Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

PrintMailRate-it

​​​

Rozwiązywanie konfiktów


Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca niejednokrotnie staje w obliczu sporu z kontrahentami, wspólnikami czy pracownikami. Konflikty, ich podłoże i przedmiot mogą być różne.

Procesy sądowe i postępowania nieprocesowe


Rozwiązanie sporu może wymagać przeprowadzenia postępowania rozpoznawczego w formie procesu i, niekiedy, postępowania zabezpieczającego lub postępowania egzekucyjnego. Zdarzają się również sytuacje niewymagające wszczynania procesu, lecz rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym (np. sprawy o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). 

Każde postępowanie w sprawie cywilnej toczy się według określonej procedury, której uchybienie – w szczególności w zakresie warunków formalnych pism składanych w sądzie i terminów dokonania określonych czynności – może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje.

21.03.2024

Niestandardowe sposoby przerwania biegu przedawnienia »

Okres przedawnienia roszczeń to czas dany wierzycielowi przez prawo na dochodzenie swoich należności. Po upływie terminu przedawnienia działania podejmowane przez wierzyciela przed sądem skazane są na niepowodzenie.​

​16.03.2023

Przesyłki sądowe na terenie UE – czy, jak i kiedy odbierać? »

Jak powinien się zachować odbiorca sądowej przesyłki zagranicznej i na co powinien zwrócić uwagę, aby doręczenie było nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim – bezpieczne? 

​9.03.2023

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – w toku »

23 lutego 2023 r. Senat uchwalił poprawki do ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego.

​23.02.2023

Czy można ufać treściom ujawnionym w księgach wieczystych? »

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie – tak, można ufać treściom z ksiąg wieczystych, ale z pewnymi zastrzeżeniami.

​29.08.2022

Jak skutecznie chronić niematerialne aktywa? »

Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie gwarantuje pełnej jego ochrony.

7.07.2022

Postępowanie pojednawcze i mediacja nie przerwą już biegu przedawnienia »

Od 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej i wszczęcie mediacji nie powoduje już  przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń. Skutkiem wszczęcia postępowania pojednawczego i mediacji jest już tylko zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń.

31.05.2022

Odpowiedzialność zarządu – czy wierzyciel spółki może być moim wierzycielem

Czy można podzielić odpowiedzialność zarządu wobec spółki z o.o.? Eksperci Rödl & Partner omawiają w tekście praktyczne sposoby zabezpieczenia interesów członków zarządu w przypadku sporu sądowego.

2.02.2022

Spółki kapitałowe – odpowiedzialność karna członków zarządu »

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd reprezentuje spółkę kapitałową i prowadzi jej sprawy. Członkowie zarządu wykonują zadania w sposób określony w różnych ustawach, za co ponoszą odpowiedzialność nie tylko cywilną, lecz też karną.

8.11.2021

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy »

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za wynagrodzenie dalszego podwykonawcy nie jest nowym problemem. Jest jednak ciągle aktualny i nieustannie wywołuje ciekawe decyzje sądu.

25.10.2021

Klauzula arbitrażowa w umowach na rynku energetyki odnawialnej »

Rozpoczynając współpracę, strony każdej umowy podchodzą do jej wykonania z najlepszymi intencjami i dużym zapałem.

19.10.2021

Czy montaż rurociągu to dzieło? »

Precyzyjnie określony w umowie zakres zadań każdej ze stron to najlepsze zabezpieczenie na wypadek sporu.

9.12.2020

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów »

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowany w określonych sytuacjach jak konsument w przypadku zawierania przez niego umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego.

20.10.2020

Ugoda mediacyjna z udziałem podmiotów z sektora finansów publicznych »

Rozwiązanie problemu różniącego strony przy udziale mediatora jest gwarantem nie tylko trwałości porozumienia, ale też i uwzględnienia wielu innych aspektów relacji (w tym dalszej współpracy), których w trakcie procedury sądowej nie można poruszać.

21.01.2020

Mediacja – szybszy i tańszy wyrok w świetle obowiązujących przepisów »

Zmorą dzisiejszych postępowań sądowych: gospodarczych, cywilnych, czy karnych jest czas ich trwania. Alternatywą do postępowania sądowego mogą być polubowne metody rozwiązania sporu.

9.10.2019

9.10.2019

 »

Jak sygnalizowaliśmy w poprzedniej części - 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Znaczna część planowanych zmian  wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

28.10.2019

Zwolnienie z kosztów postępowania cywilnego – nowelizacja z 4 lipca 2019 r. »

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących wysokości ponoszonych przez strony kosztów procesu.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu