Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pracownicze plany kapitałowe: obowiązki informacyjne pracodawcy

PrintMailRate-it

Pracownicze Plany Kapitałowe: obowiązki informacyjne pracodawcy

 

Wróć>>

 

Wśród szeregu obowiązków spoczywających na podmiotach zatrudniających w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ustawa o PPK nakłada na pracodawców obowiązki informacyjne, zarówno względem pracowników, jak i względem instytucji finansowej.


W tym artykule przedstawiamy, jakie informacje pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi oraz instytucji finansowej w związku z funkcjonowaniem PPK oraz radzimy, w jaki sposób wywiązać się z obowiązków informacyjnych przewidzianych ustawą.


Jakie informacje pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi w związku z PPK?

1. Informacja o obowiązku złożenia w imieniu pracownika wniosku o wypłatę transferową

Wybór instytucji finansowej, której pracodawca powierza zarządzanie PPK nie musi być dokonany raz na zawsze. Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca ma możliwość wypowiedzenia dotychczasowej umowy o zarządzanie PPK i powierzyć zarządzanie PPK innej instytucji finansowej.


Pracodawca, który wypowiedział umowę o zarzadzanie PPK z instytucją finansową i powierzył zarządzanie innemu podmiotowi, ma obowiązek poinformować pracowników o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku PPK na rachunek pracownika, prowadzony przez nowo wybraną instytucję finansową.


Pracodawca ma obowiązek przekazać ww. informację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową.


Analogiczny obowiązek informacyjny powstaje w przypadku zatrudnienia nowego pracownika, który złożył oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK przez poprzednich pracodawców. Pracodawca zobowiązany jest poinformować takiego pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł nowy pracodawca.


Pracodawca informuje pracownika o ww. obowiązku niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz nowego pracownika.


2. Informacja o możliwości przystąpienia do PPK osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia

Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia i nie ukończyli 70 roku życia nie są objęci PPK automatycznie, mogą jednak przystąpić do programu oszczędzania dobrowolnie, składając pracodawcy odpowiedni wniosek. Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania tych pracowników o możliwości przestąpienia do systemu pracowniczych planów kapitałowych.


Ustawa nie wskazuje terminu na wypełnienie tego obowiązku informacyjnego. Słusznym rozwiązaniem byłoby przekazanie pracownikom ww. informacji jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, aby mieli oni możliwość przystąpienia do programu oszczędzania wraz z pozostałymi pracownikami objętymi zapisem automatycznym.


3. Informacja o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i wpłacie dodatkowej

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej oraz możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi zasadniczo 2% wynagrodzenia. Jednakże w przypadku gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata ta może zostać zredukowana maksymalnie do 0,5% osiąganego przez pracownika wynagrodzenia. Ponadto, pracownik ma również możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej w wysokości maksymalnie 2% wynagrodzenia.


4. Informacja o ponownym dokonywaniu wpłat

Pracownicy w wieku od 18 do 54 lat zapisywani są do PPK automatycznie, jednak z uwagi na dobrowolność uczestnictwa w PPK, mogą złożyć pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z oszczędzania. Pracownik, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK, co 4 lata będzie ponownie zapisywany do PPK przez pracodawcę, z możliwością ponownej rezygnacji. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.


O czym należy poinformować instytucję finansową?  

Pracodawca zobowiązany jest poinformować podmiot zarządzający instytucją finansową o rezygnacji przez pracownika z dokonywania wpłat do PPK.  Informacja ta powinna zostać przekazana instytucji finansowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia rezygnacji przez pracownika.
Ponadto, pracodawca ma obowiązek zawiadomić instytucję finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który uprzednio zrezygnował z uczestnictwa w PPK, a jego zapis odnowił się po upływie 4 lat. 


W jaki sposób wywiązać się z obowiązków informacyjnych względem pracowników?

Ustawa o PPK nie przewiduje szczególnego sposobu i formy realizowania obowiązków informacyjnych przez pracodawcę. Istotne jest, aby pracownik otrzymał przewidziane ustawą informacje, a pracodawca mógł wykazać, że wywiązał się należycie z obowiązków informacyjnych. Najbezpieczniejszym z punktu widzenia pracodawcy rozwiązaniem jest sporządzenie stosownych informacji dla pracownika w formie pisemnej, których otrzymanie pracownik potwierdzi własnoręcznym podpisem. Przy większej liczbie pracowników może ono jednak być kłopotliwe. W dużych zakładach pracy skutecznym rozwiązaniem może być sporządzenie obwieszczenia dla pracowników zawierającego niezbędne informacje w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.


Niezależnie od ustawowych obowiązków informacyjnych rekomendujemy pracodawcom przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat PPK w zakładach pracy, w ramach których pracownicy informowani będą o warunkach uczestnictwa w PPK, obowiązkach oraz uprawnieniach pracodawców i pracowników związanych z uczestnictwem w PPK. ​

 

Martyna Ryt

 

25.11.2019

 

Do góry>>

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Prokop

adwokat

Associate Partner

+48 22 244 00 76
+48 602 303 180

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu