Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rejestracja znaków towarowych – czy Twoja firma jest chroniona?

PrintMailRate-itDamian Dobosz, Jagna Kowalczyk-Fudali, Oskar Lindner

8 grudnia 2020 r.


Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (np. charakterystyczna nazwa spółki), rysunek, ornament, forma opakowania, melodia lub sygnał dźwiękowy. Zastrzeżenie znaku towarowego uprawnia do wyłącznego posługiwania się nim przez 10 lat na danym terytorium i w obrębie określonego rynku.


Nieuczciwa konkurencja


Zarejestrowanie znaku towarowego jest zabezpieczeniem przed nieuczciwą konkurencją. W zderzeniu z nieuczciwym praktykami liczy się czas. Urząd patentowy nie kontroluje, czy podmiot który zastrzegł znak towarowy dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. Urząd Patentowy nie sprawdza również czy jesteśmy faktycznym właścicielem znaku towarowego. Nieuczciwy podmiot, posiadając decyzję Urzędu Patentowego, może nie tylko korzystać z naszego logo, ale również z naszej pozycji na rynku, oferując swoje produkty i usługi. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Odzyskanie ochrony i doprowadzenie do zaprzestania korzystania z naszego znaku towarowego przez nieuczciwy podmiot może być poprzedzone długim i kosztownym postępowaniem przed Urzędem Patentowym.


Zastrzeżenie znaku towarowego


Zastrzeżenie znaku towarowego pozwala również na łatwiejszą ochronę przed ewentualnymi naruszeniami prawa związanymi z bezprawnym posługiwaniem się znakiem towarowym.


Znak taki jest  składnikiem majątku przedsiębiorstwa. W zależności od jego renomy, marki i ugruntowanej pozycji na rynku może stać się również inwestycją. Na korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego można udzielać odpłatnych licencji, albo nawet go sprzedać. Potencjalny nabywca zmniejsza w ten sposób koszty związane z wprowadzeniem nowego produktu czy usługi na rynek.


Jako przykład negatywnych konsekwencji nie zastrzeżenia znaku towarowego przywołamy sprawę jednego z naszych klientów.


Negatywne konsekwencje braku zastrzeżenia znaku – przykład


Prezes zarządu wystąpił z wnioskiem do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie znaku towarowego firmy, którą zarządzała. Znakiem towarowym była nazwa spółki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rejestracja nastąpiła bezpośrednio na osobę prezesa, a nie samą spółkę. Urząd nie sprawdza komu faktycznie przysługują prawa do znaku towarowego, a jedynie czy taki znak nie został już wcześniej zastrzeżony. Z tego względu urząd zarejestrował znak towarowy, a dysponentem praw do niego został prezes zarządu spółki, który w chwili zastrzeżenia znaku towarowego nie pełnił już tej funkcji. Rok po zarejestrowaniu znaku wystąpił do spółki z propozycja odsprzedaży praw do znaku towarowego za kwotę pół miliona złotych.


Reprezentując spółkę wnieśliśmy wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego zgłoszonego przez byłego prezesa zarządu. W naszej argumentacji podnosiliśmy m.in., że zastrzeżony znak towarowy stanowi w istocie nazwisko jednego ze wspólników. Znak został zgłoszony bez wiedzy i zgody wspólnika z zamiarem zawłaszczenia praw do znaku towarowego i nazwy spółki.  Rejestracja znaku zawierającego nazwisko wspólnika użyte bez jego wiedzy i zgody, stanowiło także naruszenie praw osobistych. Zgłoszenie znaku w celach spekulacyjnych, bez zamiaru jego używania, a jedynie celem uzyskania korzyści majątkowej, wskazuje na złą wiarę zgłaszającego.


Urząd Patentowy przychylił się do prezentowanej argumentacji i uznał przedstawiony przez nas materiał dowodowy. Postępowanie toczyło się ponad dwa lata oraz wymagało znacznych nakładów finansowych, aby unieważnić zastrzeżenie znaku towarowego i następnie zastrzec prawa do niego na rzecz spółki.


Prawo ochronne


Niestety sprawy, jak ta wyżej opisana, są konsekwencją zaniechania uprzedniego zastrzeżenia znaku towarowego. Z tego względu rekomendujemy, aby korzystać z możliwości zabezpieczenia praw do m.in. nazwy spółki lub jej znaku graficznego. W przypadku naruszenia znaku towarowego przez osobę trzecią, osoba, która go skutecznie zastrzegła ma przyznane tzw. prawo ochronne i może żądać od osoby, która naruszyła to prawo:


− zaprzestania dalszego używania,
− odszkodowania,
− wydania bezpodstawnie uzyskanych przez tę osobę korzyści,
− wycofania z obrotu towarów łamiących prawo.


Rödl & Partner oferuje pomoc w ustaleniu, czy dany znak towarowy można zarejestrować, a następnie dokonać wszystkich czynności związanych z jego zastrzeżeniem. Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.


W przypadku zainteresowania tematem zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Kontakt

Contact Person Picture

Damian Dobosz

prawnik

+48 12 213 25 16

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu