Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Początek transgranicznych aukcji dla OZE w Polsce

PrintMailRate-it

Piotr Mrowiec

8 listopada 2016 r. 


1 lipca 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej jako ustawa OZE). Nowością jest m.in. wprowadzenie możliwości udziału w aukcjach dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej.

 

System aukcyjny polega na tym, iż rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej, a następnie jej wytwórcy przystępują do aukcji. Aukcję wygrywa ten, kto zaproponuje najlepsze warunki. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość wynegocjowania sobie okresu obowiązku zakupu energii elektrycznej przez okres do 15 lat. 

 

Nowelizacja ustawy OZE umożliwia obecnie przystąpienie do aukcji również wytwórcom energii elektrycznej z OZE w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej (położonej na zewnątrz morza terytorialnego i przylegającej do tego morza).

 

Ilość i wartość energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w danym roku ma być określana przez ministra właściwego do spraw energii, przy czym wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży nie może być większy niż 5% ilości energii elektrycznej sprzedanej łącznie w ramach aukcji w roku poprzedzającym. W projekcie pierwszego rozporządzenia przewidziano, iż ilość energii elektrycznej, jaka może zostać sprzedana w aukcji transgranicznej w 2017 r. wynosi 365 257 MWh, a jej wartość to 152.532.449 zł. Przy ustaleniu tej wartości przyjęto cenę jednostkową energii elektrycznej z instalacji z odnawialnych źródeł energii na poziomie 360,00 zł/MWh z uwzględnieniem zasad corocznej waloryzacji. Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem 30.11.2016 r.

 

Nowelizacja umożliwia:

  • zawarcie umowy międzynarodowej między Rzeczpospolitą Polską a państwem, na terenie którego będzie zlokalizowana ta instalacja, gwarantującej wzajemność korzystania z systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
  • zapewnienie możliwości fizycznego przesyłu energii elektrycznej do sieci przesyłowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z kraju, w którym jest zlokalizowana ta instalacja.

 

W nowych przepisach ustawodawca przewidział także inne dodatkowe warunki, jakie powinni spełnić wytwórcy, zamierzający złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji. Znalazły się wśród nich wymogi dotyczące zgodności z niektórymi przepisami europejskimi wytwarzanej energii elektrycznej, potwierdzenia wytworzenia energii przez uprawniony do tego podmiot z możliwością weryfikacji danych, odpowiedniego rozliczenia pomocy publicznej w przypadku jej otrzymania, jak również spełnienia niektórych wymogów formalnych.

 

Potencjalnym kandydatem do zawarcia umowy międzynarodowej w sprawie transgranicznej aukcji dla OZE wydają się Niemcy z uwagi na stabilny i rozwinięty rynek w tym zakresie. Takie projekty są tam już zaplanowane w porozumieniu Danią dla farm fotowoltaicznych. Jest więc możliwe, że to właśnie Niemcy staną się również partnerem transgranicznych aukcji dla OZE w Polsce, tym bardziej, że kraj ten wyraża chęć współpracy z innymi państwami europejskimi.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem zagadnienia lub doradztwem prawnym, eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu