Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Procedura o wydanie decyzji w sprawie APA w praktyce

PrintMailRate-it

Joanna Tomczak

17 sierpnia 2020 r.

 

Wydanie decyzji dotyczącej uprzedniego porozumienia cenowego (APA) następuje po uprzednim porozumieniu się organu podatkowego (lub organów, w przypadku gdy mamy do czynienia z dwu lub wielostronnym APA) z podatnikiem, który składa wniosek o APA. Jak pokazuje nasze doświadczanie w tym zakresie, w ramach procedury wydawania decyzji, Ministerstwo Finansów jest otwarte na dyskusje, wyjaśnienia, rozmowy czy spotkania, a także na znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

 

Procedura wydawania decyzji w zakresie APA przebiega następująco:

 

  • zorganizowanie spotkania wstępnego z przedstawicielami Ministerstwa Finansów,
  • złożenie wniosku o APA wraz z uiszczeniem opłaty,
  • weryfikacja formalna wniosku o APA i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków,
  • weryfikacja jednorodności transakcji w celu ewentualnego uzupełniania opłaty od złożenia wniosku o APA,
  • weryfikacja merytoryczna wniosku o APA.

 

W ramach powyższych etapów Ministerstwo Finansów wysyła wezwania do przedłożenia wyjaśnień lub dodatkowych danych. Na każdym etapie postępowania istnieje możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów (również w formie telekonferencji) w celu omówienia zakresu wezwania czy wymaganych dokumentów.

 

Spotkanie wstępne

 

Jeszcze przed złożeniem wniosku warto zorganizować spotkanie wstępne z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, a mianowicie Departamentu Kluczowych Podmiotów. W tym celu niezbędne jest przygotowanie przez podatnika krótkiej prezentacji, przedstawiającej podstawowe informacje o nim oraz główne założenia składanego wniosku, a także sformułowanie konkretnych pytań, z którymi przed spotkaniem mogą się zapoznać przedstawiciele departamentu. Należy zaznaczyć, że na spotkaniu wstępnym udzielane są jedynie informacje odnośnie do wątpliwości związanych ze złożeniem wniosku, elementów wniosku czy wyjaśnienia  przepisów w zakresie APA. Pozostałe informacje tj. wysokość opłaty czy podział transakcji jednorodnych udzielane są jedynie poglądowo przez przedstawicieli Departamentu Kluczowych Podmiotów oraz nie są wiążące. Dokładnej analizy w tym zakresie organ dokonuje dopiero po złożeniu wniosku o APA. Niemniej podczas spotkania można uzyskać informację na temat pierwszych przemyśleń organu odnośnie do przedstawionego stanu faktycznego czy ewentualnych ryzyk. Wiedza ta jest pomocna przy sporządzaniu wniosku, wyliczeniu opłaty oraz podjęcia decyzji o jego złożeniu.

 

Weryfikacja jednorodności transakcji oraz ustalanie wysokości opłaty

 

Jednym z etapów weryfikacji wniosku o APA, po formalnej weryfikacji wymaganych elementów, jest ustalenie przez Ministerstwo Finansów wysokości opłaty od złożenia wniosku, a co za tym idzie – również podział transakcji zawartych we wniosku na transakcje jednorodne. Wysokość opłaty od złożenia wniosku o APA uzależniona jest od ilości transakcji jednorodnych. Z doświadczenia wynika, iż Ministerstwo Finansów dokonuje dość szczegółowego grupowania transakcji oraz skupia się na poszczególnych cechach świadczenia usług i ich przedmiocie. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiciele ministerstwa są otwarci na wyjaśnienia podatnika w zakresie jego podejścia do grupowania transakcji. Zaproponowany przez organy podział w kolejnym kroku jest przedmiotem wyjaśnień. Jednak przed złożeniem wniosku o APA należy oszacować wysokość opłaty z tytułu złożenia wniosku o APA przy założeniu, że przedstawiciele Ministerstwa Finansów dokonają podziału transakcji na jednorodne w sposób szczegółowy.

 

Terminy na złożenie wniosku o APA

 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku oraz trwający stan pandemii, prace nad weryfikacją wniosków o APA ze strony Ministerstwa Finansów trwają dłużej, niż te przewidziane ustawowo. W przypadku wydłużenia terminów Ministerstwo Finansów każdorazowo informuje o tym pisemnie podatnika. W przypadku przystąpienia do procedury wydawania decyzji w sprawie APA, należy mieć to na uwadze.

Sama procedura wydawania decyzji w zakresie APA nie jest jednostronna, lecz poprzedzona wieloma spotkaniami uzgodnieniowymi oraz wyjaśnieniami ze strony podatnika, który może odnieść się do powstałych po stronie organu wątpliwości oraz ma możliwość lepszego uzasadnienia dokonanego podziału transakcji oraz zastosowanej metody. Organy Ministerstwa Finansów są otwarte na obustronną współpracę, a całość postępowania ma formę dialogu.


 

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o APA, nasi eksperci służą wsparciem.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu