Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tarcze antykryzysowe: czas na kontrole wykorzystania dofinansowań

PrintMailRate-it

Anna Harasimowicz 

Marcin Muchowski

28 października 2020 r.

 

Wielu przedsiębiorców skorzystało w trakcie ostatniego półrocza z „tarcz antykryzysowych”, przewidujących różnorodne rodzaje wsparcia dla firm.

 

Część form pomocy przeznaczona była jedynie dla przedsiębiorców, którzy byli w stanie udokumentować, że pogorszenie ich sytuacji miało bezpośredni związek z pandemią koronawirusa. Niekiedy należało też przeprowadzić analizę spadku obrotów prowadzonego biznesu. Wnioski o pomoc niejednokrotnie zawierały ponadto oświadczenia członków organów zarządzających, dotyczące rzetelności przekazywanych danych.

Z uwagi na konieczność sprawnego działania w warunkach zagrożenia biznesu, w wielu przypadkach pomoc była oferowana „na oświadczenie”, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

W aktualnej sytuacji, już po przyznaniu pomocy, należy spodziewać się weryfikacji złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń i tego, czy pomoc została właściwie zaadresowana. Podmioty, które mogą przeprowadzać kontrole  to Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy pracy, ZUS, urzędy skarbowe.

 

Obszary weryfikacji

Weryfikacja może dotyczyć trzech obszarów:

  1. przyznania wsparcia –weryfikowane będzie w szczególności spełnianie kryteriów zdefiniowanych odrębnie dla różnych form wsparcia,
  2. wykorzystania wsparcia –pewne rodzaje pomocy musiały być wykorzystane przykładowo wyłącznie celem wypłaty wynagrodzeń lub zapewnieniem ciągłości prowadzenia biznesu,
  3. rozliczenia wsparcia w zakresie podatków i ZUS – w tym zakresie nie zdążyła wytworzyć się praktyka „urzędnicza” interpretacji przepisów w trakcie kontroli podatkowych, nie dokonano również takiej interpretacji w orzeczeniach sądów administracyjnych.

 

Jak się przygotować?

Przygotowania do kontroli warto zacząć już teraz, z uwagi na dostępność „świeżych” danych finansowych oraz wiedzy osób bezpośrednio zaangażowanych w ubieganie się o wsparcie w firmie. Choć kontrola może zda rzyć się nawet po kilku latach, upływ czasu może utrudnić weryfikację kluczowych czynników powodujących czy uzasadniających konieczność skorzystania ze wsparcia. Przygotowując się do kontroli, warto zwrócić uwagę na kilka obszarów które niewątpliwie będą interesować organy kontrolujące przyznanie, wykorzystanie i rozliczenie pomocy.
 
Warto zacząć od weryfikacji, jakie dokumenty w razie kontroli, mogą potwierdzić nasze stanowisko, przykładowo co do tego że biznes poniósł negatywne skutki pandemii.


Warto udokumentować, czy ograniczenia prawne, wprowadzane celem zapobiegania pandemii nie zmusiły do zaprzestania prowadzenia biznesu (np. poprzez zamknięcie galerii handlowych) lub tymczasowego ograniczenia sprzedaży z uwagi na brak dostępu do dotychczasowych kanałów dystrybucji produktów.


W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, należy zwrócić uwagę na kwestię przerwania łańcuchów dostaw w sytuacji, gdy polskie lub zagraniczne gospodarki wprowadzały tzw. lockdown.


Z pewnością należy zadbać o udokumentowanie, że „znaczone” formy pomocy (np. możliwe do wykorzystania wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń), rzeczywiście zostały przeznaczone na ten cel.
Warto wreszcie zadbać o właściwe udokumentowanie przeprowadzenia analizy obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym, porównując odpowiednie okresy „pandemicznego” roku 2020 z rokiem poprzednim.

 

Jak Rödl & Partner może pomóc? 

W ramach naszych działań, oferujemy „punktową” weryfikację zasadności skorzystania z konkretnych form wsparcia, wraz z analizą kompletności dokumentacji, potwierdzającej zasadność ubiegania się o pomoc.

Wspomagamy przedsiębiorców w przygotowaniu dokumentu zawierającego czytelne podsumowanie przeprowadzonej przez nich analizy danych finansowych i zaprezentować je w sposób potwierdzający założenia przyjęte przy ubieganiu się o pomoc.

 

Taką dokumentację często określa się mianem „defence file” („dokumenty obronne”) i rzeczywiście może ona być wykorzystana celem uzasadnienia stanowiska podmiotu w razie kontroli podatkowej, kontroli urzędu pracy czy ZUS.

 

Odrębną kwestią jest wsparcie bądź weryfikacja w zakresie dokonanego rozliczenia podatkowego otrzymanej pomocy. Nasze doświadczenia zdobyte przy obsłudze licznych klientów w trakcie ostatniego półrocza, przełożyły się na bezpieczne rozliczanie form otrzymanego wsparcia.

 

W ramach przygotowań do kontroli realizowanych przez organy KAS, warto wspomnieć o korzyściach płynących z wdrożenia w przedsiębiorstwie procedur standaryzujących i zapewniających, wysoką jakość rozliczeń podatkowych.

 

W tym zakresie szczególnie pomocne mogą być procedury podziału odpowiedzialności za przygotowanie poszczególnych elementów w toku sporządzania deklaracji podatkowych, czy procedury weryfikacji kontrahentów przed i w trakcie współpracy.

 

Ponieważ kontrola rozliczenia podatkowego przyznanej pomocy będzie prowadzona najprawdopodobniej łącznie z kontrolą całości rozliczenia podatkowego za cały rok, warto rozważyć przygotowanie specjalistycznych procedur, dotyczących takich obszarów jak rozliczanie podatku u źródła, dokumentowanie korzystania z tzw. białej listy, czy wywiązywanie się z obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Sprawnie funkcjonujący system procedur, organizujących zachodzące w przedsiębiorstwie procesy podatkowe (zwany również systemem tax compliance), pozwala na minimalizację ryzyka popełnienia błędu w rozliczeniach i ogranicza możliwość przypisania osobom funkcjonującym w przedsiębiorstwie, a niezwiązanym z rozliczeniami podatkowymi, odpowiedzialności karnej skarbowej za ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach. Jest to szczególnie istotne w przypadku wieloosobowych zarządów spółek, czy rozwiniętych działów finansowych, gdzie jedynie wybrane osoby są zaangażowane w rozliczenia podmiotu z fiskusem czy ZUS.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poruszonymi tematami, jesteśmy do dyspozycji w biurach Rödl & Partner w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium pt.: "Tarcze antykryzysowe: czas na kontrole", w którym udział wzięli autorzy artykułu.

 

 


Kontakt

Contact Person Picture

Anna Harasimowicz

biegły rewident

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Marcin Muchowski

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu