Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład – zmiany w ustawie o VAT

PrintMailRate-it

Adrian Maczura

1 września 2021 r.

 

26 lipca 2021 r. przedstawiono Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy i podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz szczegóły planowanych zmian w regulacjach podatkowych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

 

W ustawie o VAT projekt wprowadza następujące zmiany:


1. Możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. grupy VAT

 

Polski Ład wprowadza instytucję grupy VAT, pozwalającą na konsolidację wyniku podatkowego grupy kapitałowej.


Zapowiadane zmiany podatkowe wprowadzają możliwość wspólnego rozliczania VAT przez podmioty powiązane w ramach grupy VAT. Możliwość implementacji takiego uproszczenia wynika z dyrektywy VAT. Grupa VAT stanie się podatnikiem VAT w miejsce podmiotów będących jej członkami, a dostarczanie albo nabywanie towarów lub usług przez podmioty będące członkami grupy VAT będzie uznawane za transakcje dokonywane przez grupę VAT.


Utworzenie grupy VAT będzie generowało następujące korzyści dla podmiotów tworzących grupę VAT:

 

 • brak opodatkowania VAT transakcji wewnątrzgrupowych;
 • zbiorcze rozliczanie VAT i sporządzanie zbiorczego pliku JPK_VAT dla całej grupy VAT przez jeden podmiot z grupy VAT będący przedstawicielem grupy VAT;
 • brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w wewnątrzgrupowych transakcjach między podmiotami tworzącymi grupę VAT.


2. Zmiana w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS)


Polski Ład wprowadza do Ordynacji podatkowej porozumienie podatkowe (PI), czyli umowę pomiędzy inwestorem a organem podatkowym odnoszącą się do skutków podatkowych inwestycji planowanej na terytorium Polski. PI będzie stanowiło kompleksową interpretację przepisów, która może obejmować m.in. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT, a więc elementy będące przedmiotem wiążących informacji stawkowych (WIS).


Dlatego aby uniknąć kolizji pomiędzy tymi dwiema instytucjami, w projekcie przewidziano, że w przypadku, gdy zakres wniosku o wydanie WIS jest przedmiotem zawartego już porozumienia podatkowego, WIS nie zostanie wydana. Postanowienie organu w tym zakresie będzie mogło być przedmiotem zażalenia.


3. Zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych


W opublikowanym rządowym projekcie nowelizacji przewidziano możliwość wyboru opodatkowania VAT wybranych usług finansowych. Zakresem proponowanej regulacji objęto:

 

 • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy;
 • zarządzanie funduszami;
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług i zarządzania kredytami albo pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną;
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.


Z zakresu proponowanej regulacji wyłączono natomiast usługi ubezpieczeniowe. Opodatkowanie usług finansowych będzie możliwe wyłącznie w relacji B2B. Usługi finansowe świadczone na rzecz konsumentów (podmiotów niebędących podatnikami) będą w dalszym ciągu obligatoryjnie zwolnione z VAT. Jednocześnie wybór opcji opodatkowania będzie musiał objąć wszystkie tego typu świadczenia realizowane na rzecz podatników – opodatkowanie jedynie wybranych usług oraz stosowanie zwolnienia w odniesieniu do pozostałej części nie będzie możliwe.


4. Szybki zwrot VAT dla określonych podatników

 

 • Wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych – założeniem projektowanej zmiany jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej do „podatnika bezgotówkowego” przyjmującego w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe.
 • W zakresie czasowego ograniczenia niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.


Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących planowanych zmian, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner. 

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu