Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Estoński CIT – najważniejsze informacje

PrintMailRate-it

Jakub Wajs

1 lutego 2023 r. 


Estoński CIT to proste w rozliczeniu opodatkowanie dla biznesu. Sprawne przejście na estoński CIT wiąże się z korzyściami takimi jak: brak rachunkowości podatkowej, poprawa płynności finansowej oraz możliwość oszczędności. Czy wobec tego jest to rozwiązanie bez wad? Czy jego wdrożenie rodzi pewne komplikacje i jest procesem złożonym?


Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – obowiązuje w Polsce od 2021 roku. Funkcjonuje jako nowoczesny sposób opodatkowania oraz wspiera inwestycje i minimalizuje kwestie formalności podczas rozliczania podatków. Estoński CIT umożliwia wprowadzenie ryczałtu od dochodów spółek, czyli systemu wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego, i polega na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT. Po przejściu na ten wariant zmienia się m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, a także stawki podatkowe. 

W tym modelu faktycznie opodatkowanie wiąże się z dystrybucją zysku na zewnątrz. Wydawanie zysku na rozwój firmy wiąże się z brakiem podatku lub podatkiem w minimalnym zakresie.

Dla kogo jest estoński CIT? Uprawnione podmioty

Z estońskiego CIT mogą korzystać spółki: akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, komandytowo akcyjne i proste spółki akcyjne, jeśli spełniają następujące warunki: 
 • zatrudniają co najmniej 3 osoby przez min. 300 dni w roku podatkowym na podstawie umowy o pracę, lub ponoszą miesięczne wydatki na wynagrodzenia z umów innych niż umowa o pracę w wysokości co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeśli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń spółka jest płatnikiem PIT lub ZUS, 
 • ich przychody uzyskane z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich i praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50%, 
 • ich udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, 
 • nie posiadają akcji w innych spółkach, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym ani w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w żadnej spółce niebędącej osobą prawną, 
 • nie sporządzają sprawozdań finansowych za okres opodatkowania ryczałtem zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, zdecydują się na wybór opodatkowania ryczałtem i poinformują o tym naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma zacząć się opodatkowanie ryczałtem (wybór jest możliwy również w trakcie roku). 


Spółka musi spełnić wszystkie powyższe warunki.


CIT estoński: wady i zalety rozwiązania

Przejście na estoński CIT wymaga skrupulatnego rozważenia dobrych i słabych stron tego rozwiązania.


Estoński CIT – wady

 • podatnik, który wybrał takie opodatkowanie nie może korzystać z ulg podatkowych (B+R, IP BOX, Polska Strefa Inwestycji), ani odliczać darowizny,
 • nie jest odpowiednie dla spółki, której wspólnicy oczekują dystrybucji zysku wygenerowanego przez spółkę, czy to bezpośrednio, czy też przez tzw. ukryte zyski. 

Estoński CIT – zalety

 • efektywne opodatkowania zysku – łączny podatek po stronie spółki i wspólnika, dla małych przedsiębiorstw to ok. 20%, a dla pozostałych ok. 25%. W przypadku spółki opodatkowanej na zasadach ogólnych stawka podatku CIT wynosi ok. 26% dla małych przedsiębiorstw oraz 34% dla pozostałych,
 • podatnik nie płaci podatku aż do chwili wypłaty zysku do wspólników,
 • nie ma obowiązku płacenia zaliczek na CIT w czasie trwania roku podatkowego, 
 • minimum obowiązków sprawozdawczych i administracyjnych – podatnicy decydujący się na Estoński CIT unikają problemów związanych ze standardowym opodatkowaniem CIT. Estoński CIT rozlicza się na podstawie danych rachunkowych, nie ma zatem przymusu prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby podatku dochodowego.

Przejście na CIT estoński w trakcie roku podatkowego

Przejście na CIT estoński w trakcie roku podatkowego jest możliwe. – zezwala na to ustawa o CIT. W tym celu należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, który ma być opodatkowany ryczałtem.

Podsumowanie

Jeżeli prowadzisz spółkę, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, zaś zysk generowany przez spółkę przeznaczasz głównie na reinwestycję, zastanów się nad zmianą formy opodatkowania. 

Pamiętaj, że nie chodzi o to, by w ogóle nie wypłacać zysku spółki. Najistotniejsze jest ile tego zysku jest wypłacanego. Pamiętaj również, że nie jest to decyzja na zawsze. Możesz przejść na estoński CIT na pewien czas – np. jeśli w perspektywie następnych kilku lat planujesz dynamiczny rozwój spółki związany z licznymi inwestycjami. Później możesz wrócić do tradycyjnej formy opodatkowania.

Masz pytania dotyczące estońskiego CIT? Skontaktuj się z naszymi ekspertami i umów na spotkanie.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu