Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Planowane zmiany dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych

PrintMailRate-it

7 lutego 2018 r.


Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, które miały zmodyfikować kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, a także zapewnić możliwość uzyskiwania pomocy na terenie całego kraju, nie tylko na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

 

Prace nad ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji nie zostały jednak jeszcze zakończone, a minął ponad miesiąc od planowanej daty ich wprowadzenia. Projekt ustawy znajduje się obecnie w komisji prawniczej, skąd w najbliższym czasie powinien trafić pod obrady sejmu. Przewiduje się, że przepisy wejdą w życie na w najbliższym czasie. Mają one stanowić alternatywne rozwiązanie dla specjalnych stref ekonomicznych.

 

Co ze zwolnieniami podatkowymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE)?

 

Na początku warto podkreślić, że dotychczasowe warunki zwolnień podatkowych udzielonych w ramach zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE pozostają bez zmian. Po wejściu w życie nowych uregulowań nie będzie jedynie możliwe uzyskiwanie nowych zwolnień na dotychczasowych warunkach, dla kolejnych inwestorów będą obowiązywały już zmienione zasady. Obecnie obowiązująca ustawa o SSE będzie funkcjonowała do końca 2026 roku tylko dla zezwoleń i decyzji już wydanych (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Dotychczasowe zasady będzie można stosować także w przypadku postępowań już wszczętych na dzień wejścia w życie nowych uregulowań. 
 

Nowe kryteria i zmiany dotyczące obszaru objętego wsparciem

 

Dotychczas obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Dostęp do innych terenów inwestycyjnych możliwy był jedynie w ramach długotrwałej procedury zmiany granic SSE. Zgodnie z nowymi założeniami nie będzie już ograniczeń terytorialnych poza decyzją przeznaczenia terenu celem uzyskania zwolnienia podatkowego, co ma przyczynić się do wzrostu poziomu inwestycji, szczególnie tych dużych. 
 
Istotne zmiany dotyczyć będą także kryteriów, na podstawie których można uzyskać zwolnienie podatkowe. Obecnie istnieje jeszcze możliwość prowadzenia działalności po spełnieniu jedynie kryteriów ilościowych. Nowa ustawa wprowadzi także kryteria jakościowe, które będą musiały uwzględniać założenia dotyczące rozwoju regionalnego. 
 
Zgodnie z nowymi założeniami wysokość nakładów inwestycyjnych będzie uzależniona od stopy bezrobocia w danym powiecie oraz wielkości przedsiębiorstwa. Inaczej niż obecnie, gdzie kwota wydatków jest określona na poziomie co najmniej 100 000 euro. Duże przedsiębiorstwa będą musiały liczyć się z większymi nakładami, aby uzyskać pomoc publiczną. 
 
Kryteria jakościowe będą dopasowane do konkretnej lokalizacji i zgodnie z dostępnymi informacjami będą to następujące kryteria: 
 
  • Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojową kraju oraz eksport produktów lub usług,
  • Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R, 
  • Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia), dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi,
  • Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.

 

Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent możliwych punktów (ewentualnie 50 % lub 40% w zależności od lokalizacji inwestycji). 
 

Od czego będzie uzależnione wsparcie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE)?

 

Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony, od 10 do 15 lat. Okres zwolnienia zależeć będzie od lokalizacji inwestycji – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia. Uprzywilejowane będą inwestycje dokonywane na terenach obecnie działających SSE. 
 
Projekt ustawy zawiera również mniej korzystne niż dotychczas postanowienia o możliwości wstrzymania wydawania decyzji o wsparciu w danym roku budżetowym, co oznacza iż w niektórych latach nie będzie możliwości uzyskania wsparcia dla nowych inwestycji. 
 

Klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania

 

Do ustawy ma być wprowadzona klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania, tak aby wyeliminować sytuacje, w których głównym celem uzyskania decyzji lub jednym z nich było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego lub gdy czynności związane z inwestycją miały charakter nierzeczywisty. Zapis ten z pewnością wymaga modyfikacji, gdyż oczywistym jest, że celem uzyskania decyzji o wsparciu jest uzyskanie zwolnienia podatkowego. 
 
Zgodnie z zapowiedziami nowe zasady uzyskiwania zwolnień podatkowych mają docelowo zastąpić SSE. Projekt ustawy może ulec jeszcze zmianie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. 
 
Dopiero po rozpoczęciu stosowania nowych przepisów możliwa będzie ocena czy i w jakim zakresie są one korzystniejsze dla inwestorów. Jak wskazano na wstępie obecnie trwają jeszcze prace w komisji prawniczej nad brzmieniem poszczególnych uregulowań. Jest to ostatni moment aby rozpocząć procedurę uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych na obecnie obowiązujących warunkach.
 
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu