Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Jak zatrudnić w Polsce obywatela spoza Unii Europejskiej – krótki poradnik

PrintMailRate-it

Małgorzata Kolasa-Dorosz

4 sierpnia 2022 r.


Wśród pracodawców rośnie zainteresowanie zatrudnianiem w Polsce obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z tzw. państw trzecich). Na przykładzie nieprzebywającego w naszym kraju obywatela Indii wyjaśniamy, jak legalnie i prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w Polsce.


Do legalnego zatrudnienia w Polsce obywatela Indii wymagane są: 

  •  legalny pobyt;
  • legalna praca;
  • zawarcie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej;
  • wykonywanie pracy na warunkach wskazanych w dokumentach legalizujących pracę.

W opisywanym przypadku po znalezieniu potencjalnego kandydata do pracy to przyszły pracodawca ma obowiązek podjąć określone kroki do legalizacji prawa cudzoziemca do pracy w Polsce. 

Zezwolenie na pracę


Najpierw pracodawca musi uzyskać dla pracownika zezwolenie na pracę – o ile cudzoziemiec nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę na mocy ustawy. 

Zezwolenie na pracę mogą składać nie tylko pracodawcy posiadający siedzibę, oddział lub zakład przedsiębiorstwa w Polsce, ale również pracodawcy zagraniczni, którzy mają siedzibę w państwie trzecim i nie posiadają oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski. Jest to szczególnie istotne dla pracodawców, którzy zatrudniają za granicą np. wykwalifikowanych specjalistów i chcą ich delegować do polskiego przedsiębiorstwa w ramach współpracy z polskim podmiotem. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę składa podmiot powierzający wykonywanie pracy (nie potencjalny pracownik) do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (ew. podmiotu, do którego pracownik zostanie oddelegowany). Wniosek należy – w zależności od typu zezwolenia (jest ich kilka – w zależności od okoliczności danej sprawy) – odpowiednio uzupełnić oraz dołączyć do niego wymagane załączniki wraz z dowodem opłaty za zezwolenie. Można również ustanowić pełnomocnika w sprawie, który będzie brał udział w postępowaniu w imieniu pracodawcy. Ostateczną decyzję o wydaniu zezwolenia lub odmowie podejmuje wojewoda. Zezwolenie na pracę zawiera szczegółowo określone warunki zatrudnienia, które muszą znaleźć się w umowie o pracę (umowie cywilnoprawnej). Cudzoziemiec powinien wykonywać pracę wyłącznie na warunkach określonych w zezwoleniu (zmiana niektórych elementów,  np. siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, nie wymaga wniosku o nowe zezwolenie). Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony (zasadniczo na maksymalnie 3 lata z możliwością przedłużenia).  

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia na pracę ma obowiązek:

  • przekazać jeden egzemplarz zezwolenia na pracę kandydatowi z Indii, aby mógł uzyskać tytuł pobytowy;
  • pisemnie informować wojewodę m.in. o niepodjęciu pracy lub jej przerwaniu przez cudzoziemca;
  • zawrzeć z cudzoziemcem pisemną umowę (zarówno w języku polskim, jak i w  języku zrozumiałym dla cudzoziemca) na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi może złożyć wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia (o ile będzie dotyczyć pracy na tych samych warunkach jak poprzednio). Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia został złożony w sposób zgodny z ustawą – pracę cudzoziemca do czasu wydania decyzji o przedłużeniu zezwolenia uznaje się za legalną (należy jednak wciąż monitorować legalność tytułu pobytowego w Polsce). 

Tytuł pobytowy


Aby kandydat z Indii mógł legalnie podjąć pracę w Polsce, po otrzymaniu egzemplarza zezwolenia na pracę musi się postarać o tytuł do pobytu w Polsce (np. wizę pracowniczą). Wniosek o wizę pracowniczą może złożyć osobiście, dołączając wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku odmowy wydania wizy posiadane przez przyszłego pracodawcę zezwolenie na pracę nie upoważnia do wjazdu, pobytu ani wykonywania pracy na terytorium Polski.Aby uzyskać wizę pracowniczą, obywatel Indii prawdopodobnie wybierze placówkę w Mumbaju lub New Delhi (w zależności od miejsca zamieszkania). Wniosek o wizę musi spełniać określone warunki, a także zostać opłacony. Wśród koniecznych do załączenia do wniosku dokumentów znajduje się m.in. dowód posiadania ubezpieczenia medycznego. Wizę krajową wydaje się – albo odmawia się jej wydania – w ciągu 15 dni od dnia złożenia wniosku, jednak termin ten może zostać wydłużony. 

Z uwagi na to, że proces uzyskiwania zezwolenia na pracę dla obywatela Indii jest procesem wieloetapowym i formalnie złożonym – zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner. Chętnie wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i pomożemy w uzyskaniu odpowiednich dokumentów legalizujących pracę oraz pobyt cudzoziemca w Polsce.

Kontakt

Contact Person Picture

Klaudia Kamińska-Kiempa

LL.M., radca prawny

Manager

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu