Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Popularność APA

PrintMailRate-it

Radosław Ozimek, Łukasz Szczygieł

27 kwietnia 2020 r.

 

Podatnicy zawierający transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi coraz częściej występują do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Potwierdzają to najnowsze dane statystyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów.


Ministerstwo Finansów co kwartał publikuje statystyki dotyczące złożonych wniosków o zawarcie APA. Zestawienie to pokazuje, jak dużo uprzednich porozumień cenowych zostało zawartych oraz zawiera szczegółowe dane dotyczące APA m. in. na temat tego, jakie metody ustalania cen wybierali podatnicy oraz jakie rodzaje transakcji były obejmowane porozumieniami.


Ile złożono wniosków o zawarcie APA?


Dostępne dane pokazują, że od 2006 r. do końca 2019 r. złożono 376 wniosków o zawarcie uprzednich porozumień cenowych: 328 dotyczyło porozumień jednostronnych, 44 dwustronnych i 4 z nich wielostronnych. Liczba składanych wniosków nie wzrastała jednak systematycznie z roku na rok. W pierwszym roku obowiązywania przepisów wpłynęło ich 12, a w późniejszych latach liczba ta utrzymywała się na poziomie kilku – kilkunastu rocznie. Jednak w 2018 r. złożono już 98 wniosków, co oznacza kilkukrotny wzrost popularności tej instytucji. Spośród złożonych wniosków, 89 dotyczyło zawarcia porozumienia jednostronnego, 8 – dwustronnego, natomiast 1 - wielostronnego. W roku tym odbyło się również 70 spotkań wstępnych mających na celu doprecyzowanie zagadnień, które miały zostać objęte porozumieniem. Poniższy wykres pokazuje, jak przedstawiała się ilość złożonych wniosków w poszczególnych latach. 

 

 

Wykres oparty o dane: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/

 


Na wykresie ujęto również najnowsze dane z 2019 r. Rok ten zakończył się rekordową liczbą wniosków o zawarcie APA - 192, przy czym podatnicy wnioskowali głównie o porozumienia jednostronne (177), a w mniejszej ilości dwustronne i wielostronne (odpowiednio 14 oraz 1). Przeprowadzono również 53 spotkania wstępne. Zwiększona aktywność podatników uzasadniona była wprowadzeniem w listopadzie 2019 r. nowych przepisów dotyczących uprzednich porozumień cenowych. Warto wspomnieć, że przepisy przejściowe w zakresie nowych regulacji prawnych umożliwiały objecie porozumieniem również roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (2018 r.). Oznaczało to dla podatników szansę na odzyskanie części utraconych we wskazanym roku kosztów. Występując o udostępnienie informacji publicznej, dowiedzieliśmy się, że jedynie w ostatnim tygodniu grudnia złożono ok. 140 wniosków o zawarcie APA.


Jak długo trwa procedura?


Nie wszystkie wnioski skutkują wydaniem decyzji o zawarciu APA. Liczba złożonych w danym roku wniosków nie oddziałuje istotnie na liczbę zawartych w tym roku porozumień. Podyktowane jest to czasem prowadzenia postępowania, który liczony jest w miesiącach. Według statystyk Ministerstwa Finansów średni termin obsługi wniosków o zawarcie APA wynosi:

  • dla porozumień jednostronnych – 10 miesięcy,
  • dla porozumień dwustronnych – 29 miesięcy,
  • dla porozumień wielostronnych – 35 miesięcy.


Faktycznie zawarte porozumienia


W pierwszym roku obowiązywania przepisów o APA zawarto zaledwie jedno porozumienie cenowe. W kolejnych latach zawieranych było kilka porozumień rocznie. Od roku 2017 uprzednie porozumienia cenowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu – w tym roku wydano 11 decyzji o zawarciu APA. Z pewnością wzrost liczby zawieranych porozumień podyktowany był wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących cen transferowych. APA stało się alternatywą wobec sporządzania dokumentacji cen transferowych, co skłoniło podatników do częstszego korzystania z instytucji porozumień. W 2018 r. tendencja ta się utrzymała – zawarto 10 porozumień, a w 2019 r. ich ilość wzrosła do 15. Od początku istnienia APA wydano w sumie 80 decyzji w sprawie zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego. Poniższy wykres obrazuje liczbę porozumień zawieranych w każdym roku od początku funkcjonowania APA w Polsce.

 

 

Wykres oparty o dane: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/


 

Transakcje obejmowane porozumieniami

 

Ministerstwo Finansów opublikowało również informacje dotyczące przedmiotu zawartych uprzednich porozumień cenowych. W ramach 80 zawartych APA przeanalizowano wybrane metody ustalania cen oraz typy transakcji. Zestawienie to omówione zostało w poniższych tabelach.


Rodzaje transakcji obejmowanych uprzednimi porozumieniami cenowymi

 

Tabela oparta o dane: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/

 

 

Metody ustalania cen transferowych w transakcjach objętych uprzednimi porozumieniami cenowymi

 

Tabela oparta o dane: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/

 

 

Warto zaznaczyć, że istotny wzrost liczby wniosków o zawarcie APA, jaki dokonał się w ostatnich latach, nie znalazł jeszcze wyraźnego odzwierciedlenia w liczbie zawartych porozumień ze względu na długi okres prowadzenia postępowania. Na 31 grudnia 2019 r. w toku pozostawało 308 postępowań o zawarcie uprzednich porozumień cenowych. Należy zatem spodziewać się wydania w kolejnych latach dużej liczby decyzji o zawarciu uprzedniego porozumienia cenowego.Jeśli są Państwo zainteresowani procedurą zawarcia APA, eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu