Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład – zmiany w przepisach dotyczących podatkowych grup VAT

PrintMailRate-it

Kamila Kmiecik

22 października 2021 r. ​

 

Projekt zmian przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu wprowadza istotne modyfikacje w regulacjach dotyczących podatkowych grup kapitałowych, w szczególności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r.


Podatkowa grupa kapitałowa VAT


Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego podmiotom spełniającym określone ustawowo wymogi wspólne rozliczanie dla potrzeb podatku od towarów i usług. Na tle wielu państw europejskich projektowane uproszczenie rozliczeń VAT wewnątrz grupy stanowi zupełnie nowy konstrukt prawny w polskim systemie podatkowym.


Na mocy tej zmiany grupa będzie traktowana jako jeden podatnik dla celów VAT przy równoczesnym zachowaniu przez członków odrębnej formy organizacyjno-prawnej. W konsekwencji dostawy towarów i świadczenia usług przez podmiot będący członkiem grupy w stosunku do pomiotu zewnętrznego (nienależącego) traktowane będzie jako dokonane przez całą grupę. Również w odniesieniu do transakcji świadczonych na rzecz grupy VAT uważać się będzie za dokonane na rzecz całego podmiotu.


Co można zyskać


W zakresie korzyści przewidzianych dla podmiotów wchodzących w skład grupy VAT wymienić można:

 

  1. nieopodatkowanie transakcji między członkami podatkowej grupy VAT;
  2. możliwość odliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przez pozostałych członków grupy VAT (nadwyżka, która wystąpi choćby u jednego z członków grupy VAT, będzie tym samym możliwa do rozliczenia także przez pozostałych członków);
  3. możliwość zbiorczego sporządzenia pliku JPK_VAT dla całej grupy;
  4. brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności między podmiotami tworzącymi grupę VAT w wewnątrzgrupowych transakcjach.


Jakie warunki należy spełnić


Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania przysługiwać będzie wyłącznie podatnikom posiadającym siedzibę w Polsce lub prowadzącym działalność za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego w Polsce, jeżeli członków grupy będą łączyły wystarczające powiązania finansowe, ekonomicznie i organizacyjnie.


Ustawodawca szczegółowo doprecyzował kwestie finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązań pomiędzy członkami grupy VAT.


Spełnienie wymogu powiązania finansowego nastąpi, jeśli:

  • jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
  • ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących albo zarządzających lub
  • ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.


O powiązaniu ekonomicznym można mówić, jeśli przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub prowadzone przez członków grupy rodzaje działalności uzupełniają się i są współzależne bądź członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają pozostali członkowie.


Powiązanie organizacyjne oznacza, że członkowie grupy powinni działać pod wspólnym kierownictwem bądź działać całkowicie lub częściowo w porozumieniu.


Powyższe powiązania muszą istnieć przez cały okres, dany podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT, ta zaś nie może zostać ani pomniejszona, ani rozszerzona o nowych członków. W przypadku wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub prawnym skutkujących naruszeniem warunków grupa VAT traci status podatnika.


Jak założyć podatkową grupę VAT


Aby założyć podatkową grupę VAT, zainteresowane podmioty (spełniające przedstawione powyżej kryteria) muszą:

  1. zawrzeć umowę powołującą grupę VAT;
  2. wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował grupę VAT;
  3. złożyć zgłoszenie rejestracyjne oraz umowę do Urzędu Skarbowego (właściwego dla przedstawiciela grupy).


Dokumentacja transakcji wewnątrzgrupowych


Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada możliwość wspólnego rozliczania się podmiotów wchodzących w skład grupy oraz prowadzenia uproszczonej dokumentacji. Zgodnie z  założeniami projektu nie ma w zakresie transakcji wewnątrz grupy obowiązku wystawiania faktury i klasycznej dokumentacji obrotu. Oznacza to mniej dokumentów i mniej czynności do wykonywania przez działy finansowo-księgowe.W przypadku pytań dotyczących planowanych zmian zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu