Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kalendarz 2023: księgowość finansowa – styczeń cz. 1

PrintMailRate-it

​1 stycznia 2023 

Dominika Jabłecka, Weronika Margielewska, Honorata Zakrzewska


O jakich deklaracjach i płatnościach powinien pamiętać każdy księgowy? Poznaj najważniejsze terminy – do 15 stycznia 2023 r., które warto zaznaczyć w kalendarzu. 
VAT-14 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 10 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie, a także uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
CIT-NZ Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (EXIT TAX)

Opodatkowaniu exit tax podlega:
  • przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu do innego państwa; 
  • przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
  • przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Opodatkowaniu exit tax podlegają także nieodpłatne przekazanie innemu podmiotowi położonego na terytorium Polski składnika majątku oraz wniesienie takiego składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia, jeżeli w wyniku tego przeniesienia lub wniesienia składnika majątku jako wkładu, Polska utraci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego. 


CIT-7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z pobraniem podatku dochodowego, o którym mowa w art.22 ustawy) przesłać podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku - art.26 ustawy.

Formularz CIT-7 należy składać do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z art.26 ust.1, 2 i 6 ustawy pobrano podatek.

Adresatem informacji jest podatnik uzyskujący dochody (przychody), o których mowa w art.10 ust.1 ustawy.
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.


WH-OSC Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek u źródła)

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce.

Typowo o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Podatek u źródła dotyczy następujących przychodów:
  • przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej;
  • uzyskiwane zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Formularz WH-OSC składa podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Miejsce składania: Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Termin składania: Najpóźniej w dniu wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. W przypadku dokonywania dalszych wypłat: w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w art. 26 ust. 7f.


PCC

?GUS: P-02 

?
POG-5 Deklaracja dla podatku od gier

Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier, zwani dalej „podatnikami”, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Formularz POG-5 należy składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwy zgodnie z art. 77 ustawy, zwany dalej „organem”;  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art. 75 ust. 1 ustawy).

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 30 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2016 r. poz 599, z późn zm). Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.


Masz pytania dotyczące księgowości finansowej? Skontakuj się z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Honorata Zakrzewska

Senior Associate

Wyślij zapytanieDeutschland Weltweit Search Menu