Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kolejna rewolucja w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.

PrintMailRate-it

Marcin Jeliński, Natalia Księżarek

7 grudnia 2018 r. 

14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

 

Nowe regulacje zawierają daleko idące zmiany w przepisach podatkowych w zakresie cen transferowych. Do najważniejszych zmian należą w szczególności:


 • zmiana limitów zobowiązujących do sporządzania dokumentacji podatkowej –
  tj. podniesienie progów dokumentacyjnych dla transakcji odpowiednio w wysokości:
  - 10 mln zł netto (zakup/sprzedaż towarów, środków trwałych, pozyskanie/udzielenie finansowania dłużnego, poręczenie lub gwarancja),
  - 2 mln zł netto (zakup/sprzedaż usług, wartości niematerialnych
  i prawnych, najem, dzierżawa, leasing, licencja),
  - 100 tys. zł w przypadku transakcji przeprowadzanych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych;
 • zwolnienie z obowiązku dokumentowania transakcji zawieranych między krajowymi podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy podatnicy nie ponoszą straty podatkowej i nie korzystają ze zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji;
 • zmiana elementów dokumentacji – szczegółowy zakres dokumentacji lokalnej, analizy danych porównawczych oraz dokumentacji grupowej Master File zostanie określony w drodze rozporządzeń;
 • do sporządzenia dokumentacji grupowej Master File zobowiązani będą wyłącznie podatnicy należący do grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwotę 200 mln zł lub jej równowartość w innej walucie. Termin na przygotowanie dokumentacji grupowej Master File zostanie wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Nowe przepisy przewidują możliwość przedłożenia Master File w języku angielskim. Organy podatkowe będą mogły jednak zażądać przedłożenia tłumaczenia na język polski w ciągu 30 dni;
 • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla transakcji dotyczących pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej, poprzez określenie poziomu narzutu lub bazy procentowej oraz łącznego spełnienia warunków danej transakcji, które umożliwią uznanie rynkowości ceny bez konieczności przygotowywania analizy danych porównawczych (tzw. safe harbours);
 • wprowadzenie możliwości odmowy rozpoznania transakcji lub jej recharakteryzacji – tj. możliwość uznania przez organ, iż podmioty niepowiązane nie zrealizowałaby danej transakcji lub zrealizowały inną transakcję lub czynność;
 • zmiana w zakresie korekt cen transferowych, tj. korekta cen transferowych będzie stanowić odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku którego dotyczy, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie przesłanek, m.in. dokonania dwustronnej korekty, dokonania korekty w określonym czasie;
 • wskazanie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz informacji o cenach transferowych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • zastąpienie formularza CIT-TP/PIT-TP, nowym formularzem zawierającym informację o cenach transferowych (TP-R).


Równolegle Ministerstwo Finansów opublikowało projekty nowych rozporządzeń w sprawie cen transferowych w zakresie PIT i CIT. Planowane jest również wydanie objaśnień podatkowych do nowych regulacji.

 

Zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych, sporządzając dokumentację za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., podatnicy mogą zastosować dotychczasowe przepisy, na bazie których przygotowywane były dokumentacje za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. lub przepisy znowelizowane. Wybór stosowanych przepisów musi mieć odniesienie do wszystkich kontrolowanych transakcji w danym okresie.

 

W związku ze zmianą przepisów należy zbadać, które regulacje prawne są dla spółki bardziej korzystne. Jeśli planują Państwo korektę cen transferowych zalecamy już dziś przeanalizować jej skutki według nowych przepisów. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z powyższymi regulacjami, eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w zakresie omawianych zmian, zespół ds. cen transferowych Rödl & Partner pozostaje do dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Marcin Jeliński

doradca podatkowy, rzeczoznawca majątkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu