Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w sprawie udzielania pomocy publicznej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

PrintMailRate-it

12 listopada 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.


Rozporządzenie to powinno wejść w życie do końca 2014 r. Znowelizowane przepisy rozporządzenia dostosowują zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) w latach 2014 - 2020 do przepisów unijnych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.


Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) w województwie mazowieckim


W stosunku do poprzednio obowiązujących zasad, istotne zmiany dotyczą przede wszystkim udzielania pomocy w województwie mazowieckim, które obecnie jest obszarem „c”,  co oznacza, że duży przedsiębiorca prowadzący już działalność na terenie województwa mazowieckiego może uzyskać pomoc jedynie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej. Nowa działalność gospodarcza powinna być określona w innej klasie PKD, niż działalność dotychczasowa.

 

Definicja „nowej inwestycji” w Specjalnej Strefie Ekonomicznej


Ponadto w wyniku nowelizacji ulegnie zmianie również definicja nowej inwestycji w zakresie nabycia przedsiębiorstwa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zgodnie z którą warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich, niezwiązanych z nabywcą, nie dotyczy sytuacji, gdy małe przedsiębiorstwo jest nabywane przez członka rodziny pierwotnego właściciela lub przez osobę zatrudnioną w tym przedsiębiorstwie.

 

Kryteria uznania inwestycji za „Duży projekt inwestycyjny”


Rozporządzenie wprowadziło również dodatkowe kryterium uznania inwestycji za duży projekt inwestycyjny. W świetle nowych zasad, oprócz niezmienionego kryterium 50 mln euro, wielkość inwestycji będzie analizowana z poziomu grupy w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NTS 3).


Zmiany objęły również wprowadzenie nowej mapy pomocy i wzoru obliczenia maksymalnej dopuszczalnej kwoty pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego. Dużym projektem inwestycyjnym będzie inwestycja, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają 50 mln euro. Ponadto dokonano uściślenia pojęcia dużego projektu inwestycyjnego przez wprowadzenie obowiązku analizowania wielkości inwestycji z poziomu grupy w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NTS 3). Nowe przepisy określiły dodatkowe warunki przyznania pomocy na inwestycję polegającą na zasadniczej zmianie procesu produkcji lub dywersyfikacji istniejącego zakładu.

 

Kiedy pomoc indywidualna wymaga notyfikacji i uzyskania zgody Komisji Europejskiej


Rozporządzenie określa również sytuacje, w których pomoc jest pomocą indywidualną, wymagającą notyfikacji i uzyskania zgody Komisji Europejskiej w oparciu o „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020”, tj.:

  • w przypadku, gdy oczekiwana pomoc dla projektu inwestycyjnego o kosztach przekraczających 100 mln euro jest wyższa niż wynikająca ze wzoru,
  • w przypadku, gdy w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o pomoc przedsiębiorca zakończył na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego działalność gospodarczą wchodzącą w zakres tej samej klasy działalności albo w dniu złożenia wniosku o pomoc ma zamiar zakończyć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem.


Powyższa zmiana objęta pkt. 2) budzi największe rozbieżności interpretacyjne i przyjmuje się, iż spowoduje ona utrudnienie nie tylko w  przeniesieniu inwestycji w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również w obrębie poszczególnych państw. Nie jest wykluczone, iż zakończenie działalności gospodarczej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu znowelizowanych przepisów unijnych obejmować będzie delokalizację nie tylko z terytorium jednego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego do drugiego, ale również delokalizację w ramach obszaru jednego kraju, a nawet jednego województwa.

 

Powszechnie przyjmuje się, iż zmiany zasad związanych z funkcjonowaniem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce, które są podyktowane wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. oraz Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, mogą spowodować zmniejszenie zainteresowania inwestycjami w Specjalnych Strefach Ekonimicznych.

 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu