Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Czynny żal – co to jest i jak go złożyć?

PrintMailRate-it

​Anna Kościelny

20 lutego 2023


Czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (np. braku złożenia deklaracji lub informacji podatkowej w wyznaczonym terminie), szczegółowo opisujące okoliczności sprawy. Instytucja czynnego żalu pozwala naprawić pomyłki w realizacji obowiązków podatkowych, a tym samym uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej. Aby nie podlegać karze, należy dopełnić wymaganej czynności oraz złożyć pismo czynnego żalu w tym samym terminie. Szczegółowe przepisy regulujące czynny żal zawarte są w Kodeksie karnym skarbowym (art. 16). 

Kiedy czynny żal ma zastosowanie?


Warunkiem skutecznego uznania czynnego żalu jest dopełnienie zaległego obowiązku, w tym zapłacenie  w całości zobowiązania, które nie zostało uregulowane. Czynny żal chroni przed dodatkowymi karami, ale oczywiście nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacenia powstałych zaległości i odsetek. Ze zmian wprowadzonych przez podatkowy Polski Ład jasno wynika, że czynny żal musi nastąpić przed wszczęciem postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. 

Kiedy czynny żal nie jest skuteczny?


Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
 1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Dodatkowo zapisy kodeksu karnego wskazują na brak możliwości zastosowania instytucji czynnego żalu w sytuacji, jeżeli sprawca:

 1. kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
 2. wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
 3. zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;
 4. nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Kary nie unikną też podatnicy, których wykroczenie lub przestępstwo skarbowe zostanie ujawnione w postępowaniu przygotowawczym toczącym się w innej sprawie. Po złożeniu czynnego żalu organy podatkowe nie są zobowiązane do poinformowania o zastosowaniu przepisu. W związku z tym podatnik, z chwilą złożenia prawidłowej korekty, nie ma pewności, czy w jego sprawie nie toczy się już takie postępowanie.

Czynny żal – gdzie i jak go można złożyć?


Zawiadomienie o czynnym żalu składa się pisemnie lub ustnie do protokołu we właściwym urzędzie skarbowym. Można to także zrobić za pośrednictwem Internetu, korzystając z odpowiedniej opcji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Formy przesyłania zawiadomienia to: 

 • forma pisemna, 
 • ustnie do protokołu, 
 • elektronicznie - tylko za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym

Jak napisać czynny żal? Przykłady


Nie ma ustandaryzowanego wzoru pisma. Pismo sporządza się w zależności od sytuacji podatnika i podstawy braku niedopełnienia czynności. Pomimo braku urzędowego dokumentu w piśmie dotyczącym czynnego żalu muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • adresat (naczelnik właściwego urzędu skarbowego),
 • osoba składająca czynny żal,
 • charakter popełnionego czynu,
 • szczegółowo opisane istotne okoliczności zdarzenia,
 • ewentualne osoby współpracujące, 
 • informacja o naprawieniu czynu przez składającego czynny żal lub wskazanie, w jakim terminie zobowiązuje się on do uregulowania należnych zaległości wraz z naliczonymi odsetkami lub złożenia obowiązkowych dokumentów (np. deklaracji podatkowych).

Podatnik składający czynny żal jest zobowiązany również do uiszczenia wymaganej należności publicznoprawnej (i okazania potwierdzenia zapłaty) oraz złożenia dokumentów podlegających obowiązkowi, którego dotyczy zawiadomienie.

Podsumowanie


Co do zasady instytucja czynnego żalu wskazana w zapisach art. 16 k.k.s. pozwala na unikniecie konsekwencji karnych poprzez złożenie wyjaśnienia wraz z dopełnieniem zaległego obowiązku. Wskazany przepis opisuje, jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby czynny żal był skuteczny, a zwłaszcza, kto może z niego korzystać i kiedy organ podatkowy nie może odmówić jego przyjęcia. 

Od 2022 r. złożenie korekty nie wyklucza już konsekwencji karno-skarbowych. Jeśli organ wszczął postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe albo takie zdarzenia zostaną ujawnione w toku postępowania przygotowawczego, to korekta deklaracji i zapłata podatku po zakończonej kontroli podatkowej może nie zostać zakwalifikowana pod instytucję czynnego żalu, pozwalającą na uniknięcie odpowiedzialności karnej. 


Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Kościelny

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu