Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby a ulga B+R

PrintMailRate-it

​Maria Wośkowiak

25 września 2023


30 sierpnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok (sygn. II FSK 263/21) w sprawie ustalania pracowniczych kosztów kwalifikowanych ulgi B+R.
 
NSA potwierdził, że do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R) można zaliczyć przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za czas urlopu i choroby. 
 
Co do zasady za koszty kwalifikowane ulgi B+R uznaje się poniesione w danym miesiącu przychody ze stosunku pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki z tego tytułu, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. 
 

Stanowisko organów podatkowych

 
Od momentu wprowadzenia do systemu podatkowego rozwiązań ulgi B+R, podatnicy oraz organy podatkowe w odmienny sposób interpretowali elementy kosztów, które można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych tej ulgi. Organy podatkowe stały na stanowisku, że jako koszty kwalifikowane ulgi B+R nie można zaliczyć tej części wynagrodzenia, która dotyczy okresu przebywania pracownika na urlopie bądź na zwolnieniu lekarskim. Uzasadniano, że czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R odnosi się do czasu faktycznie poniesionego na ten cel. A zatem kwoty wynagrodzeń i składek przypisane proporcjonalnie do dni nieobecności pracownika, nie będą podlegały odliczeniu. 
 
Podatnicy nie zgadzali się z tym podejściem, wskutek czego sprawy trafiały do sądów. 
 

Rozstrzygnięcia sądów

 
Sądy administracyjne stoją po stronie podatników. W wydawanych wyrokach uznały, że choć urlop i zwolnienie lekarskie nie są czasem wykonywania pracy, to w czasie tych nieobecności pracownik jest nadal zatrudniony i przysługują mu należności wynikające z zatrudnienia. Na pracodawcy natomiast ciążą obowiązki wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek. 
 
Tym samym, brak jest podstaw do wyłączenia przychodów pracownika wykonującego prace B+R za okresy nieobecności spowodowane urlopem, chorobą lub innymi usprawiedliwionymi przyczynami.
 
Jeżeli dostrzegasz w swojej firmie potencjał związany z B+R i chcesz skorzystać z rozwiązań jakie przewiduje polskie prawo podatkowe, lecz masz wątpliwości, czy podejmowane przez Twoją firmę działania mieszczą się w definicji działalności B+R – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi w zakresie identyfikacji działalności B+R oraz kosztów kwalifikowanych z nią związanych i chętnie wesprą Cię w tym obszarze.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu