Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wdrożenie unijnych dyrektyw do Kodeksu pracy

PrintMailRate-it

​Małgorzata Kolasa-Dorosz

13 stycznia 2023


11 stycznia 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy dotyczący zmiany Kodeksu pracy. Projekt wdraża postanowienia dwóch unijnych dyrektyw – dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE, które powinny zostać implementowane do 1 i 2 sierpnia 2022 r. 
 
Do czasu zakończenia prac legislacyjnych i uchwalenia nowelizacji Kodeksu pracy pracodawcy z sektora prywatnego nie mają obowiązku stosować wprost przepisów dyrektyw. Warto jednak już teraz zapoznać się z wybranymi  zaplanowanymi zmianami.
 

1. Zmiany w umowach o pracę

 
Aby długość okresu próbnego była współmierna do przewidywanego czasu trwania umowy i do charakteru pracy, umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający:
 
  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
 
Projekt przewiduje również, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony powinno zawierać przyczynę uzasadniającą to wypowiedzenie, która może być badana pod kątem zasadności i zgodności z prawem – podobnie jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.
 

2. Zakaz zabraniania jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie

 
Projekt przewiduje wprowadzenie wyraźnego zakazu zabraniania pracownikom jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Przepisu tego nie będzie stosowało się w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji, a także jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.
 

3. Rozszerzenie zakresu obowiązkowej informacji dodatkowej dla pracownika 


Przekazywana w 7-dniowym terminie od dopuszczenia pracownika do pracy informacja dodatkowa zostanie rozszerzona o dodatkowe elementy, w tym m.in. o: informację o wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego lub prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia. 
 

4. Wniosek pracownika o zmianę formy zatrudnienia

 
Projekt przewiduje dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy uprawnienie do wystąpienia raz w roku z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy – zgodnie z założeniami projektu pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić taki wniosek pracownika.

  

5. Obowiązek pracodawcy dotyczący informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu


6. Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej


 W nadzwyczajnych sytuacjach typu: działanie siły wyższej lub pilne sprawy rodzinne – wymagających natychmiastowej obecności pracownika, będzie mógł on skorzystać z dodatkowych 2 dni wolnego (albo 16 godzin) w roku kalendarzowym. Pracownik przez ten okres otrzyma połowę wynagrodzenia.
 

7. Wydłużenie urlopów rodzicielskich


41 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka – tak zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie. Z tej puli każdy rodzic będzie miał wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu, którego nie będzie mógł przenieść na drugiego rodzica.

 

8. Krótszy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego


Pracownik będący ojcem będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (obecnie są to 24 miesiące).

 
Chcesz wiedzieć więcej na temat planowanych zmian w Kodeksie pracy? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Małgorzata Kolasa-Dorosz

prawnik

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu