Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Członek zarządu polskiej spółki na umowie o pracę z zagraniczną spółką-matką

PrintMailRate-it

Anna Rucińska

29 sierpnia 2023


Otrzymywanie przez członka zarządu polskiej spółki wynagrodzenia za pełnioną funkcję w zarządzie na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką-matką z zagranicy – może mieć konsekwencje podatkowe w PIT w Polsce.
 

Interpretacja indywidulana Dyrektora KIS

 
W interpretacji indywidulanej z 19 grudnia 2022 r., 0112-KDIL2-1.4011.754.2022.1.KF, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) analizował następującą sytuację.
 
Członek zarządu polskiej spółki z o.o., rezydent Niemiec, był pracownikiem spółki-matki (udziałowca), od której otrzymywał wynagrodzenie. Następnie został oddelegowany do Polski. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie polskiej spółki otrzymywał w dalszym ciągu od spółki-matki. Koszty tego wynagrodzenia były zwracane przez polską spółkę z o.o. w całości i bez marży. Zasady dotyczące zwrotu ww. kosztów były uregulowane w umowie zawartej pomiędzy spółkami.
 
Dyrektor KIS potwierdził, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie polskiej spółki z o.o. jest kwalifikowane na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako „wynagrodzenie dyrektorów", opodatkowane w kraju siedziby tej spółki (tj. w Polsce). W ocenie organu stanowią one przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.
 
Zasady opodatkowania tej kategorii przychodów uzyskanych przez nierezydentów w Polsce reguluje art. 29 ustawy o PIT. Podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.
 
Co więcej, ponieważ ostatecznym „płatnikiem" wynagrodzenia jest polska spółka z o.o., to na tej spółce ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku PIT od otrzymywanych przez członka zarządu wynagrodzeń. Spółka-matka wypłaca wprawdzie wynagrodzenie, ale jest ono w całości zwracane przez polską spółkę-córkę (spółka-matka pełni jedynie funkcje techniczne, tj. przekazuje wynagrodzenie na właściwe konto). 
 
Powyższa interpretacja może budzić wątpliwości co do poprawności rozstrzygnięcia prawnego, w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji wynagrodzenia do źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT oraz uznania polskiej spółki za płatnika PIT. Jest jednak warta odnotowania, jako odnosząca się do często stosowanego w praktyce modelu współpracy z członkiem zarządu.
 
Warto zweryfikować zasady współpracy z zagranicznymi członkami zarządu z punktu widzenia PIT w Polsce. Szukasz wsparcia w tym obszarze? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Rucińska

radca prawny

Manager

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu