Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową a podatek PCC

PrintMailRate-it

Kwestia opodatkowania podatkiem PCC przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nadal budzi kontrowersje. Ustawa o PCC wyłącza bowiem spod opodatkowania przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 2 pkt. 6 lit. b) ustawy o PCC). 


Spółka komandytowa w prawie polskim i UE


U podstaw sporów w zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w podatku PCC leży odmienna kwalifikacja spółek komandytowych w prawie polskim oraz w prawie wspólnotowym. Na gruncie tego pierwszego spółka komandytowa jest uznawana za spółkę osobową (art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC i art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei w świetle prawa wspólnotowego dla celów opodatkowania podatkiem kapitałowym, jakim jest podatek od czynności cywilnoprawnych, spółkę komandytową należy traktować jako spółkę kapitałową [art. 3 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz ust. 2 Dyrektywy 69/335/EWG, a także art. 2 ust. 1 lit. b i lit. c oraz ust. 2 Dyrektywy 2008/7/WE].

 
W opinii polskich organów podatkowych, spółki komandytowe, na potrzeby podatku PCC, powinny być traktowane jako spółki osobowe, a w konsekwencji wskazane powyżej włączenie nie jest stosowane w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę osobową.


Spółka komandytowa a spółka kapitałowa


Tego podejścia nie zmienił także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2016 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 363/15) ,w którym sąd wyraził pogląd, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. WSA uznał, że spółka komandytowa stanowi spółkę kapitałową w świetle Dyrektywy 2008/7/WE i wskazał, że w jej świetle przez spółkę kapitałową należy rozumieć każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, które spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest spółką prowadzącą działalność skierowaną na zysk,
  2. jej członkowie (wspólnicy) mają prawo zbytu swoich udziałów osobom trzecim bez uprzedniego upoważnienia,
  3. jej członkowie (wspólnicy) odpowiadają za długi spółki do wysokości swoich udziałów.

 

Zdaniem składu orzekającego WSA wszystkie wymienione warunki zostały spełnione w przypadku polskiej spółki komandytowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było wyłączenie czynności restrukturyzacyjnych, w których uczestniczą spółki komandytowe z zakresu z opodatkowania podatkiem PCC. 

 
NSA wypowiedział się w sprawie objęcia podatkiem PCC spółki kapitałowej  w spółkę jawną.. W uchwale siedmiu sędziów NSA o Sygnaturze II FPS 1/17 z dnia 15 maja 2017 r. czytamy, iż:  od 1 stycznia 2009 r., podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), objęte są czynności prawne, polegające na przekształceniu SA  w spółkę jawną.


W konsekwencji wiążącej dla sądów administracyjnych uchwały w kolejnych sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi np. WSA w Poznaniu w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (I SA/Po 84/17) uznał, iż „(…) w kontekście poczynionych powyżej rozważań należy stwierdzić, że prawidłowo organ interpretacyjny przyjął, że spółka komandytowa nie jest w istocie spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE, jak chciałaby strona skarżąca, a wobec tego opisane we wniosku przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (…)”.


Tym samym obecnie zgodnie z uchwałą NSA przeważa pogląd wyrażany zarówno przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej (m.in. w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2017 r. nr 0111-KDIB4.4014.187.2017.1.PM) jak i sądy administracyjne, że spółki komandytowe nie są spółkami kapitałowymi na gruncie w/w dyrektywy. A tym samym przekształcenie spółki z o.o. w  spółkę komandytową nie będzie wyłączone z opodatkowania PCC.


Podatkowi PCC będzie zatem podlegało przysporzenie powstałe wskutek samego przekształcenia spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub spółki akcyjnej) w spółkę komandytową, które odpowiada tej części wkładu wniesionego do spółki komandytowej, stanowiącej różnicą między całym wniesionym do niej majątkiem, a jego wartością uprzednio opodatkowaną PCC (wcześniej opodatkowana PCC wartość kapitału sp. z o.o. lub spółki akcyjnej).


Nasi adwokaci jak i radcowie prawni oferują doradztwo prawne w zakresie prawa spółek w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.​

 

 

Do góry »

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu