Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Grant rządowy przyznawany na nowych zasadach

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

11 lipca 2023


Uchwałą Rady Ministrów z 5 czerwca 2023 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Zmieniono niektóre istotne warunki przyznawania grantu rządowego, tj. dotacji krajowej na inwestycje początkowe w:

 • utworzenie nowego zakładu,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej,
 • zasadniczą zmianę całościowego procesu produkcyjnego,
 • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzanie nowych produktów,
 • nabycie aktywów zakładu w likwidacji lub który zostałby zlikwidowany, gdyby nie został nabyty.

Najważniejsze zmiany


 • łatwiejszy dostęp do dotacji dzięki obniżeniu minimalnych progów kosztów inwestycji i nowych miejsc pracy dla niektórych kategorii (wielkości) przedsiębiorstw oraz dla wybranych lokalizacji inwestycji,
 • obniżenie o 90% minimalnej wymaganej liczby nowych miejsc pracy niezbędnej do otrzymania dotacji dla reinwestycji w istniejącym zakładzie,
 • zmiana zasad oceny inwestycji skutkująca ujednoliceniem kryteriów oceny jakościowej ze stosowanymi w Polskiej Strefie Inwestycji (zwolnienie z podatku dochodowego),
 • ułatwienie dużym przedsiębiorstwom spełnienia wymogu współpracy z sektorem szkolnictwa wyższego i nauki poprzez rozszerzenie dotychczasowego katalogu szkół o szkoły ponadpodstawowe,
 • wprowadzenie możliwości zmiany parametrów inwestycji, do których zobowiązał się inwestor, w trakcie realizacji projektu w niektórych przypadkach, w tym przy wystąpieniu siły wyższej.

Grant rządowy – na czym polega?


Grant nadal przyznawany jest inwestorowi z tytułu ponoszenia kosztów:

 • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Umożliwia uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na inwestycje produkcyjne i usługowe spełniające konkretne wymogi (kryteria bazowe przed obniżkami dla niektórych kategorii przedsiębiorstw i lokalizacji):

 • inwestycje strategiczne o kosztach min. 160 mln zł i z min. 50 nowymi miejscami pracy,
 • inwestycje innowacyjne, których rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa będąca nowością w skali kraju, o kosztach min. 7 mln zł i z min. 20 nowymi miejscami pracy,
 • centra nowoczesnych usług biznesowych o kosztach inwestycji min. 1 mln zł i z min. 100 nowymi miejscami pracy,
 • centra usług B+R o kosztach inwestycji min. 1 mln zł i z min. 10 nowymi miejscami pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Wysokość dotacji


Pozytywnie ocenione aplikacje przedsiębiorstw mogą liczyć na dotacje w maksymalnej intensywności wsparcia na poziomie 25% kosztów inwestycji lub nawet do 40 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce pracy. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania wsparcia w związku ze szkoleniami pracowników maksymalnie do wysokości 7 tys. zł na jednego pracownika.

Ponieważ proces ubiegania się o grant rządowy jest długotrwały, a wniosek o przyznanie pomocy publicznej należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, zachęcamy do podjęcia działań w tym kierunku z odpowiednim wyprzedzeniem. W Rödl & Partner aktywnie wspieramy swoich klientów w uzyskaniu dotacji z różnych dostępnych źródeł pomocy publicznej – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu