Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tarcza 4.0: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

PrintMailRate-it

Łukasz Szczygieł

16 czerwca 2020

 

5 czerwca 2020 r. została uchwalona przez Sejm tzw. tarcza 4.0, która przewiduje m.in. nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. Po tym dniu ma wejść w życie bardziej kompleksowa nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego.

 

Tymczasowa ochrona

Wprowadzenie nowego typu postępowania wypełnia lukę, która istniała w związku z wprowadzeniem do porządku prawnego rozwiązań czasowo zawieszających obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli stan niewypłacalności powstał w związku z pandemią COVID-19. Istniejąca luka była spowodowana tym, że pomimo przesunięcia terminu na realizację obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, indywidualni wierzyciele nadal mogli dochodzić swoich praw na drodze sądowej, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym. Tym samym mogli oni swoimi działaniami faktycznie zmusić danego przedsiębiorcę do ogłoszenia upadłości, pomimo podjętych wcześniej przez ustawodawcę działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków epidemii.

 

Z tego powodu konieczne było wprowadzenie takiego typu postępowania, które zapewni przedsiębiorcom tymczasową ochronę przed działaniami ze strony ich wierzycieli i umożliwi im podjęcie działań naprawczych
w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Co istotne, możliwość skorzystania z nowych rozwiązań nie została ograniczona tylko do podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19, może z nich skorzystać każdy podmiot zagrożony niewypłacalnością. Jest to słuszne rozwiązanie, ponieważ byłoby niezwykle trudno wskazać obiektywne kryteria, które upoważniałyby przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki do skorzystania
z tego typu ochrony.

 

Cel uproszczenia

Nowo wprowadzone uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu udzielenie pomocy w spłacie
już istniejących zobowiązań, jednakże w znacznie uproszczonej procedurze. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nie jest w pełni samodzielnym trybem, ale pewnego rodzaju modyfikacją funkcjonującego od 2016 r. postępowania o zatwierdzenie układu. Najważniejsza różnica wprowadzona na mocy „tarczy 4.0” polega na udzieleniu ochrony dłużnikowi przed prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz wypowiedzeniem mu kluczowych, z punktu widzenia prowadzonego przedsiębiorstwa, umów już na etapie postępowania przedsądowego.  

 

Warunki

Nowe przepisy formułują kilka warunków, które muszą być spełnione, aby możliwe było rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W pierwszej kolejności zainteresowany podmiot musi zawrzeć odpowiednią umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu. Inaczej niż w przypadku „zwyczajnego” postępowania o zatwierdzenie układu, nowe przepisy wprowadzają ograniczenie maksymalnego wynagrodzenia należnego doradcy restrukturyzacyjnemu, które może być przewidziane w umowie. Następnie taki podmiot może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, z uwzględnieniem zmian wynikających z „tarczy 4.0”. Z dniem dokonania powyższego obwieszczenia dłużnik uzyskuje ochronę przed niekorzystnymi dla niego działaniami wierzycieli.

 

Należy zwrócić uwagę, że na etapie dokonania tego obwieszczenia decyzja ta nie jest weryfikowana w żaden sposób przez sąd, choć w okresie po otwarciu postępowania możliwe jest wyłączenie skutków podjętych działań przez sąd, o ile dłużnik działałby na szkodę wierzycieli.  

 

Jeżeli dokonane przez dłużnika obwieszczenie i związane z tym wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, mogą oni złożyć wniosek do sądu w celu uchylenia skutków działań nieuczciwego dłużnika. Ponadto dłużnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną swoim zachowaniem szkodę.

 

Ograniczona możliwość dysponowania majątkiem przedsiębiorstwa

Jak już wcześniej wskazano, obwieszczenie w MSiG dotyczące otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ma wywoływać niektóre ze skutków, które obecnie są przewidziane w przyśpieszonym postępowaniu układowym, układowym lub postępowaniu sanacyjnym. Niejako w zamian za udzielenie powyższej ochrony dłużnik zostaje ograniczony w możliwości dysponowania majątkiem swojego przedsiębiorstwa, ponieważ może on dokonywać jedynie tzw. czynności zwykłego zarządu. Jeżeli chciałby on dokonać czynności wykraczających poza tzw. zwykły zarząd (np. sprzedać jedną z nieruchomości stanowiących jego środek trwały, zawrzeć nowe umowy leasingu lub istotnie zmienić warunki handlowe umowy z kluczowymi kontrahentami) to będzie musiał uzyskać zgodę nadzorcy układu. 

 

Podobnie jak w przypadku „zwyczajnego” postępowania o zatwierdzenie układu, nadzorca układu zbiera od wierzycieli głosy w celu ustalenia czy opowiadają się oni za, czy przeciw przedstawionym im propozycjom układowym. Alternatywnie w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym możliwe jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Niezależnie od przyjętego technicznego sposobu głosowania, układ jest przyjęty jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, mających łącznie
co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności. Następnie taki układ podlega zatwierdzeniu przez sąd i jest realizowany z udziałem nadzorcy układu. 

 

Zatwierdzenie układu

Należy pamiętać także o tym, że wszystkie czynności związane z przygotowaniem propozycji układowych oraz przyjęciem układu i złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu do sądu muszą mieć miejsce w terminie
4 miesięcy od dnia obwieszczenia w MSiG o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
Po bezskutecznym upływie tego terminu wszczęte postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa. Orzeczenie sądu ma w tym przypadku charakter deklaratoryjny, tzn. jedynie potwierdza pewien zaistniały stan, i następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, w tym przede wszystkim wierzyciela lub dłużnika.

Specjaliści Rödl & Partner pomogą Państwu w skutecznym skorzystaniu z nowych rozwiązań w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu