Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

PrintMailRate-it

W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca staje niejednokrotnie w obliczu sporu z kontrahentem, wspólnikiem czy pracownikiem. Podłoże sporu, jego przedmiot, mogą być różne i wobec tego jego rozwiązanie może wymagać przeprowadzenia mniej lub bardziej angażującego postępowania rozpoznawczego w formie procesu i (niekiedy) postępowania zabezpieczającego czy egzekucyjnego.

 

Mogą zdarzyć się również sytuacje niewymagające wszczynania procesu, lecz rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym (np. sprawy o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Niemniej każde postępowanie w sprawie cywilnej toczy się według określonej procedury, której uchybienie (w szczególności w zakresie warunków formalnych pism składanych w sądzie czy terminów dla dokonania określonych czynności) może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje.


​29.08.2022

Jak skutecznie chronić niematerialne aktywa?

Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie gwarantuje pełnej jego ochrony. Więcej »

7.07.2022

Postępowanie pojednawcze i mediacja nie przerwą już biegu przedawnienia

Od 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej i wszczęcie mediacji nie powoduje już  przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń. Skutkiem wszczęcia postępowania pojednawczego i mediacji jest już tylko zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń. Więcej »

31.05.2022

Odpowiedzialność zarządu – czy wierzyciel spółki może być moim wierzycielem

Czy można podzielić odpowiedzialność zarządu wobec spółki z o.o.? Eksperci Rödl & Partner omawiają w tekście praktyczne sposoby zabezpieczenia interesów członków zarządu w przypadku sporu sądowego. Więcej »

2.02.2022

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd reprezentuje spółkę kapitałową i prowadzi jej sprawy. Członkowie zarządu wykonują zadania w sposób określony w różnych ustawach, za co ponoszą odpowiedzialność nie tylko cywilną, lecz też karną. Więcej »

8.11.2021

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za wynagrodzenie dalszego podwykonawcy nie jest nowym problemem. Jest jednak ciągle aktualny i nieustannie wywołuje ciekawe decyzje sądu. Więcej »

25.10.2021

Klauzula arbitrażowa w umowach na rynku energetyki odnawialnej

Rozpoczynając współpracę, strony każdej umowy podchodzą do jej wykonania z najlepszymi intencjami i dużym zapałem. Więcej »

19.10.2021

Czy montaż rurociągu to dzieło?

Precyzyjnie określony w umowie zakres zadań każdej ze stron to najlepsze zabezpieczenie na wypadek sporu. Więcej »

9.12.2020

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowany w określonych sytuacjach jak konsument w przypadku zawierania przez niego umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego. Więcej »

20.10.2020

Ugoda mediacyjna z udziałem podmiotów z sektora finansów publicznych

Rozwiązanie problemu różniącego strony przy udziale mediatora jest gwarantem nie tylko trwałości porozumienia, ale też i uwzględnienia wielu innych aspektów relacji (w tym dalszej współpracy), których w trakcie procedury sądowej nie można poruszać. Więcej » 

21.01.2020

Mediacja – szybszy i tańszy wyrok w świetle obowiązujących przepisów

Zmorą dzisiejszych postępowań sądowych: gospodarczych, cywilnych, czy karnych jest czas ich trwania. Alternatywą do postępowania sądowego mogą być polubowne metody rozwiązania sporu. Więcej »

9.10.2019

9.10.2019

 

Jak sygnalizowaliśmy w poprzedniej części - 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Znaczna część planowanych zmian  wchodzi w życie 7 listopada 2019 r. Więcej »

28.10.2019

Zwolnienie z kosztów postępowania cywilnego – nowelizacja z 4 lipca 2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących wysokości ponoszonych przez strony kosztów procesu. Więcej »

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

+48 12 213 25 60
+48 600 346 782

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu