Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Korekta cen transferowych na koniec roku

PrintMailRate-it

​Monika Laskowska

19 stycznia 2023


Zgodnie z polską ustawą CIT istnieją ograniczenia w możliwości zaliczania korekt cen transferowych do kosztów uzyskania przychodu.
 
Co do zasady podatnicy powinni ustalać ceny transferowe na warunkach rynkowych na bieżąco przez cały rok podatkowy. Dostosowanie cen transferowych do warunków rynkowych jest zawsze traktowane jako korekta cen transferowych (art. 11e ustawy CIT), która nie jest odrębną transakcją, lecz jedynie częścią transakcji kontrolowanej. Korekta taka  jest dopuszczalna z mocą wsteczną tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Koszty podatkowe generowane w  transakcji kontrolowanej mogą być zwiększone ex post jedynie poprzez korektę cen transferowych. 
 

Zaliczanie korekty cen transferowych do kosztów podatkowych – wymogi

 
Aby móc uwzględnić taką korektę w kosztach podatkowych, muszą być spełnione następujące warunki:

  • warunki ustalone dla transakcji kontrolowanej powinny być zgodne z warunkami ustalonymi pomiędzy podmiotami niepowiązanymi,
  • nastąpiła znacząca zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub podatnik uzyskał wiedzę o faktycznie poniesionych w ciągu roku kosztach stanowiących podstawę ustalenia ceny transferowej i korekta jest wymagana w celu dostosowania ceny transferowej do ceny rynkowej,
  • w momencie dokonywania korekty podatnik otrzymał oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że w ramach transakcji kontrolowanej podmiot powiązany dokonał korekty w tej samej wysokości co podatnik,
  • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji pomiędzy krajami spółek kontrolowanych. 
 

Istotne okoliczności

 
Ważnym warunkiem możliwości odliczenia w kosztach podatkowych korekty na koniec roku jest pkt 2, czyli istotne okoliczności. Pojęcie istotnych okoliczności nie zostały zdefiniowane w ustawie, dlatego Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia, które wyjaśniają znaczenie tego pojęcia.
 
Istotne okoliczności mogą obejmować:

– istotne zmiany rynkowych cen surowców,
– istotne wahania kursów walut,
– zmiany stóp procentowych,
– znaczące wahania rynkowej podaży i popytu spowodowane czynnikami niezależnymi od podatnika. 
 

Bieżące korekty cen transferowych

 
W ramach korekt cen transferowych, możliwe jest również dokonanie korekty w zakresie dostosowania budżetowanych cen transferowych stanowiących koszty podatkowe do ich realnej wartości. Wszystkie pozostałe korekty powinny być ustalane na bieżąco, w tym zmiany metody ustalania ceny transferowej. Zdaniem Ministerstwa Finansów bieżące korekty cen transferowych mogą obejmować niezbędne zmiany cennika dokonywane w ciągu roku w trybie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. 
 
Te same warunki należy zastosować przy zmniejszaniu przychodów podatkowych. W przypadku korekt cen transferowych skutkujących zmniejszeniem kosztów podatkowych lub zwiększeniem przychodów konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w pkt. 1-2. 
 
Podatnicy są zatem zobowiązani do ustalania cen transferowych na bieżąco, a oceny zgodności z zasadą ceny rynkowej należy dokonywać na zasadzie ex ante. Korekty cen transferowych mogą podlegać odliczeniu jedynie w przypadkach, gdy prawidłowo ustalone ceny transferowe odbiegają od cen rynkowych ze względu na obiektywne warunki rynkowe powodujące odejście od ceny rynkowej. 
 

Korekta cen transferowych w wyniku kontroli podatkowej

 
Korekta cen transferowych nie powinna obejmować korekt dokonywanych w wyniku kontroli podatkowej w następujących sytuacjach:

  • gdy korekta cen transferowych dokonywana jest w Polsce w wyniku kontroli podatkowej mającej na celu weryfikację cen transferowych (korekta pierwotna),
  • gdy korekta cen transferowych w Polsce dokonywana jest w związku z korektą transakcji kontrolowanej przeprowadzoną przez kontrolerów podatkowych w innym państwie (korekta współzależna) i taka korekta ma na celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania – wtedy korekta jest dopuszczalna wyłącznie w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (ang. Mutual Agreement Procedure – MAP) lub w ramach procedury jednostronnej (uregulowanej w odrębnych przepisach krajowych oraz na poziomie międzynarodowego prawa podatkowego),
  • gdy korekty cen transferowych dokonywane są po korektach wtórnych wymaganych przez prawo krajowe w niektórych innych państwach (korekta wtórna). 
 
Powyższych korekt mogą dokonywać jedynie właściwe organy w ramach określonych procedur. Dlatego też zabrania się samodzielnego dokonywania takich korekt. 
 
Szczegółowe informacje na temat prawidłowego dokonywania korekt w ramach MAP lub procedury jednostronnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
 

W przypadku pytań dotyczących korekt cen transferowych – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu