Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ulgi, dotacje i Polska Strefa Inwestycji

PrintMailRate-it

 

 

Dotacje umożliwiają rozwój przedsiębiorstw różnych branż i wielkości. Podstawowym źródłem pozyskiwania takiego finansowania są środki unijne. W dużej części są przydzielane za pośrednictwem programów, którymi samodzielnie zarządzają kraje UE. W niektórych przypadkach Komisja Europejska bezpośrednio rozporządza funduszami, np. przyznając dotacje albo udzielając zamówień publicznych.  

 

Bądź na bieżąco z aktualnymi programami, konkursami i grantami. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje na temat ubiegania się o finansowanie zarówno ze środków europejskich, jak i pozostałych źródeł.

 

 

Czytaj artykuły:

Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska

Wciąż czekamy na uruchomienie funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. W tym czasie warto przyjrzeć się możliwościom krajowego wsparcia projektów związanych z ochroną środowiska. Więcej »

Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022–2027

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027”. Dokument ten określa kwestie związane z mapą pomocy regionalnej. Więcej »

Dotacje dla przedsiębiorstw

Fundusze europejskie dla Polski z nowego budżetu unijnego na lata 2021–2027 wyniosą ok. 76 mld euro i powinny zostać uruchomione w bieżącym roku 2022. Więcej »

Ulgi i dotacje w nowej perspektywie unijnej 2021–2027

Od stycznia 2021 r. trwa nowa perspektywa unijna, do której przygotowuje się Polska. Budżet do rozdysponowania wynosi ok. 76 mld euro. Więcej »

Najważniejsze programy dotacyjne i powiązane z nimi ulgi w nowej perspektywie unijnej 2021–2027

Polska otrzyma ok. 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację różnych inwestycji. Więcej »

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowy UE w ramach polityki spójności.  Więcej »

Możliwość przekształcenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w zezwolenia bezterminowe

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej wydane dużemu przedsiębiorcy przed 1 stycznia 2001 r. nie staje się zezwoleniem bezterminowym na mocy ustaw zmieniających. Więcej »

S_B65520353.jpgSposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji

Skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE, nie wyklucza możliwości ubiegania dofinansowania tej samej inwestycji w ramach dotacji unijnych. Więcej »

ceny transferowe _small.jpg

Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE

Podatnicy współpracujący z podmiotami powiązanymi muszą stosować tzw. zasadę arm’s lenght, czyli transakcje na warunkach rynkowych. Więcej »

A5179364.JPGMożliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane

Środki trwałe to podstawowe narzędzie działalności każdego przedsiębiorcy, które z czasem ulega zużyciu. Dlatego przedsiębiorcy decydują się ponieść wydatki w celu jej przywrócenia. Więcej »

9590718.jpg

Kontrole NIK w specjalnych strefach ekonomicznych

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych podlegają kontrolom, w tym kontrolom Najwyższej Izby Kontroli. Więcej »

A14132208.jpgOgraniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3)

Poprzednio sygnalizowaliśmy Państwu wątpliwości związane z wykładnią art. 15e ust. 4 ustawy o CIT. Przepis może nadal budzić wątpliwości interpretacyjne. Więcej »

A10795287.JPGOgraniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2)

Kontynuując temat limitu kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, wskazujemy wątpliwości związane z obliczaniem wskaźnika EBITDA dla spółek działających w SSE. Więcej »

A8433767.jpgOgraniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego

Nowelizacja ustawy o CIT z 2018 r. wprowadziła szereg zmian co do możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Więcej »

A2383784.jpgMoment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych w SSE

Przedsiębiorcy działający na terenie SSE często podejmują inwestycje długotermine. Więcej »

3725137.JPGJak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń?

Przedsiębiorcy działający na terenach specjalnych stref ekonomicznych na podstawie uzyskanego zezwolenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących z tej działalności. Więcej »

614063_710x220.jpgCzy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej?

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia są zwolnione od podatku. Więcej »

S_B70422045.jpgZmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach SSE. Więcej »

A11235032.jpgPlanowane zmiany dla firm działających w SSE

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, zmieniających kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających zarówno w SSE, jak i poza nimi. Więcej »

S_929093.jpgSkutki decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE powinna uwzględniać  ewentualne konsekwencje społeczno-gospodarcze np. dla lokalnego rynku pracy. Więcej »

S_7271747.jpgPodział spółki działającej w SSE

Przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych nie wyłączają możliwości restrukturyzacji działalności na podstawie zezwolenia w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SSE. Więcej »

A17167215.jpgRestrukturyzacja przedsiębiorstwa – co dzieje się z zezwoleniem na działalność w SSE

Jeśli w wyniku przekształcenia zmieni się status spółki, która przestaje funkcjonować jako mały lub średni przedsiębiorca, zwolnienie podatkowe ulega obniżeniu co najmniej do 50 proc. Więcej »

A511761.JPGKoszty transakcyjne spółki działającej w SSE są kosztami wspólnymi

24 sierpnia 2016 r. WSA w Łodzi wydał orzeczenia, zgodnie z którymi poniesione przez spółkę działającą w SSE wydatki na koszty związane z przeprowadzeniem transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w innej spółce są zaliczane do kosztów wspólnych. Więcej »

A7689306.jpg

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy działającego w SSE nie jest przychodem strefowym

26 kwietnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał niekorzystną dla podatników interpretację indywidualną. Zgodnie z interpetacją odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w SSE nie jest zaliczane jako przychód strefowy. Więcej »

11299307.jpgKoszty wspólne w SSE – nowe możliwości optymalizacyjne

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 lipca 2015 r. jest ważnym głosem w kwestii podatkowych konsekwencji łączenia się spółki działającej w SSE ze spółką pozastrefową. Więcej »

01887935.JPGDziałalność w SSE na podstawie kilku zezwoleń – kolejne wyroki

W kwietniu i grudniu 2015 r. informowaliśmy Państwa o zmianie wykładni organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie rozliczania pomocy publicznej wynikającej z kilku zezwoleń strefowych. Więcej »

S_B17409395.jpgWydatki na biuro położone poza strefą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w SSE

Wyrokiem z 22 maja 2015 r. NSA potwierdził możliwość kwalifikacji wydatków generowanych przez zarząd oraz pracowników go obsługujących znajdujących się poza obszarem SSE jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu w SSE. Więcej »

S_B46935505.jpgZezwolenie na działalność w ramach SSE uzyskane przed dniem 4 sierpnia 2008 r. a maksymalna wysokość wydatków inwestycyjnych

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. W tym czasie przepisy regulujące działalność podmiotów strefowych wielokrotnie ewoluowały. Więcej »

00658994_710x220.JPGDelokalizacja bądź zamknięcie zakładu działającego na terenie SSE a pomoc regionalna

Artykuł 13 Rozporządzenia Komisji Europejskiej  stanowi, że przepisy o pomocy regionalnej nie stosują się do beneficjentów, którzy zamknęli działalność na terenie EOG. Więcej »

S_B10675751.jpgUżywane środki trwałe służące do prowadzenia działalności w SSE objęte leasingiem finansowym a pomoc publiczna dla dużych przedsiębiorców

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wypowiedział się w kwestii kwalifikacji rat kapitałowych i odsetkowych, wynikających z umowy leasingu finansowego. Więcej »

S_B6503657.jpgSprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako element działalności na podstawie zezwolenia strefowego

Przy produkcji na masową skalę oprócz produktu końcowego przedsiębiorstwa wytwarzają również odpady. Wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych. Więcej »

S_13805905.jpgSSE – kto dokonuje wykładni treści zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

W przypadku uchylenia przez Ministra Gospodarki posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia zmianie ulegnie również stan faktyczny zaprezentowany przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Więcej »

S_B2250843.jpgSSE: przemieszczanie środków trwałych do innej inwestycji w tej samej strefie lub do innej strefy

SSE funkcjonują na styku jurysdykcji dwóch różnych ministrów - Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki. Więcej »

A18120537.JPGProwadzenie działalności gospodarczej na terenie różnych SSE

Przedsiębiorca posiadający kilka zezwoleń strefowych może prowadzić jedną ewidencję rachunkową w celu obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej na terenie SSE. Więcej »

01932437.JPGDziałalność w SSE a udział podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów strefowych

Organy podatkowe często przyjmują stanowisko, iż przedsiębiorca strefowy nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym w takim zakresie, w jakim produkcja wymaga częściowego udziału zewnętrznych kooperantów. Więcej »

S_7835407.jpgSSE – konsekwencje zmian ustawy

Nowelizacja ustawy o SSE wprowadza liczne zmiany, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE. Więcej »

S_B52628005.jpgZmiany w sprawie udzielania pomocy publicznej na terenach SSE

Rada Ministrów w dniu 12.11.2014 r. przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia strefowego. Więcej »

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

+ 48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

+48 71 606 04 36
+48 882 786 773

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu