Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

PrintMailRate-it

Joanna Bielecka

13 listopada 2020 r., aktualizacja 16.12.2020 r.

 

30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2123). Zawiera ona regulacje dotyczące m.in. obowiązków związanych z cenami transferowymi.


Transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych


Zmiany w zakresie cen transferowych odnoszą się przede wszystkim do transakcji realizowanych z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli z tzw. rajów podatkowych. Rozszerzeniu uległ katalog transakcji, które muszą być weryfikowane pod względem ich zgodności z zasadą ceny rynkowej. Według zapisów ustawy obowiązek ten występuje w przypadku realizacji transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem:
  • mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju będącym rajem podatkowym lub
  • innym niż mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju będącym rajem podatkowym, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju będącym rajem podatkowym.

Oznacza to, że obowiązkiem sporządzenia dokumentacji zostali objęci podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, którzy dokonują transakcji innej niż kontrolowana z podmiotem z raju podatkowego, jeżeli wartość transakcji za dany rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – rok obrotowy) przekracza 100 tys. zł, niezależnie od rodzaju transakcji. Taki sam próg jest stosowany w odniesieniu do transakcji kontrolowanych. Regulacje te mają również zastosowanie w odniesieniu do podatników, którzy dokonują transakcji z kontrahentami, jeśli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym. W tym wypadku próg transakcji wynosi 500 tys. zł. Oznacza to, że podatnik w ramach realizacji transakcji ze swoimi kontrahentami ma obowiązek sprawdzić, czy rzeczywisty właściciel ma rezydencję podatkową w raju podatkowym. W ramach ustalania tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną mają obowiązek dochowania należytej staranności.

Obowiązek dokumentacyjny i tzw. test korzyści


Obowiązek dokumentacyjny obejmuje zatem nie tylko wypłatę należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego, zawarcie umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia, ale również transakcje sprzedażowe oraz inne kontrolowane i niekontrolowane, również w przypadku rezydencji podatkowej rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, a nie kontrahenta podatnika.
Dokumentacja cen transferowych transakcji innych niż kontrolowane, realizowanych z podmiotem z raju podatkowego musi zawierać dodatkowo tzw. test korzyści, czyli uzasadnienie gospodarcze przedmiotowej transakcji, a w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia w ramach korekty cen transferowych


Ponadto w ramach rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w  ustawie zawarto również przepisy mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych podatników związanych z cenami transferowymi. Pierwszym jest zwolnienie podatników dokonujących korekty cen transferowych zmniejszającej przychody lub zwiększającej koszty (tzw. korekty in minus) z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu przez niego korekty cen transferowych w takiej samej wysokości, co podatnik. Jeżeli podatnik nie będzie posiadał przedmiotowego oświadczenia, korekta cen transferowych zostanie mimo wszystko uwzględniona przy ustalaniu wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Wskazane zwolnienie obejmuje wyłącznie korekty dokonywane za rok podatkowy lub w okresie obowiązywania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Jak zawarto w uzasadnieniu ustawy, zwolnienie to będzie ma zastosowanie nie tylko do korekt rocznych, ale także do tych dokonywanych z większą częstotliwością.

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych


Kolejnym rozwiązaniem jest zwolnienie podmiotów z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, które poniosły stratę podatkową i realizują transakcję z podmiotem powiązanym mającym rezydencję podatkową na terytorium Polski. Jeżeli przychody podatników w roku podatkowym, rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r., w którym obowiązywał na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19, spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok, wtedy nie będą oni objęci obowiązkiem dokumentacyjnym. W takim wypadku podmiot zwolniony z obowiązku sporządzenia dokumentacji będzie jednak w dalszym ciągu zobowiązany do złożenia formularza TPR do Szefa KAS za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiana sposobu podpisywania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych


W ramach ustawy odniesiono się również do oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz stosowaniu cen rynkowych, składanych za rok podatkowy lub rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19. Oznacza to, że zmiany te obowiązują od początku trwania epidemii, czyli w sytuacji gdy oświadczenie jest składane w tym okresie, jak i za ten okres. W takim wypadku oświadczenie może podpisać:
  • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego, który jest osobą fizyczną,
  • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego, który jest przedsiębiorcą zagranicznym i posiada oddział na terytorium Polski,
  • osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych.


Wykluczone zostało w dalszym ciągu złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.


Podsumowując, wprowadzenie przedmiotowych zmian oznacza zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podatników związanych z cenami transferowymi, podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych nie unikną jednak podmioty realizujące transakcje z podmiotami mającymi rezydencję podatkową w raju podatkowym.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu