Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowy formularz TPR – wnioski dla podatników z łamanym rokiem podatkowym

PrintMailRate-it

​Joanna Tomczak

7 marca 2024


31 stycznia 2024 r. dla podatników, których rok podatkowy zgodny jest z kalendarzowym, upłynął termin na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych, tj. na przygotowanie i złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) za rok 2022. 

Rok 2022 był pierwszym, dla którego obowiązywały nowe przepisy w zakresie podpisywania i składania formularzy TPR, a także pierwszym rokiem obowiązywania nowej wersji formularza wraz z nowym narzędziem do wysyłki. Zmiany te wiązały się ze sporym wyzwaniem dla podatników pod kątem technicznym – nowy wzór i narzędzie do wysyłki zostały opublikowane dopiero w listopadzie. Ponadto Ministerstwo Finansów dopiero w grudniu opublikowało kolejną edycję Informatora TPR, zawierającego praktyczne objaśnienia co do wypełnienia, podpisywania i wysyłki TPR, na który podatnicy długo czekali.

Podatnicy z łamanym rokiem podatkowym, dla których obowiązek składania TPR jeszcze nie upłynął, są zatem w lepszej sytuacji i mogą wyciągnąć wnioski z dotychczasowej praktyki przy wysyłce i podpisywaniu formularzy TPR. 

TPR należy złożyć w ciągu 11 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego. W tym zakresie Ministerstwo Finansów nie przewidziało żadnych dodatkowych wydłużeń terminów – pierwotnie bowiem termin został wydłużony do 31 stycznia 2024 r., ale tylko w przypadku gdy termin na złożenie TPR upływał w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jak pokazała dotychczasowa praktyka, przygotowanie do wypełnienia i wysyłki TPR jest istotne, ponieważ wymaga weryfikacji posiadania niezbędnych narzędzi i pełnomocnictw. Tym samym zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie, które należy zweryfikować lub wykonać, aby uniknąć problemów przy składaniu TPR-C – formularza obowiązującego dla osób prawnych.
Istotne kwestie przy wysyłce i składaniu TPR


Do końca roku 2021 TPR wysyłany był przez wtyczkę e-deklarację za pomocą interaktywnego pliku PDF. Za rok 2022 w miejsce interaktywnego PDF-a wprowadzono webową wersję formularza dostępną na stronie e-deklaracji. Formularz taki należy wypełnić w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl. Po wypełnieniu formularz jest plikiem w formacie xml, a nie jak do tej pory PDF. Oprócz webowej wersji formularza Ministerstwo Finansów opublikowało również schemy (kody), które można zainstalować w ramach własnych systemów księgowych.

1. Podpisywanie i wysyłka formularza TPR


Istotną kwestią w zakresie podpisywania i wysyłania formularza TPR jest to, że podpisanie oraz wysyłka pliku xml muszą zostać dokonane przez tę samą upoważnioną osobę. Lista osób upoważnionych do podpisywania i wysyłania TPR od roku 2022 została zmieniona i obejmuje:

  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale,
  • wyznaczonego członka zarządu, 
  • pełnomocnika posiadającego tytuł prawny doradcy podatkowego, rady prawnego, adwokata lub biegłego rewidenta.

Należy pamiętać, że osoba podpisująca oraz wysyłająca TPR musi posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tzw. UPL-1. Obowiązek dotyczy także wyznaczonego członka zarządu. Aby pełnomocnictwo UPL-1 było skuteczne, osoba wskazana jako pełnomocnik do wysłania TPR musi posiadać numer PESEL. Wymaga to szczególnej weryfikacji w przypadku zagranicznego członka zarządu.

Pełnomocnictwo UPL-1 należy wysłać odpowiednio wcześniej do właściwego urzędu według miejsca zamieszkania lub siedziby – urząd potrzebuje bowiem czasu na wprowadzenie pełnomocnictwa. Warto również potwierdzić z urzędem, że UPL-1 został wprowadzony, co pozwoli uniknąć ryzyka, że w momencie wysyłki pełnomocnictwo nie będzie obowiązywać.

2. Ustawienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego


W przypadku, gdy TPR dotyczy osoby prawnej, TPR-C musi zostać podpisany z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowa wersja TPR-C wymaga specjalnych ustawień kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tj. podpis XAdES-BES – Enveloped/Enveloping. W przeciwnym wypadku formularz nie przejdzie etapu wysyłki. Istotne jest zatem, aby odpowiednio oznaczyć ustawienia, podpisując i wysyłając TPR.

Co również istotne certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego musi zawierać identyfikator PESEL lub NIP osoby podpisującej. Identyfikator wykorzystywany w kwalifikowanym podpisie elektronicznym powinien być tożsamy z identyfikatorem podanym w ważnym pełnomocnictwie UPL-1. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zagranicznych członków zarządu. Warto zatem zweryfikować ustawienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego z dostawcą podpisu odpowiednio wcześniej.

Podsumowanie


Brak złożenia lub nieterminowe złożenie formularza TPR wiąże się z sankcjami na gruncie Kodeksu karno-skarbowego dla osób odpowiedzialnych za wywiązanie się z obowiązku, w szczególności dla członków zarządu. Warto zatem odpowiednio wcześnie przygotować się w celu poprawnego wypełnienia tego obowiązku sprawozdawczego.

Jeśli masz pytania do składania formularzy TPR lub potrzebujesz wsparcia w całym procesie sporządzania i wysyłki – skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu