Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Poradnik cz. 2 – jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Procedura uproszczona

PrintMailRate-it

 

 

Małgorzata Kolasa-Dorosz, Katarzyna Małaniuk

1 marca 2022 r.

 

Chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Najprostszym i najpraktyczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie procedury uproszczonej. Na podstawie zarejestrowanego przez PUP oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zyskujesz możliwość zaoferowania zatrudnienia przez 24 miesiące bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Co warto wiedzieć – krok po kroku

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi podlega wpisowi do ewidencji. Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, powinien uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

 

 

Warunki wydania oświadczenia to:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową;
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, a dzień rozpoczęcia pracy nastąpi nie później niż za 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia;
 • praca cudzoziemca nie jest związana z: pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej (prezes, wiceprezes, członek zarządu), prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS;
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

 

 

Załączniki do wniosku o wpis oświadczenia:

 • kopia wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający nie jest prowadzony w powszechnym dostępie, skan ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży (gdy podmiotem powierzającym jest osoba fizyczna);
 • skan/ kopia wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopia stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • skan/ kopia dowodu wpłaty za złożenie oświadczenia;
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
 • pełnomocnictwo - jeśli w sprawie działa pełnomocnik.

 

Cudzoziemiec może podjąć pracę, jeżeli posiada:

 1. tytuł pobytowy uprawniający go do podjęcia pracy
  - ruch bezwizowy;
  - wiza;
  - zezwolenie na pobyt stały;
  - zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. zarejestrowane oświadczenie w PUP właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy
  - oryginał oświadczenia – cudzoziemiec;
  - kopia – pracodawca;
 3. pisemną umowę z pracodawcą.

 

 

Jakie są obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem cudzoziemca:

 1. weryfikacja legalności pobytu cudzoziemca;
 2. kopia dokumentu pobytowego;
 3. weryfikacja możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie dokumentu uprawniającego do pobytu;
 4. rejestracja oświadczenia w PUP / wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
 5. podpisanie pisemnej umowy z cudzoziemcem na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę w języku zrozumiałym dla cudzoziemca;
 6. wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju/ na porównywalnym stanowisku;
 7. pozostałe obowiązki jak u pracownika polskiego, m.in.
  - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  - zaliczki na podatek dochodowy itp.

 

 

Obowiązki pracodawcy w trakcie trwania zatrudnienia:

 1. poinformowanie w ciągu 7 dni wojewody wydającego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca o następujących okolicznościach:
  - cudzoziemiec nie podjął pracy (3 miesiące od daty ważności zezwolenia na pracę);
  - cudzoziemiec przerwał pracę (na okres przekraczający 3 miesięcy);
  - cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę;
 2. poinformowanie wojewody o aktualnych danych w przypadku, gdy doszło do:
  - zmiany osoby reprezentującej pracodawcę;
  - przejęcia lub przejścia podmiotu w całości lub w części na innego pracodawcę;
  - zmiany siedziby lub nazwy / formy pracodawcy.

 

Sprawdź również nasz Poradnik cz. 1 – jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Legalizacja pobytu »

 

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu