Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Porozumienie inwestycyjne

PrintMailRate-it

​Magdalena Szwarc

8 listopada 2022


Porozumienie inwestycyjne (tzw. Interpretacja 590) to nowa możliwość oferowana przez Ministerstwo Finansów w zakresie łagodzenia niepewności podatkowych.


Czym jest porozumienie inwestycyjne?


Jest to umowa inwestycyjna zawierana pomiędzy inwestorem a Ministerstwem Finansów. Opisuje skutki podatkowe projektu inwestycyjnego i pozwala inwestorowi na bardziej efektywne zarządzanie potencjalnym ryzykiem podatkowym oraz otwiera możliwość uzyskania od organu podatkowego pełnego wyjaśnienia wszelkich skutków podatkowych swojej inwestycji. 


Interpretacja 590 ma dać inwestorowi pewność co do interpretacji przepisów podatkowych oraz zapewnić jednolitą i spójną ich interpretację w zakresie m.in:

 • oceny, że ustalona cena transferowa w transakcjach między podmiotami powiązanymi jest ustalona na warunkach rynkowych oraz uprzedniego porozumienia cenowego (APA);
 • oceny, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku nie ma zastosowania klauzula o unikaniu opodatkowania 
 • opinii zabezpieczającej;
 • interpretacji indywidualnej;
 • wiążącej informacji akcyzowej;
 • wiążącej informacji stawkowej.

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest na czas określony wskazany w umowie, nie dłuższy niż 5 lat podatkowych, i wiąże nie tylko inwestora, ale również organy podatkowe.

Kto może złożyć wniosek?

 • inwestor, który planuje lub rozpoczął w Polsce nową inwestycję o wartości 100  mln PLN  (od 2025 r. - 50 mln PLN), lub
 • grupa inwestorów, w szczególności konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo utworzone w związku z projektem inwestycyjnym.

Czym jest nowa inwestycja?


Definicja nowej inwestycji została zawarta w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Jest taka sama dla inwestycji, które mogą ubiegać się o wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w ramach działalności w Polskiej Strefie Inwestycji.Opłaty


1. Wstępna: 50 tys. zł

Powinna zostać uiszczona w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Pobierana od każdego inwestora także w przypadku złożenia wspólnego wniosku. W przypadku odmowy zawarcia porozumienia lub odmowy jego zmiany opłata jest zwracana wnioskodawcom w pełnej wysokości. 


2. Główna: 100 tys. zł – 500 tys. zł 

Jest określana w treści porozumienia. Powinna zostać uiszczona w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia. W przypadku wniosku wspólnego opłata nie jest naliczana od każdego inwestora.


Procedura – co zawiera wniosek?

 • dane identyfikujące inwestora (grupę inwestorów),
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy podatki.gov.pl,
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji,
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia,
 • proponowany okres obowiązywania porozumienia,
 • proponowany przedmiot porozumienia.

Aby uzgodnić zakres i treść porozumienia inwestycyjnego w toku procedury Minister Finansów może:

 • zwracać się do inwestora o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie wniosku, w tym przez dostarczenie próbki towaru, lub
 • zorganizować spotkanie uzgodnieniowe.

Zmiana, wypowiedzenie, wygaśnięcie porozumienia

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu