Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od przerzuconych dochodów – najważniejsze informacje

PrintMailRate-it

​Katarzyna Niedabylska

29 listopada 2023


W styczniu 2022 r. na mocy Polskiego Ładu został w Polsce wprowadzony podatek od przerzuconych dochodów. Dowiedz się, czy ten podatek dotyczy Ciebie oraz jak może wpłynąć na Twoją firmę.
 Na czym polega podatek od przerzuconych dochodów? Kto musi go płacić?

 
Zobowiązani do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów są podatnicy polskiego podatku CIT, którzy:
 
 • mają siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • prowadzą działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład.  
 

kogo dotyczy podatek od przerzuconych dochodów


W przypadku podatkowej grupy kapitałowej podatnikiem jest ta grupa.

Podatek należny jest od określonych wydatków poniesionych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. 

Podatek od przerzuconych dochodów dotyczy wydatków na:
 
 • usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze, 
 • licencje, prawa autorskie, 
 • wartości know-how,
 • prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej,
 • opłaty za przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika,
 • finansowanie dłużne,
 • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.
 

Czym są przerzucone dochody?

 
Za przerzucone dochody uznaje się wyłącznie wydatki, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:
 
 1. wydatki poniesione zostały na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, 
 2. wydatki te podatnik zaliczył w danym roku podatkowym do kosztów podatkowych,
 3. wydatki poniesione w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych (polskich i zagranicznych) zostały zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów podatnika i stanowiły co najmniej 3% ogólnej sumy kosztów podatkowych za ten rok,
 4. dochód (przychód) podmiotu powiązanego, powstały z tytułu uzyskania jednego z w/w wydatków, podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25% lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem,
 5. podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub innych powiązanych z nim polskich podatników CIT wydatki, które stanowią co najmniej 50% ogółu jego przychodów,
 6. podmiot powiązany przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% uzyskanych w/w wydatków na rzecz innego podmiotu:
 • zaliczając te wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub odliczając te wydatki lub przychody od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, albo
 • jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 
Wszystkie te warunki automatycznie uznaje się za spełnione, jeżeli w/w wydatki zaliczone do kosztów podatkowych zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z podatnikiem mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania albo położenia na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, lub w jurysdykcji niechętnej współpracy do celów podatkowych albo mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania lub położenia na terytorium państwa, z którym:
 
 • Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych albo
 • Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.
 
Przy spełnieniu określonych warunków, co do statusu kontrahenta otrzymującego w/w wydatki (m.in. przeprowadzenie weryfikacji, czy kontrahent ten podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz czy prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą) istnieje możliwość skorzystania z wyłączenia z opodatkowania.
 
Przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę, że warunki w zakresie podatku od przerzucanych dochodów różnią się w latach 2022 i 2023.

Podatek od przerzuconych dochodów – od kiedy? Zmiany w przepisach


Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony w związku z Polskim Ładem w styczniu 2022 r. Pierwsze deklaracje i wpłaty podatku należało dokonać za 2022 rok, stosując ówcześnie obowiązujące zasady.

1 stycznia 2023 r. przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów zostały zmienione. Znowelizowane zasady mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jak obliczyć podatek od przerzuconych dochodów?


Stawka podatku od przerzuconych dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym spółek tworzących tę grupę.


jak obliczyć podatek od przerzuconych dochodów


Podatek ten wykazuje się w zeznaniu rocznym (załącznik do zeznania CIT-8, CIT/PD) i płaci w terminie złożenia zeznania. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym jest to 31 marca.

Podatek od przerzuconych dochodów – jak możemy pomóc?


Aby zweryfikować obowiązki wynikające z przepisów o podatku od przerzuconych dochodów i przygotować kalkulacje, konieczne jest podjęcie działań z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Nasi eksperci przeanalizują sytuację spółki pod kątem konieczności zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

Wskażemy warunki konieczne do niepobrania lub zmniejszenia podatku od przerzuconych dochodów, a także przygotujemy procedury wewnętrzne, wspomagające wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego obliczenia podatku.
Jeżeli masz pytania dotyczące podatku od przerzuconych dochodów – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Niedabylska

doradca podatkowy, radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu