Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rejestracja znaków towarowych – czy Twoja firma jest chroniona?

PrintMailRate-it

Damian Dobosz, Jagna Kowalczyk-Fudali, Oskar Lindner

8 grudnia 2020 r.


Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (np. charakterystyczna nazwa spółki), rysunek, ornament, forma opakowania, melodia lub sygnał dźwiękowy. Rejestracja znaków towarowych uprawnia do wyłącznego posługiwania się nim przez 10 lat na danym terytorium i w obrębie określonego rynku.

Co to jest znak towarowy?

 

Znak towarowy może być dowolnym oznaczeniem umożliwiającym rozróżnienie towarów i/lub usług różnych przedsiębiorców. Aby znak uzyskał ochronę, musi być on możliwy do zarejestrowania w rejestrze znaków towarowych w sposób jednoznaczny i precyzyjny.

 

W celu uzyskania ochrony znaku towarowego, musi spełniać on poniższe kryteria:

 

- musi nadawać się do rozróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego,

 

- musi nadawać się do rejestracji w rejestrze znaków towarowych.

 

Konieczne jest dokładne określenie towarów i usług, których zgłaszający zamierza udzielić ochrony.

 

Znaki towarowe mają swoje zastosowanie w handlu do identyfikacji produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Konsumenci mają możliwość odróżnienia produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców - jest to element składowy budowy marki i reputacji.

 

Znaki towarowe dzielą się na wiele rodzajów, m.in: słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, kolorowe, wzory, ruchome, multimedialne, hologramy i inne.


Rejestracja znaku towarowego i składnie wniosku patentowego - jak zastrzec znak towarowy?

 

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce składa się z kilku etapów. Jeśli chcesz rozpocząć procedurę rejestracji znaku towarowego, należy złożyć wniosek patentowy do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej - możesz zrobić to osobiście lub z pomocą rzecznika patentowego.

 

Pierwszy etap to okres badań, który może trwać od 2 do 4 miesięcy. Następny krok to okres sprzeciwowy. Trwa on do 3 miesięcy i w tym czasie, osoby trzecie mają możliwość zgłosić sprzeciw do zastrzeżenia znaku. Jeśli taki sprzeciw się pojawi - rozpoczyna się postępowanie sprzeciwowe. Czas trwania tego etapu może wynosić od 3 do aż 8 miesięcy, zależnie od stopnia skomplikowania. W tym czasie może nastąpić odmowa rejestracji znaku towarowego.

 

Jeśli nikt nie zgłosi żadnych uwag, po okresie sprzeciwowym następuje proces rejestracji znaku, który trwa 1-2 miesiące.


Zastrzeżenie znaku towarowego a nieuczciwa konkurencja


Rejestracja znaku towarowego jest zabezpieczeniem przed nieuczciwą konkurencją. W zderzeniu z nieuczciwym praktykami liczy się czas. Urząd patentowy nie kontroluje, czy podmiot który zastrzegł znak towarowy dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. Urząd Patentowy nie sprawdza również czy jesteśmy faktycznym właścicielem znaku towarowego. Nieuczciwy podmiot, posiadając decyzję Urzędu Patentowego, może nie tylko korzystać z naszego logo, ale również z naszej pozycji na rynku, oferując swoje produkty i usługi. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Odzyskanie ochrony i doprowadzenie do zaprzestania korzystania z naszego znaku towarowego przez nieuczciwy podmiot może być poprzedzone długim i kosztownym postępowaniem przed Urzędem Patentowym.


Zastrzeżenie znaku towarowego


Zgłoszenie znaku towarowego pozwala również na łatwiejszą ochronę przed ewentualnymi naruszeniami prawa związanymi z bezprawnym posługiwaniem się znakiem towarowym.


Znak taki jest  składnikiem majątku przedsiębiorstwa. W zależności od jego renomy, marki i ugruntowanej pozycji na rynku może stać się również inwestycją. Na korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego można udzielać odpłatnych licencji, albo nawet go sprzedać. Potencjalny nabywca zmniejsza w ten sposób koszty związane z wprowadzeniem nowego produktu czy usługi na rynek.


Jako przykład negatywnych konsekwencji braku rejestracji znaku towarowego przywołamy sprawę jednego z naszych klientów.


Negatywne konsekwencje braku zastrzeżenia znaku towarowego – przykład


Prezes zarządu wystąpił z wnioskiem do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie znaku towarowego firmy, którą zarządzała. Znakiem towarowym była nazwa spółki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rejestracja nastąpiła bezpośrednio na osobę prezesa, a nie samą spółkę. Urząd nie sprawdza komu faktycznie przysługują prawa do znaku towarowego, a jedynie czy taki znak nie został już wcześniej zastrzeżony. Z tego względu urząd zarejestrował znak towarowy, a dysponentem praw do niego został prezes zarządu spółki, który w chwili zastrzeżenia znaku towarowego nie pełnił już tej funkcji. Rok po zarejestrowaniu znaku wystąpił do spółki z propozycja odsprzedaży praw do znaku towarowego za kwotę pół miliona złotych.


Reprezentując spółkę wnieśliśmy wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego zgłoszonego przez byłego prezesa zarządu. W naszej argumentacji podnosiliśmy m.in., że zastrzeżony znak towarowy stanowi w istocie nazwisko jednego ze wspólników. Znak został zgłoszony bez wiedzy i zgody wspólnika z zamiarem zawłaszczenia praw do znaku towarowego i nazwy spółki.  Rejestracja znaku zawierającego nazwisko wspólnika użyte bez jego wiedzy i zgody, stanowiło także naruszenie praw osobistych. Zgłoszenie znaku w celach spekulacyjnych, bez zamiaru jego używania, a jedynie celem uzyskania korzyści majątkowej, wskazuje na złą wiarę zgłaszającego.


Urząd Patentowy przychylił się do prezentowanej argumentacji i uznał przedstawiony przez nas materiał dowodowy. Postępowanie toczyło się ponad dwa lata oraz wymagało znacznych nakładów finansowych, aby unieważnić zastrzeżenie znaku towarowego i następnie zastrzec prawa do niego na rzecz spółki.


Prawo ochronne na znak towarowy


Niestety sprawy, jak ta wyżej opisana, są konsekwencją zaniechania uprzedniego zastrzeżenia znaku towarowego. Z tego względu rekomendujemy, aby korzystać z możliwości zabezpieczenia praw do m.in. nazwy spółki lub jej znaku graficznego. W przypadku naruszenia znaku towarowego przez osobę trzecią, osoba, która go skutecznie zastrzegła ma przyznane tzw. prawo ochronne i może żądać od osoby, która naruszyła to prawo:


− zaprzestania dalszego używania,
− odszkodowania,
− wydania bezpodstawnie uzyskanych przez tę osobę korzyści,
− wycofania z obrotu towarów łamiących prawo.

 

Rödl & Partner oferuje pomoc w rejestracji znaku towarowego oraz w ustaleniu, czy dany znak towarowy można zarejestrować, a następnie dokonać wszystkich czynności związanych z jego zastrzeżeniem. Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.

 

W przypadku zainteresowania tematem zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Kontakt

Contact Person Picture

Damian Dobosz

prawnik

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu