Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zintegrowane raportowanie – nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse

PrintMailRate-it

Opublikowana w dniu 15 listopada 2014 r. Dyrektywa 2014/95/UE wprowadziła zmiany do Dyrektywy 2013/34/UE odnoszące się do ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki i grupy kapitałowe. Do 6 grudnia 2016 r. kraje członkowskie mają czas na implementację tych przepisów w swoim prawodawstwie, tym samym będą mieć one zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. Publikacja tej Dyrektywy jest owocem trendu rozwijającego się na świecie od 30 lat, czyli poszerzania zakresu ujawnianych informacji o działaniach przedsiębiorstw także o ich wpływ na środowisko czy też politykę wewnętrzną dotyczącą korupcji, przeciwdziałania dyskryminacji etc. (tzw. CSR czyli Corporate Social Responsibility – po polsku społeczna odpowiedzialność biznesu).

 

Czego dotyczy Dyrektywa 2014/95/UE


Celem nowej Dyrektywy jest rozpowszechnienie raportów zintegrowanych, czyli publikowanie przez firmy nie tylko danych finansowych. Dyrektywa rozszerza również zakres informacji niefinansowych, które mają być ujawniane  i promuje ich publikację łącznie z danymi finansowymi jako załącznik do sprawozdania finansowego.

Zapisy Dyrektywy powodują:

  • Rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych:
  1. Wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu; kraje członkowskie będą mogły zezwolić na publikacje tych informacji w formie odrębnego raportu.
  2. Ujawnienia mają mieć formę m.in. opisu polityki, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania nimi w kwestiach niefinansowych.
  3. Istnieje możliwość raportowania według wybranego przez firmę zasad (od własnych po międzynarodowe).

Ta zmiana dotyczy dużych podmiotów zainteresowania publicznego, które mają: 

  • średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz
  • sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub obroty netto powyżej 40 mln euro.
  • Wprowadzenie obowiązku podawania w oświadczeniu dotyczącym zasad ładu korporacyjnego informacji o stosowanej przez firmę polityce różnorodności składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (chodzi np. o wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe), celów tej polityki, jak jest realizowana oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym.

 

Ta zmiana dotyczy dużych spółek giełdowych spełniających dwa  z trzech kryteriów:

  • liczba pracowników powyżej 250,
  • suma bilansowa powyżej 20 mln euro,
  • obroty netto powyżej 40 mln euro.

 

Raporty zintegrowane


Nadrzędną zasadą publikowania tych danych będzie „stosuj lub wyjaśnij”, jeśli nie prowadzimy działań lub polityki w zakresie którejś z kwestii musimy ujawnić ten fakt oraz podać przyczyny.
 
Jak już zostało wspomniane we wstępie, pojawienie się tych regulacji wynika ze światowego trendu informowania przez firmy nie tylko o swoich wynikach finansowych, ale także o innych aspektach działalności. Wprowadza to do sprawozdań inne perspektywy patrzenia na przedsiębiorstwo, nie tylko inwestora, ale także pracownika czy też społeczności lokalnej. Chodzi także o pokazywanie łańcucha dostaw i podwykonawców. Na dziś bardzo niewielki procent polskich firm publikuje raporty niefinansowe. Szacuje się, iż ponad 80% ze 118 dużych spółek notowanych na giełdzie nie przygotowuje w chwili obecnej takich raportów. Doświadczenia światowe pokazują, że przygotowanie pierwszego raportu tego typu zajmuje około pół roku, angażuje około 50 osób i wymaga określenia około 100 wskaźników. Warto już teraz zacząć przygotowywać się do tego procesu.
 
Oczywiście wprowadzona regulacja dotyczy dużych firm, niemniej jest to światowy trend obejmujący swym działaniem także mniejsze podmioty, nieobjęte Dyrektywą. Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju publikują także samorządy, czego przykładem w Polsce jest Warszawa.
 
Sama próba stworzenia takiego raportu pozwala spółce na analizę wpływu na szeroko pojęte otoczenie. Taka analiza powinna doprowadzić także do wniosków i wzmocnienia wewnętrznych systemów zarządzania. Publikacja raportu niefinansowego daje korzyść w postaci wzrostu transparentności firmy. Także postawienie sobie kluczowych pytań o cele działalności może doprowadzić do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. 
 
Zgodnie z Dyrektywą zadaniem biegłych rewidentów będzie jedynie sprawdzenie, czy przedstawiono oświadczenie na temat informacji niefinansowych lub odrębne sprawozdanie (zgodnie z zasadą „stosuj lub wyjaśnij”). Kraje członkowskie mają możliwość zdecydowania o konieczności weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach lub odrębnych sprawozdaniach przez niezależny podmiot świadczący usługi atestacyjne.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie udzielimy dalszych informacji. Nasi biegli rewidenci i konsultanci są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą także na pytania z zakresu audytu finansowego, w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.

Do góry »

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Ludwiczak

biegły rewident

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu