Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Restrukturyzacja w dobie pandemii COVID-19

PrintMailRate-it

 

Kryzysowa sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusza wielu przedsiębiorców do prowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Trafny wybór typu restrukturyzacji opiera się na analizie zalet i wad dostępnych możliwości, w tym narzędzi  przewidzianych w przepisach przeciwdziałających skutkom COVID-19. W ramach „tarczy antykryzysowej” i „tarczy finansowej” dostępne są rozwiązania legislacyjne dotyczące m.in. restrukturyzacji pozasądowej i sądowej.


Specjaliści Rödl & Partner opracowali broszurę „Restrukturyzacja w dobie pandemii COVID-19”, w której przedstawiają wybrane rozwiązania służące restrukturyzacji przedsiębiorstw i omawiają najkorzystniejsze z dostępnych rozwiązań.


W broszurze poruszamy m.in. tematykę:

 •  wprowadzonego w ramach „tarczy 4.0” uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • wpływu pomocy publicznej z „tarczy antykryzysowej” oraz „tarczy finansowej” na postępowania restrukturyzacyjne,
 • obowiązków zarządu spółki kapitałowej w sytuacji zagrożenia upadłością,
 • restrukturyzacji pozasądowej zobowiązań publicznoprawnych w kontekście pomocy publicznej.


 

 

 

Zachęcamy do lektury przedsiębiorców, którzy stanęli przed koniecznością wprowadzenia znaczących zmian organizacyjnych w firmach w związku z COVID-19.

 

 

 

 

Broszura dostępna jest dla subskrybentów newsletterów Rödl & Partner – przed pobraniem broszury zostaniesz poproszony o zapis na wybrany newsletter.

 

 

Wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Krisensituation sehen sich viele Unternehmer zur Durchführung von Umstrukturierungsmaßnahmen gezwungen. Eine gelungene Wahl der Umstrukturierungsform basiert auf der Analyse der Vor- und Nachteile der verfügbaren Möglichkeiten, einschließlich der Werkzeuge in den Vorschriften, die den Folgen der COVID-19-Pandemie entgegenwirken sollen. Die Vorschriften des „Krisenschutzschildes“ und des „Finanzschutzschildes“ bieten neue legislative Lösungen für eine Umstrukturierung ohne oder unter Mitwirkung des Gerichts.


Die Experten von Rödl & Partner haben für Sie die Broschüre „Umstrukturierung in Zeiten der COVID-19-Pandemie“ verfasst, in der ausgewählte Lösungen im Bereich der Unternehmensumstrukturierung vorgestellt und die vorteilhaftesten besprochen werden.


Es werden u.a. folgende Themen angesprochen:

 • das im Rahmen des „Krisenschutzschildes 4.0“ eingeführte vereinfachte Umstrukturierungsverfahren,
 • der Einfluss der staatlichen Beihilfe unter dem „Krisenschutzschild“ und dem „Finanzschutzschild“ auf Umstrukturierungsverfahren,
 • die Pflichten der Geschäftsführung/des Vorstands einer Kapitalgesellschaft bei drohender Insolvenz,
 • die außergerichtliche Umstrukturierung öffentlich-rechtlicher Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit staatlicher Beihilfe.
   
 • DOWNLOAD DER KOSTENLOSEN BROSCHÜRE (PL-DE)>>


 

 

Wir empfehlen diese Lektüre Unternehmern, die vor der Notwendigkeit stehen, wegen COVID-19 weitgehende organisatorische Änderungen in ihren Unternehmen einzuführen.

 

 

 

Die Broschüre können Abonnenten der Newsletter von Rödl & Partner erhalten. Bevor Sie sie herunterladen, werden Sie gebeten, sich für einen ausgewählten Newsletter einzutragen.  

 

The crisis related to COVID-19 pandemic forces many enterprises to restructure. To make the right choice as to how to do it one should consider the advantages and disadvantages of the available solutions, including the tools provided in the legislation to counteract the impact of COVID-19. The anti-crisis shield and the financial shield offer legislative measures related to, among others, out-of-court and in-court restructuring.


Rödl & Partner experts have developed a brochure entitled “Restructuring at the time of COVID-19 pandemic” in which they present selected business restructuring solutions and discuss the most beneficial ones.


The brochure describes among others:

 • simplified restructuring proceedings introduced under “Shield 4.0”,
 • impact of state aid under the anti-crisis shield and financial shield on restructuring proceedings,
 • obligations of the management board of a company facing bankruptcy,
 • out-of-court restructuring of public law liabilities in the context of state aid.
   

 

 

 

DOWNLOAD THE BROCHURE FREE OF CHARGE (PL-ENG) >>

 


 

 

 The brochure may be especially useful to enterprise owners who had to introduce major organisational changes in their businesses due to COVID-19.

 

 

 

The brochure is available to Rödl & Partner newsletter subscribers – before downloading the brochure you will be requested to subscribe to a selected newsletter.

 

 

 

Deutschland Weltweit Search Menu