca ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego podczas zakupu kart Multisport

Nawet minimalna opłata ponoszona przez pracownika oznacza, że transakcja przekazania kart sportowych przez spółkę jest transakcją odpłatną, a ich wcześniejszy zakup służy bezpośrednio realizacji czynności opodatkowanej.

 

Bartosz Trzaska, Rödl & Partner

21.07.2021

 

Ceny transferowe: Uproszczenie safe harbour a data zawarcia pożyczki

Choć obowiązek przygotowania dokumentacji local file i uwzględnienia jej w formularzu TPR nadal istnieje, to organy podatkowe nie mogą kwestionować ustalonego w umowie wynagrodzenia.

 

Daria Walkowiak-Dobner, Mateusz Żyła, Rödl & Partner

15.07.2021

 

Zakaz konkurencji z klauzulą poufności po rozwiązaniu stosunku pracy

W umowie o zakazie konkurencji dopuszczalne jest zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej klauzuli poufności. Na jej podstawie pracodawca może się domagać od byłego pracownika zapłaty kary umownej, niezależnie od kary wynikającej z zakazu konkurencji.

 

Izabela Prokop, Rödl & Partner

15.07.2021

 

Nowe warunki płacy już bez odprawy

Prawo do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie jest – zgodnie z art. 29 kodeksu pracy – elementem przedmiotowo istotnym umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca, dokonując w całości zmiany poprzednich warunków pracy pracownika może zrezygnować z przyznania mu prawa do tego świadczenia. W wypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia w całości warunków pracy i płacy obowiązują postanowienia określone w porozumieniu zmieniającym oraz w ewentualnych wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy, a postanowienia poprzedniej umowy o pracę nie znajdują już zastosowania.

 

Maciej Oczkowski, Marcin Pater, Rödl & Partner

​7.07.2021

 

Kalkulacja progu 20 mln zł przy stosowaniu safe harbour

Podstawowym zagadnieniem przy rozstrzyganiu, czy regulacje dotyczące uproszczenia safe harbour można zastosować w konkretnej transakcji finansowej, jest określenie, czy kwota łącznych zobowiązań bądź należności przekracza 20 mln zł.

 

Daria Walkowiak-Dobner, Mateusz Żyła, Rödl & Partner

1.07.2021

 

Nieuczciwa przewaga kontraktowa w branży spożywczej [NOWE PRZEPISY]

1 listopada 2021 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, Laura Sopata, Rödl & Partner

Czerwiec 2021

​29.06.2021

 

One Stop Shop - punkt kompleksowej obsługi OSS

Planowana zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, wdrażająca regulacje unijne, wpłynie istotnie na zasady rozliczania VAT w handlu e-commerce, wprowadzając m.in. punkt kompleksowej obsługi – One Stop Shop (OSS).

 

Jakub Wajs, Rödl & Partner

24.06.2021

 

Nowe ograniczenia dla plastiku

 

Przedsiębiorcy, prowadząc jednostki handlowe lub gastronomiczne, mają pobierać nowe opłaty od pojemników jednorazowych. Jej wysokość nie może przekroczyć 1 zł za sztukę sztucznego opakowania.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, Laura Sopata, Rödl & Partner

​24.06.2021

 

Najczęstsze błędy na etykietach spożywczych [ANALIZA PRAWNA]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy produkt spożywczy musi być odpowiednio oznakowany. Wymagania dotyczące etykietowania żywności znajdują się w różnych aktach prawnych i często się zmieniają, dlatego wielu producentów błędnie oznacza swoje towary. Co musi się znaleźć na etykiecie?

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, Laura Sopata, Rödl & Partner

23.06.2021

 

Nowe definicje napojów spirytusowych. Przedsiębiorców czekają duże zmiany w przepisach

Od 25 maja 2021 r. weszły w życie regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu nr 2019/787 dotyczące napojów wysokoprocentowych. Podmioty działające rynku będą musiały zmierzyć się z dużymi zmianami, jednolitymi dla całej Unii Europejskiej.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, Laura Sopata, Rödl & Partner

22.06.2021

 

Pakiet e-commerce - założenia zmian

Postępująca cyfryzacja zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa, to jedna z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów. Wpływa na oczekiwania i zachowania konsumentów, zasady konkurencji rynkowej, powstanie nowych modeli biznesowych, w tym na rozwój handlu elektronicznego (ang. e-commerce).

 

Agata Pezda, Rödl & Partner

20.06.2021

 

Opłata od środków spożywczych - problematyczny obowiązek rozliczeń dla przedsiębiorców

 

W początkowym okresie przedsiębiorcy mieli sporo problemów z właściwym wypełnieniem obowiązków związanych z nową opłatą od środków spożywczych. Zabrakło czasu na odpowiednie przygotowanie się. I to także po stronie organów.

 

Magdalena Szwarc, Rödl & Partner

​16.06.2021

 

Składki ZUS: większościowy udziałowiec to nie pracownik

Nie jest możliwe łączenie statusu wspólnika większościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pracownika, który podlegałby ubezpieczeniu pracowniczemu.

 

Maciej Oczkowski, Marcin Pater, Rödl & Partner

16.06.2021

 

Nie każde naruszenie uwolni od wypłat za zakaz konkurencji

Za nadużycie prawa do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej może zostać uznane tylko takie zachowanie byłego pracownika, które pozostaje w funkcjonalnym związku z umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

 

Izabela Prokop, Rödl & Partner

​16.06.2021

 

Przesyłki pocztowe z krajów trzecich: co się zmieni dla odbiorcy paczki

Obowiązujące od 1 lipca 2021 r. zmiany w handlu e-commerce dotyczą również rozliczania przesyłek z krajów trzecich.

 

Adrian Maczura, Rödl & Partner

14.06.2021

 

Rola platform internetowych w kontekście WSTO i SOTI


Znaczącą część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w obrocie pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w przypadku towarów sprowadzanych do Unii z państw trzecich, dokonuje się za pośrednictwem Internetu.

 

Przemysław Trzaska,  Rödl & Partner

14.06.2021

 

Poland’s policy overhaul

 

The first half of 2021 promises significant changes for the renewable energy industry in Poland. Lawmakers are working on a major overhaul of key legislation for the renewable energy sector – the Energy Act and the Renewable Energy Sources Act.  

 

Piotr Mrowiec, Rödl & Partner

01.06.2021

 

Ceny transferowe: oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy podatkowe rozszerzyły zakres oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej.

Marcin Jeliński, Mateusz Zapalski, Rödl & Partner

​Maj 2021

​25.05.2021

 

"Polski Ład" PiS: wsparcie rządu przy zakupie mieszkania

 

Polski Ład ma pozytywnie wpłynąć na sytuację lokalową niewielkiej grupy osób, ale skutki programu odczują także pozostali kupujący oraz deweloperzy.

 

Alicja Szyrner,  Rödl & Partner

​23.05.2021

 

TPR: co się zmieniło w informacji o cenach transferowych

 

Fiskus otrzyma bardziej szczegółowe informacje na temat transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. Będą one służyć do lepszej identyfikacji transakcji wymagających kontroli.

 

Marcin Jeliński, Radosław Ozimek,  Rödl & Partner

​5.05.2021

 

Koronawirus: Czym się różni izolacja od kwarantanny

 

Choć pojęcie izolacji i kwarantanny są nieodłącznym elementem pandemicznej rzeczywistości, to wciąż często używane są w nieprawidłowy sposób. Rodzaj odosobnienia nie ma jednak znaczenia przy ustalaniu prawa do świadczenia za ten okres.

 

Małgorzata Kolasa-Dorosz,  Rödl & Partner

Kwiecień 2021 

​22.04.2021

 

Nowe obowiązki dla producentów żywności od 2 kwietnia 2021 r.

 

Obowiązujące od 2 kwietnia 2021 r. ograniczenia, dotyczące wprowadzania do obrotu produktów spożywczych zawierających tzw. przemysłowe tłuszcze trans wprowadziło unijne rozporządzenie z 24 kwietnia 2019 r. nr 2019/649) . Zawartość tłuszczów trans nie będzie mogła przekraczać 2g na 100g produktu. Rozporządzenie nie dotyczy kwasów tłuszczowych naturalnie występujących w żywności, np. w mięsie lub nabiale.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, Rödl & Partner

​15.04.2021

 

Zagraniczne firmy mają problem z wdrożeniem PPK

 

W najbliższym czasie ostatnia grupa pracodawców musi zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Jednak część firm zagranicznych nie ma wymaganego w tym celu numeru NIP.

 

 Maciej Ogórek, Rödl & Partner

​14.04.2021

 

Nowe zasady dokumentacji transakcji z rajami podatkowymi

 

Od 1 stycznia 2021 r. poszerzony został zakres obowiązków dokumentacyjnych w odniesieniu do transakcji realizowanych z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Aleksandra Galczak, Joanna Bielecka, Rödl & Partner

 

​7.04.2021


Kontrole cen transferowych – sądy stają po stronie podatników


Analiza porównawcza cen transferowych stanowi istotny element ich dokumentacji. W jej wyniku podatnik ustala przedział cenowy, który w analogicznej transakcji niekontrolowanej stosowałyby podmioty niepowiązane. Kwestią sporną pozostaje sytuacja, w której wynik finansowy osiągany przez podmiot powiązany w transakcji kontrolowanej odbiega od przedziału rynkowego ustalonego w benchmarku.

 

Łukasz Kluczka, Rödl & Partner

 1.04.2021

 

Urlop wychowawczy: Wolne na wychowywanie dziecka w dwóch wariantach

 

Łączenie opieki nad dzieckiem z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy to alternatywa dla urlopu wychowawczego. Zasady korzystania z tych uprawnień są jednak różne, tak jak przysługująca z tego tytułu ochrona przed zwolnieniem.

 

Alicja Koszela, Ewa Mróz, Rödl & Partner

 ​Marzec 2021

31.03.2021

 

Obniżka stopy referencyjnej, a rynkowy charakter oprocentowania

 

Gwałtowna obniżka stóp referencyjnych w 2020 r. spowodowała zmianę wysokości odsetek maksymalnych oraz stóp bazowych WIBOR. Podmioty powiązane powinny przeanalizować wpływ tych zmian na ocenę rynkowego charakteru zawieranych pożyczek.

 

Krzysztof Smach, Rödl & Partner

 23.03.2021

 

Obowiązki sprawozdawcze w cenach transferowych


Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych oprócz przygotowania dokumentacji lokalnych muszą również wypełnieniać inne obowiązki sprawozdawcze związane z cenami transferowymi.

 

Aleksandra Galczak, Rödl & Partner

​17.03.2021

 

Koronawirus. Kumulacji urlopów w pandemii nie należy tolerować


Wielu pracowników nie korzystało z urlopów w 2020 r. Pracodawcy powinni część tych dni udzielić w narzuconym terminie. Inaczej narażą się na problemy organizacyjne w firmie, a przy redukcji etatów – na niepotrzebne koszty.

 

Klaudia Kamińska-Kiempa i Małgorzata Kolasa-Dorosz, Rödl & Partner

​16.03.2021

 

Koronawirus. Wpływ pomocy publicznej na ceny transferowe
   
Pandemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała na całym świecie, w większym lub mniejszym stopniu, konieczność uruchomienia programów wsparcia rządowego dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu. Kwestie udzielanych programów wsparcia publicznego dla firm oraz ich potencjalny wpływ na kształtowanie się cen transferowych, znalazły również swoje odniesienie w wytycznych OECD dotyczących skutków pandemii w zakresie tych cen.

 

Marcin Jeliński, Rödl & Partner

​12.03.2021
 
Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane w praktyce

 

Pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi mają ustawowo zagwarantowaną pomoc.

Na jaką jej formę mogą liczyć i kto odpowiada za programy wsparcia?

 

Michał Majnusz, Rödl & Partner

​10.03.2021

 

W pandemii umowy cywilnoprawne jeszcze bardziej popularne

 

Ryzyko kolejnych lockdownów powoduje, że przedsiębiorcy często decydują się zawierać umowy zlecenia czy dzieła. W razie braku świadczenia pracy osobom tym nie muszą wypłacać wynagrodzenia. Umowy zlecenia pozwalają obecnie uniknąć płacenia składek czy uzyskać wsparcie z budżetu państwa.

 

Alicja Koszela, Ewa Mróż, Rödl & Partner

​9.03.2021

 

Korekty cen transferowych – projekt objaśnień Ministerstwa Finansów

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja przepisów ustawy o CIT w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych, oprócz wielu dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych, wprowadziła także nowe przepisy dotyczące zasad korygowania cen transferowych.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

Luty 2021

​23.02.2021

 

Nabywanie nieruchomości – asset deal czy share deal

 

Rynek nieruchomości w Polsce od lat przeżywa nieustający wzrost. Wolumen i wartość transakcji przeprowadzanych w tej branży rośnie z roku na rok. Jednocześnie od kilku lat można obserwować pewną zmianę w strukturze transakcji. Coraz więcej inwestorów decyduje się nabywać spółki będące właścicielami nieruchomości – share deal niż bezpośrednio same aktywa – asset deal.

 

Benita Soczewka-Piwowarczyk, Rödl & Partner

​18.02.2021

 

Zamknięcie galerii handlowych – skutki dla właścicieli i najemców

 

Chociaż od kilkunastu dni galerie handlowe już funkcjonują, to problemy dotyczące rozliczeń między właścicielami centrów handlowych, a najemcami są nadal aktualne.

 

Klaudia Kamińska-Kiempa, Maciej Ogórek, Rödl & Partner

​18.02.2021

 

Kiedy przy sporządzaniu sprawozdania należy zaangażować eksperta

   
Każdy podmiot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i zasoby kadrowe niezbędne do jego prawidłowego przygotowania.

 

Piotr Derylak, Rödl & Partner

​18.02.2021

 

Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

Przejściowe różnice pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową, wiążą się z obowiązkiem ustalania podatku odroczonego i jego prezentacją w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rödl & Partner

​14.02.2021

 

Naruszenie ochrony danych osobowych: błąd klienta nie usprawiedliwia ubezpieczyciela

 

Przyczynienie się przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, do wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych nie zwalnia administratora z obowiązku niezwłocznego zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Grzegorz Gęborek, Rödl & Partner

​9.02.2021

 

Dlaczego i w jaki sposób zmienić biuro rachunkowe

 

Wiele firm niezadowolonych z usług księgowych świadczonych przez zewnętrzne biura rachunkowe zastanawia się aktualnie, czy to dobry moment na zmianę. Zawirowania związane z sytuacją epidemiczną w kraju nie zachęcają do podejmowania kluczowych decyzji w tym zakresie. Jak odpowiednio się do nich przygotować?

 

Alicja Kupczak, Rödl & Partner

Styczeń 2021

​26.01.2021

 

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o jednostce

 

Bilans i inne elementy sprawozdania zawierają ogromną liczbę danych, które odzwierciedlają sytuacji ekonomicznej firmy. Jednak by skorzystać z tych danych trzeba umieć je zanalizować i zinterpretować.

 

Aneta Bolka,  Rödl & Partner

​19.01.2021

 

Wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na różne elementy sprawozdania

 

Początek nowego roku obrotowego to czas, aby rozpocząć prace nad sporządzeniem sprawozdania finansowego. To też okres, w którym występujące zdarzenia gospodarcze mogą mieć wpływ na sporządzane sprawozdanie i zawarty w nim zakres ujawnień.

 

Therese Baginski, Tomasz Martyniuk, Rödl & Partner

​19.01.2021

 

Likwidacja spółki z o.o. - jak się przygotować

Likwidacja spółki wymaga dopełnienia wielu prawnych i księgowych obowiązków. Poziom skomplikowania tego procesu zależy od wielkości spółki oraz od przyczyn ustania jej działalności.

 

Olga Jokiel, Rödl & Partner

​12.01.2021

 

Rola ujawnień w sprawozdawczości finansowejInformacja dodatkowa stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Jednak wydaje się, że jej rola czasami jest pomniejszana zarówno przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe, jak i jego odbiorców. Czy słusznie?

 

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner

​12.01.2021

 

Błąd w księgach rachunkowych

 

Według Krajowych Standardów Rachunkowości nr 7 błąd to wynik niewłaściwego uwzględnienia lub całkowitego pominięcia rzetelnych informacji, które były dostępne w momencie sporządzania, a następnie zatwierdzania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w którym dane te powinny być uwzględnione. Prowadzą one do zniekształcenia wiarygodnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

Paulina Gawryszak, Rödl & Partner

Grudzień 2020​

​29.12.2020

 

Częściowa likwidacja środka trwałego w wyniku zmiany jego przeznaczenia

Jeśli firma decyduje się na zmianę przeznaczenia wykorzystywania składników majątku, powinna poddać temat dogłębnej analizie. Nie wszystkie konsekwencje podjętych wyborów w szczegółowy sposób opisuje ustawa o rachunkowości, jednak dostępne są dodatkowe wytyczne regulujące tę tematykę.

 

Anna Grobosz, Anna Orzechowska, Rödl & Partner

​29.12.2020

 

Jaki wpływ na opinię z badania sprawozdania finansowego może mieć koronawirusStan pandemii, którego doświadczamy od kilku miesięcy ma wpływ na większość sfer naszego życia. Jedną z nich jest również badanie sprawozdania finansowego oraz wydawana o nim opinii.

   
Joanna Biguszewska, Rödl & Partner

25.12.2020​

 

Roczne sprawozdania finansowe: czy kontynuować działalność mimo wpływu pandemii


   
W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania rocznych sprawozdań finansowych kluczową kwestią staje się ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Okres, który powinien podlegać ocenie odpowiada minimum 12 miesiącom od dnia bilansowego.

Marcin Jarosz, Rödl & Partner

​22.12.2020

 

Praktyczne problemy procesu konsolidacji sprawozdań finansowych


   
Rok 2020 praktycznie już za nami, a jednostki gospodarcze planujące prace nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyznaczają ramy czasowe nad prostym zebraniem danych finansowych wchodzących w jego skład.

 

Tomasz Balcerak, Rödl & Partner

 

​17.12.2020

 

Restrukturyzacja w czasie pandemii

 

Ratunkiem dla wielu przedsiębiorstw w trudnych czasach pandemii może być odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja, w tym w oparciu o najnowsze rozwiązania legislacyjne.

 

Jarosław Hein, Rödl & Partner

​15.12.2020

 

 

 

Utrata wartości aktywów w dobie Covid-19

 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna w Polsce związana z ogólnoświatową pandemią Covid-19 będzie miała szczególne znaczenie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdań finansowych, m.in. w kontekście wartości prezentowanych w bilansie aktywów.

 

Martyna Trojańczyk, Rödl & Partner

​9.12.2020


Zyski spółki komandytowej: wspólnik na razie z jedną daniną


Tegoroczne zyski spółki komandytowej, bez względu na moment ich wypłaty, nie będą opodatkowane.


Monika Spotowska, Rödl & Partner

​8.12.2020

 

W czasie pandemii czas na e-księgowość i e-biura rachunkowe


Konieczność pracy zdalnej i zachowania dystansu społecznego w ostatnich miesiącach sprawiły, że nowego znaczenia nabrała tzw. e-księgowość. Nawet najbardziej oporni do tej pory przedsiębiorcy, przekonują się do elektronicznego obiegu, księgowania i przechowywania dokumentów.


Benita Soczewka-Piwowarczyk, Rödl & Partner

​8.12.2020


 

Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w czasie Covid


W związku z wystąpieniem pandemii wiele firm musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami mającymi wpływ na ich działalność gospodarczą, m.in. ze spadkiem popytu na proponowane dobra lub usługi, wahaniami kursów walut, dostępnością kredytów, zakłóceniami w łańcuchu dostaw czy zakłóceniami produkcji.


Anna Korpetta, Rödl & Partner

01.12.2020


Sprawozdanie skonsolidowane: kiedy można uniknąć jego sporządzenia


Na grupy kapitałowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki związane z końcem roku. Istnieją jednak sytuacje, w których można z nich zrezygnować.


 

Edyta Maciorowska, Rödl & Partner

 

​01.12.2020


Jak zaksięgować przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa


W ostatnich latach obserwujemy w polskiej gospodarce znaczący wzrost inwestycji. Obok zakładania nowych firm coraz częściej stosowanym sposobem na rozpoczęcie działalności jest przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku, rozszerzyć działalność bądź pozyskać nowe rynki zbytu.


Edyta Przybyła, Rödl & Partner


Listopad 2020


25.11.2020


Instrumenty ogranów podatkowych służące weryfikacji cen transferowych

Organy administracji skarbowej mają uprawnienia w zakresie uznania za rynkowe warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty należące do grup kapitałowych.


Michał Sojka, Daria Walkowiak-Dobner, Rödl & Partner

________________________________________________________________________________________________________


25.11.2020


Obowiązki firmy w związku z badaniem sprawozdania finansowego


Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy spełnieniu określonych warunków mają też obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego – jest to tzw. badanie ustawowe.


Joanna Biguszewska, Rödl & Partner

​17.11.2020


Jak prawidłowo ustalić wartość nieruchomości


Zdecydowana większość operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest podejściem porównawczym, metodą porównywania parami. Jest to najprostsza i najczęściej stosowana metodą wyceny, która jak większość ma wady i zalety. Przyjrzymy się jej szczegółowo, szczególnie w kontekście niepewności rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


Piotr Derylak, Rödl & Partner

​15.11.2020

 

Czy zagraniczny przedsiębiorca musi rejestrować się w Polsce dla celów VAT

 

Nawet minimalny zakres usług konsumowanych w Polsce przez podmioty z innych krajów może kreować dla nich stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Joanna Orman, Dominika Tyczka-Szyda, Rödl & Partner

​3.11.2020

 

Inwentaryzacja zapasów - jak się do niej przygotować

 

W ramach inwentaryzacji należy przeprowadzić spis z natury zapasów, co często stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, ze względu na złożoność i pracochłonność.

 

Michał Gliński,  Rödl & Partner

 

Październik 2020

 

​28.10.2020

 

Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

 

Transakcje zawierane z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową podlegają obowiązkom dokumentacyjnym niezależnie od istnienia powiązań między stronami.

 

Krzysztof Smach, Rödl & Partner

​20.10.2020

 

Restrukturyzacja: z nowej procedury skorzysta dłużnik i wierzyciel

 

Wprowadzony na mocy przepisów tarczy 4.0 nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z licznymi korzyściami dla dłużników.

 

Katarzyna Kołodziej, Rödl & Partner

​20.10.2020

 

Tarcza antykryzysowa: jak rozliczyć dofinansowanie

 

W ostatnich miesiącach przedsiębiorcy korzystali z pomocy przewidzianej w „tarczy antykryzysowej" , czyli dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obecnie stoją przed wyzwaniem rozliczenia się z dofinansowania z wojewódzkimi urzędami pracy.

 

 

 Joanna Sikora-Bzdzikot, Rödl & Partner

​20.10.2020

 

Jak ująć w księgach leasing zwrotny

 

Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj transakcji leasingu. Charakteryzuje się tym, że umowa leasingu jest powiązana z umową sprzedaży, która ją poprzedza.

 

Katarzyna Kubica, Rödl & Partner

​13.10.2020

 

Polityka rachunkowości w spółce - zbędny dokument, czy niezbędne regulacje

 

W czasach digitalizacji, optymalizacji procesów, minimalizacji sporządzanej dokumentacji w jednostkach zespoły finansowo-księgowe i zarządy zastanawiają się nad zasadnością sporządzania polityki rachunkowości. Bardzo często też rezygnuje się z jej sporządzania, ale czy słusznie?

 

Alicja Kupczak, Rödl & Partner

​11.10.2020

 

APA: uprzednie porozumienie cenowe pozwoli uniknąć konfliktu z fiskusem

 

Przedsiębiorca może porozumieć się z organem podatkowym co do prawidłowości sposobu ustalania ceny transferowej w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

​6.10.2020

 

CIT: limit kosztów usług nabytych od podmiotów powiązanych

 

Przepisy dotyczące konieczności limitowania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydatkami na określone usługi świadczone przez podmioty powiązane w dalszym ciągu mogą sprawiać trudności interpretacyjne.

 

Joanna Bielecka, Łukasz Szczygieł, Rödl & Partner

Wrzesień 2020

​30.09.2020

 

 

Bezprawne rozwiązanie umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego - wyrok TSUE

 

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pracownikowi przywróconemu przez sąd do pracy należy się urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

 

Tomasz Rygus, Rödl & Partner

​22.09.2020

 

Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zawarcia umowy spółki osobowej

 

Konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych o wartości przekraczającej ustawowo określone progi.

 

Radosław Ozimek, Łukasz Szczygieł,  Rödl & Partner

​16.09.2020

 

Pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania zaległego urlopu

 

W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania do 30 dni urlopu pozostałego z poprzednich lat, w tym również zaległego urlopu na żądanie.

 

Michał Prokop, Rödl & Partner

​15.09.2020

 

Kiedy wypłata zaliczki na poczet dywidendy

 

Zaliczka na poczet przyszłej dywidendy jest dla wspólników korzystnym instrumentem, który umożliwia wypłatę zysku. Regulacja przepisów Kodeksu spółek handlowych została jednak skonstruowana w sposób, który uniemożliwia jej wypłatę po zakończeniu roku obrotowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy.

 

Maciej Oczkowski, Rödl & Partner

​09.2020

 

Umowa o współdziałanie z organami podatkowymi – czy jest narzędziem ograniczenia ryzyka w cenach transferowych?

 

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przypisy wprowadzające możliwość zawierania umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona zapewnić przestrzeganie przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem.

 

Krzysztof Smach, Rödl & Partner

​9.09.2020

 

Dane osobowe: Europa podpowiada, jak mierzyć pracownikom temperaturę

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał wytyczne dotyczące monitorowania temperatury ciała w instytucjach UE w kontekście kryzysu COVID-19. Mogą być one przydatne również polskim pracodawcom.

 

Paweł Foltman, Rödl & Partner

​8.09.2020

 

 

Nowe obowiązki sprawozdawcze

 

Jeszcze kilka lat temu obowiązki z zakresu cen transferowych ograniczały się do sporządzenia dokumentacji podatkowej na wezwanie organu przeprowadzającego kontrolę. Od 2017 r. ilość obowiązków polegających na złożeniu odpowiednich informacji i oświadczeń stale rośnie. Z niektórych z nich podatnicy będą musieli wywiązać się po raz pierwszy w 2020 r.

 

Marcin Jeliński, Rödl & Partner

​2.09.2020

 

 

Pracodawca zawsze odpowiada za zaniedbania w BHP

 

Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy ma charakter uprzedni i bezwarunkowy. Nie zwolni się z niej wykazując, że poszkodowany pracownik również naruszył zasady BHP.

 

Maciej Ogórek, Rödl & Partner

 Sierpień 2020

​07.2020

 

Kryteria warunkujące przyznanie decyzji o wsparciu

 

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o wydanie decyzji o wsparciu dla planowanej przez nich inwestycji zobowiązani są do zadeklarowania spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych. Kryteria ilościowe związane z uzyskaną pomocą odnoszą się do wielkości ponoszonych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Z kolei kryteria jakościowe zależą od lokalizacji inwestycji oraz branży w jakiej działa firma – inne są dla projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a inne dla projektów przemysłowych.

 

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska, Rödl & Partner

​07.2020

 

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa jako płatnik podatku u żródła (WHT) w Polsce

 

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji przepisów podatkowych wydawanych przez organy skarbowe prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie wypłacane podmiotom nie posiadającym siedziby lub zarządu na terytorium Polski (nierezydentom) przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, za usługi wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT , może być przedmiotem podatku u źródła w Polsce.

 

Anna Zielony, Rödl & Partner

​25.08.2020

 

Ceny transferowe: sankcje za niewypełnienie obowiązków dokumentacyjnych

 

Zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej oraz Kodeksie karnym-skarbowym od początku 2019 r. oraz zastosowanie nowych sankcji ma na celu zlikwidowanie problemów związanych ze stosowaniem mechanizmów nierynkowych, które prowadzą do obniżenia podstawy opodatkowania, a także podwyższenie stawek sankcyjnych w przypadku braku dokumentacji.

 

Joanna Tomczak, Rödl & Partner

 

​20.08.2020

 

PPK: jak wdrożyć w praktyce

 

Od 27 października 2020 r. kolejne grupy pracodawców będą musiały zmierzyć się z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia PPK. Pomocne mogą się okazać doświadczenia podmiotów, u których to rozwiązanie już funkcjonuje.

 

Jolanta Borak, Katarzyna Adamczak, Rödl & Partner

19.08.2020

 

Likwidacja spółki w trakcie toczących się procesów

 

Niekorzystna sytuacja gospodarcza może skłonić do podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności w formie spółki. Co w przypadku, gdy proces ten jest dodatkowo skomplikowany przez toczące się postępowania sądowe? Czy okoliczność taka blokuje możliwość rozwiązania spółki?

 

Maciej Oczkowski, Oskar Lindner, Rödl & Partner 

​12.08.2020

 

Dane uczestników PPK pod ochroną

 

Pracodawca powinien przekazać instytucji finansowej wybranej do prowadzenia PPK tylko te informacje o uczestnikach, które ich identyfikują. Musi przy tym poinformować te osoby o nowym administratorze ich danych.

 

Katarzyna Małaniuk, Rödl & Partner

​11.08.2020

 

Faktoring: jak utrzymać płynność finansową

 

Idealną sytuacją jest, gdy przedsiębiorstwo we własnym zakresie wypracowuje operacyjne przepływy środków pieniężnych, które pozwalają na spłatę zobowiązań w ustalonym terminie.

 

Martyna Trojańczyk,  Rödl & Partner

​5.08.2020

 

Pracownicze programy kapitałowe w pandemii koronawirusa z dobrymi efektami

 

Pierwsza „piątka” instytucji finansowych dobrze poradziła sobie w okresie pandemii. Wzrost wartości jednostek funduszy podczas odreagowania dekoniunktury był bowiem wyższy niż wzrost indeksu szerokiego rynku.

 

Mariusz Kubaczyński, Rödl & Partner

​5.08.2020

 

Aby zarobić na PPK, oszczędności najlepiej nie ruszać do 60. roku życia

 

W założeniu środki zgromadzone na rachunku PPK powinno się wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Wypłacając pieniądze wcześniej, pracownik nie zawsze otrzyma całość zebranych oszczędności.

 

Martyna Purolnik, Rödl & Partner

Lipiec 2020

​29.07.2020

 

PPK: jak zmienić instytucję finansową zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym

 

Przed wypowiedzeniem umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym pracodawca musi zawrzeć nową umowę z inną instytucją finansową. Inaczej wypowiedzenie nie wywoła skutków prawnych.

 

Michał Majnusz, Rödl & Partner

​28.07.2020

 

Ceny transferowe: kiedy podmioty są powiązane

 

Zidentyfikowanie powiązań pomiędzy podmiotami dokonującymi między sobą transakcji jest szczególnie istotne dla wyznaczenia i realizacji obowiązków związanych z cenami transferowymi. Definicja powiązań obejmuje relacje kapitałowe, zarządcze, nadzorcze, rodzinne, a także wynikające z decyzyjności.

 

Daria Walkowiak, Marta Woźnik, Rödl & Partner

​22.07.2020

 

 

 

Klaudia Kamińska-Kiempa, Rödl & Partner

​17.07.2020

 

Firmy ze specjalnych stref walczą o utrzymanie zwolnień podatkowych

 

Wiele firm obawia się utraty zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie
ekonomicznej. Przez epidemię, i skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników za czas postoju czy z tytułu obniżonego czasu pracy, mogą stracić znacznie wyższe ulgi w podatkach. Czy tak będzie, zależy od Ministerstwa Rozwoju.

 

Michał Gosek, Rödl & Partner

15.07.2020

 

Pierwsze problemy z wdrażaniem PPK

 

 

Konsultacje z zatrudnionymi osobami oraz wybór instytucji finansowej prowadzącej pracowniczy plan kapitałowy to dopiero początek obowiązków spoczywających na pracodawcy.

 

Michał Prokop, Rödl & Partner

​14.07.2020

 

Wycena i ewidencja niezakończonych usług długoterminowych

 

Umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych występują powszechnie na rynku. Charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Kontrakty, których wykonanie rozpoczyna się w jednym okresie sprawozdawczym, a zakończenie prac następuje w kolejnym, wymagają szczególnego ujęcia w księgach.

 

Andrzej Niewiarowski, Rödl & Partner

​8.07.2020

 

PPK: jak w dobie pandemii wybrać przedstawicieli pracowników

 

Od 1 lipca 2020 br. kolejna grupa podmiotów zatrudniających musi podjąć działania w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Część z nich powinna zacząć od wyboru przedstawicieli załogi.

 

Tomasz Pleśniak, Rödl & Partner

1.07.2020

 

RODO: odcisk palca na bramce w firmie

 

Przetwarzanie danych biometrycznych do celów rejestracji czasu pracy jest niezgodne z RODO, nawet jeśli pracownicy dobrowolnie się na to zgodzą.

 

Maciej Ogórek, Rödl & Partner

 

Czerwiec 2020

 

​30.06.2020

 

Koronawirus: czy jest szansa na odszkodowanie za straty poniesione w wyniku wprowadzenia ograniczeń

 

Ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone w związku z epidemią Covid-19 negatywnie wpłynęły na płynność finansową przedsiębiorstw. Czy przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wynikające z ograniczeń i zakazów mają szansę otrzymać odszkodowanie od Skarbu Państwa.

 

Oskar Lindner, Maciej Oczkowski, Rödl & Partner

​30.06.2020

 

Dodatkowe uprawnienia od 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

Dodatkowe uprawnienia od 2021 r. uzyskają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Będą mogli być traktowani jak konsumenci.

 

Rafał Szymański, Alicja Szyrner, Rödl & Partner

​23.06.2020

 

Czy w sprawozdaniu finansowym należy ujmować rezerwę urlopową

 

W literaturze lub w rozmowach z księgowymi można spotkać się z argumentacją, że tworzenie rezerwy urlopowej jest zbędne, gdyż wszystkie niewykorzystane urlopy według stanu na koniec roku są wykorzystywane do końca września następnego roku, a więc zgodnie z przepisami prawa.

 

Katarzyna Kubica, biegły rewident,  Rödl & Partner

​9.06.2020

Jakie są procedury rejestracji szczepionek


Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań klinicznych konieczne jest rozpoczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie szczepionki do obrotu. Jest kilka konkurencyjnych procedur rejestracji produktów leczniczych. 

Anastazja Niedzielska-Pitera, adwokat, Rödl & Partner

Maj 2020


​27.05.2020

Wprowadzenie szczepionki do obrotu - wymogi prawne


W związku z pandemią zintensyfikowano badania nad szczepionkami. Przed wprowadzeniem ich na rynek konieczne jest spełnienie szeregu wymagań prawnych.

Anastazja Niedzielska-Pitera, adwokat, Rödl & Partner

Kwiecień 2020

​28.04.2020

 

 

 

​16.04.2020

 

Ciężar wykazania bezskuteczności egzekucji wobec spółki - wyrok Sądu Najwyższego

 

Przesłanką solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, unormowanej w art. 299 Kodeksu spółek handlowych, jest bezskuteczność uprzednio prowadzonej egzekucji względem tej spółki. Konieczność wykazania bezskuteczności egzekucji spoczywa na wierzycielu. Bezskuteczność egzekucji może zostać wykazana za pomocą każdego dowodu, a nie tylko w formie postanowienia organu egzekucyjnego umarzającego postępowanie obejmujące egzekucję skierowaną do całego majątku spółki.

 

Aleksandra Prill, prawnik, Rödl & Partner

​18.04.2020

 

Co dalej z umową najmu po ustaniu zakazu handlu?

 

Wykładnia przepisów specustawy, zgodnie z którą tylko najemca będzie związany złożoną ofertą jest błędna, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się inaczej.

 

Klaudia Kamińska-Kiempa, radca prawny, Rödl & Partner

​05.04.2020

 

Koronawirus: nietypowe koszty w czasach epidemii

 

Ciężar finansowy nowych, nieprzewidzianych wydatków związanych z koronawirusem przedsiębiorcy mogą częściowo zniwelować, rozliczając je w kosztach uzyskania przychodów.

 

Jakub Wajs, konsultant podatkowy, Rödl & Partner

​02.04.2020

 

Koronawirus: wydłużanie terminów zapłaty w czasie epidemii to nieuczciwa konkurencja

 

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty w relacjach z kontrahentami może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować odpowiedzialnością na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Istniejący w Polsce stan epidemii może być powodem nienależytego wykonania umów, w tym poprzez znaczne opóźnienia w płatnościach.

 

Rafał Szymański, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

Marzec 2020

​26.03.2020

 

Reklama suplementów diety trochę inaczej

 

Producenci suplementów diety będą musieli przygotować się na zmiany. W związku z samoregulacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nowymi projektami ustaw planowane są kolejne opłaty i ograniczenia dla podmiotów z branży spożywczej. Celem jest powstrzymanie rozmiarów konsumpcji niektórych produktów w Polsce. 

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

​26.03.2020

 

Wpływ Brexitu na postępowania sądowe

 

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania oficjalnie wystąpiła z UE. Brexit już wcześniej zdążył spowodować wiele zmian ekonomicznych, ale na istotne modyfikacje prawne, m.in. dotyczące postępowań sądowych, przyjdzie nam poczekać co najmniej do 1 stycznia 2021 r.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

​19.03.2020

 

Wysoka kara za naruszenia zasady poufności danych osobowych - decyzja UODO

 

Administrator i podmiot przetwarzający zobowiązani są ocenić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych i uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem. Zastosowanie wysokiej kary pieniężnej ma skutecznie doprowadzić do stosowania przez podmiot środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanym danym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz wadze zagrożeń towarzyszącym procesom przetwarzania danych. 

 

Aneta Siwek, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​19.03.2020

 

Postępowanie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z patentu - wyrok SN

Roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa własności przemysłowej jest bezpodstawne, gdy stan naruszenia ustał, nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości lub prawo wygasło. Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest przychód ale zysk, który został osiągnięty przez naruszyciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu.

 

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

 

​13.03.2020

Skuteczność przedłużenia terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

 

Dla skuteczności postanowienia przedłużającego termin zwrotu różnicy podatku konieczne jest wprowadzenie go do obrotu prawnego, co następuje z chwilą jego doręczenia (ogłoszenia). Dopiero wówczas takie postanowienie staje się wiążące zarówno dla organu, jak i strony postępowania i może wywoływać skutki prawne.

 

Rafał Mierkiewicz, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

​13.03.2020

 

Zaległe składki na ubezpieczenia społeczne

 

Płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany do obliczania, rozliczania i opłacania należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za ubezpieczonego (zatrudnionego), niezależnie od źródła finansowania owych składek. Dotyczy to również sytuacji, w której dochodzi do wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia niepomniejszonego o składki podlegające sfinansowaniu z jego dochodu. Późniejsza zapłata zaległych składek przez płatnika i niewystąpienie przez płatnika do ubezpieczonego o zwrot składek, które nienależnie zostały wypłacone w wynagrodzeniu.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

​05.03.2020

 

Składniki majątkowe masy upadłości

 

Sporządzenie spisu inwentarza i ustalenie składu masy nie może tworzyć tytułu prawnego upadłego do wchodzących w jej skład składników majątkowych. Nie można też z tego faktu wywodzić, dobrej wiary posiadania po stronie syndyka.

 

Karolina Sieraczek, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

​05.03.2020

Odpowiedzialność członka zarządu spółki

 

Bezskuteczność egzekucji musi być rozumiana jako brak rezultatu w skuteczności czynności egzekucyjnych, przy czym bezskuteczność egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Postępowanie egzekucyjne co prawda musi być wszczęte jednak dla oceny, czy egzekucja jest bezskuteczna nie musi zostać wydane formalne postanowienie o umorzeniu.

 

Maciej Ogórek, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

 

Luty 2020

 

​27.02.2020

 

Zanegowanie skutków prawnych uchwały sprzecznej z ustawą - wyrok SN

 

 

28.02.2020
 

Skład sądu orzekającego przy odszkodowaniu dla pracownika - wyrok SN

 

Sprawy o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 K.c. w związku z art. 300 K.p podlegają rozpoznaniu przez sąd pracy w składzie ławniczym (art. 47 § 2 pkt 1 lit. a in fine K.p.c.).

 

Patrycja Szałas, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

​20.02.2020

 

Kara umowna a odstąpienie od umowy

 

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

 

Katarzyna Kołodziej, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

14.02.2020

 

Hipoteka na nieruchomości

Umowami podobnymi są wszelkie umowy, do których istoty należy transfer środków ze spółki do majątku osób wskazanych w art. 15 § 1 k.s.h., na ich rzecz, albo udzielanie im zabezpieczeń. O podobieństwie takim nie sposób natomiast mówić, gdy to członek zarządu ustanawia na swojej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie spółki.

 

Gabriela Izworska, radca prawny, Rödl & Partner

​14.02.2020

 

Moment zastrzeżenia własności rzeczy

 

Do zastrzeżenia własności rzeczy, tj. do pozostawienia jej przy sprzedającym, dojść może jedynie wtedy, jeżeli w chwili zastrzeżenia własności jest on jeszcze jej właścicielem. Zastrzeżenie takie, w terminie późniejszym jest po prostu bezprzedmiotowe, skoro już doszło do przeniesienia własności rzeczy.

 

Aneta Siwek, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​07.02.2020

 

​Zasady tworzenia analizy porównywalności na potrzeby cen transferowych - wyrok WSA

 

Sporządzenie analizy porównywalności w celu ustalenia, czy odsetki od pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi znajdują się na poziomie rynkowym powinno poprzedzić dokonanie oszacowania dochodu. Analiza zawiera określenie cech przedmiotu transakcji, podmiotów transakcji, warunków transakcji, warunków ekonomicznych oraz strategii gospodarczej. Dowolność organu przy sporządzaniu analizy porównywalności jest niedopuszczalna.

 

Aleksandra Galczak, doradca podatkowy Poznań, Rödl & Partner

Katarzyna Brzozowska, konsultant podatkowy Poznań, Rödl & Partner

 

Styczeń 2020

​30.01.2020

 

Warunek zwolnienia podatkowego

 

Dwuletni termin nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) jest warunkiem materialnoprawnym zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 i ust. 4a ustawy o CIT, a zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które – zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej – wstępuje następca prawny.

 

 Anna Główka, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner

​30.01.2020

 

 VAT: split payment ogranicza kompensaty

 

Firmom stosującym wielostronne potrącenia grożą sankcje. Skarbówka nie zgadza się na taką formę rozliczenia.

 

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy Warszawa,  Rödl & Partner

​24.01.2020

 

Roszczenie o przekazanie do masy upadłości wobec osoby czwartej

Roszczenie syndyka przewidziane w przepisie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 31 października 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze zostało sformułowane przedmiotowo, lecz odpowiadający mu obowiązek został określony podmiotowo. Obowiązek ten odnosi się do osoby trzeciej, a nie czwartej, i wyraźnie wobec osoby trzeciej, a nie osoby kolejnego nabywcy, sprowadza się do wydania przedmiotu czynności, a nie do znoszenia egzekucji.

 

Agnieszka Guzik, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner

​22.01.2020

 

 

Początek roku 2020 to kolejne zmiany w prawie podatkowym. Z nowym rokiem pojawią się nowe przepisy i nowe obowiązki, które nie pozostaną bez wpływu na działalność przedsiębiorców.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

​17.01.2020

Nieopodatkowany dochód pracownika z tytułu uregulowania zaległych składek

 

Płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany do obliczania, rozliczania i opłacania należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za ubezpieczonego (zatrudnionego), niezależnie od źródła finansowania owych składek. Dotyczy to również sytuacji, w której dochodzi do wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia niepomniejszonego o składki podlegające sfinansowaniu z jego dochodu. Późniejsza zapłata zaległych składek przez płatnika i niewystąpienie przez płatnika do ubezpieczonego o zwrot składek, które nienależnie zostały wypłacone w wynagrodzeniu.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

​17.01.2020

 

​Prawo autorskie: charakter wynagrodzenia współtwórców - wyrok Sądu Najwyższego

 

 

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​15.01.2020

 

Zamknięcie roku finansowego - terminarz czynności

 

Mija kolejny miesiąc, który dla służb finansowo - księgowych i firm audytorskich wiąże się przede wszystkim z dokonywaniem czynności pozwalających we właściwy sposób zamknąć kolejny rok. Odpowiednie planowanie zadań pozwala na dochowanie wymaganych terminów i zapewnia komfort ich realizacji zgodnie z harmonogramem.

 

Tomasz Martyniuk, biegły rewident Poznań, Rödl & Partner

​13.01.2020

 

Uznanie stosunku cywilnoprawnego za stosunek pracy

 

O tym, czy wykonywane czynności były świadczone na ryzyko pracodawcy, czy też na ryzyko drugiej strony, mogą rozstrzygać przepisy szczególne dotyczące działalności zatrudniającego. Strony mogą dowolnie ułożyć swój stosunek prawny, ale zawarte uzgodnienia muszą ujawniać faktycznie wolę stron.

 

Rafał Szymański, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

​08.01.2020

 

Nowe limity podatkowe w 2020 roku

 

 

​08.01.2020

 

SDJ: sprawozdanie z działalności SDJ jest niewielkim dokumentem

 

W praktyce obowiązek jego wypełnienia często przejmują księgowi, korzystając z szablonu istniejącego w firmie ograniczając aktywność prezesa w tym zakresie tylko do podpisu jednostki.

 

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, manager Warszawa, Rödl & Partner

​03.01.2020

 

Czy usługi księgowe mogą być wykonane na podstawie umowy o dzieło

 

Prace polegające na powtarzalnych usługach z zakresu księgowości nie mogą zostać uznane za wykonanie dzieła. Nie prowadzą bowiem do powstania konkretnego dzieła, a są nastawione na staranne wykonywanie czynności, nie na uzyskanie określonego rezultatu.

 

Roksana Bzoma, prawnik Warszawa w Rödl & Partner

Kontakt

Contact Person Picture

dr Barbara Klimek

Manager

+48 882 786 775

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu