Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze

PrintMailRate-it

7 lutego 2018 r.


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach specjalnych stref ekonomicznych. Jest on podstawowym aktem wykonawczym do ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

 

Zakres rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej (SSE)


Rozporządzenie obejmuje następujące kwestie: 

 

 • przedmioty działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,
  zasady weryfikacji spełniania wymagań, które przedsiębiorca musi spełnić aby otrzymać decyzję o wsparciu,  
 • warunki udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego i maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,
  koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji,
 • sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu,
  sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu,
 • szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) dotyczące zasad wydawania decyzji o wsparciu,
  wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.


Zgodnie z projektem rozporządzenia decyzja o wsparciu wydawana będzie po spełnieniu dwóch warunków: kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych.

 

Kryteria ilościowe a uzyskanie wsparcia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji w powiecie z określonym poziomem bezrobocia. Im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa wymagana kwota inwestycji. Ponadto w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz przedsiębiorców mikro, małych i średnich szczegółowe warunki dotyczące kryteriów ilościowych obniża się odpowiednio:

 

 • dla mikroprzedsiębiorców o 98%,
 • dla małych przedsiębiorców o 95%, a dla średnich przedsiębiorców i nowoczesnych usług dla biznesu o 80%.


Przedsiębiorca ubiegający się o decyzję o wsparciu, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji oraz wielkości przedsiębiorcy, musi spełnić jedno z następujących kryteriów ilościowych:

 

 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł,
 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 80 mln zł,
 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 60 mln zł,
 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycjiw wysokości co najmniej 40 mln zł,
 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 20 mln zł,
 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 15 mln zł,
 • w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

 

Kryteria jakościowe a uzyskanie wsparcia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE)

 

Kryteria jakościowe nawiązują natomiast do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.).


Należą do nich:

 

 • tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
 • inwestowanie w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną,
 • określony poziom sprzedaży eksportowej,
 • współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi,
 • tworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę,
 • podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia,
 • posiadanie statusu dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości,
 • miejsce lokalizacji inwestycji,
 • przyczynianie się do rozwoju klastrów sektorowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju,
 • wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 • podejmowanie dodatkowych działań z zakresu opieki nad pracownikiem np. oferowanie pracownikom udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej.


Za spełnienie każdego z warunków przedsiębiorca otrzymuje 1 punkt. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 10. Liczba punktów, kwalifikująca projekt do dalszego postępowania to 6. Jeżeli projekt jest zlokalizowany na terenach z intensywnością pomocy publicznej na poziomie 35% to wymagana liczba wynosi 5 punktów, a w sytuacji zlokalizowania projektu na terenach z intensywnością pomocy publicznej na poziomie 50%, wymagana liczba punktów to 4.

 

Zwolnienie z podatku – na jakich zasadach?

 

Pomoc publiczna będzie udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Podstawą kalkulacji pomocy publicznej będą jak dotychczas:  

 

 • koszty nowej inwestycji, której maksymalna wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i poniesionych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie więcej niż koszty kwalifikowane określone w decyzji o wsparciu lub
 • tworzone nowe miejsca pracy, których wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

 

W przypadku gdy przedsiębiorca uzyska pomoc na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu, jej maksymalna wielkość nie może przekroczyć dopuszczalnej wielkości pomocy wynikającej odrębnie dla każdej decyzji. W takiej sytuacji pomoc przypadającą na poszczególne decyzje ustala się w proporcji do udziału dochodu zwolnionego przypadającego na daną decyzję do całości dochodu zwolnionego.

 

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu ustala się na 10 lub 12 lub 15 lat. Jest on zależny od lokalizacji inwestycji. 

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, równolegle do wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Oba akty zostały obecnie skierowane do komisji prawniczej (stan na styczeń 2018 r.).


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ustawy o wspieraniu nowych inwestycji pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności. 

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu