Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

PrintMailRate-it

31 października 2021 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na jej podstawie utworzono rejestr działalności na rzecz spółek i trustów.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty

Działalność regulowana – obowiązek wpisu do rejestru

 

Działalność na rzecz spółek lub trustów stała się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana jedynie po uzyskaniu wpisu do przedmiotowego rejestru.


Podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, który wykonuje ją bez uzyskania wpisu do rejestru, podlega karze do 100 tys. zł. 

 

Podmioty obowiązane do zgłoszenia

 

Zgłoszeniu podlegają przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na:

 

  1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienie tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działanie jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym, podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub równoważnym standardom międzynarodowym.

Wymóg niekaralności

 

Ustawa precyzuje, że działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez:

 

  1. osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w punkcie 1, lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymóg niekaralności stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

​Wymóg posiadania określonych kwalifikacji

 
Wspomniane wyżej osoby fizyczne są także obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku:

  1. ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
  2. wykonywania czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów przez co najmniej rok.
 

Do kiedy należy uzyskać wpis do rejestru

 
Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów, powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru.
 
Podmioty, które planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później, powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności.
Deutschland Weltweit Search Menu