Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji

PrintMailRate-it

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

9 lipca 2019 r.

​Korzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie na tę samą inwestycję. W ramach tego samego projektu inwestycyjnego przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej – m. in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

 

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 13.03.2019 r. (sygn. 0111 – KDIB1 – 3.4010.22.2019.1.APO). W ww. interpretacji wnioskodawca zwrócił się do organu z pytaniem czy jako komplementariusz spółki komandytowej prowadzącej działalność na terenie SSE, uprawniony będzie do kumulowania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego udzielonego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT oraz pomocy udzielonej w formie dotacji.


W opisie stanu faktycznego podatnik wskazał, że spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE w oparciu o kilka zezwoleń w zakresie wytwarzania artykułów budowlanych – stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. W komentowanym stanie faktycznym w ramach prowadzonej działalności spółka otrzymała również dwie dotacje – jedną z nich w postaci dofinansowania prac rozwojowych inwestycji pozastrefowej, drugą na nabycie składników majątku, które umieszczone zostaną w zakładzie położonym na terenie SSE i będą wykorzystywane do działalności prowadzonej na terenie SSE. Podatnik wskazał ponadto, że zawnioskował o jeszcze jedną dotację, która także dotyczy inwestycji strefowej (dotacja nr 3). Na dzień wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca oczekiwał na rozpatrzenie wniosku o przyznanie trzeciej dotacji.


Wnioskodawca wyjaśnił, że jedna z przyznanych mu dotacji (dotacja nr 2) obejmuje nabycie składników majątku, które wykorzystywane będą w działalności prowadzonej na terenie SSE. Jednocześnie wskazał, że koszty kwalifikowane ponoszone w ramach dotacji nie są tożsame z wydatkami kwalifikowanymi ponoszonymi w ramach zezwolenia SSE, które to wydatki kwalifikowane stanowią podstawę do obliczenia przysługującej przedsiębiorcy puli pomocy publicznej.

 

Podatnik zaznaczył jednocześnie, że nie jest wykluczona tożsamość strefowych wydatków kwalifikowanych i kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wnioskiem o dotację, który nie został jeszcze rozpatrzony –możliwe jest, że w przyszłości część wydatków kwalifikowanych, do których poniesienia zobowiązany jest przedsiębiorca w ramach inwestycji strefowej, sfinansowana będzie środkami otrzymanymi z dotacji nr 3.

 

Pomimo faktu, iż kwestia łączenia pomocy publicznej jest z punktu widzenia przedsiębiorców niezwykle istotna, jedynym przepisem, który ją reguluje na gruncie krajowego ustawodawstwa, jest § 3 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie pomocy. Zgodnie z tym przepisem pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem, że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy dopuszczalnej pomocy określonej w § 4 (tzn. maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej). W myśl przywołanego przepisu maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi odpowiednio 50%, 40% albo 30% (w zależności od województwa).

 

Przepisy unijne


W tym miejscu przywołać również należy przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „rozporządzenie 651/2014), aktu prawnego nadrzędnego w stosunku do polskiego rozporządzenia. Zgodnie z przepisami unijnymi pomoc wyłączoną z obowiązku notyfikacji na mocy rozporządzenia 651/2014, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowane, można kumulować z wszelką inną pomocą państwa pod warunkiem, że takie środki pomocy dotyczą różnych możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych.

 

W przypadku gdy różne źródła pomocy dotyczą tych samych, pokrywających się częściowo lub w całości, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych, kumulacja powinna być dopuszczalna do wysokości najwyższej intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie w odniesieniu do tejże pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy łączeniu podlegają dwa środki pomocowe stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną (np. zwolnienie z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 stawy o CIT oraz dotacje) to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie.

 

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku środków otrzymanych z dotacji 2 (gdzie koszty kwalifikowane ponoszone w ramach dotacji nie są tożsame z wydatkami kwalifikowanymi ponoszonymi w ramach zezwolenia SSE) możliwa będzie kumulacja obydwu form pomocy publicznej. Natomiast w przypadku dotacji nr 3, gdzie może wystąpić tożsamość kosztów kwalifikowanych z kosztami kwalifikowanymi ponoszonymi w ramach zezwolenia strefowego, będzie to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kumulacja ta nie spowoduje przekroczenia najwyższego poziomu pomocy publicznej.

 

Dyrektor KIS zgodził się z argumentacją wnioskodawcy - naszym zdaniem słusznie.


W związku z takim stanowiskiem organów pojawiają się pytania natury praktycznej – czy wydatki poniesione na nabycie składników majątkowych, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie pomocy, sfinansowane w całości lub części z dotacji, będą mogły jednocześnie stanowić dla podatnika wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą, stanowiące podstawę do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy o CIT?

 

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu m.in. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie pomocy.


Wysokość przysługującego zwolnienia


Jednocześnie ani przepisy ustawy o SSE, ani przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie uzależniają możliwości zaliczenia nakładów poniesionych na zakup poszczególnych składników majątku w poczet wydatków kwalifikowanych od tego, czy zakup nastąpił ze środków własnych podatnika. Jedyne ograniczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania wynika z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pomocy. Zgodnie z tym przepisem warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Innymi słowy ustawodawca uzależnił status wydatku kwalifikowanego od tego, na co został on poniesiony, nie zaś od tego jakie jest źródło jego finansowania (pod warunkiem zachowania określonego w przepisach minimalnego udziału własnego).

 

Z treści przepisów nie wynika zatem, ażeby wydatki sfinansowane w drodze dotacji nie mogły stanowić wydatków kwalifikowanych, o których mowa w treści posiadanego przez podatnika zezwolenia. Tym bardziej, że ani w przepisach ustawy o SSE, ani w aktach wykonawczych do tej ustawy nie wskazano katalogu dopuszczalnych źródeł finansowania wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Jedynym warunkiem wskazanym przez ustawodawcę jest zapis, aby stanowiące pomoc publiczną zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym powiększone o pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł nie przekroczyło maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej (tj. maksymalnej kwoty pomocy).

 

Powyższe oznacza, że wyliczając wysokość przysługującego zwolnienia podatkowego, wnioskodawca powinien zsumować poniesione wydatki inwestycyjne zrealizowane na terenie SSE w związku z nowym projektem inwestycyjnym, ustalić limit pomocy publicznej, a następnie  kwotę wykorzystanej pomocy publicznej oraz pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. W naszej opinii należy zgodzić się ze stanowiskiem Dyrektora KIS wyrażonym w indywidualnej interpretacji podatkowej z 27.03.2017 r. (1462-IPPB3.4510.34.2017.1.MS), że za wydatki kwalifikowane stanowiące podstawę wyliczenia limitu pomocy publicznej uznać należy koszty nowej inwestycji spełniające wymagania §6 ust. 2 rozporządzenia, w tym również koszty inwestycji uwzględnione we wnioskach o dofinansowanie.


Niestety Dyrektor KIS 14.05.2019 r. wydał interpretację indywidualną (0111-KDIB1-2.4010.31.2019.2.BG), w której wyraził odmienne stanowisko, w myśl którego wydatek kwalifikowany sfinansowany środkami otrzymanymi z dotacji stanowić będzie podstawę do obliczenia przysługującej puli pomocy publicznej jedynie w części, w jakiej nie został pokryty dotacją. 

 

Zgodzić należy się z organami podatkowymi, że obliczając wysokość przysługującego zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, podatnik powinien uwzględnić zarówno wartość przysługującej jej maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak i wysokość pomocy publicznej uzyskanej z innych źródeł (w tym przypadku dotacji oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości). Według nas sposób kumulacji pomocy publicznej powinien być następujący: wyliczając wysokość przysługującego zwolnienia podatkowego podatnik powinien zsumować poniesione wydatki inwestycyjne zrealizowane na terenie strefy w związku z nowym projektem inwestycyjnym, ustalić limit pomocy publicznej, a następnie ustalić kwotę wykorzystanej pomocy publicznej (tj. środków otrzymanych z dotacji) oraz pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. W żadnym wypadku nie należy jednak pomniejszać puli poniesionych wydatków kwalifikowanych o równowartość otrzymanej dotacji.

 


W przypadku zainteresowania tematem specjalnych stref ekonomicznych, eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu