Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Niestandardowe sposoby przerwania biegu przedawnienia

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Anna Smagowicz-Tokarz, Wojciech Śliz​

21 marca 2024


Okres przedawnienia roszczeń to czas dany wierzycielowi przez prawo na dochodzenie swoich należności. Po upływie terminu przedawnienia działania podejmowane przez wierzyciela przed sądem skazane są na niepowodzenie.

Poniżej odkrywamy przed czytelnikiem, jakie instrumenty prawne będą wierzycielowi pomocne, aby bieg przedawnienia można było przerwać. 

Podstawowe sposoby przerwania biegu przedawnienia 


W polskim prawie cywilnym do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia może dojść wskutek działań podjętych przez wierzyciela (art. 123 §1 pkt 1 Kodeksu cywilnego – dalej k.c.) lub w wyniku uznania roszczenia przez dłużnika (art. 123 §1 pkt 2 k.c.). Aktywne działania wierzyciela zmierzające do przerwania biegu przedawnienia, to przykładowo: wytoczenie powództwa, zgłoszenie wi​erzytelności do masy upadłości czy wezwanie drugiej strony na arbitraż, jeśli roszczenie zostało poddane jurysdykcji sądu polubownego. Z kolei do uznania roszczenia przez dłużnika może dojść poprzez uznanie właściwe (np. zawarcie z wierzycielem umowy, w której dłużnik potwierdza istnienie roszczenia) lub poprzez uznanie niewłaściwe. 

W artykule odpowiemy na pytania – kiedy, w jakiej konstelacji osobowej oraz przy spełnieniu jakich warunków będzie można mówić o uznaniu niewłaściwym? Przedstawimy także przykłady czynności, które najczęściej są klasyfikowane jako uznanie niewłaściwe roszczenia, a także przypadki kontrowersyjne.

Istota uznania niewłaściwego


W doktrynie dominuje obecnie pogląd, zgodnie z którym uznanie niewłaściwe stanowi oświadczenie wiedzy dłużnika, co do istnienia skierowanego przeciwko niemu roszczenia. Klasyfikacja uznania jako oświadczenia wiedzy, a nie oświadczenia woli powoduje, że wymogi co do kwalifikacji osób, które takie oświadczenie składają są nieco mniej rygorystyczne, niż w przypadku gdybyśmy mieli do czynienia z oświadczeniem woli. Co więcej, poszerzeniu ulega krąg osób, które mogą w imieniu osób prawnych składać oświadczenia o uznaniu długu. Jednocześnie przyjmuje się, że dłużnik uznając dług nie musi mieć zamiaru przerwania biegu terminu przedawnienia, a wystarczające do zaklasyfikowania uznania za skuteczne jest stwierdzenie post factum, że to oświadczenie mogło wywołać u wierzyciela uzasadnione przekonanie, że dłużnik zamierza spełnić roszczenie. Podkreśla się, że co do zasady wierzyciel nie musi być bezpośrednim adresatem oświadczenia dłużnika o uznaniu roszczenia. Wystarczające jest, że powziął on wiedzę o oświadczeniu dłużnika zgodnie z jego wolą. 

Najczęściej jako przykłady uznania niewłaściwego wskazuje się: zapłatę odsetek od kwoty głównej, prośbę skierowaną do wierzyciela o odroczenie terminu spełnienia świadczenia, o zwolnienie z długu czy rozłożenie go na raty. 

Częściowa zapłata roszczenia – przykład kontrowersyjny


Choć w większości opracowań i komentarzy do art. 123 k.c., częściową zapłatę roszczenia wskazuje się jako jeden z klasycznych przykładów niewłaściwego uznania roszczenia, to należy zauważyć, że nie w każdej sytuacji częściowej zapłaty efekt uznania zostanie osiągnięty. Podkreślić należy, że skoro uznanie stanowi oświadczenie wiedzy i może nastąpić poprzez konkludentne działania dłużnika – nie ma wymogu, aby dłużnik uznając dług wskazał jednocześnie jego dokładną wysokość i podstawę prawną, z której on wynika. W związku z tym, w klasycznej sytuacji, gdy wierzyciel posiada jeden dług wobec dłużnika należy stwierdzić, że częściowa zapłata tego długu (bez dodatkowych zastrzeżeń) będzie stanowiła uznanie całego długu i będzie powodowała przerwanie biegu przedawnienia, co do długu w pełnej wysokości. Natomiast gdy płacąc część długu dłużnik zaznaczy, że w jego opinii jest to całkowite spełnienie świadczenia, gdyż kwestionuje on jego istnienie w pozostałej wysokości – do przerwania biegu terminu przedawnienia co do pozostałej kwoty nie dojdzie, gdyż nie można uznać, że wierzyciel mógł oczekiwać spełnienia pozostałej części roszczenia. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 marca 2003 r. w sprawie I CKN 11/01 w przypadku, gdy dłużnik posiada wobec wierzyciela kilka długów, gdyż pozostają w stałych kontaktach handlowych, to częściowa zapłata jednego z nich, bez wskazania na poczet którego wpłata powinna być zaliczona – nie stanowi uznania żadnego z nich, gdyż nie jest możliwe określenie, które roszczenie dłużnik uznaje za istniejące wobec niego. 

W orzeczeniu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie I CSK 703/10 Sąd Najwyższy stwierdził, że oświadczenie jednego z członków zarządu spółki o gotowości spłacania zadłużenia w ratach stanowi uznanie niewłaściwe długu, mimo że w spółce obowiązuje reprezentacja dwuosobowa. Swoją decyzję Sąd Najwyższy uzasadnił stwierdzając, że uznanie niewłaściwe jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, a więc potwierdzeniem jego świadomości dotyczącej istnienia przeciwko niemu długu, a świadomość jednego z członków zarządu jako organu kierującego działalnością spółki jest wystarczająca.

W innej sprawie Sąd Apelacyjny w Krakowie (wyrok z 24 września 2018 r. – I ACa 1453/17) uznał, że nieregularne wpłaty w niższych wysokościach, niż te ustalone w umowie pożyczki między stroną a bankiem, nie mogły wywołać po stronie banku uzasadnionego przekonania, że dojdzie do spełnienia świadczenia w całości. W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że wpłaty te nie stanowiły uznania niewłaściwego długu.   

Podsumowując, w większości przypadków częściowa spłata roszczenia będzie podstawą do przyjęcia, że termin biegu przedawnienia został przerwany wobec całego świadczenia – lecz istnieją także sytuacje rzadsze, w których taki wniosek będzie niezasadny. 

Potwierdzenie salda – ważna rola księgowych


Potwierdzanie salda z kontrahentami jest obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wynikającym z ustawy o rachunkowości. Jej celem jest uzyskanie od kontrahenta potwierdzenia na temat wysokości istniejącego zadłużenia lub należności względem niego. W doktrynie sądowej problem czy potwierdzenie salda może zostać uznane za niewłaściwe uznanie długu istnieje już prawie od trzydziestu lat i pogląd na tę kwestię uległ przez lata znacznym modyfikacjom.

Zgodnie ze starszą linią orzeczniczą, aby uznać, że przesłane kontrahentowi potwierdzenie salda stanowi uznanie niewłaściwe długu – musiałoby być ono podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu (wyrok SN z  26 kwietnia 1995 r. – III CZP 39/95). Poprzez przyjęcie takiego poglądu Sąd Najwyższy zrównał potwierdzenie salda z innymi czynnościami podejmowanymi w imieniu spółki przez zarząd. Wskutek tego potwierdzenie salda podpisane przez głównego księgowego (co jest najczęstszą praktyką) nie miało dla kontrahenta spółki żadnej wartości, gdyż nie mógł z takiego potwierdzenia wywodzić żadnych skutków prawnych. 

Obecnie Sąd Najwyższy odszedł od stanowiska rygorystycznego i aktualnie w orzecznictwie panuje pogląd, zgodnie z którym wystawienie potwierdzenia salda przez uprawnionego księgowego jest wystarczające do przyjęcia, że dług został przez spółkę uznany (wyrok Sądu Najwyższego z 10 listopada 2020 r. – V CSK 628/18). Przyjmuje się, że oświadczenie wiedzy stanowi jedynie potwierdzenie świadomości spółki istnienia przeciwko niej zobowiązań, a do składania takich oświadczeń są uprawnieni jej pracownicy w zakresie swoich kompetencji wynikających ze stosunków umownych łączących ich ze spółką. Formułowanie dodatkowych obostrzeń w tym zakresie byłoby niezgodne z istotą uznania długu jako oświadczenia wiedzy.

Podsumowanie


Poszukując sposobów wydłużenia wierzycielowi czasu na złożenie pozwu – sięgnąć można po takie instytucje jak uznanie długu, uznanie niewłaściwe i pod pewnymi warunkami – uznanie salda i częściową zapłatę.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się​ z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

​​

Deutschland Weltweit Search Menu