Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kalendarz 2023: księgowość finansowa – luty

PrintMailRate-it

1 lutego 2023 

Dominika Jabłecka, Kamila Gajewska, Weronika Margielewska, Honorata Zakrzewska


Poznaj najważniejsze terminy z zakresu księgowości finansowej, które warto zaznaczyć w kalendarzu – w lutym 2023 r.VAT-14 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Deklarację VAT-14 składa się do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 10 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie, a także uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.CIT-NZ Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (EXIT TAX)

Opodatkowaniu exit tax podlega:
 • przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu do innego państwa; 
 • przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
 • przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
Opodatkowaniu exit tax podlegają także nieodpłatne przekazanie innemu podmiotowi położonego na terytorium Polski składnika majątku oraz wniesienie takiego składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia, jeżeli w wyniku tego przeniesienia lub wniesienia składnika majątku jako wkładu, Polska utraci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego. 


CIT-7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z pobraniem podatku dochodowego, o którym mowa w art.22 ustawy) przesłać podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku - art.26 ustawy.

Formularz CIT-7 należy składać do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z art.26 ust.1, 2 i 6 ustawy pobrano podatek.

Adresatem informacji jest podatnik uzyskujący dochody (przychody), o których mowa w art.10 ust.1 ustawy.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.


WH-OSC Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek u źródła)

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce.

Typowo o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Podatek u źródła dotyczy następujących przychodów:

 • przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.
 • uzyskiwane zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Formularz WH-OSC składa podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.


Miejsce składania: Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Termin składania: Najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. W przypadku dokonywania dalszych wypłat: w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w art. 26 ust. 7f.


PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy określonych czynności, wskazanych
w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Są to:
 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
 • umowy dożywocia
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
 • umowy depozytu nieprawidłowego
 • umowa spółki.
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany tych umów, jeżeli zmiana powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 1. PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.

  Deklarację PCC-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Formularz PCC-2 należy składać w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.
 2. PCC-4 Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Formularz PCC-4 składają podatnicy, którzy dokonali w miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

  Zbiorczą deklarację składa się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania:
 • naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika,
 • naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania jednego z podmiotów gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach,
 • Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, jeżeli tylko zbywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP lub gdy żadna ze stron czynności nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium RP.POG-5 Deklaracja dla podatku od gier

Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier, zwani dalej „podatnikami”, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Formularz POG-5 należy składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwy zgodnie z art. 77 ustawy, zwany dalej „organem”;  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art. 75 ust. 1 ustawy).

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 30 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2016 r. poz 599, z późn zm). Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

INTRASTAT – termin zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2023 r.
DT-1 Podatek od środków transportowych

Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnikami podatku od środków transportowych są podmioty posiadające środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony tacy jak:
 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatek co do zasady wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatnikami są:
 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:
 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
  - lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - jest bez tytułu prawnego.CIT-ST Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę.

POG-P Deklaracja dla podatku od gier

Formularz przeznaczony jest dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera. Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Miejsce składania POG-P: Naczelnik urzędu skarbowego właściwy.

CIT

Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek od produkcji okrętowej

Opodatkowaniu podlegają przychody z budowy lub przebudowy statków.

Podatnikiem jest przedsiębiorca okrętowy, prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.
za którego uważa się:
 • osobę fizyczną, osobę prawną lub spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspólnika spółki cywilnej i spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek tonażowy

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi, którzy świadczą usługi w żegludze międzynarodowej z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy w zakresie:
 • przewozu ładunku lub pasażerów 
 • ratownictwa pełnomorskiego.


VAT Podatek od towarów i usług

Termin wpłaty podatku od towarów i usług
Termin złożenia jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług JPK_V7M
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-12
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-13
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-27
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-8
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-9M
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-UE

Akcyza – Podatek od niektórych rodzajów wyrobów

Termin wpłaty podatku akcyzowego
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-4/AKC-4zo
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-EN
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-ST/AKC-STn
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-WG
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-WW


P-KOP/MS Deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra


P-KOP/RG Deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego


FIN-1 Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowychZobacz też:

Jeżeli masz pytania dotyczące wskazanych deklaracji i płatności, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Honorata Zakrzewska

Senior Associate

Wyślij zapytanieDeutschland Weltweit Search Menu