Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Używane środki trwałe służące do prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych objęte leasingiem finansowym a pomoc publiczna dla dużych przedsiębiorców

PrintMailRate-it

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wypowiedział się na temat kwalifikacji rat kapitałowych i rat odsetkowych wynikających z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych środków trwałych jako kosztów objętych pomocą publiczną (sprawa o sygnaturze IBPBI/2/4510-101/15/MO).


Stanowisko zajęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest jednoznacznie pozytywne, co oznacza, że raty kapitałowe i odsetkowe wynikające z umowy leasingu dotyczącej używanych środków trwałych służących do prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych można zaliczać do wydatków objętych treścią §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. , stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego.


Należy podkreślić, że warunkiem aby raty kapitałowe i raty odsetkowe związane z umową leasingu mogły zostać objęte pomocą w ramach SSE, muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki:

  1. umowa leasingu będzie miała charakter leasingu finansowego i będzie obejmowała zobowiązanie przedsiębiorcy do nabycia danego środka trwałego z dniem upływu okresu leasingu;
  2. koszty związane z leasingiem będą ponoszone w terminie określonym postanowieniami konkretnego zezwolenia strefowego;
  3. przedmiotem umowy leasingu będzie środek trwały inny niż, budynki i budowle i  będzie przeznaczony do używania w zakładzie zlokalizowanym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu wykonywania działalności gospodarczej określonej w konkretnym zezwoleniu.

 

W przypadku środka trwałego, którego dotyczy umowa leasingu spełniająca powyższe kryteria, nie stosuje się wymogu nowości, określonego w §6 ust. 7 Rozporządzenia, a odnoszącego się do dużych przedsiębiorców. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, środki trwałe nabywane lub wytwarzane we własnym zakresie przez dużego przedsiębiorcę mają być nowe. Jednakże umowa leasingu finansowego różni się od umowy sprzedaży i brak jest podstaw do rozciągnięcia wymogu nowości także na ten typ umowy. Z taką wykładnią zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzając, że w przypadku umowy leasingu finansowego nie ma znaczenia, czy dany środek trwały jest nowy czy był wcześniej używany przez inny podmiot, nawet jeżeli jest brany w leasing przez dużego przedsiębiorcę.


Reasumując, koszty ponoszone w związku z leasingiem finansowym środków trwałych (raty kapitałowe, raty odsetkowe) mogą być zaliczane do wydatków stanowiących podstawę kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, nawet jeżeli dotyczą środków trwałych używanych (np. maszyn, linii produkcyjnych), przejmowanych przez dużego przedsiębiorcę.

 

Mając powyższe na uwadze, zalecamy Państwu ponowną kalkulację limitu zwolnienia podatkowego. Nasi doradcy podatkowi chętnie przygotują dla Państwa stosowną analizę. Fachowe doradztwo podatkowe i doradztwo prawne w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz w innych obszarach Państwa działalności znajdziecie Państwo w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu