Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Strategie podatkowe – nowy obowiązek i nowe możliwości

PrintMailRate-it

Marcin Muchowski

19 marca 2021 r. ​

 

W 2021 r. wskazani podatnicy będą zobowiązani do ujawniania, w jaki sposób realizują strategię podatkową poprzez złożenie specjalnego sprawozdania do urzędu skarbowego oraz opublikowanie tego dokumentu w internecie.


Kogo dotyczy obowiązek


Obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczy:

 • podatników, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody ponad 50 mln euro w przeliczeniu na złote polskie;
 • podatników działających w ramach podatkowej grupy kapitałowej.


Według danych dostępnych publicznie, obowiązek dotyczy zatem około 3 200 podmiotów.


Wskazani podatnicy w sprawozdaniu będą musieli opisać sposób realizacji strategii podatkowej w 2020 r.  – czyli retrospektywnie.


W przypadku podatników, których rok podatkowy jest taki sam jak kalendarzowy – termin do przygotowania sprawozdania upływa z końcem 2021 r. Odnośnie do podatników z innym rokiem podatkowym – termin przypada do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.


Czym jest strategia podatkowa


Istnieją różne definicje strategii podatkowej. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się sięgnięcie do definicji zawartej w dokumentach określających zasady tzw. Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbową, dedykowanego największym przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na współdziałanie z władzami skarbowymi przy bieżącym rozliczaniu podatków.


Zgodnie z tą definicja: „Strategia podatkowa podmiotu wskazuje wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe, uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu”.


Zastanawiając się nad poszczególnymi elementami definicji, można zaproponować następujące rozumienie pojęcia, mające swoje źródło również w dokumentach określających ramy Programu współdziałania:


 • Misja to powód, dla którego stosujemy takie, a nie inne podejście do rozliczania podatków. Innymi słowy, to przyjęte wartości, jakie realizujemy w związku z podatkami.
 • Wizja określa jak postrzegamy realizowanie przez nas rozliczeń podatkowych teraz i w przyszłości.
 • Cele podatkowe to indywidualne preferencje podatnika co do rozliczania przychodów i kosztów.


W literaturze wskazuje się, że strategia podatkowa powinna odnosić się między innymi do takich kwestii, jak:


 • podejście organizacji do ograniczania ryzyka podatkowego i tzw. apetyt na ryzyko, czyli pożądany poziom ryzyka podatkowego, które firma jest gotowa zaakceptować w swojej działalności;
 • gotowość do uwzględniania pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane / podważone przez administrację skarbową;
 • poziom zaangażowania organu zarządzającego podatnika w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego.


Co zawiera sprawozdanie z realizacji strategii


Odnośnie do samego sprawozdania z realizacji strategii, ustawa o CIT nakazuje zamieszczać w sprawozdaniu następujące dane:


 • procesy i procedury dotyczące prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych;
 • dobrowolne formy współpracy z organami KAS – kwestia ta dotyczy marginalnej liczby podmiotów;
 • obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czyli informację jakie podatki i dlaczego podmiot płaci w Polsce;
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • informacje o rozliczeniach podatków w rajach podatkowych;
 • planowane lub podejmowane restrukturyzacje mające wpływ na podatki podatnika lub podmiotów powiązanych;
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych i wiążących informacji (stawkowych i akcyzowych);
 • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków w zakresie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.


W sprawozdaniu nie wskazujemy informacji objętych tajemnicą handlową, tajemnicą przemysłową, tajemnicą zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.


Jak wykazać dbałość o podatki


W sprawozdaniu warto wykazać te elementy, które w naszej organizacji stosujemy, aby w sposób prawidłowy realizować obowiązki podatkowe, takie jak przykładowo:


 • stosowane procedury podatkowe,
 • sposoby autokontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych (np. poprzez korzystanie z przeglądów podatkowych, realizowanych przez zewnętrznych doradców),
 • metody podnoszenia wiedzy podatkowej pracowników i działania podejmowane w celu zrekrutowania pracowników o wysokim poziomie merytorycznym.


Zakres informacji wskazany w sprawozdaniu musi oczywiście być dostosowany odrębnie do każdej organizacji.

 

Nowe regulacje – możliwości


Nowe regulacje są okazją do przeglądu istniejących procesów podatkowych, uzupełnienia procesów o kwestie wynikające z nowych przepisów czy zgromadzenia kompendium praktyk przydatnego na wypadek rotacji pracowników.


Z tego względu, wprowadzenie zasad podatkowego compliance można zalecić nie tylko podmiotom, dla których sporządzanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej jest obowiązkowe, ale także wszystkim podatnikom, u których występuje wiele procesów w wieloosobowych działach podatkowych czy księgowych.


Wprowadzenie zasad ładu podatkowego (tax compliance) może być traktowane jako element szerzej pojętego procesu zgodności w firmie (zgodności z przepisami prawa, jasnej komunikacji z inwestorami itp.).Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wyzwań i możliwości jakie przynoszą nowe regulacje, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Marcin Muchowski

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu