Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pomoc publiczna w ustawie o OZE

PrintMailRate-it

Piotr Mrowiec

21 lutego 2016 r. 


Po roku od wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii  dalej nie wiadomo, jak interpretować niektóre przepisy. Ważnym rozdziałem omawianej ustawy jest m.in. pomoc publiczna służąca realizacji krajowego planu działania w zakresie OZE. Niestety, normy odnoszące się do wspomnianych mechanizmów i instrumentów przysparzają wiele trudności w interpretacji, powodując niepewność co do prawa.

 

Duży niepokój może budzić zapis art. 39 ustawy o OZE, dotyczący maksymalnego poziomu wsparcia dla instalacji OZE. Analiza przepisów tego artykułu prowadzi do wniosków, iż nie precyzują one wielu kluczowych kwestii związanych z obliczeniem pomocy publicznej. Nie rozwiązuje tego problemu również konsultowany projekt Ministra Gospodarki „w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii”. Należy zauważyć, że projekt przedmiotowego aktu poza przełożeniem treści art. 39 ust.2 na wzór matematyczny nie zawiera w swojej treści żadnych przepisów, mogących ułatwić prawidłowe wyliczenie łącznej wartości pomocy publicznej, w tym nie zawiera norm prawnych precyzujących, które z przewidzianych w obecnie obowiązujących przepisach prawnych mechanizmów (w tym zwolnień, o których mowa w prawie energetycznym) powinny być uwzględnione jako ulgi lub zwolnienia lub inna pomoc zgodnie z dyspozycją art. 39 ust.2 Ustawy.

 

Oznacza to, że dla beneficjenta z obecnych przepisów nie wynika sposób w jaki powinien on wyliczyć łączną wartość pomocy publicznej. Ani z ustawy, ani z projektu rozporządzenia bowiem nie wynika, czy przepisy odnoszą się do jednostek wytwórczych istniejących, które dotychczas korzystały ze wsparcia w postaci świadectw pochodzenia i zechcą przejść do systemu aukcyjnego, czy tylko tych jednostek, które zostaną oddane do eksploatacji po wejściu w życie nowego systemu wsparcia. Przepisy nie wyjaśniają również kluczowych wątpliwości związanych z:

 

  • sposobem obliczania faktycznie otrzymanej pomocy publicznej, m.in. w kolejnych trzyletnich okresach sprawozdawczych. Stanowi o tym bowiem art. 39 ust. 8 Ustawy. 
  • szczegółowym sposobem w jaki powinien być wyliczony na potrzeby kalkulowania łącznej wartości pomocy publicznej przychód ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia,
  • określeniem rodzajów ulg i zwolnień branych pod uwagę przy obliczeniu łącznej wartości pomocy publicznej. Przepisy nie wyjaśniają precyzyjnie jakiego rodzaju ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach powinny być uwzględniane przy obliczaniu łącznej wartości pomocy publicznej. W szczególności wątpliwości może budzić klasyfikacja zwolnień od akcyzy przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752);
  • interpretacją pojęcia „innej pomocy o charakterze inwestycyjnym, bez względu na formę jej udzielenia, przeznaczonej na budowę lub przebudowę instalacji odnawialnego źródła energii” określonego w art. 39 ust 2 pkt. 4 ustawy o OZE, która składa się na łączną wartość pomocy publicznej.

 

Należy stwierdzić, iż przyjęcie przepisów o łącznej wartości pomocy publicznej w proponowanej wersji powoduje niepewność prawną związaną z obecnym, niejasnym i nieprecyzyjnym kształtem przepisów, który może rodzić dla beneficjentów daleko idące konsekwencje, w tym skutkować koniecznością zwrotu pomocy czy wykluczeniem z aukcji.

 

Jak widać z powyższego, ustawa o OZE wprowadziła wiele zmian istotnych z punktu widzenia podatników. W szczególności należy podkreślić wagę sposobu obliczania maksymalnego poziomu wsparcia dla instalacji OZE. Warto więc dokonać właściwej analizy oraz wyliczenia, które pozwolą zweryfikować czy Państwa przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z właściwego poziomu wsparcia. Pozwoli to na zmaksymalizowanie potencjalnej korzyści i uniknięcie ewentualnych sporów z organami podatkowymi. Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji w kwestii analizy i porady zarówno w zakresie sposobu obliczenia poziomu wsparcia, jak i innych przepisów ustawy o OZE mających wpływ na Państwa działalność.

 


Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem zagadnienia lub doradztwem prawnym, eksperci Rödl & Partner służą wsparciem w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu