Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zużycie energii elektrycznej może być mniej kosztowne dla przedsiębiorstw

PrintMailRate-it

Piotr Gajewski, Jakub Wajs

11 marca 2021 r.

 

Firmy energochłonne mogą skorzystać z pewnych preferencji finansowych. Chodzi o ulgę w opłacie mocowej i zwolnienie od akcyzy. Dotyczy to przede wszystkim kopalni, zakładów produkujących żywność, zakładów metalurgicznych, chemicznych, cementowni, papierni czy zakładów włókienniczych.

 

Ulga w opłacie mocowej


Odbiorcy końcowi przyłączeni bezpośrednio do sieci przesyłowej płacą na rzecz operatora opłatę mocową stanowiącą iloczyn określonej stawki (w 2021 r. jest to 76,20 zł/MWh) oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby.

 

Odbiorcy przemysłowi dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła nie mniej niż 3% mogą płacić niższą opłatę (czym większy współczynnik, tym mniejsza opłata mocowa).


Odbiorcami przemysłowymi są odbiorcy końcowi, którzy:

  • mają określone przeważające PKD (spośród 68 kodów, przede wszystkim w ramach branży górniczej, produkcyjnej, przetwórczej),
  • mają wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynoszącą nie mniej niż 3%),
  • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który pobierana jest opłata mocowa, zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej.

 

Odbiorcy chcący skorzystać z ulgi mocowej mają obowiązek składania do Prezesa URE określonych prawem oświadczeń i informacji oraz przedłożenia opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

 

Za współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej uważa się procentowy stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby a wartością dodaną brutto odbiorcy przemysłowego w trzech ostatnich latach poprzedzających rok za który będzie pobierana opłata mocowa. Dokładny wzór określony jest rozporządzeniem.

 

W konsekwencji, przedsiębiorstwa ponoszące wysokie koszty energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby uzyskają większy współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, który może przełożyć się na mniejszą podstawę wysokości ostatecznej ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę opłaty mocowej.


W przypadku, gdy mowa o przedsiębiorstwie zużywającym 100 GWh energii elektrycznej, z czego 50% pobierana jest w porach objętych opłatą mocową i posiadającym choćby najniższy wymagany współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej w wysokości 3%, mowa już o oszczędności rzędu 700-800 tys. zł.

 

Zwolnienie od akcyzy


Zakłady energochłonne mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy. Ustawodawca przewidział możliwość częściowego uzyskania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego przez zakłady energochłonne. Zwrot podatku akcyzowego jest dokonywany jedynie na wniosek podatnika.

 

Definicja zakładu energochłonnego częściowo pokrywa się z wyżej omówionym pojęciem odbiorcy przemysłowego, ponieważ musi być to podmiot wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD (kody dla odbiorców przemysłowych i zakładów energochłonnych pokrywają się).


Zakład energochłonny ponadto powinien:

  • prowadzić księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • nie korzystać w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym,
  • posiadać udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek w wysokości 3%.

 

Ustawodawca za zakłady energochłonne uznaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Oznacza to, że w przypadku posiadania kilku wyodrębnionych organizacyjne i finansowo zakładów energochłonnych przez podatnika, to podatnik może otrzymać częściowy zwrot zapłaconej akcyzy od każdego zakładu energochłonnego oddzielnie.

 

Kwota zwróconego podatku akcyzowego uzależniona jest od udziału kosztów w produkcji sprzedanej, od ogłoszonego przeliczeniowego kursu euro oraz od łącznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie energochłonnym. Częściowy zwrot akcyzy udzielony podatnikowi należy ustalić ostatecznie na podstawie:

  • współczynnika energochłonności zakładu,
  • kursu euro w stosunku do złotego, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek o częściowy zwrot akcyzy,
  • łącznego zużycia energii elektrycznej wyrażonej w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym w danym zakładzie produkcyjnym. Wzór na kwotę zwrotu określa ustawa.

 

Jeżeli przyjmiemy, że nasz przykładowy zakład wyprodukował w trakcie roku podatkowego towary o wartości 40 mln zł, a na wykorzystaną energię elektryczną poniósł koszt 5 mln zł, to energochłonność zakładu wyniesie 12,5%. Po zastosowaniu wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy oszczędność w przypadku takiego przedsiębiorstwa wyniesie prawie 600 tys. zł.

 

Każda z opisanych preferencji jest atrakcyjna dla firm energochłonnych, a w połączeniu mogą przynieść naprawdę istotne w skali przedsiębiorstwa oszczędności.

 


Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu