Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.SSE

PrintMailRate-it

Specjalne strefy ekonomiczne

 

Zwolnienie z podatku dochodowego i z podatku od nieruchomości oraz dostępność atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej gruntów – to tylko niektóre z zalet prowadzenia działalności specjalnych stref ekonomicznych.


Czym są specjalne strefy ekonomiczne?

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona, niezamieszkana część terytorium, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza. Strefy były ustanawiane w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego, w szczególności przez tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz rozwój eksportu. Zasady prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach zmieniły się na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która zniosła ograniczenia terytorialne. W dotychczasowej formie SSE mają funkcjonować do 2026 r. O możliwościach uzyskania wsparcia na nowych zasadach przeczytasz w sekcji Ustawa o wspieraniu inwestycji.

 

​SSE

​WOJEWÓDZTWA

​POWIERZCHNIA W HA

​Kamiennogórska SSEMP
dolnośląskie, wielkopolskie
​367,14
​Katowicka SSE
śląskie, małopolskie, opolskie
​2004,83
​Kostrzyńsko-słubicka SSE
lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie 
​1454,47
​Krakowski Park Technologicznymałopolskie, podkarpackie​558,72
​Legnicka SSEdolnośląskie​1059,26
​Łódzka SSEłódzkie, wielkopolskie, mazowieckie​1276,63
​SSE Euro-Park Mielecpodkarpackie, małopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie​1246,00
​Pomorska SSEpomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie​1323,23
​Słupska SSEpomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie​824,35
​SSE Starachowiceświętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, łódzkie, lubelskie​612,91
​Suwalska SSEpodlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie​342,77
​TSSE Euro-Park Wisłosanpodkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie​1632,31
​Wałbrzyska SSEdolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie​2212,23
​Warmińsko-Mazurska SSEwarmińsko-mazurskie, mazowieckie​914,51

 

 

Czytaj artykuły:

Możliwość przekształcenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w zezwolenia bezterminowe

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej wydane dużemu przedsiębiorcy przed 1 stycznia 2001 r. nie staje się zezwoleniem bezterminowym na mocy ustaw zmieniających. Więcej>>

614063_710x220.jpgCzy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej?

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia są zwolnione od podatku. Więcej >>

01887935.JPGDziałalność w Specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie kilku zezwoleń – kolejne wyroki

W kwietniu i grudniu 2015 r. informowaliśmy Państwa o zmianie wykładni organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie rozliczania pomocy publicznej wynikającej z kilku zezwoleń strefowych. Więcej>>

00658994_710x220.JPGDelokalizacja bądź zamknięcie zakładu działającego na terenie Specjalnej strefy skonomicznej a pomoc regionalna

Artykuł 13 Rozporządzenia Komisji Europejskiej  stanowi, że przepisy o pomocy regionalnej nie stosują się do beneficjentów, którzy zamknęli działalność na terenie EOG. Więcej>>

01932437.JPGDziałalność w specjalnych strefach ekoonomicznych a udział podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów strefowych

Organy podatkowe często przyjmują stanowisko, iż przedsiębiorca strefowy nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym w takim zakresie, w jakim produkcja wymaga częściowego udziału zewnętrznych kooperantów. Więcej>>

3725137.JPGJak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń?

Przedsiębiorcy działający na terenach specjalnych stref ekonomicznych na podstawie uzyskanego zezwolenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących z tej działalności. Więcej>>

 

9590718.jpg

Kontrole NIK w specjalnych strefach ekonomicznych

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych podlegają kontrolom, w tym kontrolom Najwyższej Izby Kontroli. Więcej>>

11299307.jpgKoszty wspólne w specjalnej strefie ekonomicznej – nowe możliwości optymalizacyjne

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 lipca 2015 r. jest ważnym głosem w kwestii podatkowych konsekwencji łączenia się spółki działającej w SSE ze spółką pozastrefową. Więcej>>

A511761.JPGKoszty transakcyjne spółki działającej w specjalnej strefie ekonomicznej są kosztami wspólnymi

24 sierpnia 2016 r. WSA w Łodzi wydał orzeczenia, zgodnie z którymi poniesione przez spółkę działającą w SSE wydatki na koszty związane z przeprowadzeniem transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w innej spółce są zaliczane do kosztów wspólnych. Więcej>>

A2383784.jpgMoment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych w specjalnych strefach ekonomicznych

Przedsiębiorcy działający na terenie SSE często podejmują inwestycje długotermine. Więcej>>

A5179364.JPGMożliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane

Środki trwałe to podstawowe narzędzie działalności każdego przedsiębiorcy, które z czasem ulega zużyciu. Dlatego przedsiębiorcy decydują się ponieść wydatki w celu jej przywrócenia. Więcej>>

A7689306.jpg

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy działającego w specjalnej strefie ekonomicznej nie jest przychodem strefowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 26.04.2016 r. wydał niekorzystaną dla podatników interpretację indywidualną. Zgodnie z interpetacją odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w SSE nie jest zaliczane jako przychód strefowy. Więcej>>

A8433767.jpgOgraniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego

Nowelizacja ustawy o CIT z 2018 r. wprowadziła szereg zmian co do możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Więcej>>

A10795287.JPGOgraniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2)

Kontynuując temat limitu kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, wskazujemy wątpliwości związane z obliczaniem wskaźnika EBITDA dla spółek działających w SSE. Więcej>>

A14132208.jpgOgraniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3)

Poprzednio sygnalizowaliśmy Państwu wątpliwości związane z wykładnią art. 15e ust. 4 ustawy o CIT. Przepis może nadal budzić wątpliwości interpretacyjne. Więcej>>

A11235032.jpgPlanowane zmiany dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, zmieniających kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających zarówno w SSE, jak i poza nimi. Więcej>>

S_7271747.jpgPodział spółki działającej w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE)

Przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych nie wyłączają możliwości restrukturyzacji działalności na podstawie zezwolenia w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SSE. Więcej>>

ceny transferowe _small.jpg

Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE

Podatnicy współpracujący z podmiotami powiązanymi muszą stosować tzw. zasadę arm’s lenght, czyli transakcje na warunkach rynkowych. Intencją ustawodawcy było zapewnienie takiej alokacji zysku, która nie będzie prowadzić do zaniżania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego. Więcej>>

A18120537.JPGProwadzenie działalności gospodarczej na terenie różnych specjalnych stref ekonomicznych

Przedsiębiorca posiadający kilka zezwoleń strefowych może prowadzić jedną ewidencję rachunkową w celu obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej na terenie SSE. Więcej>>

 

A17167215.jpgRestrukturyzacja przedsiębiorstwa – co dzieje się z zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej

Jeśli w wyniku przekształcenia zmieni się status spółki, która przestaje funkcjonować jako mały lub średni przedsiębiorcą, zwolnienie podatkowe ulega obniżeniu co najmniej do 50 proc. Więcej>>

S_929093.jpgSkutki decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w  specjalnej strefie ekonomicznej (SSE)

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE powinna uwzględniać  ewentualne konsekwencje społeczno-gospodarcze np. dla lokalnego rynku pracy. Więcej>>

S_7835407.jpgSpecjalne strefy ekonomiczne – konsekwencje zmian ustawy

Nowelizacja ustawy o SSE wprowadza liczne zmiany, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE. Więcej>>

S_13805905.jpgSpecjalne strefy ekonomiczne – kto dokonuje wykładni treści zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

W przypadku uchylenia przez Ministra Gospodarki posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia, zmianie ulegnie  również stan faktyczny zaprezentowany przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Więcej>>

S_B2250843.jpgSpecjalne strefy ekonomiczne: przemieszczanie środków trwałych do innej inwestycji w tej samej strefie lub do innej strefy

SSE funkcjonują na styku jurysdykcji dwóch różnych ministrów - Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki. Więcej>>

S_B6503657.jpgSprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako element działalności na podstawie zezwolenia strefowego

Przy produkcji na masową skalę oprócz produktu końcowego przedsiębiorstwa wytwarzają również odpady. Wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych. Więcej>>

S_B65520353.jpgSposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji

Skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE, nie wyklucza możliwości ubiegania dofinansowania tej samej inwestycji w ramach dotacji unijnych. Więcej>>

S_B10675751.jpgUżywane środki trwałe służące do prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych objęte leasingiem finansowym a pomoc publiczna dla dużych przedsiębiorców

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wypowiedział się w kwestii kwalifikacji rat kapitałowych i odsetkowych, wynikających z umowy leasingu finansowego. Więcej>>

 

S_B17409395.jpgWydatki na biuro położone poza strefą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w specjalnej strefie ekonomicznej

Wyrokiem z dnia 22 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, potwierdził możliwość kwalifikacji wydatków generowanych przez zarząd oraz pracowników go obsługujących znajdujących się poza obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu w SSE. Więcej>>

S_B46935505.jpgZezwolenie na działalność w ramach specjalnej strefy ekonomicznej uzyskane przed dniem 4 sierpnia 2008 r. a maksymalna wysokość wydatków inwestycyjnych

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. W tym czasie przepisy regulujące działalność podmiotów strefowych wielokrotnie ewoluowały. Więcej>>

S_B52628005.jpgZmiany w sprawie udzielania pomocy publicznej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Rada Ministrów w dniu 12.11.2014 r. przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia strefowego. Więcej>>

S_B70422045.jpgZmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach SSE. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

+48 22 244 00 28

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu