Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Jawność zarobków a tajemnica przedsiębiorstwa

PrintMailRate-it

Alicja Szyrner, Rafał Szymański

6 kwietnia 2021 r.​

 

W przyszłości – na podstawie projektowanej dyrektywy Unii Europejskiej – zarobki mają być odgórnie jawne dla wszystkich pracowników, a wysokość wynagrodzenia będzie przedstawiona już w ogłoszeniu o pracę. Obecnie jednak wynagrodzenie, jeżeli pracodawca zabezpieczy się w odpowiednim stopniu, może wciąż stanowić chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa.


Pełna jawność zarobków – kiedy


Projekt dyrektywy Unii Europejskiej, która ma wejść w życie w ciągu najbliższych lat przewiduje, że kandydat do pracy będzie musiał znać wysokość wynagrodzenia na stanowisku, na które aplikuje. Ma również zyskać dostęp do informacji o wysokości wynagrodzenia współpracowników. Powyższe zmiany argumentowane są koniecznością wypełnienia tzw. luki płacowej, w której osoby wykonujące ten sam zakres obowiązków otrzymują rażąco odmienne wynagrodzenia.


Już teraz niektóre branże decydują się na wskazywanie w ogłoszeniach o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia, często w postaci tzw. widełek. Zdarzają się również firmy, które odgórnie udostępniają wszystkim pracownikom możliwy zakres wynagrodzenia w zależności od stanowiska.


Co z tajemnicą przedsiębiorstwa


Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób – o ile przedsiębiorca podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Tajemnica nie traci swego poufnego charakteru, gdy wie o niej ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji, w tym kontrahenci przedsiębiorcy.


Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa


Szczególnie ważnym sposobem zapieczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa są postanowienia zawarte bądź w treści umowy o pracę, bądź regulaminie pracy. Kluczowe może okazać się wprowadzenie ogólnych, zakładowych regulacji w zakresie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. W tym również ciągłe podnoszenie świadomości pracowników, np. w formie regularnych szkoleń.


Na podstawie kodeksu pracy pracownik ma obowiązek dbałości o dobro pracodawcy oraz nakaz przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Aby daną informację można było uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa musi ona posiadać wartość gospodarczą, a pracodawca musi podjąć niezbędne działania w celu zachowania jej poufności. W takim przypadku, o ile pracodawca za pomocą odpowiednich procedur zabezpieczył informacje o wysokości wynagrodzeń pracowników, możliwe jest uznanie, że obowiązujące zarobki stanowią chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa.


Za tajemnicę przedsiębiorstwa można uznać szereg informacji, np.: bazę klientów, know-how, sposoby zabezpieczenia danych, czy też kody źródłowe – o ile posiadają wartość gospodarczą, a przedsiębiorca zmierza do ich zabezpieczenia.


Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa


Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a także w określonych sytuacjach podstawę do rozwiązania umowy o pracę. W przypadku czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać na drodze sądowej zaniechania i usunięcia skutków takich działań, złożenia publicznego oświadczenia, a także naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.


Dodatkowo ujawnienie innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa podlega  ochronie prawnokarnej. Sprawcy tego rodzaju przestępstwa grozić może kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.


W obecnym stanie prawnym możliwe jest, pod pewnymi warunkami, uznanie wysokości wynagrodzenia za tajemnicę przedsiębiorstwa podlegającą ochronie. Jednocześnie  należy brać pod uwagę fakt, że w najbliższych latach, w związku z dyrektywą UE, podejście do tego zagadnienia może ulec zmianie.Chętnie odpowiemy na pytania związane z tematyką tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Rafał Szymański

adwokat

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu