Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych coraz bliżej

PrintMailRate-it

​​​​​​​​Michał Majnusz

6 maja 2024


24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. 

Nowe przepisy mają poprawić sytuację osób zatrudnionych za pośrednictwem cyfrowych platform pracy w Unii Europejskiej. Za pracownika platformy będzie uznana osoba wykonująca pracę za pośrednictwem platformy niezależnie od charakteru stosunku umownego lub od określenia tego stosunku przez zainteresowane strony. ​

Wzmocnienie sytuacji prawnej pracownika platformy


Dyrektywa wprowadza domniemanie stosunku pracy, jeżeli pracę cechuje kontrola i kierownictwo platformy pracy względem osoby zatrudnionej przez platformę cyfrową.  

Przepisy zapewnią także lepszą ochronę pracowników platform przed zwolnieniem. Odtąd pracownik platformy nie będzie mógł zostać zwolniony na podstawie decyzji podjętej przez zautomatyzowany system decyzyjny, algorytmy lub inny program. Każda decyzja o ograniczeniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego albo o ograniczeniu, zawieszeniu lub usunięciu konta pracownika platformy, albo inna podobna decyzja musi zostać podjęta przez człowieka.

Przejrzystość podejmowanych decyzji


Pracownik platformy uzyska prawo do otrzymania wyjaśnienia wszelkich decyzji podjętych lub wspieranych przez zautomatyzowany system decyzyjny. Wyjaśnienia powinny być przy tym sformułowane zrozumiale, prostym językiem.

Państwa członkowskie zostały także zobowiązane do zapewnienia, by cyfrowe platformy pracy umożliwiały pracownikom platformy dostęp do osoby kontaktowej wyznaczonej do omawiania i wyjaśniania faktów, okoliczności i powodów, które doprowadziły do podjęcia danej decyzji. 

Ochrona danych osobowych 


Cyfrowe platformy pracy zostaną zobowiązane do informowania pracowników platformy m.in. o:

  • korzystaniu wobec nich z zautomatyzowanych systemów monitorujących lub decyzyjnych,
  • celu monitorowania, 
  • kategorii danych i działań monitorowanych, nadzorowanych lub ocenianych, w tym o kategorii odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez takie systemy,
  • wszelkich decyzjach wspieranych lub podejmowanych przez zautomatyzowane systemy decyzyjne wobec pracowników platformy.  

Jednocześnie dyrektywa wprowadzi dodatkowe ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych. Wraz z wejściem nowych przepisów cyfrowe platformy pracy nie będą mogły za pomocą zautomatyzowanych systemów monitorujących lub decyzyjnych przetwarzać m.in.:

  • danych osobowych dotyczących stanu emocjonalnego lub psychicznego pracownika platformy, 
  • danych osobowych dotyczących prywatnych rozmów, w tym dialogu z innymi pracownikami platformy i ich przedstawicielami,
  • danych osobowych, gdy pracownik platformy nie oferuje ani nie wykonuje pracy za pośrednictwem platformy,
  • danych w celu przewidywania wykonania praw podstawowych, w tym prawa do zrzeszania się, prawa do rokowań i działań zbiorowych lub prawa do informacji i konsultacji.

Wejście w życie


Dyrektywa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od dnia wejścia w życie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wdrożenie przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego. 

Jeżeli prowadzisz cyfrową platformę pracy lub masz pytania dotyczące opisanych zmian – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Majnusz

radca prawny

+48 882 786 777

Wyślij zapytanieDeutschland Weltweit Search Menu