Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Równość i przejrzystość wynagrodzeń w Unii Europejskiej

PrintMailRate-it

​Katarzyna Kołodziej

25 stycznia 2024


6 czerwca 2023 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. 
 
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy do 7 czerwca 2026 r. – przy czym mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników niż te ustanowione w Dyrektywie.
 

Likwidacja luki płacowej ze względu na płeć

 
Jak zostało wskazane w preambule, luka płacowa ze względu na płeć – czyli różnica średnich poziomów wynagrodzenia między zatrudnionymi u danego pracodawcy pracownikami płci żeńskiej i męskiej, wyrażona jako odsetek średniego poziomu wynagrodzenia pracowników płci męskiej – w Unii Europejskiej w 2020 r. wynosiła 13%. Dodatkowo gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 przyczyniły się do jej utrwalenia. 
 
Celem Dyrektywy jest:
  • likwidacja luki płacowej ze względu na płeć, 
  • wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości 
  • wyeliminowanie dyskryminacji płacowej w sektorze publicznym i prywatnym poprzez zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń.
 

Obowiązki pracodawców

 
Na mocy nowych przepisów wszyscy pracownicy będą mieli prawo do otrzymania pisemnych informacji dotyczących ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia, średnich poziomów wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości oraz kryteriów określania wynagrodzenia. Ponadto dyrektywa zobowiązuje pracodawców do sprawozdawczości w zakresie luki placowej w ich organizacji pracownikom, ich przedstawicielom oraz właściwym organom, a także do wspólnej oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników w sytuacji, gdy luka płacowa wyniesie co najmniej 5%. 
 
Unijna dyrektywa zawiera również przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń przed zatrudnieniem. Na tej podstawie osoby ubiegające się o pracę będą mogły jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną otrzymać informację w zakresie początkowego wynagrodzenia na danym stanowisku lub jego przedziału ustalonego w oparciu o obiektywne kryteria. Pracodawca natomiast nie będzie miał prawa pytać kandydatów do pracy o wysokość ich aktualnego lub poprzedniego wynagrodzenia. 
 
Po implementacji dyrektywy do krajowego porządku prawnego pracownicy, którzy ponieśli szkodę w wyniku naruszenia zasady równości wynagrodzeń – uzyskają możliwość dochodzenia roszczeń w zakresie pełnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, określonego przez państwo członkowskie. Oprócz tego, pracodawcy naruszający prawa i obowiązki wynikające z zasady równości wynagrodzeń będą musieli liczyć się z karami grzywny.
 
Jeśli zastanawiasz się, jak dyrektywa o równości i przejrzystości wynagrodzeń może wpłynąć na Twoją działalność – skontaktuj się z nami. W zakresie prawa pracy wspieramy podmioty działające w dowolnej branży i formie prawnej.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Kołodziej

adwokat, LL.M. (Heidelberg)

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu