Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kalkulator APA

PrintMailRate-it

Wydatki określone w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Wobec firm, które dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi o dużych wartościach, ograniczenie to może w istotny sposób obniżać koszty podatkowe i tym samym podwyższać kwotę podatku do zapłaty. Należy jednak zaznaczyć, że zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA) pozwala na zaliczenie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów całości wydatków, jakie zostały poniesione w związku z realizacją danej transakcji, bez względu na ustanowiony, zgodnie z art. 15e ustawy o CIT, limit. Wypełnij poniższe pola i sprawdź, jak możesz zaoszczędzić na podatku dochodowym poprzez objęcie jednej transakcji kosztowej uprzednim porozumieniem cenowym (APA). 

1. Wprowadź aktualne dane finansowe dotyczące roku podatkowego

Przychody Wartość w PLN
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
w tym przychody z tytułu odsetek
Koszty uzyskania przychodu Wartość w PLN
Koszty działalności operacyjnej
w tym amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
w tym koszty z tytułu odsetek

2. Wskaż wartość transakcji kontrolowanej oraz rodzaj porozumienia, o które zamierzasz wnioskować.

Informacje o transakcji objętej wnioskiem o APA
Wartość transakcji kontrolowanej
Rodzaj porozumienia


Wynik

Limit wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15e ustawy o CIT
Koszty z tytułu transakcji kontrolowanej niezaliczone do KUP w przypadku braku APA
Opłata od wniosku o zawarcie APA

Oszczędność podatkowa w związku z uzyskaniem APA

 Objaśnienia

Wartość transakcji kontrolowanej określa się na podstawie:


1) otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego albo
2) umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo
3) otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.
 
Rodzaj porozumienia odpowiada ilości podmiotów, z którymi podatnik realizuje transakcję objętą wnioskiem o APA.

 

UWAGA:

 

Wskazana oszczędność podatkowa nie obejmuje kosztów opłaty od wniosku oraz innych kosztów związanych z uzyskaniem APA (np. kosztów doradztwa).

Dane finansowe wprowadzone za rok, w którym podatnik zamierza wystąpić z wnioskiem o zawarcie APA, pozwalają na określenie potencjalnej oszczędności podatkowej tylko za ten rok.

 

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania (dalej: „Kalkulator APA”), będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują Rödl Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000267170, NIP: 525-237-94-21.

Wyniki uzyskane przy zastosowaniu Kalkulatora APA nie stanowią porady prawnej, podatkowej ani nie mogą być uważane za ofertę. Kalkulator APA służy wyłącznie celom informacyjnym i ustaleniu potencjalnej wartości korzyści wynikającej z zawarcia APA.

Odpowiedzialność Rödl Kancelaria Prawna spółka komandytowa z tytułu wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z informacji uzyskanych za pomocą Kalkulatora APA za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest wyłączona. W celu uzyskania dalszych informacji oraz pomocy prawnej, w tym podatkowej, zapraszamy do kontaktu ze wskazanymi osobami.

Masz pytania? Skontaktuj się

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu