Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Badanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje

PrintMailRate-it

Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego?


Głównym celem badania sprawozdań finansowych jest zwiększenie zaufania użytkowników do danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Uwiarygodnienie informacji prezentowanych przez spółki w ich sprawozdaniach finansowych ma zaś na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Potwierdzenie wiarygodności danych ze sprawozdania finansowego przyjmuje formę opinii niezależnego biegłego rewidenta. Po przeprowadzeniu  procedur badania biegły rewident sporządza sprawozdanie, którego elementem jest opinia o sprawozdaniu finansowym.


Podczas każdego badania sprawozdania finansowego biegły rewident  ma na celu stwierdzenie czy sprawozdanie finansowe oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od istotnych zniekształceń. W swojej opinii biegły potwierdza, że sprawozdanie finansowe przestawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego. Przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego biegły rewident zwraca uwagę na poprawność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz polityki rachunkowości. Ponadto ocenie podlega zgodność sprawozdania finansowego z obowiązującymi spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy/statusu spółki.


Kto ma obowiązek poddać się badaniu sprawozdania finansowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) obowiązkowemu badaniu podlegają jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe następujących jednostek:

 1. banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych,
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 4. krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,
 5. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 6. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równo-wartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzane za rok, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają ponadto roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

 

Dlaczego warto przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego?

Poza jednostkami zobligowanymi przepisami ustawy rachunkowości do badania sprawozdań finansowych, każda inna jednostka może się zdecydować na poddanie swojego sprawozdania finansowego badaniu.
Istoty badania nie należy traktować jako poszukiwania winnych ewentualnych nieprawidłowości i błędów. Badanie daje możliwość poprawy nie tylko jakości sprawozdania finansowego, ale również funkcjonowania organizacji. Poza weryfikacją danych wynikających ze sprawozdania finansowego, biegły rewident poznaje procesy funkcjonujące w spółce oraz ocenia system kontroli wewnętrznej, który wdrożyła spółka. Przed wydaniem opinii o sprawozdaniu finansowym biegły rewident zaleca dokonanie niezbędnych korekt w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zwraca uwagę na ewentualne słabości systemu kontroli wewnętrznej oraz pomaga znaleźć rozwiązania wykrytych problemów.


Jakie są zalety zlecenia sprawozdania finansowego?

 • Po pierwsze pozwala ono potwierdzić prawidłowość raportowanych danych (zarówno opracowywanych zewnętrznie, jak i wewnętrznie).
 • Po drugie stwierdzone słabości systemu kontroli wewnętrznej i niedociągnięcia systemu rachunkowości, są cenną wskazówką dla osób zarządzających. Wynikające z badania fachowe rekomendacje pozwalają na ograniczenie ryzyka, na które narażona jest jednostka, gdy jej system kontroli wewnętrznej nie jest efektywny.
 • Po trzecie sprawozdanie z badania zwiększa zaufanie użytkowników do sprawozdania finansowego. Pozytywna opinia o sprawozdaniu finansowym stanowi ważną informację m.in. dla potencjalnych inwestorów, banków czy kontrahentów spółki.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie udzielimy dalszych informacji. Nasi biegli rewidenci i konsultanci są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na pytania z zakresu audytu finansowego w biurach Rödl & Partner w GdańskuGliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

  

Do góry » 

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Ludwiczak

biegły rewident

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu