Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej – zmiany

PrintMailRate-it

Katarzyna Brzozowska, Agnieszka Szczotkowska

24 czerwca 2019 r. 


Zmiany w zakresie informacji przekazywanych przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wprowadza obowiązująca już ustawa z  4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Założeniem ustawodawcy było wprowadzenie omawianych zmian już od stycznia 2019 roku, jednak z uwagi na rekordową w tym roku liczbę nowelizacji w prawie podatkowym ich wprowadzenie zostało odsunięte w czasie.

 

Transakcje z podmiotem zagranicznym

Kwietniowa nowelizacja wprowadza zmiany szczególnie istotne z punktu widzenia podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi lub transakcji wywołujących skutki transgraniczne. Zgodnie z dodanymi do art. 14b §3a i §3b ordynacji podatkowej (OP), podmiot występujący o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego zobowiązany jest do wskazania odpowiednio:

  • państwa lub terytorium miejsca zamieszkania osoby fizycznej,
  • danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej
    lub
  • państw/terytoriów, w których wystąpiły lub mogą wystąpić skutki transgraniczne.

 

Obowiązek wskazania takich informacji nie zaistnieje jedynie w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej oraz w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku VAT.


Ochrona prawna wynikająca z interpretacji podatkowej będzie obejmowała tylko transakcje, zespoły transakcji lub inne zdarzenia w zakresie w jakim we wniosku wskazane zostały państwa, terytoria i dane, o którym mowa w art. 14b §3a.


Transakcja o skutkach transgranicznych

O ile przesłanka transakcji dokonywanej z podmiotem zagranicznym nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia – wystarczająca będzie identyfikacja drugiej strony transakcji, to już transakcja wywołująca skutki transgraniczne może wywoływać wątpliwości podatników. Ustawodawca nie wprowadził definicji tego pojęcia, w uzasadnieniu do ustawy wskazał jedynie, że pojęcie skutki transgraniczne ma neutralny charakter i należy je interpretować w myśl reguł językowych (tj. jako zdarzenie mające skutki w dwóch krajach np. dotyczące podejmowanej działalności w innym państwie). Przykładem może być interpretacja potwierdzająca istnienie bądź nieistnienie zakładu podatkowego w innym państwie w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Konsekwencją niewskazania informacji określonych w §3a i §3b artykułu 14b OP jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jeśli natomiast podmiot ubiegający się o wydanie interpretacji ujawni fiskusowi tylko część niezbędnych informacji, nie będzie objęty ochroną interpretacji. Wprowadzane zmiany niewątpliwie wiążą się ze zwiększeniem zakresu obowiązków podatnika – wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej poprzedzone będzie od teraz koniecznością uzyskania dodatkowych informacji o łańcuchu transakcji, w tym transakcji zagranicznych.


Automatyczna wymiana informacji podatkowych – nowe definicje

Nowelizacją zmodyfikowana została także m.in. definicja grupy podmiotów wprowadzona na potrzeby przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Aktualnie definicja nie odwołuje się już do przepisów ustawy o rachunkowości. Ponadto została uzupełniona o warunek hipotetycznego notowania na rynku regulowanym (ang. deemed listing provision). Zmieniła się także kwota progowa warunkująca obowiązek sporządzenia CbC-R (ang. Country by Country Reporting) oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jeśli skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych kwota progowa wynosi 3,25 mld zł. Jeśli skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane w innej walucie, obowiązuje dotychczasowa kwota progowa 750 mln euro. Kwota progowa w wysokości 750 mln euro ustalana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji jednostki dominującej tj. poprzez przeliczenie kwoty na euro zgodnie z zasadami przyjętymi w tym państwie.


Dalsze zmiany w zakresie CbC-R obejmują wymóg sporządzania dodatkowych informacji i wyjaśnień również w języku angielskim czy wprowadzenie do ustawy instytucji korekty składanych uprzednio raportów (zaznaczyć należy, że formularz CbC-R umożliwiał korygowanie danych również przed zmianą przepisów).

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym (KKS)


Nowelizacja wprowadziła także zmiany w KKS – pojawił się uprzywilejowany typ czynu zabronionego oraz złagodzenie kary w przypadku naruszenia ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze jak za wykroczenie skarbowe).

 

Cel wprowadzenia nowych przepisów

Celem wprowadzenia zmiany regulacji jest przede wszystkim dostosowanie przepisów polskich do prawodawstwa unijnego, w tym m.in. do wytycznych Common Reporting Standard (CRS), do stosowania których Polska zobowiązała się w podpisanym 29 października 2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement oraz standardu BEPS (działanie 13) – Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting) oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  Ministerstwo Finansów wskazuje, że wprowadzane zmiany mają usprawnić mechanizm wymiany informacji w krajach uchodzących za tzw. raje podatkowe.

 

Specjaliści Rödl & Partner chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące omawianej nowelizacji. Zapraszamy do naszych biur w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

 

Do góry>>


Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Newsletter.png
Deutschland Weltweit Search Menu