Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.2018

PrintMailRate-it

 

​GRUDZIEŃ 2018

 

 19.12.2018 | Sprawozdanie finansowe za 2018 r. w postaci elektronicznej

​​Sporządzanie bilansów wyłącznie w postaci elektronicznej wydaje się naturalnym krokiem w sytuacji, kiedy ten sposób realizacji kolejnych obowiązków sprawozdawczych staje się normą. Jest jednak sporo wątpliwości. Rok 2018 przyniósł zmiany dotyczące sprawozdań finansowych oraz sporządzanych przez biegłych sprawozdań z badania. 1 października 2018 r., po trwającym od kwietnia okresie przejściowym, zaczęły w pełni obowiązywać wprowadzone w ramach zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przepisy o elektronicznej formie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z badania. Przestawiamy podsumowanie wprowadzonych zmian i wynikające z nich konsekwencje.

Joanna Biguszewska, biegły rewident Gliwice, Rödl & Partner

 

2018.19.12_rp_J_Biguszewska.pdf

 

 

 12.12.2018 | Podatek odroczony nie taki straszny

​Samo ustalanie aktywów i rezerw na podatek odroczony nie jest skomplikowaną czynnością, jeśli poprzedzi je prawidłowe wskazanie różnic przejściowych miedzy podatkową a bilansową wartością pozycji aktywów i pasywów. Kiedy one występują?


Martyna Trojańczyk, aplikant na biegłego rewidenta Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.12.12_rp_M_Trojanczyk.pdf

 

 

 12.12.2018 | CIT: na co zwrócić uwagę przy zamknięciu 2018 r.

​Przepisy obowiązujące od początku roku wpisują się w nadrzędny cel, czyli ochronę przed erozją podstawy opodatkowania, unikaniem i uchylaniem się od daniny. Większość wątpliwości firm nie znalazła jeszcze rozstrzygnięcia przed sądem.

Izabela Karolak, doradca podatkowy Poznań, Rödl & Partner
Aleksandra Łączna, doradca podatkowy Poznań, Rödl & Partner

 

2018.12.12_rp_I_Karolak_A_Laczna.pdf

 

 

 07.12.2018 | Przedawnienie roszczenia zamawiającego wobec wykonawcy o naprawienie szkody z umowy o dzieło - postanowienie SN

​W złożonej skardze kasacyjnej skarżąca spółka wskazała na potrzebę wykładni art. 646, art. 118 i art. 120 k.c. oraz rozstrzygnięcia, na podstawie którego z tych przepisów następuje przedawnienie roszczenia zamawiającego wobec wykonawcy o naprawienie szkody powstałej wskutek wadliwego wykonania umowy o dzieło tj. montażu u klienta sprzedanej rzeczy.

Adrian Cop, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.12.07_rp_A_Cop.pdf

 

 

 07.12.2018 | Kiedy pracodawca zapłaci kierowcy ryczałt za nocleg - wyrok SN

​Pracownik w podróży służbowej, w tym również kierowca w transporcie międzynarodowym, ma prawo do diet w wysokości nie niższej, niż określona na podstawie przepisów, do których odsyła art. 775 § 4 Kodeksu pracy. Zaniechanie przedłożenia rachunku nie oznacza braku kosztów noclegu po stronie pracownika. Nocleg w kabinie pojazdu nie może być uznany za zapewnienie bezpłatnego noclegu.

Jagna Bronk, prawnik Gdańsk, Rödl & Partner

 

 

 

 05.12.2018 | Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego

​Bilans i rachunek wyników nie dadzą pełnego obrazu kondycji firmy. Dopiero cash flow pozwala dostrzec faktyczny przepływ gotówki w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Nie wszystkie firmy muszą go sporządzać.

Anna Korpetta, biegły rewident Warszawa, Rödl & Partner
Adam Frąckiewicz, starszy konsultant Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.12.05_rp_A_Korpetta_A_Frackiewicz.pdf

 

 


LISTOPAD 2018


 30.11.2018 | Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

​Wyłącznie konkretne, rzeczywiście istniejące mienie spółki uwalnia członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Ponadto wskazane przez członka zarządu mienie musi umożliwić przeprowadzenie egzekucji zaległości podatkowych spółki „w znacznej części" w porównaniu z wysokością zaległości podatkowych spółki. 
 
Dawid Zwijacz, radca prawny Kraków, Rödl & Partner
 
 
 

 30.11.2018 | Zasady zaliczania okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach do stażu pracy

​Wymóg okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze powinien odnosić się do okresu faktycznego wykonywania takiej pracy, z pominięciem okresów wyłącznie formalnego pozostawania w zatrudnieniu, w których pracownik zajmuje stanowisko, z którym łączy się wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, lecz w rzeczywistości pracy tej nie wykonuje, a tym samym nie jest narażony na uciążliwość związaną z warunkami lub charakterem pracy. 

Patrycja Wrocławska, prawnik Gdańsk, Rödl & Partner

 

2018.11.30_rp_P_Wroclawska.pdf

 

 

 28.11.2018 | W jaki sposób księgować i wyceniać instrumenty finansowe

​Forwardy czy opcje walutowe to narzędzia pozwalające firmom zabezpieczyć się przed zmianą kursu walutowego. Ich ujęcie w księgach jest z reguły prostsze, niż wskazywałaby na to definicja i zasady funkcjonowania. 

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident Warszawa, Rödl & Partner>>>

 

 

 

 23.11.2018 | Jaki zakres zakazu konkurencji

​Precyzyjne określenie zakresu zakazu konkurencji ustanawianego w klauzuli konkurencyjnej jest szczególnie istotne, gdyż po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie jest objęty obowiązkiem dbałości o dobro zakładu
pracy (art. 100 § 4 K.p.).

Tomasz Plesniak, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.11.23_rp_T_Plesniak.pdf


 23.11.2018 | Umowa o pracę za granicą a ustalenie właściwego ustawodawstwa

​Zgodnie z ogólną zasadą osoba wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego. W przypadku osoby wykonującej pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich, jest ona zobligowana do poinformowania o tym odpowiedniej instytucji, znajdującej się w miejscu zamieszkania tej osoby. Instytucja ta powinna niezwłocznie ustalić tymczasowe dla ubezpieczonego ustawodawstwo oraz poinformować o tym fakcie swój odpowiednik w państwie członkowskim,
w którym wykonywana jest praca.

Monika Kozakiewicz, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

 21.11.2018 | Amortyzacja bilansowa i podatkowa - cele

​Pogłębiające się różnice między amortyzacją ustalaną według ustawy o rachunkowości, a tą liczoną zgodnie z przepisami o CIT, utrudniają sporządzanie sprawozdań finansowych. Są też przyczyną nieuzasadnionego stosowania uproszczeń

 

 

Piotr Derylak, biegły rewident Kraków, Rödl & Partner

 

2018.11.21_rp_P_Derylak.pdf


 21.11.2018 | Zamknięcie roku: jak stosować wartości szacunkowe

​Nie zawsze zasadne jest przyjęcie wartości historycznych jako parametru wyceny składnika aktywów bądź pasywów. W określonych przypadkach kierownik jednostki, kierując się fachowym osądem, do wyceny przyjmie szacunek. 

Grzegorz Mosór, biegły rewident Wrocław, Rödl & Partner
 
 

 16.11.2018 | Szczególna reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wyrok SN

​Do zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem członek zarządu ww. spółki z o.o., prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia
wspólników.

Anastazja Niedzielska-Pitera, młodszy prawnik Kraków, Rödl & Partner
 
 

 16.11.2018 | Sąd Najwyższy: jak zamawiać utwory - umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług

​Prawo autorskie nie reguluje rodzaju umów przewidzianych dla zamówienia utworu. Kwalifikacja zawartej umowy opiera się wówczas na przepisach Kodeksu cywilnego. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie przesądza dzieła. Dziełem mogą być umowy, które nie mają charakteru autorskiego. Prawo autorskie jest też samodzielną regulacją, z której wcale nie wynika, że o autorskim charakterze umowy przesądza tylko wykonanie jej w ramach umowy o dzieło. Nie jest to reguła zamknięta, gdyż utwór może powstać również w wykonywaniu stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług.

Jarosław Kamiński, adwokat Warszawa, Rödl & Partner
 
 

 15.11.2018 | ZUS utrudnia delegowanie cudzoziemców spoza Unii - nie chce wydawać zaświadczeń A1

​Organ rentowy nie chce wydawać zaświadczeń A1 obywatelom państw trzecich delegowanym do innych państw członkowskich. Powodem jest błędna interpretacja legalnego zamieszkania. 
 
Beata Kielar-Tammert, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.11.15_rp_B_Kielar-Tammert.pdf

 

 

 14.11.2018 | Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny

​Złożoność specyfiki działalności firm produkcyjnych powoduje, że stworzenie prawidłowego modelu wyceny jest zadaniem pracochłonnym i wymagającym zaawansowanej znajomości zagadnień techniczno-organizacyjnych i z zakresu rachunkowości.

 

Łukasz Ibowiczaplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner

 

 

 

 14.11.2018 | Leasing operacyjny i finansowy w bilansie

​Podstawową różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest to, że w przypadku tego drugiego rodzaju umów to korzystający wykazuje przedmiot leasingu w swoich aktywach i ujmuje odpisy amortyzacyjne.

Marcin Jarosz, biegły rewident Wrocław, Rödl & Partner
 
 
 

 13.11.2018 | Jaka odpowiedzialność posiadacza łącza internetowego - wyrok TSUE

​Artykuł 8 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym w związku z art. 3 ust. 1 tej dyrektywy oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym (...) zgodnie z którymi odpowiedzialność posiadacza łącza internetowego, za pośrednictwem którego dokonano naruszenia praw autorskich w drodze udostępniania plików jest wyłączona, jeżeli taki posiadacz wskaże przynajmniej jednego członka rodziny, który miał możliwość dostępu do tego łącza, bez podania dokładniejszych wyjaśnień co do momentu, w którym ten członek rodziny korzystał z tego łącza, i charakteru tego użytkowania przez owego członka rodziny.

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner
 
 
 
​Akt odwołania ze stanowiska nie prowadzi do zmiany rodzaju zatrudnienia. Oznacza to, że pracownik do momentu rozwiązania więzi prawnej pozostaje zatrudniony na podstawie powołania, nie umowy o pracę. Ma to znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę, że art. 52 § 1 kodeksu pracy skierowany jest tylko do pracowników umownych.

Klaudia Kamińska-Kiempa, radca prawny Kraków, Rödl & Partner

 
 
 

 07.11.2018 | Rachunkowe zamknięcie roku: rzetelna inwentaryzacja to rzetelne sprawozdanie.

​Spis z natury jest zwykle traktowany jako ustawowy obowiązek, który zakłóca operacyjną aktywność firmy. Tymczasem, oprócz dostarczenia danych o stanie majątku, może być też źródłem informacji wspomagających zarządzanie. 

Katarzyna Grzeganek, biegły rewident Gliwice, Rödl & Partner
 
 
 

 07.11.2018 | Rozpoczynamy cykl: rachunkowe zamknięcie roku

​Specjaliści z Rödl & Partner chcieliby powrócić na biurka księgowych oraz strony internetowe pomagające im w pracy i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tzw. rachunkowego zamknięcia roku. W gronie autorów znaleźli się nie tylko biegli rewidenci, ale i specjaliści z zakresu podatków, aby przedstawić w „pigułce" także najważniejsze zmiany, jakie czekają firmy przy podatkowym zamknięciu roku 2018. 

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident Poznań, Rödl & Partner
 
 
 

 05.11.2018 | Postępowanie podatkowe: kiedy od nadpłaty należą się odsetki

​W zależności m.in. od rodzaju podatku i okoliczności powstania nadwyżki przepisy przewidują różne terminy, w jakich powinien nastąpić zwrot. W konsekwencji okres, za jaki przysługują odsetki, jest liczony w sposób niejednolity. 

Sylwia Orłowska-Froelich, konsultant podatkowy Warszawa, Rödl & Partner
 
 
 

PAŹDZIERNIK 2018


 26.10.2018 | Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu

​Stwierdzenie braku szkody po stronie wierzyciela zakłada wykazanie, że pomimo wdrożenia we właściwym czasie postępowania upadłościowego, wierzyciel nie uzyskałby w tym postępowaniu zaspokojenia swojej należności ze względu na brak wystarczającego majątku spółki.

 

Barbara Kaczała, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.10.26_rp_B_Kaczala.pdf

 

 

 26.10.2018 | Waloryzacja - ważny jest kurs dolara do złotego

​Przy waloryzacji nawiązującej do wartości waluty obcej istotne znaczenie ma zawsze odpowiednie określenie miarodajnego kursu tej waluty do waluty polskiej.

 

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.10.26_rp_S_Dabrowska-Pacan.pdf

 

 

 19.10.2018 | Co z prowizją pośrednika, gdy przewoźnik zwraca pasażerowi za bilet - wyrok TSUE

​Cena biletu, którą trzeba uwzględnić w celu określenia kwoty zwrotu należnej od przewoźnika lotniczego pasażerowi w przypadku odwołania lotu, obejmuje różnicę między kwotą zapłaconą przez pasażera a kwotą otrzymaną przez przewoźnika lotniczego, która to różnica odpowiada prowizji otrzymanej przez osobę działającą w charakterze pośrednika między nimi, chyba że prowizja została określona bez wiedzy tegoż przewoźnika lotniczego, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

 

 Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.10.19_rp_A_Niedzielska-Pitera.pdf

 

 

 16.10.2018 | Korepetycje jak biznes: rodzice muszą mieć umowę z korepetytorem i płacić za niego składki ZUS

Przez nieudane przepisy wzrośnie szara strefa - mówi Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy w Rödl & Partner w Krakowie. Od 30 kwietnia obowiązują przepisy „Konstytucji dla biznesu", które miały ułatwić prowadzenie drobnej działalności, w tym korepetycji. Czy tak się stało?

 

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl & Partner

 

2018.10.16_rp_L_Szczygiel.pdf 

 

 

 12.10.2018 | Roboty budowlane: transformacja zobowiązania w razie upadłości wykonawcy

​Skutek w postaci przekształcenia zobowiązań niepieniężnych upadłego w zobowiązania pieniężne nie obejmuje zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji wykonawcy robót budowlanych w odniesieniu do tych wad wykonanych robót, które nie ujawniły się do dnia ogłoszenia upadłości.

 

Karolina Sieraczek, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.10.12_rp_K_Sieraczek.pdf

 

 

 12.10.2018 | Czy można odebrać rzecz wynajętą w razie opóźnienia w zapłacie czynszu - wyrok Sądu Najwyższego

​Postanowienia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przyznające wynajmującemu, w razie opóźnienia najemcy z zapłatą czynszu, prawo do odebrania rzeczy wynajętej do czasu uregulowania zaległości z zachowaniem obowiązku najemcy zapłaty pełnego czynszu, są sprzeczne z właściwością (naturą) tego stosunku prawnego.

 

Maria Staniszewska-Wyrwa, adwokat Kraków, Rödl & Partner

 

2018.10.12_rp_M_Staniszewksa-Wyrwa.pdf

 

 

 07.10.2018 | Kto decyduje o publikacji fotografii pod innym adresem internetowym - wyrok TSUE

​Publikacja fotografii pod innym adresem internetowym wymaga odrębnej zgody dysponenta praw autorskich

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.10.07_rp_A_Niedzielska-Pitera.pdf

 

 05.10.2018 | Zadośćuczynienie dla najbliższych poszkodowanego w wyniku deliktu - wyrok Sądu Najwyższego

​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Anastazja Niedzielska-Pitera, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.10.05_rp_A_Niedzielska-Pitera.pdf

 

 

WRZESIEŃ 2018

 

 27.09.2018 | Jak zmniejszyć ryzyko sporu z fiskusem

​Wprawdzie ryzyka podatkowego nie można zupełnie wyeliminować, jednak możliwe jest jego ograniczenie. Zaniedbanie tej sfery może skończyć się wieloma negatywnymi konsekwencjami dla firmy: od upadających projektów, przez odpowiedzialność finansową, aż po karną.

 

Adrian Maczura, doradca podatkowy Wrocław, Rödl & Partner

Marcin Jędrysiak, konsultant podatkowy, Rödl & Partner

 

2018.09.27_rp_A_Maczura_M_Jedrysiak.pdf

 

 

 21.09.2018 | Jak w umowie prawidłowo określić kaucję

Sformułowanie „kaucja gwarancyjna", „kaucja na zabezpieczenie" czy „kaucja z tytułu dobrego wykonania umowy" użyte w umowie nie przesądza, że doszło do zawarcia umowy kaucji. Zbliżone funkcje do kaucji może bowiem realizować regulacja umowna odraczająca termin zapłaty części wynagrodzenia.

 

Barbara Kaczała, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.09.21_rp_B_Kaczala.pdf

 

 

 20.09.2018 | Zróżnicowanie zarobków pracowników nie zawsze łamie zakaz dyskryminacji - wyrok SN

Wystąpienie dyskryminacji może się stać zaczynem do zróżnicowania wynagrodzenia za pracę. Jednak samo odmienne traktowanie w sferze wynagrodzenia nie wypełnia znamiona dyskryminacji.

 

Michał Prokop, adwokat Warszawa Rödl & Partner

 

2018.09.20_rp_M_Prokop.pdf

 

 

 20.09.2018 | Nienależnie pobrany zasiłek z ZUS a odpowiedzialność płatnika składek - wyrok SN

Normy prawa publicznego, które nakładają obciążenie w trybie ekstraordynaryjnym, nie mogą być wykładane w sposób rozszerzający, a wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać na korzyść zobowiązanego. Gdy nie można uznać przekazanych przez płatnika danych za zmyślone, kłamliwe czy nierzeczywiste, nie ma podstaw do zobowiązania go do zwrotu świadczeń, których wypłata okazała się nienależna z wyniku następczej redukcji jego wynagrodzenia przez sąd.

 

Jagna Bronk, prawnik Gdańsk, Rödl & Partner

2018.09.20_rp_J_Bronk.pdf

 

 

 17.09.2018 | Wynagrodzenie za bezumowne wykorzystanie utworu współtwórców - wyrok SN

​Roszczenia o wynagrodzenie przysługujące współwykonawcom wspólnych artystycznych wykonań za bezumowne wykorzystanie utworu ma charakter pieniężny, a w konsekwencji również podzielny. Wynagrodzenie należne współwykonawcom utworu dzieli się zatem na części wskazane przez nich jako współtwórców, a w razie braku umowy na równe części.

 

Łukasz Napiórkowski, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.08.17_rp_Ł_Napiórkowski.pdf

 

 

 17.09.2018 | Transgraniczne optymalizacje podatkowe będą jeszcze trudniejsze

Krajowe przepisy o raportowaniu będą stosowane od 1 lipca 2020 r. Istotne jest jednak to, że pierwszy obowiązek przekazania informacji o agresywnych transakcjach podatkowych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych już od 25 czerwca 2018 r.

 

Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.09.17_rp_A_Gliwinska.pdf

 

 

 14.09.2018 | Jaki udział wypłacać wspólnikowi - wyrok Sądu Najwyższego

Udział wypłacany wspólnikowi powinien przede wszystkim uwzględniać zbywczą wartość wkładu wniesionego przez tego wspólnika, aktualną na dzień osobnego bilansu.

 

Tomasz Pleśniak, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.09.14_rp_T_Plesniak.pdf

 

 

 14.09.2018 | Wypłata premii nawet po ustaniu stosunku pracy - wyrok Sądu Najwyższego

​Pracownik może nabyć prawo do premii, nawet jeżeli nie pozostaje już w stosunku pracy, która to okoliczność stanowi jedno z kryteriów przyznania tejże premii.

 

Karolina Sieraczek, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.09.14_rp_K_Sieraczek.pdf

 

 

 07.09.2018 | Legitymacja akcjonariusza spółki akcyjnej

Brak jest podstaw do przyjęcia, że z chwilą ogłoszenia upadłości spółki akcyjnej do legitymacji uregulowanej w art. 486 § 1 k.s.h. ma zastosowanie art. 144 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Legitymacja akcjonariusza przewidziana w art. 486 § 1 k.s.h. jest samodzielna i niezależna w odniesieniu do legitymacji spółki akcyjnej. Nie jest także możliwe rozszerzenie kręgu podmiotów, w stosunku do których można dochodzić odpowiedzialności na tej podstawie.

 

Karolina Sieraczek, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.09.07__rp_Karolina__Sieraczek.pdf

 

 

 07.09.2018 | Umowy gospodarcze - jak dokonać wykładni

Wykładnia umów powinna zostać dokonana na trzech poziomach, tj. ustalenie literalnego brzmienia umowy, ustalenie treści oświadczeń woli przy zastosowaniu reguł określonych w art. 65 § 1 k.c. oraz ustalenie sensu złożonych oświadczeń woli poprzez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy.

 

Adrian Cop, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.09.07_rp_Adrian_Cop.pdf

 

 

SIERPIEŃ 2018

 

 27.08.2018 | Jak rozliczyć zbycie wierzytelności własnych

​Obowiązujące od stycznia br. przepisy miały zapobiegać ujmowaniu w kosztach strat na sprzedaży wierzytelności w części obejmującej VAT. Z dosłownego brzmienia nowych regulacji wynika jednak, że kwota tego podatku stanowi koszt.

 

Marcin Jamroży, radca prawny Warszawa, doradca podatkowy Warszawa, Partner w Rödl & Partner

Agnieszka Tłaczała, Instytut Finansów SGH

 

2018.08.27_rp_M_Jamroży.pdf

 

 

 22.08.2018 | Kaucja nie jest wynagrodzeniem za wykonanie umowy - wyrok SN

​Po zatrzymaniu wynagrodzenia na poczet kaucji zmienia się podstawa prawna świadczenia. Wprawdzie pozostaje to świadczenie pieniężne, ale jego ewentualnego zwrotu można żądać z innej podstawy prawnej. Od chwili zatrzymania części wynagrodzenia na poczet kaucji, o wykorzystaniu zgromadzonych w ten sposób pieniędzy decyduje nie to, czy roboty budowlane zostały wykonane, ale czy zaszły warunki przewidziane umową o ustanowieniu gwarancji. Żądanie zwrotu kwot zatrzymanych na kaucję nie jest tożsame z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.

 

Barbara Kaczała, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.06.22_rp_B_Kaczała.pdf

 

 

 17.08.2018 | Komu złożyć rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki z o.o. - wyrok SN

​Rezygnacja członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skuteczna, kiedy dotrze do członka zarządu lub prokurenta, a nie – kiedy zostanie przedstawiona zgromadzeniu wspólników. Kwestię tę może regulować inaczej tylko umowa spółki. Postanowienia regulaminu rady nadzorczej regulujące tę kwestię odmiennie są bezskuteczne, gdyż określenie momentu, w którym rezygnacja członka rady dochodzi do skutku, wychodzi poza ustawowy zakres tego, co może znaleźć się w takim regulaminie.

 

Michał Bąk, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.08.17_rp_M_Bąk.pdf

 

 

 10.08.2018 | Odpowiedzialność byłego członka zarządu za odsetki od zaległości podatkowych

​Osoba trzecia do 1 stycznia 2016 roku nie mogła ponosić odpowiedzialności za odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za okres od daty ogłoszenia upadłości. Obciążenie odsetkami członka zarządu spowodowałoby, iż zakres jego odpowiedzialności byłby szerszy niż odpowiedzialności spółki, a to naruszałoby zasady odpowiedzialności osób trzecich wynikające z rozdziału 15 Ordynacji podatkowej.

 

Dawid Zwijacz, radca prawny Kraków, Rödl & Partner

 

2018.08.10_rp_D_Zwijacz.pdf

 

 

 10.08.2018 | Skarga kasacyjna: prawomocność materialna i jej negatywny aspekt

​Prawomocność materialna i jej negatywny aspekt w postaci powagi rzeczy osądzonej (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 366 k.p.c.) stanowi bezwzględną i obiektywną przeszkodę procesową do orzekania merytorycznego w prawomocnie zamkniętej sprawie. Ewentualne wykrycie dowodów lub faktów, które mogłyby mieć wpływ na wynik prawomocnie rozstrzygniętej sprawy, może jedynie uzasadniać skorzystanie z nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jeżeli strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 403 § 2 k.p.c.).

 

Maria Staniszewska-Wyrwa, adwokat Kraków, Rödl & Partner

 

2018.08.10_rp_M_Staniszewska-Wyrwa.pdf

 

 

 06.08.2018 | Przesunięcia środków trwałych do zakładu bez CIT

​Wyposażenie zakładu w ramach kapitału wyodrębnionego w należące do jednostki macierzystej aktywa nie prowadzi do powstania dla niej przychodów ani do zwiększenia kosztów ich uzyskania.

 

Michał Gosek, doradca podatkowy Associate Partner, Rödl & Partner

Aleksandra Galczak, doradca podatkowy, Rödl & Partner

 

2018.08.06_rp_M_Gosek_A_Galczak.pdf 

 

 

 06.08.2018 | Jak ustalić wartość początkową przekazanych składników majątku

​Spółka ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych udostępnionych zakładowi, nawet jeśli ich przesunięcie jest czasowe i nastąpiło na okres poniżej jednego roku.

 

Michał Gosek, doradca podatkowy i Associate Partner, Rödl & Partner

Aleksandra Galczak, doradca podatkowy i Senior Associate, Rödl & Partner

 

2018.08.06_rp_M_Gosek_A_Galczak.pdf

 

 

 03.08.2018 | Samochody służbowe: nie ma PIT za paliwo - wyrok NSA

​Zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje również paliwo.

 

Michał Gosek, doradca podatkowy, Associate Partner Poznań, Rödl & Partner Aleksandra Łączna, konsultant podatkowy Poznań, Rödl & Partner

 

2018.08.03_rp_B_Kaczała.pdf

 

 

 

LIPIEC 2018

 

 30.07.2018 | Split payment - VAT: problemy podatników w praktyce

​Po miesiącu obowiązywania split payment widać już wiele problemów, przed którymi stanęli podatnicy chcący korzystać z tej formy rozliczeń. Nowe rozwiązania często generują dodatkowe koszty, przez co zniechęcają do ich stosowania.

 

Anna Piskor, doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

 

2018.07.30._rp_A_Piskor.pdf

 

 

 27.07.2018 | Postępowanie upadłościowe zagranicznego przedsiębiorcy

​Jakie są konsekwencje procesowe w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego zagranicznego przedsiębiorcy wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r.

 

Karolina Sieraczek, radca prawny Wrocław, Senior Associate w Rödl & Partner

 

2018.07.27_rp_K_Sieraczek.pdf

 

 

 20.07.2018 | Zamówienia publiczne: czy można zastrzec termin zawarty w umowie

​Przewidziany w klauzuli 20.1 wzorca umownego FIDIC termin do zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o okolicznościach uzasadniających wynagrodzenie za roboty dodatkowe jest umownym terminem zawitym do dokonania umownego aktu staranności, pod rygorem utraty określonego uprawnienia. Dopuszczalność takiego zastrzeżenia umownego wynika z art. 3531 kodeksu cywilnego, który także stanowi podstawę badania skuteczności zastrzeżenia w odniesieniu do konkretnego roszczenia.

 

Tomasz Pleśniak, radca prawny Wrocław, Senior Associate w Rödl & Partner

 

2018.07.20_rp_T_Pleśniak.pdf

 

 

 20.07.2018 | PCC zapłaci spółka, nie wspólnik

​Podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowej jest spółka komandytowa. Nie zmienia tego okoliczność, że do momentu rejestracji spółki w jej imieniu działają osoby zawierające umowę.

 

Rafał Mierkiewicz, doradca podatkowy Warszawa, adwokat Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.07.20_rp_R_Mierkiewicz.pdf

 

 

 19.07.2018 | Kiedy zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy z obniżonym wynagrodzeniem

​W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i jednoczesnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy do dnia rozwiązania umowy, pracodawca może wypłacać za ten okres wynagrodzenie ustalone jak za gotowość do pracy. Zawsze jednak należy rozważyć wszystkie okoliczności danego przypadku.

 

Aleksandra Clemente, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.07.19_rp_A_Clemente.pdf

 

 

 18.07.2018 | Czy biegły rewident może zakwestionować rozwiązania przyjęte przez firmę

​Jeśli spółka odmówi skorygowania zauważonych przez biegłego rewidenta błędów i są one istotne, ale nie rozległe – nie wpływają na obraz całego sprawozdania, a jedynie na jego określone pozycje – to otrzyma opinię z zastrzeżeniem.

 

Katarzyna Grzeganek, biegły rewident Gliwice, Senior Associate w Rödl & Partner

 

2018.07.18_rp_K_Grzeganek.pdf

 

 

 13.07.2018 | Kiedy sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody

​Obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o tym roszczeniu prawomocnie orzeczono. Znajduje to także zastosowanie, gdy stroną pozwaną jest spółka jawna, której wspólnikiem jest oskarżony.

 

Maria Staniszewska-Wyrwa, adwokat Kraków, Rödl & Partner

 

2018.07.13_rp_M_Staniszewska-Wyrwa.pdf

 

 

 09.07.2018 | Kilka projektów budowlanych może doprowadzić do powstania zakładu

​Place budowy, montaż lub instalacje należy traktować jako jednolitą placówkę, nawet jeśli podstawą przedsięwzięcia jest kilka kontraktów zawartych przez wiele osób, pod warunkiem, że stanowią one całość w sensie ekonomicznym i gospodarczym.

 

Dominika Tyczka, doradca podatkowy Wrocław, Associate Partner w Rödl & Partner i Daria Walkowiak, adwokat Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.07.09_rp_D_Tyczka_D_Walkowiak.pdf

 

 

 06.07.2018 | Wspólnik nie zawsze ma prawo do majątku spółki

​Uregulowany w art. 66 Kodeksu spółek handlowych sposób zakończenia działalności spółki ma zastosowanie w spółce jawnej jedynie przed jej wykreśleniem z rejestru. W przypadku zgłoszenia przez jednego z dwóch wspólników żądania przejęcia majątku spółki na podstawie art. 66 k.s.h. wniosek o wykreślenie spółki jawnej z KRS nie powinien zostać uwzględniony.

 

Aleksandra Clemente, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.07.06_rp_A_Clemente.pdf

 

 

CZERWIEC 2018

 

 29.06.2018 | Wyrok SN w sprawie honorarium autorskiego

​Honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pojęcie wynagrodzenia za pracę w oparciu o przepisy kodeksu pracy nie jest tożsame z wynagrodzeniem regulowanym na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Michał Prokop, adwokat Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.06.29_rp_M_Prokop.pdf

 

 

 29.06.2018 | Kary umowne za zwłokę w razie odstąpienia - wyrok SN

​W razie odstąpienia od umowy poprzez tzw. czynności konkludentne dochodzi do rozwiązania umowy, a nie jej unieważnienia. Jeśli w umowie strony zgodziły się na kary umowne za zwłokę w wykonaniu prac, mogą one zostać naliczone i potrącone z należności za wykonane prace już po rozwiązaniu umowy.

 

Barbara Kaczała, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.06.29_rp_B_Kaczała.pdf

 

 

 27.06.2018 | Gospodarka magazynowa w firmie a metoda ewidencji zapasów w rachunkowości

​Podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident zwraca szczególną uwagę na działanie systemów kontroli wewnętrznej, również w obszarze ewidencji zapasów.

 

Anna Korpetta, biegły rewident Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.06.27_rp_A_Korpetta.pdf

 

 

 25.06.2018 | CIT: Kiedy działalność cyfrowa jest zakładem i gdzie podlega opodatkowaniu

​Strona internetowa nie określa gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, więc nie może być uznana za przedstawiciela zależnego. Stałą placówką może jednak być miejsce, w którym znajduje się serwer. Posiada on bowiem fizyczną lokalizację.

 

dr hab. Marcin Jamroży, doradca podatkowy Warszawa, radca prawny Warszawa, Partner w Rödl & Partner

 

2018.06.25_rp_M_Jamroży.pdf

 

 

 22.06.2018 | Kiedy udział prokuratora w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia spółki - wyrok SN

​Zasadność wystąpienia prokuratora z odpowiednim powództwem jest pozostawiona do jego decyzji i nie podlega kontroli sądu. W sprawie o stwierdzenie lub uchylenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, wytoczonej samodzielnie, prokurator pozywa samą spółkę.

 

Gabriela Izworska, prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.06.22_rp_G_Izworska.pdf 

 

 

 08.06.2018 | Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynikające z umowy o pracę - wyrok Sądu Najwyższego

​Nie jest wystarczające do przetwarzania danych upoważnienie wynikające ze stosunku prawnego łączącego daną osobę z administratorem danych, np. w związku z zawarciem umowy o pracę czy umowy zlecenia. Administrator danych jest obowiązany dołożyć szczególnej staranności w doborze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

Przemysław Rogiński, prawnik Gdańsk, Rödl & Partner

 

2018.06.08_rp_P_Rogiński.pdf

 

 

 08.06.2018 | Przekształcenie spółki jawnej w jednoosobową - wyrok Sądu Najwyższego

​Nie można przyjąć automatyzmu między przyczyną powodującą „przekształcenie" spółki jawnej w jednoosobową a utratą przez nią bytu prawnego. Możliwe są bowiem różne sytuacje, które mogą powodować, że spółka taka będzie nadal funkcjonować bądź pozbawiona zostanie podmiotowości, lecz dopiero po wykreśleniu jej z rejestru.

 

Maria Staniszewska-Wyrwa, adwokat Kraków, Rödl & Partner

 

2018.06.08_rp_M_Staniszewska-Wyrwa.pdf

 

 

 07.06.2018 | ZUS: przedsiębiorca – menedżer ubezpieczony z kontraktu

​Ograniczenie aktywności w ramach działalności gospodarczej do kontraktu menadżerskiego zawartego tylko z jednym podmiotem nie wyłącza tytułu do ubezpieczenia społecznego z prowadzenia działalności.

 

Katarzyna Małaniuk, radca prawny Poznań, Manager w Rödl & Partner

 

2018.06.07_rp_K_Małaniuk.pdf 

 

 

 07.06.2018 | Chroniony pracownik bez gwarancji powrotu na etat - wyrok Sądu Najwyższego

​Sąd pracy może orzec o odszkodowaniu zamiast dochodzonego przez pracownika chronionego przywrócenia do pracy, jeżeli dochodzenie tego roszczenia może zostać zakwalifikowane jako nadużycie prawa (art. 8 kodeksu pracy).

 

Aleksandra Clemente, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.06.07_rp_A_Clemente.pdf

 

 

 04.06.2018 | Konwencja MLI nie zmieni zasad opodatkowania zakładów

​Konwencja Wielostronna MLI od 2019 r. zacznie automatycznie obowiązywać dla większości bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy dotyczące zakładu będą jednak przez Polskę negocjowane dwustronnie.

 

Marcin Jamroży, doradca podatkowy Warszawa, radca prawny Warszawa, Partner w Rödl & Partner

 

2018.06.04_rp_M_Jamroży.pdf

 

 

 01.06.2018 | Niewypłacalność dłużnika a pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli - wyrok Sądu Najwyższego

​Dla skuteczności skargi na podstawie art. 530 Kodeksu cywilnego powód musi wykazać celowe dążenie dłużnika do pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli przez konkretną czynność, nie wystarcza tylko świadomość ich pokrzywdzenia.

 

Karolina Sieraczek, radca prawny Wrocław, Senior Associate w Rödl & Partner

 

 2018.06.01_rp_K_Sieraczek.pdf

 

 

 01.06.2018 | Nie każda wadliwa decyzja administracyjna jest podstawą roszczenia - wyrok Sądu Najwyższego

​Związek przyczynowy jest relacją zachodzącą między zdarzeniami (wydaniem decyzji i powstaniem szkody), a nie między cechą jednego ze zdarzeń a jego następstwem. Innymi słowy zdarzeniem sprawczym jest wydanie wadliwej formalnie bezprawnej decyzji administracyjnej, a nie wystąpienie okoliczności, które przesądziły o jej wadliwości. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że wydanie wadliwej decyzji jedynie z przyczyn formalnych nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą.

 

Barbara Kaczała, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

 2018.06.01_rp_B_Kaczała.pdf

 

 

MAJ 2018

 

 30.05.2018 | Biegli rewidenci kończą sezon badań

Zmiany w gospodarce zwiększają ryzyko działalności firm, a co za tym idzie – ryzyko usług świadczonych przez audytorów. Niestety, niewiele podmiotów podlegających badaniu ma tego świadomość.

 

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident Poznań, Partner w Rödl & Partner

 

2018.05.30_rp_M_Ludwiczak.pdf

 

 

 21.05.2018 | Nowe prawo od 1 lipca 2018 r. - kiedy agent jest zakładem

Po 1 lipca br. będzie się domniemywać, że pomiędzy pośrednikiem i jego głównym kontrahentem istnieje stosunek zależności, jeżeli mniej niż 10 proc. jego sprzedaży będzie realizowane na rzecz innych firm.

 

Dominika Tyczka, doradca podatkowy Wrocław, Associate Partner w Rödl & Partner

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl & Partner

 

2018.05.21_rp_D_Tyczka_Ł_Szczygieł.pdf

 

 

 18.05.2018 | Wymogi dla dokumentów przedstawionych w celu uznania w Polsce zagranicznych orzeczeń dot. postępowań upadłościowych

Dokumenty przedkładane w celu uznania wszczęcia postępowania upadłościowego na podstawie rozporządzenia nr 1346/2000, w tym orzeczenie sądu państwa pochodzenia o ogłoszeniu upadłości, nie wymagają klauzuli apostille.

 

Jarosław Hein, adwokat Gliwice, doradca podatkowy Gliwice, Associate Partner w Rödl & Partner

 

2018.05.18_rp_J_Hein.pdf

 

 

​Utrata wadium powinna nastąpić także w przypadku złożenia przez wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego) takich dokumentów/oświadczeń, które zostaną uznane za niewystarczające lub nie potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jagna Kowalczyk-Fudali, radca prawny Kraków, Rödl & Partner

 

2018.05.11_rp_J_Kowalczyk-Fudali.pdf

 

 

 11.05.2018 | Umowa o rozbiórkę, czyli o roboty budowlane - wyrok Sądu Najwyższego

​Przepisy o umowie o roboty budowlane mają zastosowanie także do robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego.

 

Barbara Kaczała, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.05.11_rp_B_Kaczała.pdf

 

 

KWIECIEŃ 2018

 

 27.04.2018 | Roszczenie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wobec członków zarządu

​Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który spłacił wierzytelność spółki, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości spłaty. Może zatem powoływać się na to, kiedy należne pracownikowi wynagrodzenie powinno być mu wypłacone i tę chwilę brać pod uwagę przy ocenie, czy członkowie zarządu we właściwym czasie zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

 

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.04.27_rp_S_Dąbrowska-Pacan.pdf

 

 

 27.04.2018 | Jaka jest odpowiedzialność dłużnika

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie k.s.h., jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie.

 

Gabriela Izworska, starszy prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.04.27_rp_G_Izworska.pdf

 

 

 20.04.2018 | Wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do spółki z o.o.

​Zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 554 k.c. jest także wniesienie go jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Barbara Kaczała, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.04.20_rp_B_Kaczała.pdf

 

 

 20.04.2018 | Przejście zakładu pracy a klauzula o zakazie konkurencji

​Przy przejściu zakładu pracy umowa o zakazie konkurencji może wiązać nowego pracodawcę, gdy podstawą prawną przejścia zakładu pracy są przepisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków, w tym art. 494 § 1 k.s.h. dotyczący sukcesji przy połączeniu spółek.

 

Patrycja Malesza, adwokat Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.04.20_rp_P_Malesza.pdf

 

 

 19.04.2018 | Odszkodowanie za odmowę ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego z przyczyn ekonomicznych - wyrok Sądu Najwyższego

​Pracownik zwolniony z przyczyn ekonomicznych, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie, mimo takiego obowiązku, ma prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie zawsze jednak nabywa do niego prawo za cały okres pozostawania bez pracy. Na każdym etapie sporu aktualne jest bowiem zagadnienie weryfikacji okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca w granicach normalnego związku przyczynowego. Możliwe jest także ograniczenie wysokości odszkodowania w razie przyczynienia się pracownika do powstania lub zwiększenia szkody. Na poczet odszkodowania nie można jednak zaliczyć odprawy.

 

Jagna Bronk, prawnik Gdańsk, Rödl & Partner

 

2018.04.19_rp_J_Bronk.pdf

 

 

 19.04.2018 | Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci pracownika, aby rodzina otrzymała odszkodowanie

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci, aby członkowie rodziny otrzymali po zmarłym odszkodowanie „wskutek choroby zawodowej". Warunkiem jest, aby dana choroba była przyczyną istotną. Dzieje się tak, gdy zgon nie nastąpiłby bez powikłań wywołanych tą chorobą, a pozostałe schorzenia występujące samodzielnie nie wystarczyłyby do spowodowania śmierci.

 

Beata Kielar-Tammert, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.04.19_rp_B_Kielar-Tammert.pdf

 

 

 16.04.2018 | Gdzie rozliczyć podatek VAT, gdy czynności są wykonywane za granicą

​Powstanie zakładu podatkowego nie przesądza automatycznie o tym, że zostało ustanowione stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT i vice versa. W wielu przypadkach może się tak zdarzyć, ale nie zawsze.

 

Katarzyna Judkowiak, doradca podatkowy Warszawa, Associate Partner Rödl & Partner

 

2018.04.16_rp_K_Judkowiak.pdf

 

 

 7.04.2018 | Co zmienia RODO w ochronie danych osobowych

​Przedsiębiorcy już za półtora miesiąca powinni zmienić dotychczasowe podejście do ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie minimalnych wymogów określonych w przepisach prawa już nie wystarczy. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, będzie musiał po 25 maja wprowadzić wewnętrzne procedury i środki techniczne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

 

Jarosław Kamiński, adwokat Warszawa, Senior Associate Rödl & Partner

Marta Wiśniewska, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner

 

 

2018.04.07_rp_J_Kamiński_M_Wiśniewska.pdf

 

 

MARCZEC 2018

 

 26.03.2018 | Podatek od nieruchomości komercyjnych dla właścicieli budynków handlowo - usługowych lub biurowych

​W 2018 roku wprowadzono w Polsce nową daninę - podatek od nieruchomości komercyjnych. Muszą go uiszczać właściciele budynków handlowo - usługowych lub biurowych, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł.

 

Jacek Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.03.26_rp_J_Puszczewicz.pdf

 

 

 19.03.2018 | OECD - jak określa się zyski zakładu

​Zakład należy traktować jak niezależnego przedsiębiorcę, realizującego transakcje z jednostką macierzystą. Otrzymuje on od niej zlecenia nabywa wsparcie konieczne do jego działalności.

 

Dominika Tyczka, doradca podatkowy Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.03.19_rp_D_Tyczka.pdf

 

 

 12.03.2018 | Rozszerzenie zwolnień podatkowych w 2018 r.

​Podatnicy, którzy dostają różnego rodzaju świadczenia socjalne, takie jak zapomogi czy dopłaty do wypoczynku, nie płacą od nich daniny, jeżeli otrzymana kwota nie przekracza ustawowego progu. Warto pamiętać, że limity te wzrosły od 1 stycznia br.

 

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl & Partner

 

2018.03.12_rp_Ł_Szczygieł.pdf

 

 

 05.03.2018 | Spółka i jej zagraniczny zakład są podmiotami powiązanymi

​Jeżeli roczna wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju między jednostką macierzystą a zakładem przekracza ustalony próg, to wówczas podlegają one udokumentowaniu na zasadach ogólnych.

 

Marcin Jeliński, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

 2018.03.05_rp_M_Jeliński.pdf

 

 

LUTY 2018

 

 19.02.2018 | Oddelegowanie do zakładu podatkowego to obowiązki dla pracodawcy i pracownika

​Jeżeli wynagrodzenie za pracę najemną cudzoziemca jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę w miejscu wykonywania czynności, czyli w Polsce, to podlega ono opodatkowaniu od pierwszego dnia pobytu tej osoby w naszym kraju.

 

Anna Kościelny, starszy konsultant podatkowy Wrocław, Rödl & Partner

Tomasz Pleśniak, radca prawny Wrocław, Senior Associate w Rödl & Partner

 

2018.02.19_rp_A_Kościelny_T_Pleśniak.pdf

 

 

 16.02.2018 | Kiedy powstanie stosunek pracy

​Spełnienie warunków formalnych zatrudnienia, takich jak sporządzenie umowy o pracę, prowadzenie akt osobowych czy zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, nie jest wystarczające do uznania, że doszło do powstania stosunku pracy. Aby taki stosunek powstał, istotne jest by zatrudnienie spełniało cechy, o których mowa w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Ponadto praca musi być rzeczywiście wykonywana, a samo zatrudnienie musi być racjonalne i potrzebne pracodawcy. W razie braku tych cech, ZUS ma prawo uznać, że umowa o pracę została zawarta jedynie dla pozoru. W takiej sytuacji stosunek pracy nie powstaje, a pracownik nie może zostać objęty ubezpieczeniem społecznym – nie ma bowiem prawdziwego zatrudnienia, dającego możliwość korzystania ze świadczeń z tego ubezpieczenia.

 

Michał Bąk, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.02.16_rp_M_Bąk.pdf

 

 

 09.02.2018 | Działania, które godzą w interes spółki

​Aneks do umowy o pracę członka zarządu spółki akcyjnej, wprowadzony nieważną uchwałą rady nadzorczej, nie ma mocy prawnej.

 

Gabriela Izworska, starszy prawnik Kraków, Rödl & Partner

 

2018.02.09_rp_J_Kowalczyk-Fudali_M_Staniszewska-Wyrwa.pdf

 

 

 09.02.2018 | Pełnomocnictwo procesowe bez daty

Pisemny akt pełnomocnictwa nie musi zawierać daty jego sporządzenia.

 

Jagna Kowalczyk-Fudali, radca prawny Kraków, Senior Associate w Rödl & Partner Maria Staniszewska-Wyrwa, adwokat Kraków, Rödl & Partner

 

2018.02.09_rp_G_Izworska.pdf

 

 

 05.02.2018 | Co się zmieniło w opodatkowaniu najmu

​Od 1 stycznia br. obowiązuje limit w wysokości 100 000 zł rocznie dla przychodów z najmu, wobec których może być zastosowana zryczałtowany 8,5-proc. podatek. Nadwyżka ponad tę kwotę jest obciążona według stawki 12,5 proc.

 

Jacek Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.02.05_rp_J_Puszczewicz.pdf

 

 

 05.02.2018 | PIT/CIT: kiedy powstaje i kończy się zakład montażowy

​Prace instalacyjne mogą prowadzić do powstania zakładu podatkowego przedsiębiorcy zagranicznego, gdy są prowadzone dłużej niż pewien okres, który jest wyznaczony w poszczególnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najczęściej jest to 12 miesięcy.

 

Anna Główka, radca prawny Warszawa, Senior Associate w Rödl & Partner

 

2018.02.05_rp_A_Główka.pdf

 

 

 02.02.2018 | Wniosek o upadłość a wyjazd dłużnika na stałe za granicę

​Aby zastrzeżenie o wyłączeniu lub ograniczeniu dopuszczalności przelewu, było skuteczne wobec cesjonariusza, musi znajdować się w samym dokumencie kontraktu lub w załączniku stanowiącym jego integralną część, a jeżeli nie jest tam umieszczone, ale istnieje, cesjonariusz musi o nim wiedzieć w chwili przelewu.

 

Barbara Kaczała, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.02.02_rp_B_Kaczała.pdf 

 

 

STYCZEŃ 2018

 

 22.01.2018 | Opodatkowanie przychodów pracowniczych z programów motywacyjnych

​Od 1 stycznia br. w zależności od formy zatrudnienia przychód z realizacji uzyskanych nieodpłatnie praw z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych jest przypisany do tego źródła, w ramach którego pracownik uzyskuje wynagrodzenie.

 

Aneta Majchrowicz-Bączyk, radca prawny Poznań, Partner w Rödl & Partner

 

2018.01.22_rp_A_Majchrowicz-Bączyk.pdf

 

 

 22.01.2018 | Obowiązki podatkowe zagranicznej firmy tworzącej zakład w Polsce

​Utworzenie w Polsce zakładu nie oznacza powstania nowego podatnika. Jest nim podmiot z innego kraju posiadający ten zakład i to on musi wykonać wszelkie czynności związane z rejestracją i składaniem deklaracji.

 

Dominika Tyczka, doradca podatkowy Wrocław, Associate Partner w Rödl & Partner

Daria Walkowiak, starszy konsultant podatkowy Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.01.22_rp_D_Tyczka_D_Walkowiak.pdf

 

 

 19.01.2018 | Okres wypowiedzenia a urlop wypoczynkowy

​Zobowiązanie pracownika do wykorzystania pozostałego urlopu wypoczynkowego w wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać dokładne określenie jego wymiaru i granic czasowych. W przeciwnym razie udzielenie przez pracodawcę urlopu może być nieskuteczne.

 

Anna Hadasik, prawnik Wrocław, Rödl & Partner

 

2018.01.19_rp_A_Hadasik.pdf

 

 

 12.01.2018 | SN: wykreślenie z KRS wpisu niezgodnego z prawem

​Sąd rejestrowy w ramach postępowania o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie jest uprawniony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu.

 

Łukasz Napiórkowski, prawnik Warszawa, Rödl & Partner

 

2018.01.12_rp_Ł_Napiórkowski.pdf

 

 

 08.01.2018 | CIT: nagrody i premie z zysku nie są kosztem podatkowym

​Od 1 stycznia br. wprost wyłączono możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).

 

Michał Gosek, doradca podatkowy Poznań, Associate Partner w Rödl & Partner, Aleksandra Łączna, konsultant podatkowy Poznań, Rödl & Partner

 

2018.01.08_rp_M_Gosek_A_Łączna.pdf 

 

 

Deutschland Weltweit Search Menu