Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Specjalne strefy ekonomiczne – konsekwencje zmian ustawy

PrintMailRate-it

22 grudnia 2014 r. została ogłoszona ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: „usse”) oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła w życie 6 stycznia 2015 r. Przedmiotowa ustawa wprowadza liczne zmiany, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Najważniejsze zmiany dotyczą:


  • terminów przechowywania dokumentów przez przedsiębiorców strefowych, 
  • terminu przedawnienia się roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej,
  • zasad zakończenia działalności przez przedsiębiorców niebędących w stanie spełnić warunków wskazanych w zezwoleniu. 
 
W myśl art. 17 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) w razie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (wyjątek stanowią zezwolenia wydane przed dniem 1.01.2001 r., w przypadku których przedsiębiorca tracący zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres od powstania okoliczności będącej przyczyną do cofnięcia zezwolenia).
 
W myśl nowowprowadzonych przepisów podmioty prowadzące działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowywania tych ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Natomiast przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy zostali zobligowani do przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków oraz innych dochodów budżetu państwa, a także przychodów państwowych funduszy celowych w zakresie wykonywania obowiązków płatnika. Okresem granicznym, do którego należy przechowywać powyższe dokumenty, jest moment przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej.
 
W nowelizacji wskazano przy tym, że roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej przedawniają się z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z pomocy. 
 
Zmiany zostały również wprowadzone w zakresie wniosku o wygaśnięcie zezwolenia. W myśl dotychczasowego brzmienia art. 19 usse zezwolenie wygasało z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa bądź też w wyniku decyzji Ministra Gospodarki, wydanej na wniosek przedsiębiorcy. Zezwolenie mogło również zostać przez Ministra Gospodarki cofnięte w przypadku spełnienia się określonych przesłanek. 
 
Podstawową różnicą pomiędzy cofnięciem zezwolenia przez Ministra Gospodarki a jego wygaszeniem był fakt, iż cofnięcie ma charakter sankcji i związane było z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. W oparciu o literalną wykładnię tego przepisu, w przypadku, w którym zezwolenie zostałoby wygaszone, przedsiębiorca nie byłby zobowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy publicznej. Stanowisko to znalazło potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów i nie było niestety aprobowane ani przez Ministerstwo Gospodarki, ani też przez UOKiK, jako sprzeczne z zasadami przyznawania pomocy publicznej. 
 
Nowelizacja usse ograniczyła krąg przedsiębiorców, którzy mogą składać wnioski o wygaśnięcie zezwolenia. Przedmiotowy wniosek może zostać złożony jedynie przez podatnika, który:
  • nie skorzystał z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą na podstawie tego zezwolenia lub korzystał z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą i spełnił wszystkie warunki określone w zezwoleniu oraz warunki udzielania pomocy publicznej.
 
W pozostałych przypadkach przedsiębiorca będzie natomiast uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia. W takim jednak przypadku konieczny będzie zwrot otrzymanej pomocy publicznej. Pewne pocieszenie stanowi tu jednak fakt, iż przedsiębiorcy nie będą zobligowani do oczekiwania na moment, w którym wypełnią się ustawowe przesłanki do cofnięcia zezwolenia z urzędu, co pozwoli im na ograniczenie odsetek od zaległości podatkowych.
 
W myśl ustawy zmieniającej, do spraw wszczętych przed wejściem w życie jej przepisów dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Do pomocy publicznej udzielonej przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej stosuje się natomiast przepisy nowe, o ile roszczenie związane ze zwrotem tej pomocy nie uległo przedawnieniu przed wejściem w życie jej przepisów.
 
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu